EN

018-050/2008 Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

Številka: 018-050/2008-5
Datum sprejema: 21. 4. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07- v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, in predsednika Sama Červeka ter članice mag. Nataše Jeršič, kot članov senata, ter ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju, 2005 SI 16 C PT 002 B - sklop 1: zamenjava opreme v obstoječih elektronapajalnih postajah za potrebe daljinskega vodenja in izvedbo daljinskega vodenja elektronapajalnih postaj in stikal voznega omrežja iz centrov vodenja skupaj z ureditvijo prostorov centrov vodenja" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21.4.2008 soglasno

odločila:

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

V postopku oddaje predmetnega javnega naročila je naročnik dne 07.01.2008 izdal "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št.4111-3/2007zp1103, iz katerega izhaja, da se le-to v sklopu 1: "Zamenjava opreme v obstoječih elektronapajalnih postajah za potrebe daljinskega vodenja in izvedbo daljinskega vodenja elektronapajalnih postaj in stikal voznega omrežja iz centrov vodenja skupaj z ureditvijo prostorov centrov vodenja" odda konzorciju C&G, d.o.o., Ljubljana, in Korona, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz omenjenega dokumenta izhaja tudi, da je naročnik vlagateljevo ponudbo označil kot nepravilno v administrativnem in tehničnem delu.

Na vlagateljevo zahtevo je naročnik slednjemu dne 24.01.2008 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

Dne 01.02.2008 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo v katerem je predlagal, da naročnik njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi ter razveljavi obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, da njegovo ponudbo oceni kot pravilno, da ponudbo izbranega ponudnika oceni kot nepravilno ter da mu povrne stroške plačane takse in vse druge stroške v zvezi z vložitvijo revizijskega zahtevka.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom št. 4305-1/2008zp24, z dne 18.02.2008, s katerim je le-tega zavrgel.

Dne 21.02.2008 je vlagatelj na naročnika naslovil pritožbo zoper naročnikovo odločitev o zavrženju njegovega revizijskega zahtevka. Na poziv Državne revizijske komisije z dne 25.02.2008 je naročnik slednji dne 29.02.2008 odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in v zadevi pred njim vodenih revizijskih postopkih.

Državna revizijska komisija je s svojim sklepom št. 018-024/2008 z dne 07.03.2008 vlagateljevi pritožbi ugodila, in sicer tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 01.02.2008, kot izhaja iz naročnikovega sklepa št. 4305-1/2008zp24 z dne 18.02.2008. Državna revizijska komisija je tudi odločila, da mora naročnik o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 01.02.2008, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Naročnik je dne 26.03.2008 s sklepom št. 430-1/2008zp57 odločil, da se zahtevku vlagatelja "delno ugodi in se razveljavi odločitev naročnika št.4111-3/3007zp 1103 z dne 07.01.2008 Vlagatelju se delno povrnejo stroški revizijskega postopka v višini 5.000,00 â??".

Vlagatelj je z vlogo "pritožba vlagatelja zoper 2. odstavek sklepa (odločitev o stroških) št. 4305-1/2008zp45 oziroma predlog za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi odločitve o stroških postopka" z dne 28.03.2008 zahteval povrnitev stroškov revizijskega postopka v celoti. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik s svojim sklepom, s katerim je razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila, kljub drugačnemu zapisu v izreku sklepa ("delno ugodi"), v celoti ugodil pravovarstvenemu zahtevku vlagatelja in mu zato mora povrniti stroške revizijskega postopka v celoti.

Na poziv Državne revizijske komisije z dne 10.04.2008, je naročnik z dopisom z dne 15.04.2008 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v predmetni zadevi.


Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz vlagateljeve vloge z dne 28.03.2008, ki jo gre, ne glede na njeno poimenovanje, smiselno šteti za pisno obvestilo vlagatelja naročniku o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (17. člen ZRPJN), izhaja, da je med strankama sporno vprašanje priznanja stroškov revizijskega postopka. In sicer je Državna revizijska komisija morala presoditi, ali je naročnik ravnal ne/pravilno, ko je vlagatelju le delno priznal stroške revizijskega postopka.

Prvi odstavek 16. člena ZRPJN določa, da naročnik po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo lahko vlagatelj (kot je to razvidno iz prvega odstavka 16. člena ZRPJN) postavi razveljavitveni (kasatorični) zahtevek, s katerim lahko zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v določenem delu ali v celoti. Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo ima v primeru ugoditve zahtevku za revizijo razveljavitveni oz. kasatorični učinek, saj se z njo razveljavi določeno pravno ravnanje v postopku oddaje javnega naročila (npr. odločitev o oddaji javnega naročila, določen del razpisne dokumentacije, celoten postopek oddaje javnega naročila itd.).

ZRPJN sicer ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar mora slednja v skladu s smiselno uporabo pravil pravdnega postopka (324. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007- UPB3, 101/2007, 102/2007; v nadaljevanju: ZPP), v zvezi z petim odstavkom 3. člena ZRPJN) vsebovati vse sestavine odločitve o pravovarstvenem zahtevku (uvod, izrek in obrazložitev ter pravni pouk). Smiselna uporaba 324. člena ZPP pomeni, da izrek obsega odločitev, s katero naročnik ugodi posameznim razveljavitvenim zahtevkom ali jih zavrne. Navedeno pomeni, da naročnik v izreku svoje odločitve o zahtevku za revizijo odloči tako, da odloči o razveljavitvenem (kasatoričnem) pravovarstvenem zahtevku vlagatelja, torej o tem, ali in v katerem delu bo razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Naročnik v izreku svoje odločitve ne odloča o posameznih navedbah, dejstvih ali dokazih, s katerimi vlagatelj v zahtevku za revizijo utemeljuje svoj kasatorični pravovarstveni zahtevek, temveč odloča o pravovarstvenem zahtevku samem. O dejstvih in dokazih se naročnik opredeljuje v obrazložitvi svoje odločitve, v kateri utemeljuje svojo odločitev iz izreka.

Vlagatelj je s pravovarstvenim zahtevkom, kot je razviden iz zahtevka za revizijo, zahteval 1) razveljavitev naročnikovega obvestila (odločitve) o oddaji javnega naročila, 2) da naročnik vlagateljevo ponudbo oceni kot pravilno, 3) da ponudbo izbranega ponudnika oceni kot nepravilno in 4) povračilo stroškov plačane takse in vseh drugih stroškov v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve naročnika do dneva plačila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v pravovarstvenem predlogu postavil nekatere predloge (ugotovitev o pravilnosti njegove ponudbe ter ugotovitev nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika), ki v revizijskem postopku niso dopustni (16. člen ZRPJN). Gre za predloge, ki so vezani zgolj na postopek oddaje javnega naročila in ne na postopek revizije le-tega. Naročnik lahko namreč novo odločitev o oddaji javnega naročila, v kateri ugotavlja (ne)pravilnost ponudb oz. izbere (novega) najugodnejšega ponudnika, sprejme le po končanem revizijskem postopku, ko v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila (na podlagi ugotovitev iz revizijskega postopka) opravi novo ocenjevanje in vrednotenje ponudb in sprejme novo vsebinsko odločitev. Državna revizijska komisija ob tem pripominja, da imajo vlagatelj oz. vsi udeleženci postopka zoper novo odločitev naročnika ponovno zagotovljeno pravno varstvo v skladu z določbami ZRPJN.

Iz navedenega izhaja, da je vlagateljev pravovarstveni predlog dopusten le v delu, v katerem je zahteval razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Ker je naročnik je v svojem sklepu št.: 4305-1/2008zp57 z dne 26.03.20078 sprejel odločitev, da se vlagateljevemu zahtevku za revizijo "delno ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila št. 4111-3/2007zp1103 z dne 07.01.2008" in ob upoštevanju prej navedenega, tj. da naročnik v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN odloča o pravovarstvenem razveljavitvenem zahtevku, da o njem odloča v izreku svoje odločitve in da pri tem odloča v njegovih mejah, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s svojim sklepom, s katerim je razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila, kljub drugačnemu zapisu v izreku svojega sklepa ("delno ugodi"), v celoti ugodil pravovarstvenemu zahtevku vlagatelja.

Ob tem zaključku pa je potrebno ugotoviti, da naročnik ni pravilno odločil o priglašenih stroških postopka revizije. Povrnitev stroškov je namreč vezana na utemeljenost zahtevka za revizijo (tretji odstavek 22. člena ZRPJN). Glede na to, da je vlagatelj s svojim pravovarstvenim predlogom uspel v celoti, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi mu naročnik moral v celoti povrniti stroške plačane takse. Vlagatelj je namreč zahteval povračilo stroškov plačane takse in drugih stroškov v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo. Iz potrdila o plačilu takse izhaja, da je vlagatelj plačal takso v višini 10.000,00 EUR. Drugih stroškov v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo vlagatelj v svoji zahtevi ni opredelil oz. specificiral, zato do povračila le-teh ni upravičen (peti odstavek 22. člena ZRPJN).

Glede na to, da je naročnik v drugem odstavku izreka sklepa št. 4305-1/2008zp57 z dne 26.03.20078 odločil, da se vlagatelju povrnejo stroški revizijskega postopka v višini 5.000,00 EUR, kar pomeni polovico zneska vplačane takse, je Državna revizijska komisija, skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznala stroške v višini še 5.000,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 21.4.2008Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- RS, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, Maribor,
- SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana,
- C&G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana,
- Korona, d.d., Cesta v mestni log 88a, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran