EN

018-001/2008 Občina Gornji Petrovci

Številka: 018-001/2008-6
Datum sprejema: 25. 1. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "prevoz otrok Oš Gornji Petrovci v šolskih letih 2007/2008 (od 05.11.2007 - 24.06.2008), 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, z dne 25.10.2007, ki ga je vložilo podjetje Avtobusni promet Murska Sobota, d.d., Bakovska 29A, Murska Sobota (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, Petrovci (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.01.2008 soglasno

odločila:

1. Pritožbi vlagatelja z dne 27.12.2007 se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev, vsebovana v sklepu št. 601-0012/2007-5 z dne 21.12.2007.

2. Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 25.10.2007 odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28.05.2007 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "prevoz otrok Oš Gornji Petrovci". Naročnik je dne 18.06.2007 pripravil načrt izvedbe javnega naročila za "prevoz otrok Oš Gornji Petrovci v šolskem letu 2007/2008" (v nadaljevanju: prvo javno naročilo). Naročnik je v Uradnem listu RS št. 57/07 z dne 29.06.2007 pod št. objave Ob-18892/07 objavil za prvo javno naročilo Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi - storitve, razdeljeno na sklope.

Vlagatelj je na naročnika naslovil zahtevek za revizijo postopka oddaje prvega javnega naročila z dne 20.07.2007 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo z dne 20.07.2007), v katerem uvodoma pojasnjuje, da je naročnik objavil v Uradnem listu RS št. 57 dne 29.06.2007 razpis za prvo javno naročilo.
Vlagatelj pojasnjuje, da je dne 11.07.2007 dvignil razpisno dokumentacijo, v kateri je na 7. strani navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v zadnjem odstavku 7. člena navedeno, da bo naročnik ponudbo za vozilo, ki bo vsebovalo večje ali manjše število sedežev, kot je zahtevano, izločil iz nadaljnjega postopka, preden bo pristopil k ocenjevanju ponudbe. Glede na navedeno bi se lahko prijavili le ponudniki, ki imajo za sklop A vozilo s 16 sedeži in za sklop B vozilo z 22 sedeži. Vlagatelj navaja, da je naročnika opozoril dne 13.07.2007 z dopisom na neobjektivna določila razpisne dokumentacije in ga zaprosil za dopolnitev oziroma spremembo tozadevnih določil, ter da mu je naročnik dne 18.07.2007 podal pisni odgovor, v katerem je navedel, da je naročnikova strokovna komisija predlagala izvedbo javnega razpisa, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj nadaljuje, da je omejitev števila sedežev diskriminatorna ter pojasnjuje, da kolikor je seznanjen, ostaja za šolsko leto 2007/2008 število otrok, ki jih je potrebno prepeljati v šolo, nespremenjeno, prav tako pa se bodo ti otroci vozili na približno enakih progah kot v šolskem letu 2006/2007. Vlagatelj v zaključku primeroma še navaja, da je naročnik v letu 2006 objavil javni razpis, v katerem je zahteval tudi vozila s 45 do 46 sedeži, tako da je toliko bolj nerazumljivo in vprašljivo, da se v razpisu za šolsko leto 2007/2008 ob večinoma nespremenjenih pogojih postavljajo popolnoma drugačne zahteve glede velikosti vozil. Po mnenju vlagatelja naročnik krši določbe "zakona o javnih naročilih, predvsem določbe 5. do 10. člena ZJN".
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in ustavi postopek dodelitve prvega javnega naročila, dalje pa, da se razveljavi razpisna dokumentacija, in sicer zadnji odstavek 7. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, in naloži naročniku povrnitev stroškov revizijskega postopka z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva sprejema odločitve do dne plačila.

Naročnik je z dokumentom z naslovom Prekinitev postopka javnega naročanja, z dne 01.08.2007, obvestil (med drugim) vlagatelja, da je naročnikova strokovna komisija na podlagi drugega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2) sprejela odločitev o prekinitvi postopka za oddajo javnega naročila, tako da je postopek oddaje prvega javnega naročila prekinjen.

Poleg tega je naročnik z dokumentom z naslovom Zahtevek za revizijo - obvestilo, z dne 01.08.2007, obvestil vlagatelja, da je naročnikova strokovna komisija obravnavala zahtevek za revizijo z dne 20.07.2007 ter da se je odločila, da bo, upoštevajoč prvi odstavek 16. člena ZRPJN in drugi odstavek 80. člena ZJN-2, postopek za oddajo prvega javnega naročila prekinila.

Naročnik je prekinitev postopka oddaje prvega javnega naročila objavil na Portalu javnih naročil dne 01.08.2007, pod št. objave R87/2007.

Naročnik je dne 16.08.2007 pripravil načrt izvedbe javnega naročila za "prevoz otrok Oš Gornji Petrovci v šolskih letih 2007/2008 (od 05.11.2007 - 24.06.2008), 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011" (v nadaljevanju: drugo javno naročilo). Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 30.08.2007, pod št. objave JN1425/2007, objavil Obvestilo o naročilu - Storitve za drugo javno naročilo po odprtem postopku, razdeljeno na sklop št. 1 oziroma A in sklop št. 2 oziroma B, v Uradnem listu EU št. S 167 z dne 31.08.2007, št. obvestila 2007/S 167-206350, pa je za drugo javno naročilo objavil Obvestilo o naročilu po odprtem postopku, razdeljeno na sklop št. 1 oziroma A in sklop št. 2 oziroma B.

Naročnik je dne 10.10.2007 ob 15:30 izvedel javno odpiranje ponudb v postopku oddaje drugega javnega naročila, o čemer je bil narejen zapisnik. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 10.10.2007 in iz ponudbe vlagatelja za drugo javno naročilo je razvidno, da je vlagatelj podal ponudbo samo za sklop A.

Naročnik je dne 17.10.2007 izdal obvestilo o oddaji drugega javnega naročila, ki ga je posredoval tudi vlagatelju v prilogi dopisa z dne 17.10.2007. Iz obvestila o oddaji drugega javnega naročila z dne 17.10.2007 je razvidno, da je naročnik izbral za sklop A ponudnika Vladimir Hozjan, s.p., šulinci 87a, Petrovci (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop A), za sklop B pa ponudnika Prevoz oseb, Franc Žujs, s.p., Ženavlje 41, Petrovci (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop B).

Vlagatelj je na naročnika naslovil zahtevek za revizijo z dne 25.10.2007, v katerem uvodoma pojasnjuje, da je naročnik objavil v Uradnem listu RS št. 57 dne 29.06.2007 razpis za prvo javno naročilo, ter da je dne 20.07.2007 vložil zahtevek za revizijo zaradi razveljavitve zadnjega odstavka. 7. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za prvo javno naročilo.
Vlagatelj nadaljuje, da mu je naročnik dne 03.08.2007 poslal dopis, s katerim ga je obvestil, da prekinja postopek javnega naročanja, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 57 dne 29.06.2007. Navedena postopka naročnik po navedbah vlagatelja po prekinitvi ni nadaljeval, niti dokončal.
Vlagatelj nadalje navaja, da je naročnik po prekinitvi postopka oddaje prvega javnega naročila objavil javni razpis na Portalu javnih naročil dne 30.08.2007, številka objave JN1425/2007, in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne 31.08.2007, za drugo javno naročilo (prevoz otrok Oš Gornji Petrovci v šolskih letih 2007/2008 [od 05.11.2007 - do 24.06.2008], 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011). Vlagatelj pojasnjuje, da je tudi po novem razpisu dvignil tozadevno razpisno dokumentacijo za prevoze šolskih otrok in oddal ponudbo.
Vlagatelj dalje navaja, da mu je naročnik dne 18.10.2007 vročil Obvestilo o oddaji javnega naročila št. 601-0008/2007-2 z dne 17.10.2007. V obvestilu je naročnik vlagateljevo ponudbo opredelil kot nepopolno. Kot razlog za nepopolno ponudbo je navedel vlagateljevo vozilo, ki razpolaga po naročnikovem mnenju z neustreznim številom sedežev. Vlagatelj meni, da vozilo ustreza razpisnim pogojem, saj je število sedežev za potnike dejansko 18, v vozilu pa se nahaja še 1 sedež za voznika in 1 sedež za spremljevalca. To je razvidno tudi iz izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila B 2011035, kopija katere je bila priložena tudi k vlagateljevi ponudbi. V razpisni dokumentaciji je naročnik opredelil kot ustrezno vozilo za sklop A vozilo, ki razpolaga z 16 - 18 sedeži. Torej bi naročnik po mnenju vlagatelja bil dolžan le-tega vključiti v postopek izbire ponudnika, saj vozilo ustreza razpisnim pogojem. Hkrati pa vlagatelj pripominja, da je že v zahtevku za revizijo z dne 20.07.2007 navajal, da število sedežev ne more biti merilo za izbiro ponudnika oz. njegovo izločitev v smislu največjega dovoljenega števila sedežev.
Vlagatelj nadaljuje, da je iz obvestila o oddaji javnega naročila št. 601-0012/2007-7 z dne 17.10.2007 razvidno, da je naročnik v času trajanja roka za podajo zahtevka za revizijo že pričel pogajanje oziroma usklajevanje cen z dvema ponudnikoma, pri čemer pa vlagatelja ni vključil. Vlagatelj ocenjuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju, saj je postopek s pogajanji vršil le z določenimi ponudniki, čeprav bi moral vključiti tudi vlagatelja, ki je imel popolno ponudbo.
Glede na zgoraj navedeno vlagatelj meni, da "je naročnik ravnal v nasprotju z Zakonom o javnih naročilih in diskriminatorno" - kot podkrepitev tega navaja vlagatelj tudi dejstvo, da izbrana ponudnika že izvajata prevoze šolskih otrok od 01.09.2007 naprej, kar pomeni, da je še v času trajanja javnega razpisa naročnik že oddal izvajanje storitev brez javnega razpisa obema navedenima izvajalcema, čeprav je v preteklem šolskem letu prevoze šolskih otrok izvajal tudi vlagatelj.
Vlagatelj zaključuje, da "je naročnik z izdanim aktom kršil določbe zakona o javnih naročilih, predvsem določbe 5. do 10. člena ZJN".
Na osnovi navedenega vlagatelj predlaga:
1. da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in ustavi postopek dodelitve tega javnega naročila ter razveljavi v celoti javni razpis za drugo javno naročilo, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 30.08.2007, številka objave JN1425/2007, in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne 31.08.2007,
2. dalje, da se razveljavi razpisna dokumentacija, in sicer zadnji odstavek 7. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe po razpisu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 57 dne 29.06.2007 in naloži naročniku dokončanje začetega postopka javnega razpisa,
3. da naročnik na transakcijski račun vlagatelja nakaže stroške postopka in pripadajočo odškodnino z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva sprejema odločitve pa do dne plačila.

Naročnik je z dopisom št. 601-0012/2007-3 z dne 30.10.2007 vlagatelja pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 25.10.2007 s potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je na naročnika naslovil vlogo Dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 05.11.2007 (naročnik jo je prejel 07.11.2007), v kateri navaja, da dostavlja naročniku zahtevano potrdilo o plačilu takse. Vlagatelj je na naročnika naslovil tudi vlogo Dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 06.11.2007 (naročnik jo je prejel 08.11.2007), v kateri navaja, da dostavlja naročniku še originalno potrdilo NLB d.d., Sektor za plačilni promet, Oddelek za interni plačilni promet, Ljubljana, o plačilu takse.

Naročnik je s sklepom št. 601-0012/2007-5 z dne 21.12.2007 o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 25.10.2007 odločil tako, da se postopek revizije postopka oddaje drugega javnega naročila ustavi.
Naročnik v obrazložitvi navaja, da v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo z dne 25.10.2007 ni odločil, tako da se v smislu prvega odstavka 16. člena ZRPJN šteje, da je zahtevek za revizijo z dne 25.10.2007 zavrnil. Naročnik dalje pojasnjuje, da vlagatelj v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov zahtevek za revizijo z dne 25.10.2007, ni prejel odločitve naročnika in tudi ni nadaljeval postopka pred Državno revizijsko komisijo. V smislu drugega odstavka 16. člena ZRPJN naročnik po opravljenih poizvedbah pri Državni revizijski komisiji ugotavlja, da se na podlagi navedenega šteje, da je vlagatelj zahtevek za revizijo z dne 25.10.2007 umaknil. Naročnik na podlagi istih zakonskih določb s citiranim sklepom ugotavlja, da se postopek revizije postopka oddaje drugega javnega naročila po vlagateljem zahtevku za revizijo z dne 25.10.2007 ustavi.
Naročnik je v citiranem sklepu navedel pravni pouk z naslednjo vsebino: "Zoper ta sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa. Pritožba se vloži pri Občini Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci".

Vlagatelj je pri naročniku v skladu z zgoraj citiranim pravnim poukom vložil pritožbo z dne 27.12.2007. Vlagatelj v navedeni pritožbi navaja, da je naročnik na Portalu javnih naročil dne 30.08.2007 objavil javni razpis za prevoz otrok Oš Gornji Petrovci v šolskih letih 2007/2008 (od 05.11.2007 - do 24.06.2008), 2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011 - številka naročila JN 1425/2007 (drugo javno naročilo). Vlagatelj dalje navaja, da je z zahtevkom, ki je bil naročniku vročen dne 29.10.2007, zahteval revizijo postopka javnega naročanja in predlagal, da se zahtevku za revizijo ugodi in javni razpis za prevoz otrok Oš Gornji Petrovci v šolskih letih 2007/2008 (od 05.11.2007 - do 24.06.2008), 2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011 (drugo javno naročilo) razveljavi. Na poziv naročnika je vlagatelj dopolnil zahtevek za revizijo z dostavo potrdila o plačilu takse, dne 06.11.2007. Vlagatelj pojasnjuje, da naročnik po poteku zakonskega roka ni odločil o zahtevku in vlagatelju tudi ni poslal poziva ali sporočila, da naj se izjavi o morebitnem nadaljevanju ali umiku postopka pred Državno revizijsko komisijo.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija sklep o ustavitvi postopka revizije št. 601-0012/2007-5 z dne 21.12.2007 razveljavi in sprejme odločitev o vloženem zahtevku.

Vlagatelj je pri Državni revizijski komisiji vložil zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 27.12.2007, v katerem navaja, da je naročnik na Portalu javnih naročil dne 30.08.2007 objavil javni razpis prevoz otrok Oš Gornji Petrovci v šolskih letih 2007/2008 (od 05.11.2007 - do 24.06.2008), 2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011 - številka naročila JN 1425/2007 (drugo javno naročilo). Vlagatelj dalje navaja, da je z zahtevkom, ki je bil naročniku vročen dne 29.10.2007, zahteval revizijo postopka javnega naročanja in predlagal, da se zahtevku za revizijo ugodi in javni razpis za prevoz otrok Oš Gornji Petrovci v šolskih letih 2007/2008 (od 05.11.2007 - do 24.06.2008), 2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011 (drugo javno naročilo) razveljavi. Na poziv naročnika je vlagatelj dopolnil zahtevek za revizijo z dostavo potrdila o plačilu takse, dne 06.11.2007. Vlagatelj pojasnjuje, da naročnik po poteku zakonskega roka ni odločil o zahtevku in vlagatelju tudi ni poslal poziva ali sporočila o morebitnem nadaljevanju ali umiku postopka pred Državno revizijsko komisijo.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga Državni revizijski komisiji, da sprejme odločitev o vloženem zahtevku.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 28.12.2007, ki ga je slednja prejela 04.01.2008, odstopil določeno dokumentacijo v zvezi s predmetno zadevo v odločanje.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom z dne 08.01.2008 pozvala k odstopu vse relevantne dokumentacije, kar je naročnik storil z dopisom z dne 10.01.2008, ki ga je le-ta prejela 14.01.2008, in z dopisom z dne 16.01.2008, ki ga je le-ta prejela 17.01.2008.


Po pregledu dokumentacije v predmetni zadevi ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.


Državna revizijska komisija glede na dokumentacijo v spisu predmetne zadeve ugotavlja, da je v obravnavanem primeru spor med strankama glede naročnikove odločitve o ustavitvi postopka revizije postopka oddaje drugega javnega naročila, vsebovane v sklepu št. 601-0012/2007-5 z dne 21.12.2007.

Vlagatelj je, kot že izhaja iz tega sklepa, po vložitvi zahtevka za revizijo z dne 25.10.2007 vložil dve vlogi, in sicer:
- zahtevek za nadaljevanje postopka za revizijo pred Državno revizijsko komisijo z dne 27.12.2007, in
- pritožbo, z dne 27.12.2007.

Vlagatelj je obe zgoraj navedeni vlogi očitno posredoval kot odgovor na naročnikov sklep št. 601-0012/2007-5 z dne 21.12.2007, s katerim je le-ta o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 25.10.2007 odločil tako, da se postopek revizije postopka oddaje drugega javnega naročila ustavi. Vlagatelj je namreč naročnikov citirani sklep prejel dne 24.12.2007 v prilogi dopisa št. 601-0012/2007-6 z dne 21.12.2007, zgoraj navedeni vlogi (zahtevek za nadaljevanje postopka za revizijo pred Državno revizijsko komisijo in pritožba) pa sta datirani z datumom 27.12.2007 in obe prejeti s strani prejemnika naslednji dan, torej 28.12.2007.

Glede na navedeno gre vlagateljev zahtevek za nadaljevanje postopka za revizijo pred Državno revizijsko komisijo z dne 27.12.2007 šteti smiselno enako kot vlagateljevo pritožbo, z dne 27.12.2007 zoper naročnikov sklep št. 601-0012/2007-5 z dne 21.12.2007.

Naročnik v sklepu št. 601-0012/2007-5 z dne 21.12.2007 utemeljuje svojo odločitev za ustavitev postopka revizije postopka oddaje drugega javnega naročila z argumentacijo, da v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo z dne 25.10.2007 ni odločil, tako da se v smislu prvega odstavka 16. člena ZRPJN šteje, da je zahtevek za revizijo z dne 25.10.2007 zavrnil. Naročnik se v nadaljevanju svoje argumentacije sklicuje na ugotovitev, da vlagatelj v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov zahtevek za revizijo z dne 25.10.2007, ni prejel odločitve naročnika in tudi ni nadaljeval postopka pred Državno revizijsko komisijo, zato v smislu drugega odstavka 16. člena ZRPJN naročnik po opravljenih poizvedbah pri Državni revizijski komisiji ugotavlja, da se na podlagi navedenega šteje, da je vlagatelj zahtevek za revizijo z dne 25.10.2007 umaknil. Vse navedeno pa je na podlagi istih zakonskih določb po mnenju naročnika razlog, da se postopek revizije postopka oddaje drugega javnega naročila po vlagateljem zahtevku za revizijo z dne 25.10.2007 ustavi.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je argumentacija naročnika v sklepu št. 601-0012/2007-5 z dne 21.12.2007 napačna in s tem posledično nezakonita.

Določba prvega odstavka 16. člena ZRPJN določa: "Po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil.". V drugem odstavku 16. člena ZRPJN je nadalje določeno: "V primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika.".

Na tem mestu gre izrecno poudariti, da določbe prvega odstavka 16. člena ZRPJN nikakor ne gre tolmačiti v smeri, da ima naročnik po citirani določbi pravico izbrati opcijo, da o zahtevku za revizijo sploh ne odloči (kot to navidezno izhaja iz zadnjega stavka citirane določbe, ki pravi "Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil."). Po citirani določbi je naročnik namreč zavezan svojo odločitev o zahtevku za revizijo sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo (popolnega zahtevka za revizijo - arg. drugega odstavka 16. člena ZRPJN - v primeru nepopolnega zahtevka za revizijo pa je naročnik predhodno dolžan nemudoma pozvati vlagatelja, da ga dopolni - arg. petega odstavka 12. člena ZRPJN) in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Naročnikova sprejeta odločitev o zahtevku za revizijo pa je po citirani določbi lahko takšna, da naročnik (na podlagi objektivnega tehtanja argumentov vlagatelja in svojih argumentov) v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Drugačna interpretacija citirane določbe bi namreč vodila v kontradiktornost te določbe - določba bi bila sama s sabo v nasprotju - naročnik bi bil po eni strani zavezan sprejeti odločitev (v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo), po drugi strani pa bi imel možnost sploh ne odločiti o zahtevku za revizijo (kadar bi ocenil, da je le-tega potrebno zavrniti kot neutemeljenega) - takšno stališče bi vodilo v ravnanja naročnikov, ko le-ti raje sploh ne bi odločili o zahtevku za revizijo, kadar bi presodili, da ga je potrebno zavrniti kot neutemeljenega, kar pa ni namen citirane določbe ZRPJN. Zatorej gre zadnji stavek prvega odstavka 16. člena ZRPJN ("Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil.") nujno razlagati v povezavi z drugim odstavkom 16. člena ZRPJN, katerega namen je pravno zavarovati vlagatelja pred morebitno neaktivnostjo naročnika v okviru revizijskega postopka.

V konkretnem primeru je naročnik vlagateljev popolni zahtevek za revizijo z dne 25.10.2007 (atribut popolnosti gre razumeti, upoštevajoč poziv naročnika vlagatelju k dopolnitvi zahtevka za revizijo z dne 25.10.2007 s predložitvijo potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN) prejel dne 07.11.2007 (ko je prejel vlogo Dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 05.11.2007 - dostava zahtevanega potrdila o plačilu takse) oziroma dne 08.11.2007 (ko je prejel vlogo Dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 06.11.2007 - dostava originalnega potrdila NLB d.d., Sektor za plačilni promet, Oddelek za interni plačilni promet, Ljubljana, o plačilu takse). Navedena datuma prejetja dopolnitve zahtevka za revizijo z dne 25.10.2007 sta pomembna z vidika prvega odstavka 16. člena ZRPJN, ki, kot že povzeto, določa, da mora naročnik svojo odločitev o zahtevku za revizijo sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo.

Naročnik v konkretnem primeru ni odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 25.10.2007 v roku, kot mu ga nalaga prvi odstavek 16. člena ZRPJN. Navedeno dejstvo je nesporno tudi za naročnika, saj sam v sklepu št. 601-0012/2007-5 z dne 21.12.2007 o ustavitvi postopka revizije postopka oddaje drugega javnega naročila navaja, da v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo z dne 25.10.2007 o njem ni odločil. Prav tako naročnik v citiranem sklepu navaja, da vlagatelj v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov zahtevek za revizijo z dne 25.10.2007, ni prejel odločitve naročnika in tudi ni nadaljeval postopka pred Državno revizijsko komisijo, v smislu drugega odstavka 16. člena ZRPJN pa naročnik po opravljenih poizvedbah pri Državni revizijski komisiji ugotavlja, da se na podlagi navedenega šteje, da je vlagatelj zahtevek za revizijo z dne 25.10.2007 umaknil.

V zvezi z naročnikovo ugotovitvijo o umiku zahtevka za revizijo z dne 25.10.2007 Državna revizijska komisija poudarja, da je naročnikova ugotovitev napačna. Nenadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v smislu drugega odstavka 16. člena ZRPJN nikakor ni mogoče posledično šteti za umik vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 25.10.2007, saj za tovrsten umik ni najti ustrezne pravne podlage v ZRPJN.

V posledici gornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija vlagateljevi pritožbi z dne 27.12.2007 ugodila tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev, vsebovano v sklepu št. 601-0012/2007-5 z dne 21.12.2007. Ker naročnik o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 25.10.2007 ni odločil kot mu nalaga zakon, pač pa je postopek revizije, začet na podlagi zahtevka za revizijo z dne 25.10.2007, ustavil, za kar ni imel pravne podlage v zakonu, Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ni mogla slediti vlagateljevemu nadaljnjemu predlogu v pritožbi, da (Državna revizijska komisija) sprejeme odločitev o vložnem zahtevku za revizijo z dne 25.10.2007. V posledici zapisanega Državna revizijska komisija nalaga naročniku, da mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 25.10.2007 odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 25.01.2008


Predsednica senata:

mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, Petrovci
- Avtobusni promet Murska Sobota, d.d., Bakovska 29A, Murska Sobota
- Vladimir Hozjan, s.p., šulinci 87a, Petrovci
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran