EN

018-014/2008 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-014/2008-2
Datum sprejema: 15. 2. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata, članice mag. Nataše Jeršič kot članice senata in člana Jožefa Kocuvana kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za varovanje premoženja in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Protect Infra, d. o. o., Partizanska cesta 36, Maribor, ki ga zastopa odvetniška pisarna Čeferin, o. p., d. n. o., Taborska cesta 13, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska cesta 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 15. 2. 2008 soglasno

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 700 eurov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je 19. 11. 2007 izdal sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila.

Naročnik je s povabilom NK-SVA/07 z dne 21. 11. 2007 k oddaji ponudbe povabil štiri gospodarske subjekte.

Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila št. NK-10/12-07 z dne 28. 12. 2007 vlagatelja in ponudnika Varnost Maribor, d. d., Kraljeviča Marka 5, Maribor obvestil, da je javno naročilo oddal slednjemu (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 8. 1. 2008, v katerem predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, javno naročilo odda vlagatelju, vlagatelj pa tudi zahteva povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, po stroškovniku. Vlagatelj navaja, da so naročnikovi razlogi za izločitev vlagateljeve ponudbe neutemeljeni, saj iz razpisne dokumentacije ne izhaja zahteva, da bi moral imeti ponudnik za izvajanje požarnega varovanja v smislu 14. točke OBR-F sklenjena delovna razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z načelom zakonitosti, ki v kontekstu obravnavanega primera pomeni tudi določno in transparentno objavo razpisnih pogojev. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je naročnik ravnal diskriminatorno, saj od izbranega ponudnika ni zahteval predložitve potrdil o sklenjenih pogodbah o zaposlitvi (za nedoločen čas), poleg tega pa S. V. ni zaposlen pri izbranemu ponudniku. Vlagatelj tudi zatrjuje, da izbrani ponudnik ni izkazal, da bi bili prijavljeni gasilci v delovnem razmerju. Vlagatelj tudi opozarja, da točka 1 OBR-F od ponudnikov zahteva zgolj kopijo pooblastila za izvajanje požarnega varovanja za tri poklicne gasilce. Ta pogoj, kot zatrjuje vlagatelj, je izpolnil, kar tudi izhaja iz naročnikove obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila. Vlagatelj navaja, da je v ponudbi pomotoma navedel dva nekdanja zaposlena, vendar to na izpolnitev pogoja ne more vplivati, saj je predložil ustrezna dokazila za druga dva zaposlena gasilca. Vlagatelj se sklicuje na prvi odstavek 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2) in pojasnjuje, da je razpisna dokumentacija zahtevala zgolj tri zaposlene gasilce, ne pa tudi njihovo poimensko navedbo. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik svoje ponudbe ni zvezal in zapečatil, s tem pa ni odstranjen dvom o morebitnem kasnejšem dopolnjevanju po izteku roka. Vlagatelj tudi navaja, da naročnik ni opravil javnega odpiranja ponudb, ni sestavil zapisnika o odpiranju ponudb, zaradi česar ni nobene garancije, da je bila ponudba izbranega ponudnika dejansko poslana pravočasno, popolna in pravilna. Vlagatelj tudi navaja, da izbrani ponudnik spiska varovanih objektov in zahtevane dokumentacije ni žigosal in podpisal, poleg tega pa je izbrani ponudnik k ponudbi predložil vzorec varnostnega načrta iz leta 1995, ki je zastarel in ni izdelan v smislu javnega naročila, zato je neverodostojen (ne vsebuje niti predvidenih storitev z gasilci). Vlagatelj tudi ugotavlja, da je naročnik izbral dražjo ponudbo ter opozarja na napačno tolmačenje 78. člena ZJN-2 in nepravilen pravni pouk v odločitvi o oddaji javnega naročila, saj naj bi bila višina takse 5.000 eurov napačna, zato je vplačal 2.500 eurov.

Naročnik je s sklepom št. IV-11/1-08 z dne 21. 1. 2008 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnil. naročnik pojasnjuje, da je postopek vodil v skladu z drugim odstavkom 20. člena ZJN-2. Naročnik pojasnjuje, da iz točke 14 OBR-F izhaja, da morajo ponudniki imeti sklenjeno ustrezno pogodbeno razmerje za čas trajanja javnega naročila, ni pa zahteve za zaposlitev za nedoločen čas. Naročnik nadalje navaja, da je vlagatelj glede izpolnjevanja spornega pogoja navedel tri osebe, ki so navedene tudi v odločbi o pooblastilu za izvajalca požarnega varovanja. Po pozivu vlagatelju na predložitev pojasnil je naročnik ugotovil, da je vlagatelj predložil dokazila za dve osebi, ki nista navedeni v odločbi o pooblastilu za izvajalca požarnega varovanja. Naročnik navaja, da pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja ne pooblašča le podjetja, temveč točno določene osebe, ki morajo izpolnjevati z zakonom določene pogoje. Naročnik nadalje navaja, da iz načela enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) kot drugih členov ZJN-2 izhaja, da mora ponudnik izpolnjevati pogoje na dan oddaje ponudbe, saj je le tako mogoče zagotoviti enakopravno obravnavo ponudnikov. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik predložil podatke o S. W. in ne S. V., S. W. pa je naveden v pooblastilu za izvajanje požarnega varovanja, ki ga je izbrani ponudnik predložil k ponudbi. Naročnik navaja, da mu 77. člen ZJN-2 omogoča preveritev ponudb do sklenitve pogodbe. Naročnik pojasnjuje, da je letnica 1995 zapisana na dokumentu politika kakovosti poslovnega sistema varnosti, ki se nanaša na politiko kakovosti podjetja, celoten načrt varovanja pa ni iz leta 1995, saj tudi vsebuje vse tekoče podatke, ki se nanašajo na obravnavano javno naročilo. Naročnik navaja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval, naj ponudniki ponudbo zvežejo in zapečatijo, prav tako pa zatrjuje, da ni kršil ZJN-2, ko ni opravil javnega odpiranja ponudb, saj gre v tem primeru za izvedbo javnega naročila za storitve iz seznama storitev B, naročnik pa je zavezan ravnati le po omejenem obsegu določb ZJN-2.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 24. 1. 2007 (pravilno 2008; op. Državne revizijske komisije) obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. NK-10/01-08 z dne 30. 1. 2008 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik s posamičnimi povabili k oddaji ponudbe (OBR-B) št. NK-SVA/07, vsi z dne 21. 11. 2007, k oddaji ponudbe za "izvajanje storitev: varovanje premoženja" povabil štiri gospodarske subjekte, v razpisni dokumentaciji (Specifikacija zahtev naročnika; OBR-C) pa je podrobneje opredelil vsebino izvajanja razpisanih storitev. Iz opredelitve vsebine razpisanih storitev je mogoče ugotoviti, da naročnik oddaja javno naročilo, katerega predmet so pretežno varnostne storitve, varnostne storitve pa so v skladu z določbami Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/2007) uvrščene v Seznam storitev B, kategorija številka 23 (preiskovalne in varnostne storitve, z izjemo storitev oklepnih vozil) (gl. Prilogo 2 - Seznam storitev A in B).

V drugem odstavku 20. člena ZJN-2 je določeno, da "[j]avna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, se oddajo v skladu z določbami zakona, ki določajo opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije. Naročnik mora pri naročanju storitev iz Seznama storitev B spoštovati pravila tega zakona za objavo obvestil o oddaji naročila. V primeru odstopanja med nomenklaturama CPV in CPC, se uporablja nomenklatura CPC."

Izhajajoč iz drugega odstavka 20. člena ZJN-2 je tako mogoče ugotoviti, da ZJN-2 naročnika pri oddaji javnih naročil, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, sicer še vedno zavezuje, vendar v obsegu, ki je drugačen (ožji, manjši) od tistega, ki sicer velja za oddajo javnih naročil storitev iz Seznama storitev A (Javna naročila, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev A, se oddajo v skladu s tem zakonom.; prvi odstavek 20. člena ZJN-2). Pri oddaji javnih naročil, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, naročnika na podlagi drugega odstavka 20. člena ZJN-2 zavezujejo določbe ZJN-2 glede tehničnih specifikacij in objav obvestil o oddaji naročila. Zato se upoštevajoč 1. člen ZRPJN (ta določa med drugim, da "[s] tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih â??") odločanje Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo lahko omeji le na ugotavljanje skladnosti tistih naročnikovih ravnanj, ki so za naročnika zavezujoča na podlagi določb predpisov o javnih naročilih.

Državna revizijska komisija je vpogledala v odločitev o oddaji javnega naročila in ugotovila, da je naročnik za vlagateljevo ponudbo navedel, da je "pravočasna", "primerna, ker v celoti izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije", "sprejemljiva", vendar jo je izločil kot "nepopolno", ker naj bi bila "nepravilna", saj vlagatelj naj ne bi izpolnjeval pogoja, določenega v točki 14 obrazca OBR-F (Imamo pooblastila za izvajanje požarnega varovanja - 3 poklicni gasilci.).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se vlagateljeve revizijske navedbe ne nanašajo na morebitna neskladja v naročnikovem ravnanju glede "opredelitev predmeta naročila oziroma tehnične specifikacije" (gl. 37. člen ZJN-2). Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi ugotavlja, da je naročnik ugotovil, da je vlagateljeva ponudba "v celoti izpolnjevala tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije". Vlagateljeve revizijske navedbe se (glede na dejanske okoliščine konkretnega primera sicer tudi razumljivo) ne nanašajo niti na pravila glede objav obvestil o oddaji naročila. Vlagateljeve revizijske navedbe se po vsebini nanašajo na domnevne neskladnosti v naročnikovem ravnanju pri obravnavi predloženih ponudb (tako vlagateljeve ponudbe kot tudi ponudbe izbranega ponudnika) pa tudi glede izvedbe postopka javnega naročanja.

Ob upoštevanju drugega odstavka 20. člena ZJN-2 Državna revizijska komisija ugotavlja, da se vlagateljeve revizijske navedbe tudi v povezavi z uveljavljanimi kršitvami posameznih načel oziroma z utemeljevanjem očitanih kršitev skozi posamezna načela ne nanašajo na domnevne naročnikove kršitve tistih določb, ki so za naročnika zavezujoče v primeru oddaje javnih naročil, katerih predmet so storitve iz Seznama storitev B, zaradi česar Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da bi naročnik kršil ZJN-2.

Glede na predhodno navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

Ob tem pa Državna revizijska komisija dodaja, da glede na določbe ZJN-2, ki urejajo uporabo zakona za primer oddaje javnega naročila, katerega predmet je storitev iz Seznama storitev B, in glede na določbo ZJN-2, ki ureja mejne vrednosti za objavo (12. člen ZJN-2), naročnik javnega naročila v konkretnem primeru ni bil dolžan objaviti niti na portalu javnih naročil (drugi odstavek 20. člena ZJN-2 in 62. člen ZJN-2), kar upoštevajoč prvi odstavek 22. člena ZRPJN pomeni, da znaša taksa za obravnavani revizijski postopek 700 eurov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN in glede na pojasnilo o višini potrebne takse, podano v obrazložitvi k 2. točki izreka tega sklepa, odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 15. 2. 2008

Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor,
- odvetniška pisarna Čeferin, o. p., d. n. o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje,
- Varnost Maribor, d. d., Kraljeviča Marka 5, 2000 Maribor,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran