EN

018-051/2008 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-051/2008-3
Datum sprejema: 23. 4. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata in člana Jožefa Kocuvana ter predsednika Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta Trtnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za servisiranje in vzdrževanje vozil znamke Renault in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje AVTOSERVIS KALAN d.o.o., šetinova ulica 4, Medvode, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12/a,Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.04.2008 soglasno

odločila:

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za servisiranje in vzdrževanje vozil znamke Renault se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17. 10 2007 sprejel sklep o začetku postopka za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za servisiranje in vzdrževanje vozil znamke Renault. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil, z dne 24.10.2007, pod številko objave S 205-249458.

Naročnik je dne 13.03.2008 sprejel "Odločitev o oddaji javnega naročila, št MORS-399/2007-ODP", št. 430-603/2007-22, (v nadaljevanju: Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 13.03.2008), v kateri je kot najugodnejšega ponudnika za območje Ljubljane in območje Kranja izbral podjetje izbral podjetje AVTOHIšA REAL d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), za območje Postojne pa podjetje TRGO ABC d.o.o., Istrska cesta 12, Koper.

Vlagatelj je dne 19.03.2008 zahteval vpogled v korespondenco med naročnikom in ostalimi ponudniki v zvezi s predmetnim javnim razpisom, ki ga je vlagatelj, kakor je razvidno iz zapisnika, opravil dne 25.03.2008.

Dne 20.03.2007 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 13.03.2008 in priglasil povračilo stroškov postopka revizije.

Naročnik je dne 01.04.2008 izdal sklep št. 430-173/2008-3, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je dne 03.04.2008 naročnika obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, dne 04.04.2008, pa je vložil dopolnitev zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v katerem je priglasil še stroške postopka.

Vlagatelj je dne 22.04.2008 po telefaksu Državno revizijsko komisijo obvestil, da umika zahtevek za revizijo.

Določilo 23. člena ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo. V četrti alineji prvega odstavka 23. člena ZRPJN je določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi. V predmetnem revizijskem postopku je Državna revizijska komisija dne 22.04.2008, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, prejela vlagateljevo obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 23.04. 2008

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12/a,Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana
- AVTOHIšA REAL d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana
- TRGO ABC d.o.o., Istrska cesta 12, Koper
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, Ljubljana

Natisni stran