EN

018-033/2008 Osnovna šola 8 talcev Logatec

Številka: 018-033/2008-5
Datum sprejema: 25. 3. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN-UPB5 (Uradni list RS, št. št. 94/07; v nadaljevanju: ZRPJN) in 154. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP-UPB2 (Uradni list RS, št. 36/04 in 52/07; v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 5. odst. 3. člena ZRPJN, po članici Sonji Drozdek šinko in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora na zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Dobavo čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov", zaradi pritožbe vlagatelja VALTEX & Co. d.o.o., C. A. Bitenca 68, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OSNOVNA šOLA 8 TALCEV LOGATEC, Notranjska cesta 3, Logatec (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 3. 2008

odločila:

1. Pritožbi vlagatelja z dne 12. 3. 2008 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka in zavrnitvi stroškovne zahteve vlagatelja, vsebovana v sklepu z dne 3. 3. 2008.

Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem
revizijskem zahtevku odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

2. Vlagateljevi zahtevi za povračilo stroškov pritožbenega postopka se delno ugodi. Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške v višini 220,32 EUR, v roku 15 dni od dneva prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči dan po izteku paricijskega roka dalje do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno naročilo izvedel po postopku zbiranja ponudb in dne 22. 1. 2008 sprejel odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila v treh sklopih.

Vlagatelj je z vlogo z dne 14. 2. 2008 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve naročnika o oddaji naročila za 2. sklop oziroma podrejeno razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila za 2. sklop in še podrejeno izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika v 2. sklopu.

Naročnik je dne 3. 3. 2008 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, zahtevo za povrnitev stroškov vlagatelja pa kot neutemeljeno zavrnil. Naročnik svojo odločitev utemeljuje z dejstvom, da vlagatelj takse ni plačal ob vložitvi zahtevka za revizijo, ampak šele po pozivu naročnika dne 18. 2. 2008, zaradi česar ni izpolnil procesne predpostavke za vsebinsko odločanje o zahtevku za revizijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 3. 2008 vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo, s katero predlaga razveljavitev naročnikove odločitve iz prejšnjega odstavka in odločitev, da mora naročnik ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk odločati o zahtevku za revizijo skladno s 16. členom ZRPJN ter povrnitev stroškov pritožbenega postopka. Vlagatelj navaja, da je takso res vplačal po pozivu naročnika dne 18. 2. 2008 in o navedenem tudi obvestil naročnika v zahtevanem roku dne 19. 2. 2008. Vlagatelj meni, da je naročnikovo stališče napačno, saj 12. člen ZRPJN daje možnost dopolnitve zahtevka za revizijo, ki ne vsebuje vseh predpisanih podatkov. Dopolnitev pomeni, da vlagatelj v naknadno določenem roku svojo vlogo dopolni, pri čemer se uporablja analogija Zakona o pravdnem postopku, ki v 105.a členu določa, da v primeru, če stranka v predpisanem roku ne vplača sodne takse, ravna sodišče s takšno vlogo kot nepopolno in stranki določi naknadni rok za izpolnitev. V primeru da stranka vlogo dopolni v predpisanem roku, se šteje vloga za popolno in jo je potrebno tudi meritorno obravnavati. Ker je vlagatelj takso vplačal v zakonskem roku, je njegov zahtevek za revizijo popoln in bi ga naročnik moral meritorno obravnavati.

Naročnik je z vlogo z dne 13. 3. 2008 odstopil celotno dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN in 154. člena ZPP odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem postopku je med naročnikom in vlagateljem sporno vprašanje, ali bi vlagatelj moral takso za revizijo plačati najkasneje do vložitve zahtevka za revizijo.

Iz določil 1. odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 2500 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 5000 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje in gre za naročila, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih naročniku ni treba objaviti na portalu javnih naročil, je taksa 700 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 1400 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje.


Iz določbe 3. odstavka 12. člena ZRPJN izhaja, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona. Iz določil 4. odstavka 12. člena ZRPJN pa med drugim izhaja, da naročnik v primeru, če ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.

Med strankama v obravnavanem primeru ni sporno, da vlagatelj takse za revizijo ni vplačal do vložitve zahtevka za revizijo, ki je bil vložen dne 14. 2. 2008, ampak po pozivu naročnika v 3-dnevnem zakonskem roku dne 18. 2. 2008.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju citiranih zakonskih določil ocenila, da je vlagatelj zahtevek za revizijo, ki je bil ob vložitvi nepopoln, ker ni vseboval potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, s plačilom takse in predložitvijo potrdila o njenem plačilu v predpisanem roku, ustrezno dopolnil. V nasprotju s stališčem naročnika Državna revizijska komisija poudarja, da določil ZRPJN ni mogoče interpretirati na način, skladno s katerim revizijskega zahtevka, ob vložitvi katerega taksa ne bi bila vplačana, ne bi bilo mogoče ustrezno dopolniti z naknadnim (pravočasnim) plačilom le-te in dostavo potrdila o tem dejanju (na podlagi poziva k dopolnitvi revizijskega zahtevka). V argument takšnemu stališču gre pojasniti, da zgolj jezikovna razlaga teh določil, ki jo sledeč njegovim argumentom zastopa naročnik, ni primerna; uporaba le-te namreč napačno in neskladno z namenom obravnavanih določil ZRPJN privede npr. do zaključka, da ta predpis od vlagateljev sploh ne zahteva predložitve potrdila o plačilu takse za revizijski postopek, temveč, skladno s 3. odstavkom 12. člena ZRPJN, zgolj navedbo takšnega potrdila, ravno tako pa zgolj uporaba te razlage pušča odprto vprašanje, kaj gre šteti kot zakonsko zahtevano vplačilo takse ob vložitvi zahtevka (1. odstavek 22. člena ZRPJN)- tudi taksa, plačana neposredno pred vložitvijo revizijskega zahtevka (ne glede na časovno oddaljenost tega dogodka), namreč ni plačana, kot bi sledeč jezikovni razlagi to zahteval ZRPJN, ob vložitvi le-tega. Upoštevajoč navedeno je potrebno pri razlagi 1. odstavka 22. člena ZRPJN upoštevati tudi namen tega določila, ki pa ga gre razbrati iz z le-tem povezanim določilom 4. odstavka 12. člena ZRPJN. Skladno s slednjim je namreč dopustno revizijski zahtevek, ki mu manjka katera od obveznih sestavin, dopolniti, in sicer v roku treh dni od prejema poziva k dopolnitvi. Navedena možnost dopolnjevanja revizijskega zahtevka se po prepričanju Državne revizijske komisije ne nanaša zgolj na možnost naknadne (pravočasne, po pozivu) dostave potrdila o vplačilu takse za revizijski postopek, temveč tudi na možnost naknadnega (pravočasnega, po pozivu) vplačila takse. Ob zapisanem gre pripomniti, da je takšno stališče skladno tudi z določili ZPP, katerega določbe se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja; slednji predpis namreč izrecno dopušča, da se takse za razne vloge, ki bi sicer morala biti plačane že ob njihovi vložitvi, lahko plačajo tudi naknadno, po pozivu k njihovi dopolnitvi in v postavljenem roku. Tako določba 2. odstavka 105.a člena ZPP določa, da, če vlogi ni priloženo dokazilo o plačilu sodne takse oziroma če uradna oseba pristojnega sodišča ugotovi, da sodna taksa ni plačana, ki mora biti plačana po predpisih o sodnih taksah, in niso podani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, ravna sodišče s tako vlogo kot z nepopolno vlogo. Če dokazilo ni predloženo, oziroma če uradna oseba pristojnega sodišča ugotovi, da sodna taksa ni bila plačana niti v roku za dopolnitev, se šteje, da je vloga umaknjena. Tudi upoštevajoč navedeno gre ugotoviti, da bi drugačna razlaga zgoraj obravnavanih določil ZRPJN in onemogočitev dopolnjevanja revizijskih zahtevkov z naknadnim (pravočasnim, po pozivu) plačilom takse za revizijski postopek pomenila unikum, ki bi imel za posledico nedopustno omejevanje pravice ponudnikov do pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil.

Upoštevajoč zgoraj navedeno stališče je Državna revizijska komisija v konkrentme primeru ocenila, da vlagateljevega revizijskega zahtevka iz razloga domnevnega nepravočasnega plačila takse za revizijski postopek naročnik ni bil upravičen zavreči; vlagatelj je namreč svoj revizijski zahtevek, ki je bil vložitvi glede plačila takse za revizijski zahtevek nepopoln, na naročnikov poziv ustrezno in pravočasno dopolnil. S tem povezane pritožbene navedbe vlagatelja so utemeljene. Državna revizijska komisije je zato, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevi pritožbi, z dne 12. 3 .2008, ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka in posledično o zavrnitvi zahteve vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka, vsebovana v sklepu z dne 3. 3. 2008. Ob tem je odločila tudi, da mora naročnik o vlagateljevem revizijskem zahtevku, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena .

Izrek o stroških temelji na 1. odst. 154. člena ZPP, katerega določbe se na podlagi 5. odst. 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja. Skladno z navedeno določbo mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki in njenemu intervenientu povrniti stroške. Skladno s 155. členom ZPP pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin. Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

Ker je Državna revizijska komisija odločala o vlagateljevi pritožbi in slednji ugodila, je vlagatelju glede na višino spornega predmeta (vrednost ponudbe izbranega ponudnika) priznala strošek za sestavo pritožbe v višini 400 točk (Tar. št. 18 OT), kar znaša upoštevaje vrednost ene točke (0,459 EUR) v višini 183,60 EUR, povečano za 20% DDV v višini 36,72 EUR, vse skupaj v višini 220,32 EUR. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljeno, ker presega vrednost za nagrado skladno z OT.

Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške v višini 220,32 EUR, v roku 15 dni od dneva prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči dan po izteku paricijskega roka dalje do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne 25. 3. 2008


Sonja Drozdek šinko, univ.dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- OSNOVNA šOLA 8 TALCEV LOGATEC, Notranjska cesta 3, Logatec
- Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana
- HARPER d.o.o., Tržaška cesta 40, Ljubljana
- BENT EXCELLENT d.o.o. Domžale, Dragomelj 82, Domžale
- INTER KOOP d.o.o., Ulica heroja šaranoviča 34, Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran