EN

018-031/2008 Elektro Maribor d.d.

Številka: 018-031/2008-12
Datum sprejema: 2. 4. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata, članice mag. Nataše Jeršič in članice Sonje Drozdek šinko kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za izvajanje posekov pod električnimi vodi in na podlagi pritožbe ter zahtevka za revizijo, ki ju je vložil vlagatelj Lesembal, Ivan Mlakar s.p., Železarska cesta 3, štore, ki ga zastopa Odvetniška družba Gregorovič Pungartnik d.n.o., o.p., Cesta Valentina Orožna 8, šentjur (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 02.04.2008

odločila:

Pritožbi vlagatelja z dne 28. 2. 2008 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo, kot izhaja iz vloge z dne 18. 2. 2008, znak 12-MP/N-95/08.

Obrazložitev:

Naročnik je 3. 8. 2007 izdal sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je obvestilo o javnem razpisu "dobava 110 kV kabla in kabelske opreme za kablovod 110 kV Pekre-Koroška vrata" objavil na portalu javnih naročil 21. 12. 2007, pod št. objave JN4421/2007. Popravke predmetnega razpisa je objavil na portalu javnih naročil 14. 1. 2008 in 12. 2. 2008, pod št. objav JN248/2008 in JN885/2008.

Vlagatelj je 11. 2. 2008 (naročnik je dokument prejel 12. 2. 2008) naročniku poslal dokument "Predlog za pomirjevalni postopek oz. zahtevek za revizijo", v katerem predlaga uvedbo pomirjevalnega postopka in odpravo kršitve 14. in 15. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Vlagatelj je vložil tudi zahtevek za revizijo za primer, če se naročnik z uvedbo pomirjevalnega postopka ne bi strinjal. V zahtevku za revizijo vlagatelj izpodbija spremembe tehničnih pogojev, ki jih je naročnik objavil 29.1.2008, in navaja, da je z njimi naročnik kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Naročnik je z dodatnimi pojasnili razpisne dokumentacije, z odgovorom na vprašanje pod št. 2.3 (v katerem je določil, da je tehnologija vertikalne ekstrudacije obvezna in ne več zaželena), bistveno spremenil vsebinske oz. tehnične zahteve razpisne dokumentacije in s tem vlagatelja postavil v neenakopravni položaj v primerjavi z drugimi ponudniki. Vlagatelj naročniku očita tudi kršitev načela transparentnosti javnega naročanja. Po mnenju vlagatelja je naročnik s tem, ko je na spletni strani podal dodatna pojasnila za javno naročilo pod oznako JN/4421/200, medtem ko je javno naročilo objavil na portalu javnih naročil pod št. objave JN4421/2007, povzročil zmedo in nedoslednost v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj še dodaja, da je 4. 2. 2008 naročniku posredoval vprašanja k razpisni dokumentaciji, vendar naročnik do vložitve zahtevka za revizijo še ni odgovoril na vprašanja, ampak je podaljšal rok za oddajo ponudb. Vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik kršil 14. in 15. člena ZJNVETPS, da v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila in da naročnik vlagatelju povrne stroške predpisane takse v višini 5.000,00 â??.

Naročnik je z vlogo, datirano z 18. 2. 2008, znak 12-MP/N-95/08, vlagatelja 25. 2. 2008 obvestil, da šteje njegov zahtevek za revizijo za brezpredmeten, saj mu ni bilo priloženo dokazilo o plačilu takse v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN.

Vlagatelj je z vlogo z dne 28. 2. 2008 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo zoper sklep, s katerim je naročnik zavrgel njegov zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da naročnik zahtevka za revizijo ne sme zavreči, če ne vsebuje potrdila o plačilu takse, ampak mora vlagatelja pozvati, da zahtevek za revizijo dopolni. Vlagatelj v pritožbi tudi opozarja, da naročnik ni odgovoril na uvedbo pomirjevalnega postopka, ki ga je vlagatelj predlagal hkrati z vložitvijo zahtevka za revizijo, zaradi česar gre skladno s 24. členom ZRPJN šteti, da se naročnik z uvedbo pomirjevalnega postopka strinja in mora odpraviti kršitve, ki jih je navedel vlagatelj v svojem predlogu. Prav tako naročnik ni odgovoril na vprašanja k razpisni dokumentaciji, ki mu jih je vlagatelj poslal 31. 1. 2008, s čimer je kršil 76. člen ZJNVETPS in V. člen Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, ki so del razpisne dokumentacije.
Vlagatelj zato predlaga, da Državna revizijska komisija ugodi vlagateljevi pritožbi in ugotovi nezakonito ravnanje naročnika, razveljavi "sklep" o zavrženju zahtevka za revizijo, naloži naročniku, da odgovori na predlog o uvedbi pomirjevalnega postopka in da naloži naročniku, da v kolikor se ne strinja z uvedbo pomirjevalnega postopka, vsebinsko odloči o revizijskem zahtevku vlagatelja.

Naročnik je Državni revizijski komisiji zahtevano dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila, na katerega se je nanašala pritožba, po njenem pozivu odstopil 5. 3. 2008 in 18. 3. 2008. SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o., je Državni revizijski komisiji po njenem pozivu 26. 3. 2008 posredoval Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (pogodba z dne 21. 6. 2007).

Po pregledu pritožbenih navedb in odstopljene dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da je pritožba utemeljena.

Državna revizijska komisija je morala v konkretnem primeru najprej ugotoviti, ali je v predmetni zadevi sploh pristojna za odločanje o sporu oz. ali je vlagatelj upravičen zahtevati pravno varstvo svojih pravic v revizijskem postopku v skladu z določili ZRPJN. Pristojnost je namreč procesna predpostavka, na katero mora Državna revizijska komisija paziti po uradni dolžnosti ves čas revizijskega postopka (prvi odstavek 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07-UPB3; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).

Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (v nadaljevanju: SODO) je na podlagi 23. člena Energetskega zakona (Uradni list RS št 27/07-UPB2; v nadaljevanju EZ) sklenil s koncedentom - Republiko Slovenijo koncesijsko pogodbo, s katero mu je bila na celotnem območju Republike Slovenije podeljena izključna pravica in dolžnost opravljati gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije za obdobje 50 let. SODO (koncesionar) je v skladu s 23. a členom EZ (med drugim) odgovoren za vzdrževanje in razvoj omrežja za distribucijo električne energije. Navedeno dejavnost je potrebno uvrstiti v okvir dejavnosti iz tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS, kar posledično pomeni, da SODO izpolnjuje kvalifikatorne elemente "statusa naročnika" v smislu petega odstavka 3. člena ZJNVETPS. Za potrebe izvajanja predmetne gospodarske javne službe je SODO z naročnikom/lastnikom distribucijskega omrežja sklenil pogodbo v skladu s četrtim odstavkom 23.b člena EZ, s katero sta uredila vsa vprašanja uporabe tega omrežja za opravljanje nalog sistemskega operaterja, med drugim tudi način tekočega in investicijskega vzdrževanja tega omrežja (Pogodba o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja, z dne 21.06.2007). Ker je SODO izvajanje nalog tekočega in investicijskega vzdrževanja distribucijskega omrežja na podlagi zakonskega pooblastila (23.b člen EZ) poveril naročniku, navedeno pomeni, da mora za oddajo konkretnega posla (predmet javnega razpisa v obravnavanem primeru predstavlja dobavo 110 kV kabla in kabelske opreme za kablovod 110 kV Pekre-Koroška vrata, torej storitev znotraj dejavnosti iz točke a) tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS) veljati enak režim oziroma, da mora naročnik v tem segmentu upoštevati določbe ZJNVETPS. S tem je v obravnavanem primeru podana tudi pristojnost Državne revizijske komisije.

V predmetnem pritožbenem postopku je med strankama spor glede naročnikovega ravnanja z vlagateljevim zahtevkom za revizijo, ki mu ni bilo priloženo potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Naročnik je namreč po prejemu vlagateljevega predloga za uvedbo pomirjevalnega postopka oziroma zahtevka za revizijo o slednjem odločil tako, da ga je z vlogo z dne 18. 2. 2008, znak 12-MP/N-95/08, označil kot brezpredmetnega. Glede na vsebino naročnikove vloge Državna revizijska komisija ocenjuje, da jo je mogoče šteti kot odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo zaradi neizpolnjevanja procesne predpostavke predložitve potrdila o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN

Predložitev potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN zahtevku za revizijo, ki ga vlagatelj vloži v skladu z 12. členom ZRPJN, je ena izmed procesnih predpostavk, ki jo ZRPJN (6. točka četrtega odstavka 12. člena) predvideva kot pogoj za odločanje o zahtevku za revizijo. Zakon nalaga naročniku, da v primeru, če ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom (peti odstavek 12. člena ZRPJN).

V obravnavanem primeru je ugotovljeno, da naročnik vlagatelja ni pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo, kot mu to nalaga ZRPJN, ampak je njegov zahtevek zavrgel kot neutemeljen. S tem je kršil peti odstavek 12. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija pa je iz navedenega razloga pritožbi vlagatelja ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz vloge z dne 18. 2. 2008, znak 12-MP/N-95/08 (tretja alineja drugega odstavka 23. člena ZRPJN)

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je med strankama v teku pomirjevalni postopek. Iz dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo podal tudi predlog za uvedbo pomirjevalnega postopka, na katerega naročnik v zakonsko določenem tridnevnem roku ni odgovoril, zato se šteje, da se je z uvedbo pomirjevalnega postopka strinjal (prvi odstavek 24. člena ZRPJN). Ker iz določb ZRPJN izhaja, da se mora pred nadaljevanjem postopka po zahtevku za revizijo pomirjevalni postopek na ustrezen način zaključiti, bo naročnik o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 11. 2. 2008 lahko (po preverjanju izpolnjevanja procesnih predpostavk) v skladu s 16. členom ZRPJN odločil šele, ko bo pomirjevalni postopek med strankama ustrezno zaključen.

S tem je utemeljena odločitev Državna revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 2. 4. 2008

Predsednik senata:
Samo Červek, univ.dipl.prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

â"˘ ELSA Gornja Radgona, d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona
â"˘ Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor
â"˘ Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana

Natisni stran