EN

018-034/2008 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-034/2008-2
Datum sprejema: 21. 3. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb za izvedbo seminarja za pridobitev in obnovitev ADR licence MORS št. 4/2008-PZPb in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.03.2008

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 700 eurov kot nadomestilo za stroške postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 09.01.2008 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je 18.01.2008 tri potencialne ponudnike povabil k oddaji ponudb. Naročnik je prejel dve ponudbi. Naročnik je dne 07.02.2008 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila za izvedbo seminarja za pridobitev in obnovitev ADR licence št. MORS-4/2008-PZPb, št. 430-17/2008-5, s katero je izvedbo naročila oddal ponudniku B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27A, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Kot izhaja iz predloženih povratnic sta se oba sodelujoča ponudnika s predmetno odločitvijo seznanila dne 11.02.2008.


Zoper navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (dokument št. 22/08 ps, z dne 12.02.2008). Vlagatelj navaja, da je naročnik z izbiro najugodnejšega ponudnika kršil točko 8.2.2.6 Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR (Uradni list SFRJ - MP, št. 59/72; v nadaljevanju: Evropski sporazum) in Akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS - MP, št. 9/92; v nadaljevanju: Akt o notifikaciji) v zvezi s prvim odstavkom 3. člena in 37. členom Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06; v nadaljevanju: ZPNB-UPB1) ter Odredbo o določitvi podjetij za strokovno usposabljanje oseb, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo ter o izdaji spričeval - certifikatov (Uradni list. RS, št. 18/1992; v nadaljevanju: Odredba), prav tako pa tudi 1. točko I. poglavja razpisne dokumentacije.
Vlagatelj navaja, da ZPNB-UPB1 v 37. členu določa, da se strokovno usposabljanje voznikov opravlja po programu iz prvega odstavka 3. člena, le-ta pa določa, da se za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu uporabljajo: Evropski sporazum in Akt o notifikaciji, Protokol, s katerim se dopolnjuje tretji odstavek 14. člena Evropskega sporazuma ter Akt o notifikaciji in Protokol, ki dopolnjuje člen 1(a), člen 14 (1) in člen 14 (3) Evropskega sporazuma.
Vlagatelj nadalje navaja, da Evropski sporazum v točki 8.2.2.6. (Odobritev usposabljanja) določa, da mora usposabljanje odobriti pristojni organ in da se pooblastilo izda le na pisno zahtevo. Veza med odobritvijo pristojnega organa in določbo Evropskega sporazuma, še ugotavlja vlagatelj, je Odredba. Slednja, zatrjuje vlagatelj, v svojem 1. členu določa, da opravljajo strokovno usposabljanje oseb, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo, naslednja podjetja: vlagatelj, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor ter Petrol Transport Ilirska Bistrica. Iz navedenega, zatrjuje vlagatelj, je razvidno, da izbrani ponudnik ni pooblaščen za izvedbo predmetnega javnega naročila.
Vlagatelj še navaja, da je naročnik z izpodbijano odločitvijo kršil tudi 1. točko I. poglavja razpisne dokumentacije, kjer je med drugim navedel, da se postopki izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročila.
Vlagatelj na podlagi vsega navedenega zaključuje z ugotovitvijo, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2).
Vlagatelj predlaga, da se predmetni razpis razveljavi in zahteva povrnitev stroškov revizijskega postopka v višini vplačane revizijske takse (700 EUR), skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva vložitve zahtevka do plačila.

Naročnik je s sklepom, št. 430-102/2008-3, z dne 04.03.2008, zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik navaja, da je preveril dejansko stanje in posledično ugotovil, da je bila na podlagi 31. člena ZPNB-UPB1 izbranemu ponudniku izdana Odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvajanje postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga in varnostni svetovalec/varnostna svetovalka pri prevozu nevarnega blaga (dokument št. 11500-24/2006/5, z dne 30.06.2006).
Ker izbrani ponudnik izpolnjuje vse pogoje, ki so vezani na vsebino predmeta javnega naročila, zaključuje naročnik, je potrebno zahtevek za revizijo, zavrniti.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 07.03.2008, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj vztraja pri očitkih iz zahtevka za revizijo in še navaja, da odločba, na katero se sklicuje naročnik izbranemu ponudniku ne daje pristojnosti za izvajanje strokovnih usposabljanj oseb, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo.

Naročnik je zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila dne 13.03.2008 odstopil Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

V obravnavanem primeru se postopek oddaje javnega naročila vodi na podlagi naročnikovega povabila ponudnikom k oddaji ponudbe, št. 430-17/2008-2, z dne 18.01.2008 in pripadajoče razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb za izvedbo seminarja za pridobitev in obnovitev ADR licence MORS št. 4/2008-PZPb. Iz opredelitve vsebine razpisanih storitev izhaja, da naročnik v obravnavanem primeru oddaja javno naročilo, katerega predmet se nanaša na storitev izobraževanja njegovih delavcev - konkretneje na pridobitev ADR licence za 70 pripadnikov Slovenske vojske in za obnovitev ADR licence za 15 pripadnikov Slovenske vojske (le s pridobitvijo oz. z obnovitvijo takšne licence so namreč posamezniki, skladno s področnimi predpisi, usposobljeni za prevoz nevarnih snovi). Naveden predmet obravnavanega javnega naročila predstavlja storitev, ki jo je, ob upoštevanju predpisov s področja javnih naročil, potrebno obravnavati kot storitev iz Seznama storitev B.

Iz 20. člena ZJN-2 in na njegovi podlagi sprejete uredbe izhaja, da je potrebno pojem storitve v postopkih oddaje javnih naročil deliti na dve skupini, in sicer na storitve iz Seznama storitev A in na storitve iz Seznama storitev B. Navedena delitev je prevzeta iz Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.03.2004 in je pomembna zato, ker za vsako od njiju veljajo drugačna pravila javnega naročanja. Medtem, ko za storitve iz seznama A praktično veljajo vsa obvezujoča pravila zakona, velja za drugo skupino storitev zgolj zelo omejen del zakonskih določb. Za razliko od storitev iz Seznama A predstavljajo storitve iz seznama B skupino tako imenovanih "ne-prioritetnih storitev" s stališča oblikovanja skupnega trga Evropske skupnosti. Čeprav so slednje v pretežnem delu (torej z izjemo nekaterih obvezujočih pravil v zvezi z opisi predmeta naročila in oglaševanjem) izvzete iz področja evropske ureditve in posledično prepuščene v urejanje nacionalnim zakonodajam, se je tudi slovenski zakonodajalec odločil, da bo tudi na področju teh storitev prevzel ureditev, ki izhaja iz smernice (popolnoma enako velja za Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - Uradni list RS, št. 128/06, ki je s tem v zvezi prevzel ureditev kot izhaja iz Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.03.2004).

Iz določila drugega odstavka 20. člena ZJN-2 tako izhaja, da se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, oddajo v skladu z določbami zakona, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije ter da mora naročnik pri naročanju teh storitev spoštovati pravila ZJN-2 za objavo obvestil o oddaji naročila.

Iz Priloge 2, ki je sestavni del Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, številka 18/07) izhaja 11 kategorij storitev (od kategorije številka 17 do kategorije številka 27) skupaj z ustreznimi referenčnimi numeričnimi kodami. Iz Priloge 2 k predmetni uredbi izhaja, da so "storitve s področja izobraževanja in poklicnega usposabljanja" uvrščene v kategorijo številka 24.

Kot že zapisano v tej obrazložitvi izhaja takšna ureditev tudi iz Direktive 2004/18/ES, ki v 21. členu (Javna naročila storitev s seznama v Prilogi II B) določa, da se naročila, katerih predmet so storitve s seznama v Prilogi II B, oddajo v skladu s členom 23 (Tehnične specifikacije) in členom 35(4) (obvestilo o izidu postopka oddaje naročil). Navedena direktiva v Seznamu storitev B, pod kategorijo številka 24 uvršča "storitve s področja izobraževanja in poklicnega usposabljanja".

ZJN-2 se torej v primeru storitev iz seznama B uporablja omejeno oziroma se javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, oddajo (le) v skladu z določbami zakona, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije (37. člen ZJN-2), naročnik pa mora pri naročanju teh storitev spoštovati tudi pravila zakona za objavo obvestil o oddaji naročila (58., 62. in 63. člen ZJN-2). Navedeno pomeni, da mora naročnik pri oddaji tovrstnih storitev predmet naročila opisati z uporabo nediskriminatornih tehničnih specifikacij ter da mora obvestilo o oddaji javnega naročila poslati (seveda odvisno od vrednosti posameznega javnega naročila) Uradnemu glasilu ES oziroma na Portal javnih naročil.

Kršitev, ki jo vlagatelj očita naročniku se ne nanaša na zgoraj predstavljene zakonske določbe. V obravnavanem primeru vlagatelj namreč zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna (v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ker določila ZJN-2, katerih kršitev zatrjuje vlagatelj, v obravnavanem primeru naročnika ne zavezujejo, se Državna revizijska komisija o njih ne more izrekati. Določilo 20. člena ZJN-2 namreč predstavlja tudi skrajno mejo revizijskega postopka v primeru oddaje storitev iz Seznama B. V obravnavanem primeru torej zatrjevane kršitve postopka, ki naj bi jih zagrešil naročnik, niso povezane s kršitvijo ravnanj, ki so zapovedane v ZJN-2 v zvezi s storitvami, ki so uvrščene v Seznam storitev B, zato Državna revizijska komisija o njih ne more razsojati.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo (in sicer povrnitev vplačane revizijske takse v višini 700 EUR, skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva vložitve zahtevka do plačila).
Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 21.03.2008Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana
B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27A, Kranj
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran