EN

018-041/2008 Mestna občina Murska Sobota

Številka: 018-41/2008-5
Datum sprejema: 11. 4. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter člana Jožefa Kocuvana in predsednika Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "opravljanje strokovnega nadzora nad rekonstrukcijo Noršinske ceste od R1-232 do vzhodne obvoznice" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Gradbeni inženiring Čarni, d.o.o., Černelavci, Liškova 62, Murska Sobota (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.04.2008 soglasno

odločila:

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 22.02.2008 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagatelj mora v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 700,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Pred naročnikom je v teku postopek oddaje javnega naročila "opravljanje strokovnega nadzora nad rekonstrukcijo Noršinske ceste od R1-232 do vzhodne obvoznice".

Dne 29.01.2008 je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja, da se to odda ponudniku ZEU, Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Staneta Rozmana 5, Murska Sobota (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 22.02.2008 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je bil postopek oddaje predmetnega javnega naročila voden v neskladju z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj zato predlaga, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na pogajanja, v celoti razveljavi in se ugotovi, da je vlagateljeva ponudba na podlagi zbiranja ponudb najugodnejša, podrejeno pa, da se zadeva odstopi Državni revizijski komisiji.
Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 10.03.2008, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega.

Z vlogo z dne 18.03.2008 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

V prilogi dopisa, prejetega dne 25.03.2008, je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je z dopisom z dne 26.03.2008 naročnika pozvala k posredovanju pojasnila o ocenjeni vrednosti predmetnega javnega naročila ter dokumentov, v katerih je bila ta opredeljena.

Naročnik je dne 28.03.2008 Državni revizijski komisiji posredoval pojasnilo, iz katerega izhaja, da je ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila 6.185,00 EUR. V dokazilo navedenega je posredoval tudi delni izpis naročnikovega proračuna za leto 2008, ki njegovo navedbo potrjuje.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb obeh strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz s strani naročnika odstopljene dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila je razvidno, da znaša vrednost predmetnega javnega naročila 6.185,00 EUR. Najvišja ponudbena cena, kot izhaja iz prejetih ponudb, znaša 7.000,00 EUR brez DDV.

V svojem revizijskem zahtevku vlagatelj zatrjuje neskladnost naročnikovega ravnanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila z določbami ZJN-2.

V petem odstavku 24. člena ZJN-2 je (neupoštevajoč novelo ZJN-2A (Uradni list RS, št. 34/2008), ki je bila uveljavljena že tekom predmetnega postopka oddaje javnega naročila in je zato v zvezi z le-tem ni mogoče uporabiti) določeno, da se določbe ZJN-2 "ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 10.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 20.000 eurov brez DDV za gradnje" in da so "naročniki glede teh naročil dolžni voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki obsega navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila".

ZJN-2 torej, z izjemo zahteve po vodenju evidence o oddaji javnih naročil (ki pa ne more vplivati na pravice ali položaj ponudnikov!), v postopkih oddaje javnih naročil pod zgoraj opredeljenimi vrednostnimi pragovi ne določa posebnih "pravil", ki bi jih naročniki v takšnih postopkih morali spoštovati, niti slednjim v takšnih postopkih ne nalaga posebnih obveznosti.

Iz navedenega posledično izhaja, da v ZJN-2 ne obstoji pravna podlaga za presojo (ne)zakonitosti naročnikovih ravnanj v postopkih oddaje javnih naročil, katerih vrednost je nižja od 10.000 EUR brez DDV za blago in storitve in 20.000 EUR brez DDV za gradnje oz. da naročnikovih ravnanj v teh postopkih na podlagi vloženih revizijskih zahtevkov (ne glede na njihovo vsebino) ni mogoče označiti za neskladna z ZJN-2.

V konkretnem primeru, kot že navedeno, vrednost predmeta javnega naročila (storitev) znaša manj kot 10.000 EUR brez DDV, vlagatelj pa v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje neskladnost naročnikovega ravnanja v postopku oddaje predmetnega javnega naročila z določbami ZJN-2.

Državna revizijska komisija upoštevajoč zgoraj predstavljene argumente ugotavlja, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati neskladja naročnikovega ravnanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila z določili ZJN-2. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 22.02.2008 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Iz določil četrtega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, le-tega pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija. Ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN je Državna revizijska komisija posledično odločila, da mora vlagatelj v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 700,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 11.04.2008


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota,
- Gradbeni inženiring Čarni, d.o.o., Černelavci, Liškova 62, Murska Sobota,
- ZEU, Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Staneta Rozmana 5, Murska Sobota,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.

Natisni stran