EN

018-028/2008 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-028/2008-3
Datum sprejema: 19. 3. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter predsednika Sama Červeka in članice Sonje Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup mikroskopov", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MEDISTAR d.o.o., Stegne 21, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.03.2008

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 14.02.2008 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 2.500,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 19.09.2007 sprejel sklep št. 56/07 o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Oddajo javnega naročila po odprtem postopku je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 28.09.2007, pod številko objave JN2271/2007.

Naročnik je dne 06.02.2008, sprejel odločitev o oddaji naročila št. 01-270/16-07, iz katere izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudnikom kot sledi:
1. sklop: ponudniku Olympus Slovenija d.o.o., Baznikova 2, Ljubljana,
2. sklop: ponudniku Tehnooptika Smolnikar d.o.o., Novi trg 2, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik),
3. sklop: ponudniku Olympus Slovenija d.o.o., Baznikova 2, Ljubljana,
4. sklop: ponudniku Tehnooptika Smolnikar d.o.o., Novi trg 2, Ljubljana,
5. sklop: ni izbire, ker naročniku po opravljenem pregledu prispelih ponudb ni ostala nobena popolna ponudba.

Vlagatelj je naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila prejel 11.02.2008.

Vlagatelj je z vlogo z dne 11.02.2008 pri naročniku zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika za sklop 4. Naročnik je vlagatelju vpogled omogočil v prostorih naročnika dne 12.02.2008.

Vlagatelj je na naročnika naslovil zahtevek za revizijo z dne 14.02.2008, ki ga je naročnik prejel 18.02.2008. Vlagatelj v svojem zahtevku zahteva, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 4 ter da se izbere ponudnika, ki je podal popolno in sprejemljivo ponudbo. Vlagatelj v svojem zahtevku zahteva tudi povračilo stroškov revizijskega postopka v višini 2.500,00 EUR. Vlagatelj navaja, da je naročnik ravnal v nasprotju z lastnimi razpisnimi zahtevami in posledično temu kršil prvi odstavek 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2).
a)Vlagatelj navaja, da je z vpogledom v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ugotovil, da le-ta ni predložil zahtevane izjave iz točke 3.1 razpisne dokumentacije ("Sposobnost") in sicer, da ima plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
b) Nadalje vlagatelja navaja, da bila v obrazcu 1 v točki 13 zahtevana pisna izjava ponudnika "da bo na lastne stroške, na morebitno pisno zahtevo naročnika, le-temu omogočil demonstracijo ponujenih mikroskopov v prostorih naročnika, najkasneje v roku (8) dni od prejema naročnikove pisne zahteve". Vlagatelj dodaja, da je bila predmetna zahteva postavljena tudi v tč. 7 Strokovnih zahtev naročnika, ter da ponudnik zahtevane izjave ni predložil v skladu z zahtevami, saj je v svoji izjavi navedel rok 10 dni.
c) Kot slednjo kršitev pa vlagatelj navaja, da je naročnik v Strokovnih zahtevah v točki 5 in v Obrazcu 1 v točki 11 zahteval, da ponudniki predložijo izjavo z navedbo pooblaščenega servisa/serviserja, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje ponujene opreme ter, da izbrani ponudnik zahtevane izjave ni predložil v skladu z naročnikovo zahtevo.
Glede na očitane kršitve vlagatelj meni, da bi naročnik ponudbo izbranega ponudnika moral zavrniti kot nepravilno, neprimerno in nepopolno.

Naročnik je dne 26.02.2008 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo št. 01-270/25-07, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 18.0.2008 kot neutemeljenega zavrnil, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov nastalih z revizijo.
a) V obrazložitvi svoje odločitve naročnik glede prvega očitka vlagatelja navaja, da je vlagatelj izpostavil nesporno ugotovljeno objektivno dejstvo, da izbrani ponudnik ni predložil zahtevane izjave, vendar pa po mnenju naročnika vlagatelj ni predložil dokazov, da bi jo izbrani ponudnik moral predložiti, ker je v predhodnih postopkih javnega naročanja imel podizvajalce oziroma je z njimi nastopal. Naročnik navaja, da iz šestega odstavka 44. člena ZJN-2 izhaja, da je eden izmed elementov zahtevane izjave dejstvo, da je ponudnik v predhodnih postopkih javnega naročanja nastopal s podizvajalci, ter da je sklicevanje na odsotnost sporne izjave utemeljeno šele v primeru, če se izkaže, da je ponudnik v predhodnih postopkih javnega naročanja nastopal s podizvajalci, česar pa vlagatelj v svojem zahtevku ni uspel dokazati. Naročnik je tako slednjo navedbo vlagatelja zavrnil kot neutemeljeno.
b) Glede vlagateljevega očitka iz točke b) zahtevka za revizijo naročnik ugotavlja, da je bila sporna izjava zahtevana v Obrazcu 1 v točki 13 in v točki 7 Strokovnih zahtev. Ob tem pa naročnik navaja, da je pri pripravi razpisne dokumentacije v točki 7 Strokovnih zahtev prišlo do tiskarske napake, saj je z besedo zapisan rok za demonstracijo deset dni s številko pa 8 dni od prejema pisne zahteve naročnika. Zaradi navedene nejasnosti je naročnik zavzel stališče, da ponudnikove izjave ne bo štel za formalno pomanjkljivost, saj nejasnost, ki izhaja iz razpisne dokumentacije ne more šteti v škodo ponudnikov.
c) Glede vlagateljevega očitka, da izbrani ponudnik ni predložil izjave iz točke 11 Obrazca 1 v skladu z naročnikovo zahtevo, naročnik navaja, da vlagatelj ni uspel dokazati, da sta izjavi (beri "izjava in priloga k izjavi"; opomba Državne revizijske komisije) nepravilni oz. pomanjkljivi v taki meri, da bi moral naročnik ponudbo izločiti zaradi neizpolnjevanja zahtev. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik podal izjavo, v kateri je pravilno navedel, da zagotavlja pooblaščen servis za mikroskope in poleg tega predložil še certifikat proizvajalca za servisiranje za g. Boža Jernejčiča, ter je tako izpolnil zahtevo, ki jo je postavil naročnik.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 03.03.2008, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo, z dne 04.03.2008, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN in v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

a)Vlagatelj v svojem zahtevku navaja, da izbrani ponudnik ni predložil izjave, ki je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji v drugem odstavku točke 3.1 Sposobnost.

Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je v naročnik v Splošnih navodilih v podtočki 3.1. (Sposobnost), na strani 4 med drugim določil: "Ponudnik mora v ponudbi priložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja".

V šestem odstavku 44. člena ZJN-2 je določeno: "Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja." Vsebinsko gledano je pogoj iz šestega odstavka 44. člena ZJN-2 to, "da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja", zahteva po predložitvi izjave pa je pravzaprav način dokazovanja izpolnjevanja tega pogoja. Iz šestega odstavka 44. člena ZJN-2 torej izhaja, da mora ponudnik izpolnjevanje pogoja, "da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja", izkazati s predložitvijo izjave. Kot izhaja iz zakonske zahteve, je izjava namenjena dokazovanju izpolnjevanja pogoja glede plačilne discipline ponudnika, in sicer podizvajalcem v predhodnih postopkih javnega naročanja, ZJN-2 pa postavlja zahtevo po predložitvi te izjave ponudniku kot obligatorno (... mora ...).

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da med strankama sicer ni sporno, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da morajo ponudniki v ponudbi predložiti sporno izjavo po šestem odstavku 44. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da med strankama tudi ni sporno, da sporne izjave v ponudbi izbrani ponudnik ni predložil. Tudi Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, vendar sporne izjave, kot je že bilo ugotovljeno, ta ne vsebuje. Vendar kljub nespornosti dejanskega stanja Državna revizijska komisija ob tako oblikovani vlagateljevi revizijski navedbi ni mogla ugotoviti naročnikove kršitve. Namreč, vlagatelj je kot sporno izpostavil zgolj nesporno objektivno dejstvo (zahtevane izjave izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil), vendar pa ob tem ni vsaj oziroma še tudi zatrjeval (dokazoval oziroma predlagal dokaze), da bi jo izbrani ponudnik moral predložiti, ker je v predhodnih postopkih javnega naročanja imel podizvajalce oziroma je z njimi nastopal. Iz šestega odstavka 44. člena ZJN-2 namreč izhaja, da je eden izmed elementov zahtevane izjave dejstvo, da je ponudnik v predhodnih postopkih javnega naročanja nastopal s podizvajalci. Zato je po presoji Državne revizijske komisije možnost uspešnega sklicevanja na odsotnost sporne izjave v ponudbi nekega ponudnika lahko utemeljena šele v primeru, če oziroma da se izkaže, da je ponudnik v predhodnih postopkih javnega naročanja nastopal s podizvajalci. Ker pa vlagatelj svoje revizijske navedbe ni oblikoval na tak način oziroma v tej smeri, je Državna revizijska komisija ni mogla spoznati za utemeljeno.

b) V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverila vlagateljevo navedbo iz točke b) zahtevka za revizijo s katero vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik izjave, ki je bila zahtevana v točki 13 Obrazca 1 in v Strokovnih zahtevah v točki 7, ni podal v skladu z zahtevo naročnika. Vlagatelj navaja, da je naročnik zahteval pisno izjavo ponudnika, da bo na lastne stroške, na morebitno pisno zahtevo naročnika, le-temu omogočil demonstracijo ponujenih mikroskopov v prostorih naročnika, najkasneje v roku (8) osem dni od prejema naročnikove pisne zahteve, ponudnik pa je v svoji izjavi navedel rok 10 dni, kar ni v skladu z naročnikovo zahtevo. Naročnik v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo glede predmetnega vlagateljevega očitka navaja, da je v točki 7 Strokovnih zahtev prišlo do tiskarske napake, saj je z besedo zapisan rok za demonstracijo deset dni, s številko pa 8 dni od prejema pisne zahteve naročnika. Na osnovi navedenega je naročnik zavzel stališče, da gre v konkretnem primeru za nejasnost v razpisni dokumentaciji, ki jo ni mogoče šteti ponudnikom v škodo in je štel, da je izbrani ponudnik s predloženo izjavo izpolnil njegovo zahtevo iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v razpisno dokumentacijo ugotovila, da je naročnik v poglavju Strokovne zahteve naročnika v 7. točki zapisal: "Ponudnik mora zagotoviti, da bo na lastne stroške, na morebitno pisno zahtevo naročnika, le-temu omogočil demonstracijo ponujene opreme v prostorih naročnika, v roku največ deset (8) dni od prejema naročnikove pisne zahteve (priložena pisna izjava ponudnika),
(OPOZORILO: V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudnikove ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala,..) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, si naročnik pridržuje pravico, da ponudnik v roku največ 8 dni od prejema pisne zahteve, v prostorih naročnika le-temu omogoči demonstracijo ponujene opreme, na osnovi katere se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije).".
V obrazcu 1 (Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje za priznanje sposobnosti) v točki 13 je naročnik predmetni pogoj zapisal na slednji način: "da bo na lastne stroške, na morebitno pisno zahtevo naročnika, le-temu omogočil demonstracijo ponujenih mikroskopov v prostorih naročnika, najkasneje v roku osem(8) dni od prejema naročnikove pisne zahteve". Kot dokaz za izpolnjevanje pogoja pa je naročnik zahteval priloženo pisno izjavo ponudnika.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi priložil zahtevano izjavo v kateri je navedel, da bo na lastne stroške na morebitno pisno zahtevo naročnika, le-temu omogočil demonstracijo ponujene opreme v prostorih naročnika v roku največ 10 dni od prejema naročnikove pisne zahteve.

Iz prej citiranih določb razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik sporno zahtevo zapisal na dveh različnih mestih v razpisni dokumentaciji in sicer v Strokovnih zahtevah v točki 7 in v Obrazcu 1 v točki 13, vendar predmetne zahteve ni zapisal na obeh mestih identično. In sicer je v Strokovnih zahtevah v točki 7, rok v katerem mora ponudnik naročniku omogočiti demonstracijo ponujenih mikroskopov, zapisal na način "â??v roku največ deset (8) dni od prejema naročnikove pisne zahteveâ??", v Obrazcu 1 v točki 13 pa je rok za demonstracijo zapisal na slednji način "â??v roku osem(8) dni od prejema naročnikove pisne zahteve". Zaradi nedoslednosti naročnika pri oblikovanju sporne zahteve oz. zapisu roka v katerem je ponudnik dolžan naročniku omogočiti demonstracijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je sporna zahteva oblikovana nejasno in dvoumno. Zapis sporne zahteve v točki 7 Strokovnih zahtev namreč omogoča tako razlago, da je rok za demonstracijo ponujenih mikroskopov osem dni od prejema naročnikove pisne zahteve, kot tudi razlago, da je rok za demonstracijo ponujenih mikroskopov deset dni od prejema naročnikove pisne zahteve.

Državna revizijska komisija na tem mestu opozarja, da postane v skladu s šestim odstavkom 12. člena ZRPJN vsebina razpisne dokumentacije po poteku roka za predložitev ponudb aksiom, zato lahko Državna revizijska komisija zgolj presoja, ali ponudba formalno in vsebinsko izpolnjuje zahtevo razpisne dokumentacije tako, kot se le-ta glasi. Tako je v tej fazi postopka aksiom tudi vsebina spornega pogoja. Državna revizijska komisija zato lahko v tem trenutku preveri le, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje sporno zahtevo na način, kot je bila določena v razpisni dokumentaciji.

Pravilnost ponudbe izbranega ponudnika je torej v tej fazi postopka mogoče presojati samo glede na naročnikovo zahtevo, kot je bila zapisana v razpisni dokumentaciji. Glede na zgoraj navedeno je zato potrebno ugotoviti, da izjava izbranega ponudnika, da bo naročniku omogočil demonstracijo ponujene opreme v roku 10 dni od prejema naročnikove pisne zahteve, ustreza zahtevi razpisne dokumentacije iz točke 7 Strokovnih zahtev in točke 13 v Obrazcu 1. Državna revizijska komisija je namreč v svojih odločitvah že večkrat poudarila, da morebitne nejasnosti določil razpisne dokumentacije ne morejo iti v škodo ponudnikom, ki so oddali ponudbe, kar je pravilno ugotovil tudi naročnik v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo. Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik v tem delu utemeljeno ocenil ponudbo izbranega ponudnika kot popolno, saj je le-ta sporno izjavo predložil v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, vsled česar je potrebno ugotoviti, da je predmetna navedba vlagatelja neutemeljena.

c) Kot slednjo je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljevo navedbo, da je z vpogledom v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ugotovil, da slednji izjave, zahtevane v Strokovnih zahtevah v točki 5 in v točki 11 v Obrazcu 1, ni predložil v skladu z zahtevami naročnika. Naročnik nasprotno zatrjuje, da je izbrani ponudnik izpolnil njegovo zahtevo, saj je podal izjavo, v kateri pravilno navaja, da zagotavlja pooblaščen servis, poleg tega pa je predložil še certifikat proizvajalca za servisiranje za g. Boža Jernejčiča. Naročnik navaja, da tako napisane izjave ne more šteti za nepravilno, saj je tekst izjave dosegel namen naročnika in dodaja, da vlagatelj ni uspel dokazati, da sta izjavi (beri: izjava in priloga k izjavi; opomba Državne revizijske komisije) pomanjkljivi v taki meri, da bi moral naročnik ponudbo izločiti zaradi neizpolnjevanja zahtev.

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo naročnika in ugotovila, da je naročnik v Strokovnih zahtevah, v točki 5, zapisal: "Ponudnik mora zagotoviti:
- pooblaščen servis/serviserja v R Sloveniji (priložena pisna izjava ponudnika z navedbo pooblaščenega servisa/serviserja, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje ponujene opreme), â??".
Isto zahtevo je naročnik zapisal v Obrazcu 1, v točki 11, kot pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik za priznanje sposobnosti.

Iz citirane določbe razpisne dokumentacije torej izhaja, da je naročnik kot pogoj za priznanje sposobnosti ponudnikom postavil zahtevo, da le-ti zagotovijo pooblaščen servis ali serviserja v Republiki Sloveniji za servisiranje ponujene opreme. Zahteva po predložitvi izjave pa je način dokazovanja izpolnjevanja tega pogoja.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta v zvezi z zgoraj citirano zahtevo naročnika predložil izjavo z naslednjo vsebino: "â??.da zagotavljamo pooblaščen servis v Sloveniji za mikroskope po zgornjem javnem razpisu. â??". Izbrani ponudnik je k tako zapisani izjavi priložil prilogo, in sicer certifikat podjetja Nikon GmbH Niederlassung Wien, iz katerega izhaja, da navedeno podjetje certifikat za vzdrževanje in servisiranje mikroskopov znamke Nikon podeljuje g. Božu Jernejčiču iz podjetja Tehnooptika Smolnikar d.o.o., Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz tako zapisane izjave in certifikata, ki ga je kot prilogo k zahtevani izjavi predložil izbrani ponudnik, nedvoumno izhaja, da izbrani ponudnik izpolnjuje pogoj o zagotavljanju pooblaščenega servisa/serviserja za ponujeno opremo v Republiki Sloveniji. Kot je Državna revizijska komisija namreč že predhodno ugotovila, je vsebinsko gledano pogoj iz točke 11 Obrazca 1 oz. iz točke 5 Strokovnih zahtev to, da ponudniki zagotovijo pooblaščen servis oz. serviserja v Republiki Sloveniji. Izpolnjevanje pogoja pa ponudniki dokazujejo s predloženo izjavo. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi predložil izjavo, da zagotavlja pooblaščen servis v Sloveniji, s certifikatom, ki ga je kot prilogo priložil k izjavi in ga je šteti za sestavni del izjave, pa je jasno izkazal, da ima certifikat za vzdrževanje in servisiranje ponujenih mikroskopov znamke Nikon g. Božo Jernejčič iz podjetja Tehnooptika Smolnikar d.o.o., Novi trg 2, 1000 Ljubljana (tj. izbranega ponudnika). Tako oblikovana oz. sestavljena izjava izbranega ponudnika je brez dvoma dosegla namen, ki ga je zasledoval naročnik oz. drugače povedano, izbrani ponudnik je s svojo izjavo nedvoumno izkazal izpolnjevanje predmetnega pogoja. Državna revizijska komisija, glede na zgoraj ugotovljeno dejansko stanje, ni mogla slediti vlagateljevi navedbi, da izbrani ponudnik sporne izjave ni predložil v skladu z naročnikovimi zahtevami, zato je slednjo zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo v višini 2.500,00 EUR. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena"â??, to je na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, â??"vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zaradi česar je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 19.03.2008.mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 21, Ljubljana;
- MEDISTAR d.o.o., Stegne 21, Ljubljana;
- Tehnooptika Smolnikar d.o.o., Novi trg 2, Ljubljana;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran