EN

018-042/2008 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-042/2008-2
Datum sprejema: 4. 4. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN), po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izdelavo aplikacije dispečerskega sistema digitalnega radijskega omrežja TETRA in dobavo strojne opreme", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Digitech, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 04.04.2008

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 2.500,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17.01.2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, imenovanju vodje izvedbe javnega naročila in strokovne komisije za izvedbo javnega naročila za oddajo naročila za "izdelavo aplikacije dispečerskega sistema digitalnega radijskega omrežja TETRA in dobavo strojne opreme".

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 31.01.2008, pod št. objave JN672/2008, objavil Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. členom ZJN-2 za predmetno javno naročilo.

Naročnik je dne 04.03.2008 izvedel javno odpiranje ponudb, o čemer je bil narejen zapisnik.

Naročnik je dne 07.03.2008 posredoval obema ponudnikoma, ki sta oddala ponudbo, dopis z naslovom Povabilo k pogajanjem, v katerem ju je v skladu s točko IV.1.7. objave predmetnega javnega naročila pozval k udeležbi na pogajanjih dne 12.03.2008.

Vlagatelj je na naročnika naslovil dopis z dne 09.03.3008, ki ga je naročnik prejel 10.03.2008, v katerem izraža nestrinjanje z naročnikovim pristopom k pogajanjem, saj naj bi bila le-ta v konkretnem primeru nedopustna.

Vlagatelj je dne 11.03.2008 vložil zahtevek za revizijo, v katerem uvodoma pojasnjuje, da bi bila vlagateljeva ponudba izbrana, če ne bi naročnik v postopku izbire napravil v nadaljevanju očitanih nepravilnosti, ki so pripeljale do tega, da je naročnik namesto izbire ponudnika, v skladu z vnaprej določenimi merili in pogoji, razpisal postopek s pogajanji, za katerega pa v razpisni dokumentaciji ni najti pravne podlage.
Vlagatelj očita naročniku, da je razpisal postopek s pogajanji, ne da bi predhodno sploh ugotovil, ali so za izvedbo tega postopka izpolnjene procesne predpostavke. Vlagatelj trdi, da je postopek s pogajanji nezakonit in da bi moral naročnik ugotoviti, da sta na predmetni razpis pravočasno prispeli dve ponudbi, v nadaljevanju pa ali obe izpolnjujeta zahtevane pogoje in na tej podlagi izbrati ponudbo vlagatelja, saj v celoti izpolnjuje vse zahteve razpisa in je najugodnejša. Vlagatelj pojasnjuje, da je postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi sicer definiran v ZJN-2, ne glede na to pa gre iz zakonskega besedila razbrati, da se postopek izvaja v eni ali v dveh fazah, odvisno od tega, kako naročnik pripravi razpisno dokumentacijo. Vlagatelj navaja, da teoretično poznamo enofazni postopek, v katerem naročnik na podlagi objave (61. člen ZJN-2), katere sestavni del je lahko hkrati tudi razpisna dokumentacija (93. člen), prejme ponudbe in odda naročilo glede na izpolnjevanje pogojev in postavljenih meril - v tem delu se postopek zbiranja ponudb skoraj v ničemer ne loči od odprtega postopka - ali pa
dvofazni postopek, ki poteka podobno kot postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti - naročnik najprej ugotavlja sposobnost za sodelovanje in nato kandidate v drugi fazi povabi k oddaji ponudbe ali pa z njimi opravi dialog glede dokončnega oblikovanja razpisne dokumentacije ter jih nato povabi k oddaji ponudbe. Naročnik sicer v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi teoretično lahko vključi tudi pogajanja, vendar le, če je to možnost, skupaj z načrtom pogajanj, predvidel že v objavi razpisa. Ta predpostavka, vključitev pogajanj v postopek izbire in pravila, po katerih bo naročnik postopek s pogajanji vodil, pa po prepričanju vlagatelja ni bila izpolnjena. Način, kako želi sedaj naročnik izpeljati postopek s pogajanji je po mnenju vlagatelja netransparenten in ne zagotavlja enakopravnega obravnavanja obeh ponudnikov, saj ni jasno, ali se bo naročnik s konkurenčnim ponudnikom tudi pogajal, o čem se bo pogajal, ali je njegova ponudba sploh pravilna etc. Prav tako naročnik nima protokola (pravil postopanja na pogajanjih), ki bi jih morale stranke imeti, da bi sploh vedele, kako bodo pogajanja potekala po merilu cena (ali bosta oba ponudnika licitirala, ali bosta ponudbe pisno oddala, kdo bo prvi povedal ceno, ali se bosta pogajala ločeno, kako bo v tem postopku zagotovljeno, da konkurenčni ponudnik, če se bo naročnik pogajal prvo z vlagateljem, ne bo izvedel cene, ki je bila dana v postopku s pogajanji) ter kateri so tisti drugi elementi ponudbe, o katerih se bo naročnik pogajal. Iz razpisne dokumentacije je nesporno razvidno, da bo postopek potekal enovito, saj je naročnik določil pogoje za priznanje sposobnosti in tudi merila za izbiro že v razpisni dokumentaciji. Naročnik je v točki 8. - Izločitev ponudb - določil, da bo po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne, v točki 11. - Merila - pa je zapisal, da je merilo za ocenitev ponudb cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v tej razpisni dokumentaciji, ter da bo kot najugodnejši izbran ponudnik z najnižjo ponudbeno ceno.
Vlagatelj zaključuje, da je glede na tako oblikovano razpisno dokumentacijo povsem jasno, da je naročnik s Povabilom k pogajanju kršil lastno razpisno dokumentacijo in med postopkom na nedopusten način spreminjal pravila za izbiro.
Zaradi vsega navedenega vlagatelj predlaga, da naročnik oz. Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi Povabilo k pogajanjem, številka dokumenta 430-878/2007/12, z dne 07.03.2007, ter da mu naročnik povrne stroške, nastale z revizijo, po stroškovniku.

Naročnik je oba ponudnika, ki sta oddala ponudbo, z dopisom z dne 12.03.2007 obvestil, da so zaradi vloženega zahtevka za revizijo v skladu s tretjim odstavkom 11. člena ZRPJN v celoti zadržane nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, kar pomeni, da so pogajanja, ki so bila sklicana za 12.03.2008, preklicana.

Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 12.03.2007 pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o vplačani taksi, oziroma v kolikor takse še ni vplačal, da le-to vplača, in sicer v višini 2.500,00 EUR, kar je vlagatelj storil tako, da je naročniku posredoval potrdilo o vplačilu revizijske takse, hkrati pa še pooblastilo odvetnici mag. Mariji Bukovec Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana, za zastopanje v postopku revizije (naročnik je oba dokumenta prejel 14.03.2008).

Vlagatelj je na naročnika naslovil vlogo z dne 13.03.2008 z naslovom Popravek očitne pisne pomote v zahtevku za revizijo, v kateri navaja, da je v zahtevku prišlo do očitne pisne pomote in je bila namesto pravilne št. objave predmetnega javnega naročila JN672/2008 navedena št. objave JN345/2008, poleg tega pa s citirano vlogo popravlja stroškovnik.

Naročnik je dne 18.03.2008 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, prav tako pa tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.
Naročnik v obrazložitvi navaja, da je glede na ocenjeno vrednost predmetnega javnega naročila v skladu s točko b) drugega odstavka 24. člena ZJN-2 pristopil k oddaji javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZJN-2 poslal v objavo na portal javnih naročil obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Naročnik pojasnjuje, da je vsebino objave podal na predpisanem standardnem obrazcu, z vsemi podatki, zahtevanimi v drugem odstavku 61. člena ZJN-2, pri čemer je sledil vsem zahtevam iz obrazca glede na enofazni način oddaje tega postopka v skladu s točko a) prvega odstavka in drugim odstavkom 30. člena ZJN-2. Naročnik dalje navaja, da je v obvestilu o javnem naročilu v skladu s točko c) drugega odstavka 61. člena ZJNÂ"2 tudi navedel oz. objavil podatke o postopku zbiranja ponudb, med drugim, da bo postopek izvedel v eni fazi - točka IV.1.5) objave ter da bo v postopek vključil pogajanja - točka IV.1.7) objave ter je v skladu s točko f) drugega odstavka 61. člena ZJN-2 v točki IV.1.1.) objave navedel, da bo merilo za oddajo najnižja cena. Naročnik nadaljuje, da je v skladu s točko h) drugega odstavka 61. člena ZJN-2 v točki II.3) objave tudi navedel, da objava ni hkrati tudi razpisna dokumentacija ter podal podatek o elektronskem naslovu, na katerem je razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila dostopna. Naročnik pojasnjuje, da je pri pripravi razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila sledil določbi prvega odstavka 93. člena ZJN-2 in je podal pogoje, ki bodo sestavni del pogodbe o izvedbi naročila, ter določbi drugega odstavka 93. člena ZJN-2 tako, da je podal vse potrebne podatke in podlage za oddajo ponudbe na predmetno naročilo. Glede na to, da je vsebina predmeta javnega naročila specifična in obsežna, iz točke II.1.3) obrazca objave obvestila o naročilu pa je razvidno, da je le-ta namenjen le kratkim opisom naročila, je naročnik pripravil razpisno dokumentacijo, kar je bilo razvidno iz točke II.3) in dodatnih informacij v točki V.2) objave. Naročnik v nadaljevanju dodaja, da že iz same vsebine obrazca "Obvestila o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. členom ZJN-2" izhaja, da so pogajanja v tem primeru le ena od faz v izvedbi postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi, saj naročnik v točki IV.1.7) objave navede, ali bo v postopek vključil pogajanja. Naročnik zatem pojasnjuje, da niti ZJN-2 v svojih določilih, ki se nanašajo na postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, niti obrazec obvestila o naročilu po tem postopku ne opredeljujeta obveze naročnika, da navede oz. objavi način izvedbe pogajanj. Po mnenju naročnika je potrebno v primeru, da objava ni hkrati razpisna dokumentacija, razpisno dokumentacijo obravnavati kot dopolnilno dokumentacijo k ostali obvezni dokumentaciji, navedeni v 94. členu ZJN-2, ki naj bi le-to dopolnjevala v skladu s 93. členom ZJN-2. Kljub temu, da ZJN-2 nikjer eksplicitno ne zahteva, je naročnik ponudnike zaradi spoštovanja načel javnega naročanja, zlasti načela transparentnosti javnega naročanja in enakopravne obravnave ponudnikov, pred predvidenimi pogajanji v povabilu k pogajanju seznanil s tem, na kakšen način bo izvedel pogajanja ter o čem se bo pogajal (drugi in tretji odstavek povabila). Naročnik dalje navaja, da se določbi iz točk 8 (Izločitev ponudb) in 11 (Merila) razpisne dokumentacije uporabi ob upoštevanju celotnega postopka, tudi pogajanj kot ene od faz postopka. Naročnik glede na navedeno ugotavlja, da mora glede na to, da je v objavi obvestila o predmetnem naročilu navedel, da bo v postopek vključil pogajanja, le-ta tudi izvesti, saj so s tem, ko jih je v objavi napovedal, postala zanj tudi obvezujoča. V nasprotnem primeru, če naročnik pogajanj ne bi izvedel, bi kršil ZJN-2 in obvezujoče elemente, navedene v objavi obvestila o predmetnem javnem naročilu.
Naročnik tudi opozarja, da bi moral ponudnik, v kolikor je menil, da naročnik krši določila ZJN-2 s tem, ko je v objavi obvestila o javnem naročilu napovedal, da bo v postopek vključil pogajanja, oz. ko v razpisni dokumentaciji ni navedel načina izvedbe pogajanj, upoštevati določilo šestega odstavka 12. člena ZRPJN. Naročnik navaja tudi, da bi ponudnik lahko izkoristil možnost v skladu s točko 10 razpisne dokumentacije (Dodatna obvestila in pojasnila) in od naročnika pravočasno zahteval po njegovem mnenju potrebno dopolnilno dokumentacijo, česar pa vlagatelj ni storil.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20.03.2008 naročnika obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, pri čemer ponovno poudarja, da je naročnik želel izvesti postopek s pogajanji, ne da bi ugotovil, koliko ponudb je pravilnih, saj je bila v predmetni zadevi opravljena zgolj faza odpiranja ponudb, sicer pa vztraja pri vseh navedbah iz zahtevka za revizijo v celoti, pri čemer priglaša tudi nadaljnje stroške, nastale z revizijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 25.03.2008, ki ga je slednja prejela istega dne, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.


V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo gradi svojo argumentacijo v zvezi z očitanimi kršitvami na trditvi, da naročnik sicer v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi teoretično lahko vključi tudi pogajanja, vendar le, če je to možnost, skupaj z načrtom pogajanj, predvidel že v objavi razpisa, nadalje na trditvi, da predpostavka, vključitev pogajanj v postopek izbire in pravila, po katerih bo naročnik postopek s pogajanji vodil, ni bila izpolnjena, ter na trditvi, da naročnik nima protokola (pravil postopanja na pogajanjih).

Vpogled v objavo Obvestila o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. členom ZJN-2, z dne 31.01.2008, št. objave JN672/2008, za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: Objava) pokaže, da je naročnik v točki II.1.1. (Naslov naročila, ki ga je določil naročnik) navedel: "Javno naročilo za izdelavo aplikacije dispečerskega sistema digitalnega radijskega omrežja TETRA in dobavo strojne opreme, št. 430-878/2007", ter da je naročnik v točki II.3. (Objava je hkrati razpisna dokumentacija) navedel: "Ne. Internetni naslov dokumentacije: http://www.mnz.gov.si/ ". Nadalje je naročnik v Objavi v točki V.2. (Dodatne informacije) navedel med drugim: "Opomba k točki II.3): Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/ , podmapa: javna naročila. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika.". Zatem je naročnik v Objavi v točki IV.1.7. (Naročnik bo v postopek vključil pogajanja) navedel: "da.". Naročnik je v Objavi v točki IV.2. (Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje) določil: "Datum: 03.03.2008 Čas: 15:00". Kot izhaja iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 04.03.2008, sta pravočasno, t.j. do dne 03.03.2008 do 15:00 ure, prispeli dve ponudbi, in sicer ponudba vlagatelja ter ponudba podjetja Zaslon Telecom, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana.

V zvezi s konkretno situacijo v predmetni zadevi gre poudariti, da šesti odstavek 12. člena ZRPJN določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Ponudnik se z vsebino objave Obvestila o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. členom ZJN-2 na Portalu javnih naročil seznani z dnem vpogleda v objavo - dan vpogleda v objavo pa je, od trenutka objave na Portalu javnih naročil, izključno odvisen od aktivne vloge (zainteresiranosti) ponudnika samega za sodelovanje v konkretno objavljenem javnem naročilu. Prav tako se ponudnik z določili in vsebino razpisne dokumentacije seznani že ob prejemu le-te, zato mora v primeru, če meni, da je posamezno določilo razpisne dokumentacije nezakonito, nesmiselno ali nejasno, oziroma da je razpisna dokumentacija neskladna ali pomanjkljiva glede na vsebino same objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, vložiti zahtevek za revizijo iz naslova navajanja domnevnih kršitev, izhajajočih iz objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil in razpisne dokumentacije, ustrezno pravočasno, kar pomeni v vsakem primeru nesporno nemudoma oziroma vsekakor do poteka roka za predložitev ponudb oziroma prijav. V konkretnem primeru gre nedvomno za domnevne kršitve, ki imajo svoj izvor v ravnanjih naročnika pred potekom roka za predložitev ponudb, določenim za dne 03.03.2008 do 15:00 ure. Prav tako v konkretnem primeru ni mogoče zavzeti stališča, da vlagatelj zatrjevanih kršitev objektivno ni mogel ugotoviti pred 03.03.2008 do 15:00 ure. Kot je razvidno iz spisovne dokumentacije v predmetni zadevi, je vlagatelj nesporno vpogledal v Objavo, saj je očitno prejel (dostopil) tudi (do) relevantno(e) razpisno(e) dokumentacijo(e), za katero je v Objavi, kot bilo predhodno že podrobneje pojasnjeno v tem sklepu, navedeno (v delu, kjer je navedeno, da Objava ni hkrati razpisna dokumentacija), da je internetni naslov dokumentacije http://www.mnz.gov.si/. Vlagatelj je namreč naročniku dne 11.02.2008 z dopisom z naslovom DODATNA POJASNILA za predmetno javno naročilo, poslanim po faksu, zastavil, sklicujoč se na 10. točko razpisne dokumentacije, vprašanje: "Kolikšna je ocenjena vrednost oz. višina zagotovljenih sredstev za to javno naročilo"". Prav tako je vlagatelj v ponudbi predložil podpisano izjavo (IX. DEL: IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA IN O RESNIČNOSTI PODATKOV), katere vzorec je sestavni del relevantne razpisne dokumentacije, v kateri med drugim vlagatelj izjavlja, da z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema pogoje javnega naročila za oddajo naročila storitev po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izdelavo aplikacije dispečerskega sistema digitalnega radijskega omrežja TETRA in dobavo strojne opreme, št. 430-878/2007, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi daje ponudbo.

Glede na vse navedeno torej ni nobenega dvoma, da je vlagatelju bilo oziroma bi mu moralo biti znano dejstvo (kar naj bi bilo tudi izvor oziroma vzrok za vse očitane kršitve), da naj predpostavka, vključitev pogajanj v postopek izbire in pravila, po katerih bo naročnik postopek s pogajanji vodil, ne bi bila izpolnjena, ter da naj naročnik ne bi imel protokola (pravil postopanja na pogajanjih), pred 03.03.2008 do 15:00 ure.

Pravna norma predhodno omenjenega šestega odstavka 12. člena ZRPJN ponudnikom onemogoča, da bi po poteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, navajali kršitve, ki so jim bile ali bi jim morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu niso vložili zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokažejo, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Državna revizijska komisija zato poudarja, da so ponudniki, če zoper morebitne kršitve naročnika v zvezi z njegovimi ravnanji pred potekom roka za predložitev ponudb oziroma prijav (s katerimi so bili ali bi morali biti seznanjeni pred potekom roka za predložitev ponudb oziroma prijav) ustrezno pravočasno ne ugovarjajo, v pravici do navajanja teh (domnevnih) kršitev v vloženem zahtevku za revizijo zoper naročnika prekludirani.

Ker je bil oziroma bi moral biti vlagatelj z domnevno spornim dejstvom, da naj predpostavka, vključitev pogajanj v postopek izbire in pravila, po katerih bo naročnik postopek s pogajanji vodil, ne bi bila izpolnjena, ter da naj naročnik ne bi imel protokola (pravil postopanja na pogajanjih), kar je podlaga za vse s strani vlagatelja očitane kršitve naročnika, seznanjen pred rokom za predložitev ponudb, t.j. pred 03.03.2008 do 15:00 ure, bi moral v skladu s šestim odstavkom 12. člena ZRPJN uveljavljati pravico do vložitve zahtevka za revizijo iz naslova navajanja vseh očitkov absolutno pred citiranim rokom. V danem trenutku pa, glede na navedeno, t.i. nadaljnja vsebinska (meritorna) presoja vlagateljevih očitkov, izhajajočih iz navedenega domnevno spornega dejstva, ni več mogoča.

Izhajajoč iz gornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevim očitkom in jih je spoznala kot neutemeljene, skladno s tem pa je bilo potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.".

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 04.04.2008


Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana
- Odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran