EN

018-019/2008 Ministrstvo za obrambo RS

Številka: 018-019/2008-1
Datum sprejema: 19. 2. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata in člana Jožefa Kocuvana ter predsednika Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za servisiranje in vzdrževanje vozil znamke Renault in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Avtohiša Malgaj d.o.o., Gabrsko 30b, Trbovlje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.02.2008 soglasno

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila, št MORS-399/2007-ODP", št. 430-603/2007-16, z dne 21.12.2007.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale s postopkom revizije, v višini 5.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17. 10 2007 sprejel sklep o začetku postopka za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za servisiranje in vzdrževanje vozil znamke Renault. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil, z dne 24.10.2007, pod številko objave S 205-249458.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 03.12.2007, izhaja, da je naročnik do roka za oddajo ponudb prejel ponudbe petih (5) ponudnikov.

Naročnik je dne 05.12.2007 vlagatelja pozval, da pojasni neobičajno nizke cene, ponujene v ponudbi in sicer, naj poda vrednostno strukturo predloženih cen ter obrazložitev nenormalnih razmerij med posameznimi vrstami del.
Naročnik je dne 10.12.2007 prejel pojasnilo vlagatelja, v katerem je ta navedel, da je za dela z definicijo "zelo zahtevno delo" podal tako nizko ceno z namenom, da bi skladno z merilom za ocenjevanje pridobili bistveno večjo računsko prednost.

Naročnik je dne 21.12.2007 sprejel "Odločitev o oddaji javnega naročila, št MORS-399/2007-ODP", št. 430-603/2007-16, (v nadaljevanju: Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 21.12.2007), v kateri je kot najugodnejšega ponudnika za območje Ljubljane izbral podjetje Avtoservis Kalan d.o.o., šetinova ulica 4, Medvode, za območje Postojne pa podjetje TRGO ABC d.o.o., Istrska cesta 12, Koper.
V obrazložitvi odločitve je naročnik navedel, da je vlagatelj ponudil za naročnika nesprejemljivo ponudbo, saj bi v primeru izbora vlagateljeve ponudbe kot najugodnejše ponudbe, za manj zahtevna in zahtevna dela na območju Ljubljane plačeval 32,4 evra z DDV namesto dosedanjih 20,87 evrov z DDV, zato jo je izločil iz nadaljnjega postopka.

Vlagatelj je dne 04.01.2008 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik s svojim ravnanjem nezakonito posegel in spreminjal svoja določila razpisne dokumentacije pri čemer je samovoljno upošteval le dve ponujeni ceni in sicer ceno za manj zahtevna dela v višini 32,4 evrov z DDV in srednje zahtevna dela v višini 32,4 evra z DDV, čeprav iz razpisne dokumentacije izhaja, da bo naročnik upošteval ceno kot celoto. Vlagatelj navaja, da je njegova ponudba kot celota v konkurenci popolnih ponudb po postavljenih merilih najugodnejša, prav tako pa je naročnik neargumentirano ponudbo vlagatelja ocenil kot nesprejemljivo, kar je po mnenju vlagatelja v nasprotju z definicijo nesprejemljive ponudbe kot le-ta izhaja iz Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, v nadaljevanju: ZJN-2).
Vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila ter se v ponovnem odločanju kot najugodnejšo ponudbo izbere ponudbo vlagatelja. Vlagatelj priglaša tudi povračilo stroškov, nastalih s postopkom revizije v višini vplačane takse, ki jo je na podlagi poziva naročnika v višini 5.000,00 EUR plačal dne 11.01.2008.

Naročnik je dne 25.01.2008 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi odločitve naročnik navaja, da je vlagatelja pozval k predložitvi vrednostne strukture predloženih cen za posamezno vrsto del, vlagatelj pa je v pojasnilu navedel, da je ponudil ceno za posamezno vrsto del glede na razpisno dokumentacijo in v njej določena merila, kjer je bila utež v razpisu nesorazmerno večja pri "zelo zahtevnih delih" kot pri ostalih, sam pa je ocenil, da je teh del za 10-15 %, zato se je odločil, da jo izvaja skoraj brezplačno, saj bi s tem v merilih za ocenjevanje dobil bistveno večjo računsko prednost. Naročnik je na podlagi pojasnila vlagatelja zaključil, da je le-ta podal neobičajno nizki ceni, za katere ne obstaja strokovna podlaga in jo izločil. Naročnik navaja, da bi v primeru izbora vlagateljeve ponudbe od dosedanjih 20,87 evrov z DDV plačal 32,40 evrov z DDV, kar označuje kot nesprejemljivo. V zvezi z vlagateljevim očitkom, da je naročnik samovoljno ocenjeval le dve ponujeni ceni, naročnik navaja, da je iz same odločitve o oddaji javnega naročila razvidno, da je ocenjevanje popolnih ponudb potekalo v skladu z ocenjevalnimi merili opredeljenimi v razpisni dokumentaciji. Naročnik še navaja, da iz njegove obrazložitve o oddaji javnega naročila izhaja, da je pravilno tolmačil pojem nesprejemljive ponudbe.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek (vloga z dne 29.01.2008), je naročnik z dopisom z dne 04.02.2008 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen.

V zvezi z vlagateljevi navedbami, ki se nanašajo na domnevno nezakonito izločitev njegove ponudbe zaradi nizke cene postavk "zelo zahtevna dela" v ponudbeni ceni, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 1. točki IV. poglavja razpisne dokumentacije določil, da merilo "Cena opravljenih storitev na časovno enoto" prinaša 60 točk (10 točk prinaša merilo "Popust na vozila starejša od 5 let", 30 točk pa prinaša merilo "Cena nadomestnih delov, ter drobnega in potrošnega materiala"), pri čemer je to merilo sestavljeno iz štirih postavk in sicer; manj zahtevna dela -15 točk, zahtevna dela -15 točk, zelo zahtevna dela-20 točk in ličarska dela-10 točk. V razpisni dokumentaciji je še navedeno, da ponudnik, ki ponuja najnižjo ceno za posamezno vrsto del prejme navedeno število točk, ostali pa sorazmerno manj glede na ponujeno ceno. V opombi te točke razpisne dokumentacije je navedeno, da ponudnik v ponudbeni ceni upošteva morebitne rabate in popuste ter, da mora ponudnik za celovitost ponudbe obvezno ponuditi vse štiri zahtevane storitve (manj zahtevna dela, zahtevna dela, zelo zahtevna dela in ličarska dela). Naročnik je v razpisni dokumentaciji zapisal, da bo izbral ponudnika, ki bo skupno dosegel največje število točk, maksimalno število točk pa je 100 točk (cena opravljenih storitev na časovno enoto - max 60 točk, popust na vozila starejša od 5 let - max 10 točk, cena nadomestnih delov, ter drobnega in potrošnega materiala - 30 točk).

Naročnik je predmetno javno naročilo podal po sklopih (območje Ljubljane, območje Maribora, območje Kranja, območje Novega mesta in območje Postojne), pri čemer pa gre, upoštevajoč zgoraj navedeno določilo razpisne dokumentacije, ugotoviti, da je za ocenjevanje ponudbe v posameznem sklopu relevantno končno število točk, doseženo pri posameznemu merilu.


Naročnik je pri merilu "Cena opravljenih storitev na časovno enoto" zahteval, da ponudniki obvezno ponudijo vse štiri vrste del, ki se točkujejo vsaka zase, skupni seštevek točk vseh štirih vrst del pa se šteje kot prvo ocenjevalno merilo (drugo ocenjevalno merilo je popust na vozila starejša od 5 let, tretje ocenjevalno merilo je cena nadomestnih delov ter drobnega in potrošnega materiala). Stvar poslovne politike posameznega ponudnika je, kako bo oblikoval posamezne postavke skupne ponudbene cene in je izključno v njegovi pristojnosti. Kakor izhaja iz pojasnila ponudbene cene vlagatelja, z dne 07.12.2007, podanega na podlagi poziva naročnika za obrazložitev cene, ni mogoče zanikati, da je vlagatelj, s ciljem pridobitve dela, in glede na ponder,ki ga je določil naročnik v razpisni dokumentaciji ter oceno ponudnika za obsega del pri postavki "zelo zahtevna dela", ponudil nizko ceno teh storitev - 1,2 EUR z DDV, vendar pa dejstvo, da bo naročnik pri ocenjevanju upoštevati le skupno število točk vseh štirih vrst del, to ne more biti razlog, da je naročnik ponudbo vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb. Namreč, na podlagi 49. člena ZJN-2, lahko naročnik izloči ponudbo zaradi neobičajno nizke cene takrat, kadar ugotovi, da je le-ta (ponudba) neobičajno nizka (v obravnavanem primeru je naročnik to ugotovil le za eno izmed postavk cene, ne pa za končno skupno ponudbeno ceno) oziroma v zvezi z njo utemeljeno dvomi o nemožnosti izpolnitve naročila glede na blago, gradnje ali storitve, česar pa naročnik, kakor izhaja iz spisovne dokumentacije, ni ugotovil niti tega ne zatrjuje.

Naročnik je v obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 21.12.2007, navedel, da je vlagatelj ponudil nesprejemljivo ponudbo, saj bi naročnik v primeru izbora vlagateljeve ponudbe, za manj zahtevna in zahtevna dela na območju Ljubljane plačeval 32,4 evra z DDV namesto dosedanjih 20,87 evrov z DDV. V zvezi z institutom nesprejemljive ponudbe je potrebno izpostaviti določilo 21. točke 2. člena ZJN-2, ki nesprejemljivo ponudbo definira kot tisto ponudbo, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. Glede na definicijo, mora biti za ugotovitev nesprejemljivosti ponudbe izpolnjen pogoj, da vrednost le-te presega naročnikova zagotovljena sredstva. Iz spisovne dokumentacije, natančneje iz sklepa o začetku postopka, z dne 17.10.2007, izhaja, da je ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila 2.400.000,00 evrov, ki pa, kakor izhaja iz nadaljevanja tega dokumenta ustreza višini sredstev zagotovljenih v finančnem načrtu naročnika za leta 2008, 2009, 2010 in 2011.
Na podlagi pregleda razpisne dokumentacije in upoštevajoč samo naravo predmeta obravnavanega javnega naročila, gre ugotoviti, da dejanska količina potrebnih storitev vzdrževanja in servisiranja avtomobilov ni znana, vsled česar gre tudi zaključiti, da naročnik samo ob poznavanju končne skupne ponudbene cene vlagatelja in ob pomanjkanju poznavanja potrebne količine storitev ponudbe vlagatelja, iz razloga nesprejemljivosti ponudbe, ne more izločiti iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Upoštevajoč predhodno navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili ZJN-2, ko je ponudbo vlagatelja označil kot nesprejemljivo in jo posledično izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. V posledici navedenega, je Državna revizijska komisija Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 21.12.2007, razveljavila.


V zvezi z vlagateljevim predlogom, da naj se v ponovnem odločanju kot najugodnejšo ponudbo izbere ponudbo vlagatelja, Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ima Državna revizijska komisija skladno z določili ZRPJN zgolj kasatorična pooblastila (ne pa tudi reformatoričnih), kar pomeni, da lahko ugotovi (ne)zakonitost naročnikovega ravnanja, ne more pa nadomestiti naročnikovih odločitev ali ravnanj.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval tudi stroške, nastale z revizijo, in sicer povrnitev stroškov vplačane revizijske takse v višini 5.000,00 EUR. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo stroški, nastali z revizijo. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijskih postopkom, v višini 5.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 19.02.2008

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Avtohiša Malgaj d.o.o., Gabrsko 30b, Trbovlje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana
-Avtoservis Kalan d.o.o., šetinova ulica 4, Medvode
- TRGO ABC d.o.o., Istrska cesta 12, Koper
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, Ljubljana

Natisni stran