EN

018-007/2008 Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo

Številka: 018-007/2008-2
Datum: 28. 1. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila servisiranje in vzdrževanje fotokopirnih strojev, faksov ter nabava tonerjev po predloženi specifikaciji, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj BIROSISTEMI, Bojan Čebela s.p., Sinja Gorica 3, Vrhnika, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Lina Nagode Gogala, Robova c.6, Vrhnika (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.01.2008

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže kot nepravočasen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 22.11.2007 sprejel sklep št. 4301-73/2007/1 o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je z Obvestilom o oddaji javnega naročila z dne 03.12.2007, št. 4301-73/2007/7 ponudnike obvestil, da se predmetno javno naročilo odda najugodnejšemu ponudniku IT Biro d.o.o., Ob železnici 18, Lubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz poštne vročilnice izhaja, da je vlagatelj obvestilo o oddaji javnega naročila prejel dne 04.12.2007.

Vlagatelj je z vlogo z dne 04.12.2007 pri naročniku zahteval vpogled v dokumnetacijo predmetnega javnega naročila. Naročnik je vlagatelju vpogled v dokumentacijo omogočil dne 11.12.2007.

Vlagatelj je dne 21.12.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva delno razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila in sicer v zvezi z izbiro ponudnika ter povrnitev stroškov revizijskega postopka. Slednje vlagatelj priglaša v protivrednosti 100 točk po veljavni Odvetniški tarifi za pregled dokumentacije, v protivrednosti 400 točk po veljavni Odvetniški tarifi za sestavo zahtevka za revizijo, ter v višini 700,00 EUR za plačano takso za revizijo, vse skupaj povečano za 20% DDV.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. 4301-73/2007/7-8, z dne 09.01.2008, s katerim je razveljavil odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 03.12.2007. V drugi točki izreka predmetnega sklepa pa je odločil, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti razveljavi.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 11.01.2008, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo, z dne 16.01.2008, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN in v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred morebitno vsebinsko obravnavo vlagateljevega zahtevka za revizijo najprej preverila, če so za njegovo obravnavo izpolnjene vse procesne predpostavke. Ob tem je ugotovila, da je bil zahtevek za revizijo vložen nepravočasno.

Iz določil prvega odstavka 12. člena ZRPJN izhaja, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo je prekluzivne narave, kar pomeni, da ponudnik, ki zamudi rok, določene pravice ne more več uveljavljati. V primeru, kadar ponudnik vloži zahtevek za revizijo po izteku roka, določenega v prvem odstavku 12. člena ZRPJN, je treba zahtevek za revizijo zavreči (prva alineja prvega odstavka 23. člena ZRPJN).

Iz predložene vročilnice je razvidno, da je vlagatelj naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila prejel dne 04.12.2007. V skladu s pravili o računanju rokov iz drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, in 52/07 ; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, je rok za vložitev zahtevka za revizijo začel teči 05.12.2007 iztekel pa se je dne 14.12.2007.

111. člen ZPP v drugem odstavku namreč določa: "Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan." V četrtem odstavku istega člena pa je določeno: "Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika." Državna revizijska komisija je preverila pravočasnost vložitve zahtevka za revizijo z dne 21.12.2007 in pri tem ugotovila, da je bil zadnji dan za vložitev zahtevka za revizijo petek 14.12.2007, ki ni bil dela prost dan, zato bi vlagatelj moral zahtevek vložiti najkasneje tega dne. V 112. členu ZPP določa, da se za vlogo vezano na rok, šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče. Če pa se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Državna revizijska komisija je z vpogledom v spisovno dokumentacijo ugotovila, da je vlagatelj predmetni zahtevek za revizijo poslal po pošti, in sicer iz poštnega žiga izhaja, da je bil le-ta poslan 21.12.2007 iz česar je nedvoumno razvidno, da je bil le- ta vložen po poteku roka in je kot tak prepozen.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgoraj zapisanih ugotovitev glede dejanskega stanja zadeve in ob upoštevanju opredeljene pravne podlage ugotavlja, da je vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vložil po poteku roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, zaradi česar je potrebno le-tega, na podlagi določil 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zavreči kot nepravočasnega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo. Ker s svojim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija, na podlagi določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 28.01.2008.


mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
- Odvetnica Lina Nagode Gogala, Robova c. 6, Vrhnika;
- IT Biro d.o.o., Ob železnici 18, Lubljana;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran