EN

018-017/2008 DARS, d. d

Številka: 018-017/2008-6
Datum sprejema: 14. 2. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članice mag. Nataše Jeršič in predsednika Državne revizijske komisije Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo oddaje javnega naročila za nadgradnjo elektro strojnih varnostnih naprav s hidrantnim omrežjem predorov Pletovarje in Golo Rebro in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba SPLOšNO GRADBENO PODJETJE SLOVENIJA CESTE Tehnika Obnova, d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 14. februarja 2008 soglasno

odločila:

Vlagateljevo "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" z dne 28. januarja 2008 se kot nedopustno zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 22. maja 2007 sprejel "SKLEP UPRAVE o pričetku postopka oddaje javnega naročila", evidenčna številka 000277/2007, za nadgradnjo elektro strojnih varnostnih naprav s hidrantnim omrežjem predorov Pletovarje in Golo Rebro po odprtem postopku, obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila pa je bilo objavljeno v
- Uradnem listu Republike Slovenije, številka 57/2007, z dne 29. junija 2007, pod številko objave Ob-19227/07,
- Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, številka 2007/S 120, z dne 26. junija 2007, pod številko objave 146943 (popravek obvestila o predmetnem javnem naročilu pa Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, številka 2007/S 160, z dne 22. avgusta 2007, pod številko objave 198902)
(v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 19. decembra 2007 izdal "SKLEP O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA NADGRADNJA ELEKTROSTROJNIH VARNOSTNIH NAPRAV S HIDRANTNIM OMREŽJEM PREDOROV PLETOVARJE IN GOLO REBRO" številka 402-25/07-RPP/IP-277 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda skupnima ponudnikoma â??"Tenzor d.o.o. Ptuj + Telefon gradnja d.o.o. Sveta Nedelja, Hrvaška"â?? (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). Odločitev o oddaji naročila je bila vlagatelju, kakor izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, vročena dne 20. decembra 2007.

Dne 28. decembra 2007 je naročnik prejel vlagateljevo "ZAHTEVO ZA VPOGLED V PONUDBENO DOKUMENTACIJO IZBRANEGA PONUDNIKA" številka 600000-1965-2007, istega dne pa tudi "POZIV ZA IZDAJO DODATNE OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE na podlagi 79. člena ZJN-2" številka 600000-1966-2007.

Naročnik je dne 03. januarja 2008 izdal "Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila za NADGRADNJO ELEKTROSTROJNIH VARNOSTNIH NAPRAV S HIDRANTNIM OMREŽJEM PREDOROV PLETOVARJE IN GOLO REBRO" številka 402-15/07-RPP/IP-277, ki je bila vlagatelju, kakor izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, vročena dne 04. januarja 2008.

Vlagatelj je dne 14. januarja 2008 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo številka 000000/08-8, z dne 14. januarja 2008 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo v celoti ugodi, razveljavi odločitev o oddaji naročila in ponudbo izbranega ponudnika označi kot nepravilno, vlagatelju pa povrne tudi stroške plačane takse in vse druge stroške v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve naročnika do dneva plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe. Vlagatelj ob tem še
- v točki I. utemeljuje lastno aktivno legitimacijo;
- v točki II. povzema dotedanji potek postopka oddaje javnega naročila, obenem pa meni, da naročnik ni ravnal v skladu z 79. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), saj je za odločitev porabil skoraj 2-krat toliko časa, kot je določeno v zakonu;
- v točki III. navaja, da je naročnik izbranega ponudnika naknadno pozval k dopolnitvi ponudbe, ker njegova ponudba ni vsebovala seznama in cenika mehanizacije (skladno s prilogo C poglavja 5). Ker je cena mehanizacije sestavni del ponudbene cene, edino merilo pri predmetnem javnem naročilu pa je najnižja cena, je vlagatelj mnenja, da ponudba izbranega ponudnika ni mogla biti formalno nepopolna, temveč bi jo moral naročnik izločiti kot nepravilno. Cena je po mnenju vlagatelja vsekakor merilo, ki vpliva na razvrstitev, smiselno enako pa po mnenju vlagatelja velja tudi za vse podatke in dokumentacijo, ki ponudbeno ceno sestavljajo. Naročnik je po zatrjevanju vlagatelja tako ravnal v nasprotju z 2. in 78. členom ZJN-2;
- v točki III. nadalje navaja, da je izbrani ponudnik dopolnil svojo ponudbo s cenikom in seznamom mehanizacije, vendar pa je ta seznam po vlagateljevem mnenju neustrezen oziroma pomanjkljiv. Izbrani ponudnik je namreč po zatrjevanju vlagatelja priložil seznam in cenik mehanizacije samo za izvedbo gradbenih del, ne pa tudi seznama gradbene mehanizacije za izvedbo elektrostrojnih del. Ker izbrani ponudnik, kljub pozivu naročnika, po prepričanju vlagatelja ni izpolnil vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, bi moral naročnik njegovo ponudbo kot nepravilno izločiti;
- v točki IV. meni, da je izbrani ponudnik ponudil končno ceno, ki je občutno prenizka glede na limitirano ceno iz razpisne dokumentacije in glede na ceno ostalih ponudnikov, pri čemer vlagatelju ni poznano, ali je naročnik v skladu z 49. členom ZJN-2 od izbranega ponudnika zahteval podrobne podatke o elementih ponudbe in njihovo vrednostno utemeljitev. Po vlagateljevem mnenju bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot neobičajno nizko izločiti;
- v točki V. navaja, da je izbrani ponudnik navedel neustrezne reference nekaterih podizvajalcev in ni ustrezno izkazal izkušenj nominiranih podizvajalcev oziroma njihove tehnične sposobnosti za sodelovanje pri izvedbi predmetnega javnega naročila. Ker izbrani ponudnik ni ravnal v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije, saj po prepričanju vlagatelja ni izkazal tehnične sposobnosti za navedene podizvajalce, navedel pa naj bi tudi neresnične podatke, vlagatelj meni, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti;
- v točki VI. navaja, da je izbrani ponudnik navedel neustreznega pooblaščenega serviserja za video detekcijo, v povezavi z navedenim pa vlagatelj še meni, da je tudi v tem primeru izbrani ponudnik navedel neresnične podatke, naročnik pa bi moral ravnati v skladu s 77. členom ZJN-2 in ponudbo izbranega ponudnika izločiti;
- v točki VII. navaja, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika opazil tudi nebistvene formalne pomanjkljivosti (vlagatelj v zahtevku za revizijo slednje konkretno našteje).

Naročnik je dne 15. januarja 2008 izdal dokument "Zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila za nadgradnjo elektrostrojnih varnostnih naprav s hidrantnim omrežjem predorov Pletovarje in Golo Rebro" številka 402-26/08 2007/00277, s katerim je vlagatelja pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo â??"s predložitvijo potrdila o plačilu takse v višini 10.000 eurov.". Naročnik je še zapisal, da je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo tri dni od dneva prejema naročnikove zahteve za dopolnitev. Naročnik je, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, dne 18. januarja 2008 prejel navedeno potrdilo o plačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 24. januarja 2008 izdal sklep številka 402-26/08, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije zavrgel, vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov revizijskega postopka pa je zavrnil (v nadaljnjem besedilu: sklep o zavrženju zahtevka za revizijo). V obrazložitvi sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo naročnik uvodoma povzema dotedanji potek postopka revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v nadaljevanju pa navaja, da je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno, vendar pa niso izpolnjeni pogoji za priznanje aktivne legitimacije vlagatelju (naročnik slednji zaključek utemeljuje na način, da je bila vlagateljeva ponudba v postopku oddaje konkretnega javnega naročila ocenjena kot nesprejemljiva, vlagatelj pa temu ne oporeka).

Sklep o zavrženju zahtevka za revizijo je bil vlagatelju, kakor izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, vročen dne 25. januarja 2008.

Naročnik je z dopisom številka 402-26/08 2007/00277/II, izdanim dne 01. februarja 2008 (v nadaljnjem besedilu: dopis številka 402-26/08 2007/00277/II), odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika dne 07. februarja 2008 pozvala, da ji na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN odstopi še poštno kuverto, v kateri je vlagatelj na pošto oddal "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" z dne 28. januarja 2008 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). Državna revizijska komisija je kuverto, v kateri je bilo na pošto oddano obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, s strani naročnika prejela dne 11. februarja 2008. Kakor izhaja iz poštne kuverte, je vlagatelj obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo na pošto priporočeno s povratnico oddal dne 28. januarja 2008.

Po pregledu in proučitvi dokumentacije o javnem naročilu v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik dne 24. januarja 2008 sprejel sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, iz katerega
- jasno izhaja, da je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije zavrgel, vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov revizijskega postopka pa je zavrnil,
- jasno izhaja pravni pouk, ki se glasi: "Zoper sklep je dopustna pritožba v treh dneh od prejema tega sklepa na Državno revizijsko komisijo.".
Kot izhaja iz pravne podlage naročnikovega sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel "Na podlagi določila 13. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja"â??

ZJN-2 v 13. členu ("Predhodni preizkus zahtevka za revizijo") določa, da "Naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali je pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena tega zakona." (prvi odstavek 13. člena ZJN-2), pri čemer se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom v primeru, če je vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije. "V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh." (drugi odstavek 13. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj kljub jasnemu pravnemu pouku, ki izhaja iz naročnikovega sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo ("Zoper sklep je dopustna pritožba v treh dneh od prejema tega sklepa na Državno revizijsko komisijo."), dne 28. januarja 2008 (kakor to izhaja iz poštnega žiga na poštni kuverti) na pošto na naslov naročnika oddal obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Iz obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo izhaja, da je naslovljeno na naročnika ("DARS, d.d.", "Izpostava Ljubljana", "Dunajska 7", "1000 Ljubljana"), pa tudi, da je bilo poslano v vednost Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, ki ji je bilo poslano v vednost in je naslovljeno na naročnika, prejela dne 30. januarja 2008, pri čemer je iz poštnega žiga na poštni kuverti razvidno, da je naročnik slednje obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo na pošto oddal dne 29. januarja 2008.

Ob skrbnem pregledu vsebine obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da kljub vlagateljevemu poimenovanju vloge ("OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO") obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko po vsebini ni mogoče šteti kot pritožbe zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo in sicer iz sledečih razlogov:
- vlagatelj v njem izrecno navaja, da ga vlaga na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN, ki ureja nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika, ne pa na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN, po katerem lahko vlagatelj, v kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, v treh dneh od prejema sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo,
- vlagatelj v njem navaja, da â??"obvešča naročnika, da pri zahtevku za revizijo v predmetni zadevi vztraja in zahteva da se postopek nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo.",
- vlagatelj ga je naslovil na naročnika (in ne na Državno revizijsko komisijo), pri čemer ga je Državni revizijski komisiji poslal zgolj v vednost.

V tem pogledu je torej pritrditi naročniku, ki v dopisu številka 402-26/08 2007/00277/II predvideva, da â??"vlagatelj pritožbe ni vložil", obenem pa opozarja, da je sklep (o zavrženju zahtevka za revizijo) â??"vseboval tudi pravni pouk, po katerem je zoper sklep dopustna pritožba v treh dneh od njegovega prejema na Državno revizijsko komisijo.". Naročnik pri tem še upravičeno dodaja, da "O vlagateljevi morebitni pritožbi zoper sklep naročnika v skladu z določilom drugega odstavka 13. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja"â?? ni bil seznanjen.

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija (ponovno) pripominja, da je bil pravni pouk, ki ga je v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo zapisal naročnik ("Zoper sklep je dopustna pritožba v treh dneh od prejema tega sklepa na Državno revizijsko komisijo."), zelo jasen. Ob tem ne gre spregledati niti dejstva, da je vlagatelja zagotovo šteti med gospodarske subjekte, ki se v okviru opravljanja svoje (glavne) dejavnosti redno, če že drugega ne pa vsaj pogosto, pojavljajo bodisi kot ponudniki bodisi kot kandidati (oziroma drugi udeleženci) v postopkih javnega naročanja. V kolikor bi torej vlagatelj želel vložiti pritožbo (na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN) in ne obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN), bi moralo to izhajati iz vsebine vloge, slednja pa bi morala biti naslovljena in vložena na Državno revizijsko komisijo.

Glede na dosedanjo obrazložitev te odločitve Državne revizijske komisije gre zaključiti, da vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ni dopustno. Skladno z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN namreč lahko vlagatelj, čigar zahtevek za revizijo je naročnik s sklepom zavrgel (ker ga je, skladno z obrazložitvijo sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, vložila oseba, ki ni izkazala aktivne legitimacije), v kolikor meni, da je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, v treh dneh od prejema sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Edino pravno sredstvo, ki ga ZRPJN predvideva (dopušča) za primer, ko vlagatelj meni, da je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, je torej pritožba.

V konkretnem primeru je torej šlo, kot to utemeljeno opominja naročnik, za situacijo na podlagi 13. člena ZRPJN (kar med drugim nesporno izhaja tudi iz pravnega pouka, ki ga je naročnik podal v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo), ne pa za situacijo na podlagi 17. člena ZRPJN. Naročnik namreč na podlagi prvega odstavka 16. člena ZRPJN (meritorno) odloči o zahtevku za revizijo po preverjanju (predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo), 17. člen ZRPJN pa se nanaša na nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika o zahtevku za revizijo. Ker naročnik o vlagateljevem zahtevku za revizijo sploh ni (meritorno) odločil, temveč je vlagateljev zahtevek za revizijo po preverjanju (predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo) s sklepom zavrgel, bi vlagatelj zoper slednji sklep naročnika lahko vložil le pritožbo (kot edino pravno sredstvo, ki ga ZRPJN predvideva (dopušča) za primer, ko vlagatelj meni, da je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno).

Ker v obravnavanem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila niso bile izpolnjene predpostavke za posredovanje obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN, vlagateljevega obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo pa iz razlogov, navedenih v zadnjem odstavku na strani 4 od 6 in prvem odstavku na strani 5 od 6 tega sklepa, tudi po vsebini ni bilo mogoče šteti za pritožbo, je Državna revizijska komisija vlagateljevo "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" z dne 28. januarja 2008 kot nedopustno zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14. februarja 2008


Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana
- SPLOšNO GRADBENO PODJETJE SLOVENIJA CESTE Tehnika Obnova, d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
- Tenzor, d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 Ptuj
- Telegra, d. o. o., Plešivička 3, 10431 Sveta Nedelja, Hrvaška
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran