EN

018-057/2008 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-057/2008-8
Datum: 7. 5. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka, kot predsednika senata, ter članice Sonje Drozdek šinko in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "oblikovanje, izdelava in personalizacija vozniških dovoljenj, št. 430-453/2007" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KIG, d.d., Zagorica 18, Ig pri Ljubljani, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.5.2008 soglasno

odločila:

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 21.3.2008 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 5.000,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Pred naročnikom je v teku postopek oddaje javnega naročila "za oblikovanje, izdelavo in personalizacijo vozniških dovoljenj, št. 430-453/2007". Javni razpis je naročnik dne 21.11.2007 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN3675/2007, dne 23.11.2007 pa v prilogi Uradnega lista EU št. S 226, pod številko objave 275862.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 26.2.2008 izhaja, da je do roka za oddajo ponudb, ki je potekel dne 25.2.2008, naročnik prejel ponudbe treh ponudnikov, med njimi tudi vlagateljevo.

Iz dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila je dalje razvidno, da je bil "z namenom obravnavanja in razjasnitve ugotovljenih pomanjkljivosti v ponudbah" dne 13.3.2008 sklican sestanek, na katerem so sodelovali predstavniki naročnika in predstavniki/pooblaščenci ponudnikov. O sestanku je bil napravljen zapisnik št. 430-453/2007/(17142-02), iz katerega med drugim izhajajo ugotovitve o pomanjkljivostih vsake od prispelih ponudb, zapis o tem, da so bili prisotni opozorjeni, da so v zapisniku predstavljene le dotedanje ugotovitve ter da obstaja možnost naknadno ugotovljenih pomanjkljivosti ali vprašanj, pod naslovom "NADALJEVANJE POSTOPKA" pa je bil v dokumentu podan tudi naslednji zapis: "Iz navedenega gre ugotoviti, da so ponudbe neprimerne oz. nepopolne. Podani so pogoji za izvedbo postopka s pogajanji, skladno z 29. členom ZJN-2. Način in potek pogajanj bo opredeljen v povabilu k sodelovanju v predmetnem postopku.".

Z vlogo z dne 21.3.2008 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo "zaradi delne razveljavitve odločitve oziroma ugotovitev naročnika, razvidnih iz zapisnika sestanka s ponudniki v zvezi s ponudbami, št. 430-453/2007/(17142-02) z dne 13.3.2008â??". V podani vlogi vlagatelj navaja, da je naročnik v zapisniku z dne 13.3.2008 ugotovil domnevne nepravilnosti oz. nepopolnosti v zvezi z njegovo ponudbo oziroma je pod naslovom "Nadaljevanje postopka" izrecno navedel, da je ugotovil, da so ponudbe neprimerne oziroma nepopolne ter da so podani pogoji za izvedbo postopka s pogajanji skladno z 29. členom "ZJN-2". Po mnenju vlagatelja je potrebno te navedbe upoštevati oziroma šteti kot odločitev o neoddaji naročila. Ponudniki so se s takšno odločitvijo seznanili s prejemom zapisnika dne 13.3.2008, "čeprav naročnik odločitve v formalni obliki (še) ni posredoval ponudnikom". Iz ravnanja naročnika pa je po mnenju vlagatelja razvidno, "da njegova dejanska odločitev oz. odločitev o neoodaji ponudb v formalni obliki ne bo drugačna, kot je razvidno iz zapisnika". Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku navaja tudi, da iz razloga, ker odločitve o oddaji naročila v formalni obliki še ni prejel, z vloženim revizijskim zahtevkom varuje desetdnevni rok za njegovo vložitev. Vlagatelj dalje zatrjuje, da je njegova ponudba popolna, naročnik pa s tem, ker "naročila povsem neutemeljeno in nepravilno ni oddal vlagatelju in ga tudi ne bo oddal vlagatelju", krši določila in temeljna načela, ki jih ureja ZJN-2. Zaradi teh kršitev naj bi vlagatelju nastala gospodarska škoda v višini izgubljenega dobička, ki bi ga imel, če bi izvedel storitve, ki so predmet javnega naročila. V nadaljevanju revizijskega zahtevka vlagatelj zatrjuje popolnost svoje ponudbe in kot neutemeljene zavrača domnevne nepopolnosti, ki naj bi jih v njegovi ponudbi ugotovil naročnik, zatrjuje pravno irelevantnost dodatnega dokumenta brez naslova, ki naj bi mu bil ravno tako izročen dne 13.3.2008 in naj bi vseboval še 10 alinej, v katerih naročnik navaja domnevne nejasnosti v vlagateljevi ponudbi, pritrjuje domnevni naročnikovi ugotovitvi o nepopolnosti ponudbe ponudnikov Cetis, d.d., in konzorcija Interexpo, d.d., ter CCD Plastikkarten, GmbH, zatrjuje pa tudi neobičajno nizko ceno v ponudbi ponudnika Cetis, d.d. Vlagatelj zato predlaga, da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi in se "odločitev naročnika iz zapisnika št. 430-453/2007(17142-02) z dne 13.3.2008â?? razveljavi v celoti v delu, ki se nanaša na nepopolnost ponudbe vlagatelja tega zahtevka za revizijo". Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Z vlogo z dne 7.4.2008 je vlagatelj svoj revizijski zahtevek dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 11.4.2008, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Z vlogo z dne 16.4.2008 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je dodatno predstavil argumente, ki se nanašajo na zatrjevano popolnost njegove ponudbe.

V prilogi dopisa z dne 18.4.2008 je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil del dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku.

Dne 23.4.2008 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo "Dopolnitev zahtevka za revizijo", v prilogi katere je slednji dostavil pridobljeno izvedeniško mnenje (v angleškem jeziku). V podani vlogi je vlagatelj obenem umaknil predhodno predlagani dokaz dodatnega imenovanja izvedenca grafične oz. podobne stroke.

Z vlogo z dne 25.4.2008 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil novo dopolnitev svojega revizijskega zahtevka, in sicer s predložitvijo prevoda predhodno že predloženega izvedeniškega mnenja.

Dne 7.5.2008 je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dodatno dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb obeh strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V konkretni zadevi je vlagatelj svoj revizijski zahtevek z dne 21.3.2008 v celoti vložil zoper zapise, podane v Zapisniku sestanka s ponudniki v zvezi s ponudbami, št. 430-453/2007/(17142-02) z dne 13.3.2008, iz katerih razbira naročnikovo odločitev oziroma namero kasnejšega sprejema odločitve o neoddaji predmetnega javnega naročila. Vlagatelj iz več razlogov takšno naročnikovo (bodočo) odločitev označuje kot neskladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da zapisom, kot izhajajo iz zgoraj opredeljenega zapisnika sestanka s ponudniki v zvezi s ponudbami, ni mogoče priznati narave naročnikove odločitve o (ne)oddaji predmetnega javnega naročila. V argument takšnemu stališču gre najprej pojasniti, da gre z vpogledom v sporni dokument ugotoviti, da ta ni bil podpisan s strani zakonitega zastopnika naročnika, temveč s strani več "predstavnikov" ponudnikov in naročnika, za katere pa ni bilo izkazano upravičenje (pooblastilo) za zastopanje naročnika pri sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila. Ravno tako gre ugotoviti, da tudi iz same vsebine spornega dokumenta izhaja, da gre za zapis vsebine sestanka med "predstavniki" naročnika in ponudnikov, namenjenega "obravnavanju in razjasnitvi ugotovljenih pomanjkljivosti ponudb", in tako ne za enostranski akt, ki bi ga izdal naročnik z namenom sprejema odločitve ali obveščanja ponudnikov o sprejeti odločitvi v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Kot naslednje gre izpostaviti, da tudi sam vlagatelj omenjenemu dokumentu ne priznava značaja odločitve o oddaji naročila; v svojem revizijskem zahtevku namreč izrecno navaja, da "naročnik odločitve v formalni obliki (še) ni posredoval ponudnikom", da pa tudi "njegova dejanska odločitev oz. odločitev o neoodaji ponudb v formalni obliki ne bo drugačna, kot je razvidno iz zapisnika". Kot slednje gre zgolj pripomniti še, da je naročnik dne 28.3.2008 tudi dejansko izdal odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila ("Sklep o izidu naročila" št. 430-453/2007/38 (17142-02)).

Upoštevajoč zgoraj navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje obstoj domnevnih naročnikovih kršitev, do katerih v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (glede na trenutek vložitve njegovega revizijskega zahtevka) še ni moglo priti. Vlagatelj namreč (iz več razlogov) kot nezakonito ocenjuje naročnikovo odločitev o neoodaji predmetnega javnega naročila, takšne odločitve pa naročnik, kot argumentirano zgoraj, s spornim dokumentom (Zapisnik sestanka s ponudniki v zvezi s ponudbami, št. 430-453/2007/(17142-02) z dne 13.3.2008) oziroma v času vložitve vlagateljevega revizijskega zahtevka pravno-veljavno še ni sprejel. V omenjenem zapisniku je sicer nakazano, kakšna bi utegnila biti naročnikova odločitev o (ne)oddaji predmetnega javnega naročila, vendar pa slednje ne more predstavljati podlage za ugotovitev kršitev v relevantni fazi postopka oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija namreč, skladno z določili ZRPJN, v okviru revizijskega postopka preverja obstoj dejanskih kršitev v postopkih oddaje javnih naročil, ne more pa preverjati zgolj hipotetičnih možnosti, kot jih v svojem revizijskem zahtevku izpostavlja vlagatelj, da bi utegnilo do kršitev priti. V kolikor bi (je) v kasnejših fazah postopka oddaje predmetnega javnega naročila dejansko prišlo do kršitev, na katere opozarja vlagatelj v svojem zahtevku, bo (je) imel ponudnik, ki mu bo (je bila) kršena katera od pravic, možnost iskati pravno varstvo z vložitvijo zahtevka za revizijo.

Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom z dne 21.3.2008 ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oziroma neskladja njegovih ravnanj v tem postopku s predpisi s področja oddaje javnih naročil.

Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija vlagateljev revizijski zahtevek z dne 21.3.2008 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisij iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

V konkretnem primeru je Državna revizijska komisija s 1. točko izreka tega sklepa vlagateljev revizijski zahtevek zavrnila kot neutemeljen, zato je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisij iz 2. točke izreka tega sklepa.


Iz določil četrtega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.
V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, le-tega pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija. Ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN je Državna revizijska komisija posledično odločila, da mora vlagatelj v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 5000,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 7.5.2008


Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana,
- Odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.

Natisni stran