EN

018-004/2008 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-004/2008-6
Datum sprejema: 6. 2. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata ter predsednika Sama Červeka in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup prefuzorjev in infuzijskih črpalk ter odgovarjajočih podaljškov in sistemov in podaljškov za obstoječe prefuzorje in infuzijske črpalke in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj AMS MEDING d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.02.2008 soglasno

odločila:

Zahtevku za revizijo se ugodi v delu tako, da se Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 15.11.2007 in Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2007, za sklop 1 Prefuzor A in odgovarjajoči podaljški in za sklop 3 Enokanalna infuzijska črpalka in odgovarjajoči sistemi, razveljavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28.06.2007 sprejel sklep o začetku odprtega postopka za oddajo javnega naročila za nakup prefuzorjev in infuzijskih črpalk ter odgovarjajočih podaljškov in sistemov in podaljškov za obstoječe prefuzorje in infuzijske črpalke. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 17.07.2007, pod št. Objave JN 412/07 in na Portalu EU pod številko objave 2007/S 135-166060, z dne 17.07.2007.

Iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 15.11.2007, je med drugim razvidno, da je naročnik za;
-sklop 1 Prefuzor A in odgovarjajoči podaljški, kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
-sklop 2 Prefuzor B in odgovarjajoči podaljški, kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo vlagatelja
-sklop 3 Enokanalna infuzijska črpalka in odgovarjajoči sistemi, kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
-sklop 5 Organizator črpalk ter odgovarjajoči podaljški in sistemi, kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 23.11.2007 vložil vlogo - Pisno opozorilo ponudnika na odločitev naročnika in Zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je dne 30.11.2007 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, istega dne (30.11.2007) pa je sprejel tudi dokument Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila, ki pa glede izbora najugodnejših ponudnikov ni spremenila prvotne Odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 15.11.2007.

Vlagatelj je dne 14.12.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je za sklope 1.,2.,3. in 5. ponudbo izbranega ponudnika označil kot pravilno, ter da je njegovo ponudbo za sklope 1.,2. in 3. ocenil v nasprotju s postavljenimi merili. Vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji za sklop 1- Prefuzor A in odgovarjajoči podaljški podal zahtevo po "pritrditvi prefuzorja na infuzijsko stojalo in na tirnico". Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika je vlagatelj ugotovil, da je na strani 3 originalnih navodil za Prefusor space razvidno, da aparat sam ne vsebuje dodatne opreme za pritrjevanje na infuzijsko stojalo in tirnico. Po vlagateljevem mnenju dobavitelj ne ve, kako bo naročnik uporabljal prefuzorje, zato ponuja aparat brez dodatka za pritrjevanje na infuzijsko stojalo. Tudi iz prospekta v ponudbi izbranega ponudnika, je razvidno, da je univerzalno držalo pod kodo 871 3130 potrebno posebej naročiti. Vlagatelj naročniku tudi očita, da je nedovoljeno naknadno spreminjal ponudbo, ko je nekje našel sliko z držalom in jo vključil v ponudbo kot sestavni del ponudbe izbranega ponudnika. Nadalje vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika za sklop 1 ne ustreza zahtevi po pomnilniku za zdravila in njihov način uporabe (vsaj za 50 učinkovin), saj v primeru, da želi uporabnik imeti shranjene podatke o zdravilih in njihovem načinu uporabe mora dobaviti tudi programsko opremo "Drug list Editor Space", za kar pa potrebuješ tudi "Interface lean CAN SP kabel", česar pa izbrani ponudnik ni ponudil. Zaradi tega ni možno vnašati, spreminjati in uporabljati baze zdravil, zato je po mnenju vlagatelja ponudba izbranega ponudnika za sklop 1 neustrezna.
V zvezi s ponudbo izbranega ponudnika za sklop 2 vlagatelj, glede izpolnjevanja zahteve po pritrditvi prefuzorja na infuzijsko stojalo in na tirnico navaja enako, kakor za sklop 1.
Glede izpolnjevanja zahtev za sklop 3 vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik za aparat Infosumat Space ni ponudil dodatnega pribora za pritrjevanje na infuzijsko stojalo in tirnico, zato ne izpolnjuje zahteve iz 12. točke razpisne dokumentacije. Aparat Infosumat Space po vlagateljevem mnenju tudi ne omogoča v celotnem področju pretokov prestavljanja pretoka za korak 0,01 ml/h niti ne 0,1 ml/h, zato ne izpolnjuje strokovne zahteve glede koraka nastavitve. Enako zahtevo naj ne bi izpolnjeval tudi aparat Infosumat Space, ponujen v sklopu 5. Nadalje vlagatelj navaja, da je iz 19. strani ponudbe izbranega ponudnika za aparat Organizator Space (sklop 5) razvidno, da je za prenos podatkov potreben dodatek Space Com, ki pa ni vključen v ponudbo. Na 31. strani ponudbe je navedeno, da je potrebno za komunikacijo donaročiti še Interface to Space Com, iz 35. strani ponudbe pa izhaja, da Organizator Space ne vključuje Space Com. Tudi za aparat Organizator Space ne vsebuje dodatne opreme za pritrditev na infuzijsko stojalo in tirnico, zato ne izpolnjuje možnosti zahteve o pritrjevanju. Enako ugotavlja vlagatelj še za aparat Infusomat Space. Izbrani ponudnik bi moral za program "Drug list Editor Space" ponuditi tudi "Interface lean CAN SP kabel", česar pa ni storil.
V zvezi z ocenjevanjem ponudbe vlagatelja, le-ta zatrjuje, da je "čas polnitve integrirane baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete" aparata, ponujenega za prvi sklop, 2,5 h, zaradi česar bi moral naročnik vlagatelju prisoditi 6 točk in ne 0 točk. V zvezi z merilom "čas delovanja na akumulatorsko baterijo pri pretoku 25ml/h", vlagatelj navaja, da bi mu moral skladno s točkovanjem dodeliti 2 točki, saj je ponudil aparat, katerega čas delovanja je 4 ure pri pretoku 5 ml/h.
Tudi za aparat ponujen v sklopu 2 je vlagatelj ponudil aparat, ki ima čas polnjenja 2,5 h, zato bi moral skladno z merilom "čas polnitve integrirane baterije po priključitvi na 220 V do 90%" dobiti 6 točk, skladno z merilom "čas delovanja na akumulatorsko baterijo pri pretoku 25ml/h", pa bi moral vlagatelj pridobiti 2 točki, saj je čas delovanja pri pretoku 5ml/h 4 ure.
Po vlagateljevem mnenju je naročnik neupravičeno ocenil ponudbo vlagatelja za sklop 3, saj ponujeni aparat lahko zagotovi korak nastavitve v celotnem področju pretokov, pri čemer še dodaja, da ponudba izbranega ponudnika tej zahtevi naročnika ne zadosti. Tudi za aparat v sklopu 3 vlagatelj navaja, da je čas polnitve prazne baterije do 90% kapacitete 4 ure, zato bi mu moral naročnik priznati 6 točk. Vlagatelj tako navaja, da je bila njegova ponudba za sklop 3 neupravičeno izločena, ter bi morala biti po pravilnem točkovanju izbrana kot najugodnejša ponudba.
V zaključku zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnik ravnal v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije in ZJN-2 glede enakopravnosti ponudnikov ter načina in ocenitve ponudb in v nasprotju z načelom gospodarnosti, saj je izbral bistveno dražjo ponudbo. Vlagatelj predlaga, da se izbrano ponudbo v izpodbijanih sklopih spozna kot nepravilno in skladno s kriteriji izbere njegovo ponudbo kot najugodnejšo ponudbo.


Naročnik je dne 28.12.2007 sprejel Odločitev o zahtevku za revizijo, kjer je v izreku navedel, da se zahtevek za revizijo z dne 17.12.2007 v celoti zavrne, v drugi točki izreka pa je navedel, da se zahtevek za revizijo v delu, v katerem vlagatelj zatrjuje domnevne nepravilnosti ponudbe neizbranega ponudnika, v skladu z 2. odstavkom 13. člena ZRPJN-UPB zavrže.
V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik navaja, da je na podlagi priloženih navodil v angleščini in slovenščini za sklop 1 ugotovil, da ima ponujeni prefuzor držalo za Prefusor Space, ki je v ponudbi vključeno kot sestavni del, enako pa je naročnik ugotovil tudi na podlagi dostavljenega vzorca, ki je ustrezalo vsem naročnikovim zahtevam. V zvezi z navedbo vlagatelja, da je potrebno držalo naročiti naknadno, naročnik navaja, da je ponudbo prejel od posredniške družbe in ne neposredno od proizvajalca BBraun, čigar originalni katalog zajema ves potrošni material, ki ga ponuja, od naročnika pa je odvisno, kaj zahteva. Naročnik tudi zavrača očitek, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve po pomnilniku za zdravila in njihov način uporabe (vsaj 50 učinkovin), saj iz ponudbe (17. stran kataloga v angleškem jeziku in 18. stran navodil v slovenščini) izhaja, da je dostop do Drug List Library Editor preko startnega menija Special Functions, zaradi česar ni potrebno imeti nobenega dodatnega kabla, kakor to zatrjuje vlagatelj. Drug List Library Editor je računalniški program, ki ga ponudnik sam naloži v ponujeni prefuzor. Naročnik še dodaja, da v kolikor bi želel naročnik sam naložiti program, mu izbrani ponudnik brezplačno zagotovi program in kabel. Naročnik zavrača kakršnokoli naknadno spreminjanje ponudbe, kot mu je to očital vlagatelj v zahtevku za revizijo.
Glede vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na domnevno nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika za sklop 2, naročnik navaja, da ponudbi vlagatelja in izbranega ponudnika ustrezata tehničnim specifikacijam, pri čemer je naročnik glede na postavljena merila kot najugodnejšo ponudbo izbral ponudbo vlagatelja, saj le-ta ni presegala višine zgornje meje sredstev (z DDV), ki jih je imel naročnik zagotovljene v svojem finančnem načrtu. V nadaljevanju obrazložitve odločitve o zahtevku za revizijo naročnik navaja, da vlagatelj ni niti verjetno izkazal, da bi mu zaradi domnevne nepravilnosti ponudbe ponudnika MEDIS d.o.o., lahko bila povzročena škoda, zaradi česar mu v tem delu revizijskega zahtevka ni mogoče priznati aktivne legitimacije, saj ponudba MEDIS d.o.o., kakor izhaja iz dokumenta Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2007, ni sprejemljiva. Vlagatelj tako nima nobene pravne osnove, da bi mu zaradi domnevnih nepravilnosti ponudbe MEDIS d.o.o., nastala in mu tudi ne bi mogla nastati škoda. Iz navedenega razloga je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo, v delu, ki se nanaša na domnevno nepravilnost naročnikove odločitve glede ustreznosti ponudbe MEDIS d.o.o. za sklop 2, zaradi neizkazovanja aktivne legitimacije, zavrgel.
Naročnik zavrača vlagateljeve navedbe za sklop 3, da je dopustil enake napake glede izpolnjevanja strokovnih zahtev po možnosti pritrditve na stojalo in na tirnico, kot pri sklopu 1 in sklopu 2. Naročnik tudi navaja, da izbrani ponudnik v celoti izpolnjuje zahtevo, ki se nanaša na razpon pretoka od 0,1 do max. 1200 ml/h, korak po 0,01-1 ml/h, kar je razvidno iz 32. strani ponudbe.
V sklopu 5 naročnik ni našel očitanih kršitev, ki jih v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj, saj je iz opisa na 19. strani ponudbe našel podatek, ki dokazuje izpolnjevanje kriterija pod točko 12. -možnost nadgraditve centralnega informacijskega vmesnika. Izbrani ponudnik v ponudbi ponuja Interface to Space Com kot možnost nadgraditve organizatorja, kar pa naročnik ne potrebuje na samem začetku, zato je postavil zahtevo po možnosti nadgraditve, v kolikor bi se pokazale potrebe po tem. Naročnik ponovno navaja (kakor je ugotovil že za sklope 1.,2. in 3. sklop, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje zahtevo po vgrajenem držalu. Enako, kakor je naročnik ugotovil v preostalih sklopih, tudi za sklop 5 ugotavlja, da je dostop do Drug List Library Editor preko startnega menija Special Functions, zaradi česar ni potreben dodaten kabel. Glede možnosti nastavljanja pretoka pa naročnik podaja enako obrazložitev, kakor jo je podal za sklop 3.
V zvezi z točkovanjem ponudbe vlagatelja, naročnik navaja, da je na 3. strani originalnega prospekta našel podatek za ponovno polnjenje baterije (Recharge Time), ne pa podatka o času polnitve baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete. Glede na merilo "čas delovanja na akumulatorsko baterijo pri pretoku 25 ml/h" je naročnik vlagatelju prisodil 0 točk, ker ponuja prefuzor, ki ima pretok le 5 ml/h, naročniku pa v tem primeru sploh ni važen čas delovanja, pač pa pretok, zato naročnik vztraja pri točkovanju za 1. in 2. sklop. V sklopu 3. vlagatelj ni ponudil korak pretoka od 0,01 do 1 ml/h, kakor je to storil izbrani ponudnik, pač pa le korak pretoka 0,1 ml/h. Tudi v sklopu 3 je naročnik prisodil vlagatelju po merilu o času polnitve baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete, saj je iz ponudbe vlagatelja razviden samo podatek za čas polnitve do 90% polne kapacitete. Naročnik zavrača vlagateljeve očitke, da ni upošteval rezultatov testiranj in, da je svoje delo opravil nestrokovno.


Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 08.01.2008), je naročnik z dopisom, z dne 11.01.2008 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z določilom in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.


Državna revizijska komisija je sprva obravnavala navedbo vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahteve po pritrditvi prefuzorja na infuzijsko stojalo in na tirnico.
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v poglavju Strokovni kriteriji za nakup prefuzorjev in infuzijskih črpalk za sklop 1-Prefuzor A v 21. točki podal zahtevo po pritrditvi prefuzorja na infuzijsko stojalo in na tirnico. Naročnik je torej zahteval, da se prefuzorska črpalka lahko pritrdi na infuzijsko stojalo in tirnico.
Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika gre ugotoviti, da iz 5. strani originalnega kataloga za aparat Infusomat Space in Prefusor Space, proizvajalca BBraun, priloženega v ponudbi izhaja, da aparat vsebuje "univerzalno držalo za infuzijske črpalke". V ponudbi izbranega ponudnika so priložena tudi navodila v angleškem in slovenskem jeziku, kjer je na strani 4 navodil v obeh jezikih navedeno način pritrditve držala črpalke na vertikalno infuzijsko stojalo in navodilo za horinzontalno pričvrstitev črpalke. Iz podrobnega opisa ponudbe za sklop 1 izhaja, da je mogoča pritrditev prefuzorja na infuzijsko stojalo in na tirnico.
Vlagatelj svojo navedbo, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve naročnika navedene v 21. točki strokovnih kriterijev za sklop 1, utemeljuje s tem, da iz 3. strani originalnega kataloga ni razvidno držalo, ter da je iz prospekta v poglavju Podatki za naročanje razvidno, da je univerzalno držalo pod kodo 871 3130 potrebno posebej naročiti. Državna revizijska komisija po pregledu originalnega kataloga ugotavlja, da je na 3. strani navodil v angleškem jeziku razvidna slika modularnega sistema, ki omogoča enostavno dodajanje in odstranjevanje posameznih enot iz organizatorja črpalk (Space Station) in iz te slike ni razvidno, da aparat ne vsebuje univerzalnega držala. Kakor je Državna revizijska komisija predhodno že navedla, je slika iz katere je razvidno, da aparat vsebuje univerzalno držalo na 5. strani originalnih navodil v angleščini in na 4. strani navodil v slovenščini. V zvezi z navedbo vlagatelja, da je univerzalno držalo pod kodo 871 3130 potrebno posebej naročiti, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da so v Poglavju podatki za naročanje (35. stran navodil v slovenskem jeziku in 38. stran navodil v angleškem jeziku) navedene vse komponente, ki se uporabljajo v aparatu Prefusor Space, vključno z aparatom Prefusor Space samim (koda Prefusor Space: 871 3030). Tako gre poglavje Podatki za naročanje/ Ordering razumeti kot poglavje, v katerem so specificirane (poimenovane in podane njihove kode) vse komponente aparata in aparat sam in bi lahko kazalo na to, da je mogoče vse navedene komponente iz aparata demontirati/montirati, ni pa možno slediti vlagatelju, da iz tega izhaja, da izbrani ponudnik ne ponuja zahtevanega univerzalnega držala. Nenazadnje bi lahko vlagatelj, v kolikor bi se njegova navedba, da iz tega podpoglavja izhaja, da je potrebno komponento-univerzalno držalo dodatno naročiti, zatrjeval, da aparat Prefusor Space ne vsebuje niti pokrova za organizator, niti baterij in vsega ostalega, kar je v podpoglavju Priporočene dodatne komponente za organizator navedeno, pa tega v zahtevku za revizijo ne zatrjuje.
Ob presoji pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika Državna revizijska komisija izpostavlja določilo 16. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 126/06, v nadaljevanju ZJN-2), skladno s katerim je popolna tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba pa je v 19. točki istega člena opredeljena kot ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 (omenjena določila urejajo pogoje za ugotavljanje sposobnosti in merila za izbor). Skladno z določilom 80. člena ZJN-2, mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti vse ponudbe, ki niso popolne.
Državna revizijska komisija upoštevajoč naročnikovo zahtevo po pritrditvi prefuzorja na infuzijsko stojalo in na tirnico, ter dejstvo, da iz razlogov kot jih v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj, ni mogoče ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika ne ustreza tej zahtevi naročnika ugotavlja, da ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče označiti kot nepravilno in tako posledično kot formalno nepopolno. Glede na navedeno, Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevi navedbi in jo je ocenila kot neutemeljeno.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo podaja vsebinsko enako navedbo tudi za sklope 2., 3. in 5.
Izbrani ponudnik je za sklop 3 ponudil aparat Infosumat Space. V ponudbi izbranega ponudnika, natančneje iz 3. strani originalnega kataloga tudi za aparat Infosumat Space izhaja, da aparat vsebuje "univerzalno držalo za infuzijske črpalke", iz 3. strani navodil v angleškem jeziku pa je, enako kakor iz navodil za Prefusor Space, razvidna slika modularnega sistema, ki omogoča enostavno dodajanje in odstranjevanje posameznih enot iz organizatorja črpalk (Space Station) in iz te slike ni razvidno, da aparat ne vsebuje univerzalnega držala.
Državna revizijska komisija tudi navedbo vlagatelja, ki se nanaša na domnevno neizpolnjevanje zahteve naročnika po pritrditvi prefuzorja na infuzijsko stojalo in na tirnico, iz enakih razlogov, kot jih je navedla za sklop 1 zaključuje, da vlagateljevi revizijski navedbi ni mogoče slediti in ji priznati njeno utemeljenost.

V zvezi z vsebinsko enako revizijsko navedbo vlagatelja za sklop 5 je potrebno ugotoviti, da je izbrani ponudnik v tem sklopu ponudil obe vrsti aparata, torej Prefusor Space in Infosumat Space. Državna revizijska komisija iz predhodno že navedenih ugotovitev tudi tej revizijski navedbi ni sledila.

V zahtevku za revizijo je vlagatelj domnevno neizpolnjevanje zahteve po pritrditvi prefuzorja na infuzijsko stojalo in na tirnico navedel tudi za sklop 2. V zvezi s to revizijsko navedbo je Državna revizijska komisija, kakor izhaja iz sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-004/2008-3, z dne 18.01.2008, ugotovila, da vlagatelju za ta sklop ni mogoče priznati aktivne legitimacije, zato revizijske navedbe ni obravnavala.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo za sklop 1, tudi navedel, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve po pomnilniku za zdravila in njihov način uporabe, saj bi moral izbrani ponudnik dobaviti tudi programsko opremo "Drug list Editor Space" in "Interface lead CAN SP kabel".
Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v 11. točki strokovnih kriterijev za sklop 1 podal zahtevo, da mora aparat imeti pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (50 učinkovin).
Iz 17. strani navodil v angleškem in slovenskem jeziku, priloženih v ponudbi izbranega ponudnika, izhaja, da se knjižnico zdravil (Drug list Editor Space) odpre preko startnega menija in Special Functions menija. Namestitev podatkov v infuzijske črpalke poteka preko posebnega računalniškega programa (Drug List Editor Space). Iz navodil gre tako razumeti, da je Drug List Editor Space računalniški program, ki se naloži v prefuzorje, odpira pa se preko startnega menija in Special functions menija. Izbrani ponudnik je v podrobnem opisu vsebine ponudbe za sklop 1, navedel, da prefuzor omogoča s pomnilnikom za zdravila in njihov način uporabe spomin do 720 učinkovin. Iz tega gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik ponudil prefuzor, ki že vsebuje program Drug List Editor Space, s katerim se shranjuje knjižnica zdravil do 720 učinkovin.
Na podlagi navedbe vlagatelja, kakor izhaja iz revizijskega zahtevka, tako ni mogoče zaključiti, da prefuzorji ne bodo vsebovali računalniškega programa Drug List Editor Space, v sled česar tudi ni mogoče slediti navedbi, da bi moral izbrani ponudnik ponuditi 26 kablov Interface lead CAN SP, preko katerega bi se računalniški program naložil v prefuzorje. Nenazadnje zadostuje le en kabel, s katerih se z računalnika prenese računalniški program v posamezen prefuzor.
Ker ponudbe izbranega ponudnika, iz razloga kot ga zatrjuje vlagatelj, ni mogoče spoznati za formalno nepopolno ponudbo, naročniku tudi ni mogoče očitati postopanja v nasprotju z določilom 80. člena ZJN-2. V sled navedenega Državna revizijska komisija ni sledila revizijski navedbi in jo je ocenila kot neutemeljeno.

Vsebinsko enako revizijsko navedbo je vlagatelj podal tudi za sklop 5. Državna revizijska komisija iz predhodno navedenih razlogov tudi tej revizijski navedbi ne more priznati njene utemeljenosti.
Nadalje je Državna revizijska komisija obravnavala navedbo vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika za sklop 3 ne zadostuje strokovni zahtevi glede koraka nastavitve.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji za sklop 3-enokanalna infuzijska črpalka, v 7. točki strokovnih zahtev zapisal, da mora biti pretok v razponu od 0,1 do 1200 max. ml/h, korak po 0,01-1 ml. Iz navedene zahteve naročnika izhaja, da mora črpalka omogočati prestavitev pretoka po korakih nastavitve od 0,01 do 1 ml/h, v razponih od 0,1 ml/h do 1200 max. ml/h. Iz načina formulacije strokovne zahteve izhaja, da se zahtevi zadosti takrat, kadar aparat omogoča najnižji in najvišji zahtevan pretok, ter najnižje in najvišje zahtevane korake nastavitve.
Iz ponudbe izbranega ponudnika (32. stran navodil v angleškem jeziku) izhaja, da ima aparat Infosumat Space za pretok 0,01-99,99 ml/h- korak nastavitve 0,01 ml/h, za pretok 100,0-999,9 ml/h- korak nastavitve 0,1 ml/h in za pretok 1000.0-1200 ml/h- korak nastavitve 1 ml/h. Iz ponudbe izbranega ponudnika je tako razvidno, da aparat Infosumat Space omogoča tako najnižji zahtevani pretok 0,01 ml/h, kakor tudi najvišji 1200 ml/h, po koraku nastavitve od najnižje zahtevanega 0,01 ml/h do 1 ml/h.
V zahtevku za revizijo vlagatelj podaja obrazložitev, da bi moral aparat omogočati korak nastavitve 0,01 ml/h in 0,1 ml/h na celotnem področju pretokov. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se naročnikova zahteva po pretoku in koraku nastavitve nanaša na razpon pretoka od 0,1 do 1200 ml/h, po koraku 0,01 do 1 ml, pri čemer zahteva ni oblikovana tako, da bi bilo iz nje razbrati zahtevo, da mora biti korak nastavitve na celotnem področju in ne v posameznih segmentih, kakor je to ponudil izbrani ponudnik .
V sled navedenega ni mogoče slediti vlagateljevi navedbi, da iz razloga, kot ga zatrjuje vlagatelj v zahtevku za revizijo, ponudba izbranega ponudnika, ne ustreza obravnavani strokovni zahtevi.

Vsebinsko enako revizijsko navedbo je vlagatelj podal za sklop 5, v katerem je izbrani ponudnik tudi ponudil aparat Infosumat Space. Na podlagi zgoraj podane obrazložitve, Državna revizijska komisija tej revizijski navedbi ni sledila.

Na tem mestu je Državna revizijska komisija obravnavala tudi navedbo vlagatelja, da je naročnik neenakopravno obravnaval ponudbo vlagatelja, saj iz razloga domnevne neizpolnitve koraka nastavitve v celotnem področju pretokov, ponudbe izbranega ponudnika ni označil kot nepravilne.
Vlagatelj je za sklop 3 ponudil enokanalno črpalko, ki, kakor izhaja iz 5. strani ponudbenega kataloga v angleškem jeziku, omogoča pretok v razponu od 0,1 ml/h do 999,9 ml/h, po koraku nastavitve 0,1 ml/h. V zvezi z zahtevo po pretoku in koraku nastavitve je naročnik v odgovorih na vprašanja k razpisni dokumentaciji, z dne 16.08.2007, na vprašanje, ali je območje pretoka lahko od 0,1 do 999,9 ml/h, podal odgovor, da je to območje že pokrito z zahtevami kriterija "pretok v razponu od 0,1 do 1200 ml/h". Na vprašanje, ali je ponudba ustrezna, če črpalka omogoča najmanjši korak nastavitve po 0,1 ml/h, pa je odgovoril, da mora biti najmanjši korak 0,01 ml/h. Na podlagi teh pojasnil gre ugotoviti, da črpalka, ki jo je ponudil vlagatelj v sklopu 3, ne izpolnjuje zahteve po koraku nastavitve od 0,01 do 1 ml/h, saj omogoča le korak nastavitve po 0,1 ml/h. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da ponudba vlagatelja za sklop 3 ne izpolnjuje zahteve naročnika po pretoku in koraku nastavitve, zaradi česar navedbe vlagatelja ni mogoče spoznati kot utemeljene.
Upoštevajoč ugotovljeno, da ponudba izbranega ponudnika ustreza obravnavani zahtevi naročnika ter, da je ponudba vlagatelja označena kot nepravilna, ni mogoče ugotoviti neenakopravnega obravnavanja ponudbe vlagatelja v razmerju do ponudbe izbranega ponudnika, zato Državna revizijska komisija obravnavano navedbo ocenjuje kot neutemeljeno.


Zadnja revizijska navedba, ki se nanaša na domnevno nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika je, da je iz 19. strani navodil za Organizator Space razvidno, da je za prenos podatkov potreben dodatek SpaceCom, ki ga izbrani ponudnik ni ponudil in zato ponujen prefuzor ne omogoča prenosa podatkov, kakor tudi ne omogoča nemotenega prenosa podatkov v primeru odstranitve ene črpalke, kot je to zahteva naročnika v 8. točki strokovnih zahtev.
Iz strokovnih zahtev razpisne dokumentacije za sklop 5 iz točke 8 namreč izhaja naročnikova zahteva, da ob odstranitvi ene od črpalk oziroma prefuzorja iz sistema ostane prenos podatkov nemoten.
Po pregledu 19. strani navodil v angleščini za sklop 5 je potrebno ugotoviti, da se poglavje 6. Interfaces for Data Communication nanaša na možnost nadgradnje organizatorja Patient Data Management System s SpaceCom in ne na nemoten prenos podatkov ob odstranitvi ene črpalke.
Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 19. člena ZRPJN odloča v mejah postavljenega zahtevka za revizijo in sicer o vseh očitanih kršitvah v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj v zahtevku za revizijo očita, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve po nemotenem prenosu podatkov ob odstranitvi ene črpalke (8. točka strokovnih kriterijev za sklop 5), kot dokaz za neizpolnjevanje te zahteve pa navaja besedilo na 19. strani navodil v angleščini za sklop 5, iz katerega pa je razvidna možnost nadgradnje organizatorja.
Upoštevajoč ugotovljeno dejstvo, da iz 19. strani navodil v angleščini za sklop 5 ni mogoče razbrati, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve po nemotenem prenosu podatkov ob odstranitvi ene črpalke, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni mogoče ugotoviti kršitve razpisne dokumentacije v 8. točki strokovnih navodil za sklop 5, kakor zatrjuje vlagatelj v zahtevku za revizijo.


V zahtevku za revizijo vlagatelj naročniku očita, da bi mu moral naročnik glede na kriterij čas polnitve integrirane baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete dodeliti 6 točk in ne 0, kakor je to storil naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila.
Naročnik je kot merilo za sklop 1 določil način točkovanja in sicer 20% strokovni kriteriji in 80% cena. Eden izmed strokovnih kriterijev je čas polnitve integrirane baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete in sicer od 4 do 6 ur-6 točk, od 6 do 8 ur-2 točki in več kot 8 ur-0 točk.
Iz ponudbe vlagatelja za sklop 1- aparat Alaris CC-Syringe Pump je razvidno, da je čas polnitve prazne baterije (Recharge Time) do 90% 2 uri in 30 minut. Iz 27. strani navodil v angleškem jeziku in 16. strani v slovenskem jeziku je iz razdelka Podatki o baterijah razvidno, da je avtomatsko polnjenje baterije, kadar je aparat priključen na omrežno napajanje ter, da polnjenje baterije traja 2 uri in pol od izpraznitve do 90% polnitve. Izhajajoč iz zapisanega gre ugotoviti, da vlagateljeva ponudba ustreza kriteriju naročnika po času integrirane polnitve baterije do 90%, kadar je aparat priklopljen na omrežno napajanje, saj ta čas znaša 2 uri in pol.
Naročnik je za merilo čas polnitve integrirane baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete za najkrajši čas napajanja določil 4 ure, in v razponu od 4 do 6 ur podelil 6 točk. Merilo je po logiki stvari formulirano tako, da daljši čas polnjenja prinaša nižje število točk in krajši čas polnjenja prinaša višje število točk. Mejni čas predstavlja čas polnjenja 6 ur (saj čas polnjenja nad 6 ur prinaša nižje število točk), zaradi česar čas polnjenja, ki še krajši od 4 ur prinaša najvišje število točk.
Skladno z določilom četrtega odstavka 48. člena ZJN-2, mora naročnik pri ocenjevanju ponudb uporabiti le tista merila, ki so bila navedena v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji in na način kot so opisana. V odločitvi o zahtevku za revizijo je naročnik navedel, da mu je pomembnejši čas polnitve baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete in ne čas za polnjenje od popolne izpraznitve do 90% polnitve. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik merilo čas polnitve integrirane baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete formuliral tako, da zajema tako čas polnitve popolnoma prazne baterije, kakor tudi čas napajanja delno polne integrirane baterije do 90% kapacitete ob priključitvi na 220. Upoštevajoč določilo ZJN-2, da mora naročnik uporabljati merila na način kot so opisana v razpisni dokumentaciji in dejstvo, da je vlagatelj ponudil aparat čigar čas polnitve integrirane baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete znaša 2 uri in pol, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral naročnik, upoštevajoč v razpisni dokumentaciji, zapisana merila, prisoditi 6 točk in ne 0 točk, kakor to izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 15.11.2007 in Spremembe odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2007.
V sled navedenega je Državna revizijska komisija sledila obravnavani revizijski navedbi in jo je spoznala za utemeljeno.


Nadalje vlagatelj navaja, da bi mu moral naročnik glede na merilo čas delovanja na akumulatorsko baterijo pri pretoku 25 ml/h podeliti 2 točki in ne 0 točk, kakor je to storil naročnik v Odločitvi o oddaji javnega naročila.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji za sklop 1, kot enega izmed strokovnih kriterijev določil, da čas delovanja na akumulatorsko baterijo pri pretoku 25 ml/h in sicer od 1 do 2 uri-0 točk, od 2,1 do 4 ure-2 točki in nad 4,1 ure-6 točk. Naročnik je poleg časovne omejitve delovanja akumulatorske baterije postavil tudi pogoj, da je pretok 25 ml/h.
Iz ponudbe vlagatelja za sklop 1, natančneje iz 3. strani kataloga v angleškem jeziku izhaja, da je čas delovanja popolnoma polne akumulatorske baterije minimalno 4 ure, pri pretoku 5 ml/h. Iz tega podatka izhaja, da ponudba vlagatelja v tem sklopu ne izpolnjuje zahteve po času delovanja akumulatorske baterije pri pretoku 25 ml/h.
V dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2007, je naročnik navedel, da je bila njegova zahteva čas delovanja akumulatorske baterije pri pretoku 25 ml/h in ne pri pretoku 5 ml/h, zato je naročnik omenjeni kriterij ocenil z 0 točk. Kakor izhaja iz zgoraj navedenega, je Državna revizijska po pregledu ponudbe vlagatelja ugotovila enako kakor naročnik, zato obravnavani revizijski navedbi ni sledila.

Vsebinsko enaki revizijski navedbi (nepravilno točkovanje po kriteriju čas polnitve integrirane baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete in kriteriju čas delovanja na akumulatorsko baterijo pri pretoku 25 ml/h) je vlagatelj podal tudi za sklop 2. Iz razloga, ki ga je Državna revizijska komisija navedla v sklepu Državne revizijske komisije, št. 018-004/2008-3, z dne 18.01.2008, vlagatelju za sklop 2 ni mogoče priznati aktivne legitimacije, zato revizijski navedbi ni obravnavala.
Zadnja revizijska navedba se nanaša na očitek naročniku, da bi moral ponudbo vlagatelja za sklop 3 na podlagi kriterija čas polnitve integrirane baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete oceniti s 6 točkami in ne z 0 točkami.
V razpisni dokumentaciji je naročnik kot enega izmed strokovnih kriterijev določil čas polnitve integrirane baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete in sicer od 4 do 6 ur-6 točk, od 6 do 8 ur-2 točki in več kot 8 ur-0 točk.
Vlagatelj je za sklop 3 ponudil aparat Alaris E Volumentric Pump SE-1, kjer je iz 5. strani originalnega kataloga razvidno, da je čas polnjenja (Recharge Time) do 95% je to OK kapacitete 4 ure. Iz navedenega podatka tako izhaja, da se baterija polni do kapacitete 95% v 4 urah, iz česar izhaja, da se baterija do kapacitete 90% napolni v 4 urah ali v še krajšem času. Nadalje je iz navodil (40. stran slovenskih navodil) razvidno, da se baterija ob priključitvi na omrežno napetost avtomatsko napolni. Naročnik je ocenil, da ponudba vlagatelja ne izpolnjuje obravnavanega merila iz razloga, da je na 4. strani navodil v angleškem jeziku zapisano, da je potrebno napolniti baterijo minimalno 24 ur pred vstavitvijo v črpalko, iz česar je zaključil, da je iz ponudbe razviden zgolj podatek za 100% polnitev in ne do 90% kapacitete baterije. Iz zapisanih navodil izhaja, da je potrebno baterijo ob prvi vstavitvi v aparat (oziroma ponovni) vstavitvi polniti 24 ur do popolne kapacitete, ne izkazuje pa, da je ob priključitvi na omrežno napetost potrebno baterijo vsakič polniti 24 ur do polne kapacitete.
Glede na ugotovljeno, da iz opisa aparata Alaris E Volumentric Pump SE-1 izhaja, da je čas polnjenja (Recharge Time) do 95% kapacitete 4 ure, bi moral naročnik, upoštevajoč v razpisni dokumentaciji zapisana merila, vlagatelju prisoditi 6 točk, in ne 0 točk, kakor to izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 15.11.2007 in Spremembe odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2007.
Državna revizijska komisija tako zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z določilom 48. člena ZJN-2, ko vlagatelju po merilu čas polnitve integrirane baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete ni prisodil 6 točk.


V zaključku gre ugotoviti, da je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da je le-ta utemeljen v delu, ki se nanaša na ocenjevanje ponudbe vlagatelja za sklop 1 in sklop 3.
Državna revizijska komisija je skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 15.11.2007 in Spremembo odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2007, za sklop 1 Prefuzor A in odgovarjajoči podaljški in za sklop 3 Enokanalna infuzijska črpalka in odgovarjajoči sistemi, razveljavila.


S tem utemeljena odločitev Državne revizijske komisije, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 06.02.2008Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
AMS MEDING d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.

Natisni stran