EN

018-006/2008 Občina Slovenska Bistrica

Številka: 018-006/2008-4
Datum sprejema: 30. 1. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članic mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Obnova vodovodnega sistema Videž- Slovenska Bistrica", v sklopu I: "Vodarna Zgornja Bistrica", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Hidroinženiring, d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik) dne 30.01.2008 soglasno

odločila:

Vlagateljeva "Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka javnega naročanja" z dne 14.01.2008, ki jo gre šteti za obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12.09.2007 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila "Obnova vodovodnega sistema Videž- Slovenska Bistrica", in sicer po odprtem postopku.

Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 14.09.2007, pod številko objave JN1861/2007, popravek javnega razpisa pa dne 17.09.2007, pod številko objave JN1892/2007.

Dne 19.11.2007 je naročnik izdal sklep št. 354-254/2007-13-1036 iz katerega med drugim izhaja, da se predmetno javno naročilo v obravnavnem sklopu odda ponudniku Strix, d.o.o., Sneberska cesta 116, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 06.12.2007 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem je zatrjeval nesprejemljivost ponudbe izbranega ponudnika in naročnikovo kršitev Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006). Stroškov revizijskega postopka ob tem ni priglasil.


Na poziv naročnika je vlagatelj svoj revizijski zahtevek z vlogo z dne 20.12.2007 dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek. Stroškov tega postopka ob tem ni priglasil.

Naročnik je dne 27.12.2007 izdal sklep št. 354-254/2007-23-1036, s katerim je vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodil in je razveljavil izbiro najugodnejšega ponudnika. O stroških revizijskega postopka naročnik ni odločal.

Dne 14.01.2008 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo "Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka javnega naročanja". V podani vlogi navaja, da je naročnik njegovemu revizijskemu zahtevku ugodil in je razveljavil izbiro najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj, navajajoč zapisano, zahteva povrnitev stroškov v višini 5.000 EUR, nastalih s plačilom takse za revizijski postopek.

Na poziv Državne revizijske komisije z dne 17.01.2008 je naročnik slednji dne 29.01.2008 odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi vlagateljeve vloge z dne 14.01.2008 je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija na podlagi predložene dokumentacije o revizijskem postopku, kot je bil v zadevi voden pred naročnikom, ugotavlja, da je naročnik s svojim sklepom z dne 27.12.2007 vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 06.12.2007 v celoti ugodil in je razveljavil odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila. Zahtevka v zvezi s stroški revizijskega postopka vlagatelj tekom revizijskega postopka, kot je potekal pred naročnikom, ni priglasil, zato naročniku o tovrstnih stroških ni bilo potrebno odločati.

Državna revizijska komisija v posledici navedenih dejstev ugotavlja, da za nadaljevanje revizijskega postopka pred tem organom vlagatelj nima pravnega interesa. Z vložitvijo zahtevka za revizijo, ki mu je naročnik v celoti ugodil, je vlagatelj svojo pravico do pravnega varstva namreč že (uspešno) izkoristil, pred Državno revizijsko komisijo pa obenem, skladno s pristojnostmi, ki jih ima le-ta po ZRPJN, ni mogoče presojati zakonitosti ravnanj, ki jih je s svojimi akti že razveljavil naročnik.

Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija vlagateljevo vlogo "Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka javnega naročanja", ki jo je štela za obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, zavrgla.

Ob zapisanem Državna revizijska komisija zgolj pripominja, da določba petega odstavka 22. člena ZRPJN sicer določa, da je potrebno povrnitev stroškov zahtevati do odločitve naročnika oz. Državne revizijske komisije, vendar pa slednje pride v poštev zgolj v primeru, ko se revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje. Ker se je v konkretni zadevi revizijski postopek zaključil že pred naročnikom (kot argumentirano zgoraj, vlagatelj za nadaljevanje le-tega pred Državno revizijsko komisijo nima pravnega interesa), bi vlagatelj povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, moral zahtevati že do odločitve naročnika.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 30.01.2008Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica,
- Hidroinženiring, d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana,
- Strix, d.o.o., Sneberska cesta 116, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.

Natisni stran