EN

018-004/2008 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-004/2008-3
Datum sprejema: 18. 1. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata ter predsednika Sama Červeka in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup prefuzorjev in infuzijskih črpalk ter odgovarjajočih podaljškov in sistemov in podaljškov za obstoječe prefuzorje in infuzijske črpalke in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj AMS MEDING d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.01.2008 soglasno

odločila:

Pritožba vlagatelja, z dne 08.01.2008, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28.06.2007 sprejel sklep o začetku odprtega postopka za oddajo javnega naročila za nakup prefuzorjev in infuzijskih črpalk ter odgovarjajočih podaljškov in sistemov in podaljškov za obstoječe prefuzorje in infuzijske črpalke. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 17.07.2007, pod št. Objave JN 412/07 in na Portalu EU pod številko objave 2007/S 135-166060, z dne 17.07.2007.

Iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 15.11.2007, je med drugim, razvidno, da je naročnik za;
-sklop 1 Prefuzor A in odgovarjajoči podaljški, kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
-sklop 2 Prefuzor B in odgovarjajoči podaljški, kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo vlagatelja
-sklop 3 Enokanalna infuzijska črpalka in odgovarjajoči sistemi, kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
-sklop 5 Organizator črpalk ter odgovarjajoči podaljški in sistemi, kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana (v nadaljevanju: MEDIS d.o.o.).

Naročnik je dne 30.11.2007 sprejel dokument Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila, ki pa glede izbora najugodnejših ponudnikov ni spremenila Odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 15.11.2007.

Vlagatelj je dne 14.12.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je za sklope 1.,2.,3. in 5., ponudbo izbranega ponudnika označil kot pravilno, čeprav ponujeni aparati ne izpolnjujejo zahtev iz javnega naročila, kar vlagatelj v zahtevku za revizijo nazorno opiše. Nadalje vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je naročnik nepravilno točkoval vlagateljevo ponudbo za sklop 1.,2. in 3. Vlagatelj pa je tudi mnenja, da naročnik ni izvedel korektnega testiranja opreme, čeprav jo je zahteval in dobil na testiranje. V zvezi z odločitvijo naročnika o oddaji javnega naročila za sklop 2., vlagatelj navaja, da je ponudnik MEDIS d.o.o. za ta sklop ponudil le tri artikle in sicer Prefuzor Space, navaden podaljšek 150 cm in podaljšek za svetlobno občutljiva zdravila. Iz ponudbe ponudnika MEDIS d.o.o. (prospekta) naj bi izhajalo, da je potrebno univezalno držalo pod kodo 8713130 posebej naročiti, zaradi česar ponudnik ne izpolnjuje zahteve naročnika pod alinejo 16 glede možnosti pritrditve in zato bi moral naročnik ponudbo ponudnika MEDIS d.o.o. za sklop 2 zavrniti kot nepravilno.

Naročnik je dne 28.12.2007 sprejel Odločitev o zahtevku za revizijo, kjer je v izreku navedel, da se zahtevek za revizijo z dne 17.12.2007 v celoti zavrne, v drugi točki izreka pa je navedel, da se zahtevek za revizijo v delu, v katerem vlagatelj zatrjuje domnevne nepravilnosti ponudbe neizbranega ponudnika, v skladu z 2 odstavkom 13. člena ZRPJN-UPB zavrže.
Iz obrazložitve odločitve o zahtevku za revizijo izhaja, da je naročnik vlagateljev zahtevek, ki se nanaša na sklope 1., 3. in 5. zavrnil kot neutemeljenega, v delu, v katerem se zahtevek za revizijo nanaša na sklop 2, pa je naročnik zavrgel. Iz obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila izhaja, da je naročnik za ponudbi vlagatelja in ponudnika MEDIS d.o.o., za sklop 2, ugotovil, da obe ustrezata tehničnim specifikacijam, pri čemer je naročnik glede na postavljena merila kot najugodnejšo ponudbo izbral ponudbo vlagatelja, saj le-ta ni presegala višine zgornje meje sredstev (z DDV), ki jih je imel naročnik zagotovljene v svojem finančnem načrtu. V nadaljevanju obrazložitve odločitve o zahtevku za revizijo naročnik navaja, da vlagatelj ni niti verjetno izkazal, da bi mu zaradi domnevne nepravilnosti ponudbe ponudnika MEDIS d.o.o., lahko bila povzročena škoda, zaradi česar mu v tem delu revizijskega zahtevka ni mogoče priznati aktivne legitimacije, saj ponudba MEDIS d.o.o., kakor izhaja iz dokumenta Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2007, ni sprejemljiva. Vlagatelj tako nima nobene pravne osnove, da bi mu zaradi domnevnih nepravilnosti ponudbe MEDIS d.o.o., nastala in mu tudi ne bi mogla nastati škoda. Iz navedenega razloga je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo, v delu, ki se nanaša na domnevno nepravilnost naročnikove odločitve glede ustreznosti ponudbe MEDIS d.o.o. za sklop 2, zaradi neizkazovanja aktivne legitimacije, zavrgel.

Vlagatelj je dne 08.01.2008 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo na zavrženje dela zahtevka za revizijo. Iz obrazložitve pritožbe očitno izhaja, da vlagatelj predlaga, da se ne odobri zavrženje zahtevka za revizijo v delu, v katerem vlagatelj zatrjuje domnevne nepravilnosti ponudbe ponudnika MEDIS d.o.o. V nadaljevanju pritožbe vlagatelj navaja, da bosta odprava nepravilnosti pri obravnavi ponudbe izbranega dobavitelja ter popravek obravnave ponudbe vlagatelja spremenili izbor najugodnejšega ponudnika. V nadaljevanju pritožbe vlagatelj na kratko povzema domnevne kršitev naročnika pri izboru in ocenjevanju ponudb za vse sklope.

Naročnik je dne 11.01.2008 Državni revizijski komisiji dostavil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija po pregledu Odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 15.11.2007, in Spremembe odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2007, uvodoma ugotavlja, da je bila za sklop 2- Prefuzor B in odgovarjajoči podaljški, kot najugodnejša ponudba izbrana ponudba vlagatelja, za ponudbo drugo izbranega ponudnika MEDIS d.o.o., pa je naročnik ugotovil, da njegova ponudbena vrednost presega finančna sredstva naročnika, zato jo je označil kot nesprejemljivo. Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo izpodbijal pravilnost ponudbe ponudnika MEDIS d.o.o., saj naj le-ta ne bi izpolnjevala naročnikovih zahtev za sklop 2, in predlagal, da naročnik ponudbo ponudnika MEDIS d.o.o. zavrne kot nepravilno.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj za sklop 2. oblikoval zahtevek, naj naročnik (oziroma Državna revizijska komisija) ponudbo drugo izbranega vlagatelja izloči kot nepravilno. Vlagatelj je tako postavil zahtevek, ki se nanaša na ugotovitev nepravilnosti ponudbe ponudnika MEDIS d.o.o., ni pa oblikoval revizijskega zahtevka tako, da bi bila na njegovi podlagi mogoča razveljavitev/sprememba odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 2 (ob dejstvu, da je bila ponudba vlagatelja izbrana kot najugodnejša ponudba).

Določilo prvega odstavka 16. člena ZRPJN določa, da naročnik po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. ZRPJN sicer ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar slednja predstavlja odločitev o določenem pravovarstvenem zahtevku oziroma zahtevku za pravno varstvo pravic ponudnika v postopku oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo lahko vlagatelj (kot je to razvidno iz prvega odstavka 16. člena ZRPJN) postavi razveljavitveni (kasatorični) zahtevek, s katerim lahko zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v določenem delu ali v celoti. Naročnik na podlagi presoje utemeljenosti dejstev in dokazov, ki jih vlagatelj navede v zahtevku za revizijo, o zahtevku za revizijo odloči na način, da postopek (delno ali v celoti) razveljavi ali pa vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

Upoštevajoč dejansko stanje obravnavanega primera in vsebino obrazložitve, kakor izhaja iz naročnikove Odločitve o zahtevku za revizijo, z dne 28.12.2007, gre ugotoviti, da se naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo nanaša na zavrženje tistega dela pravovarstvenega zahtevka, ki se nanaša na izločitev ponudbe ponudnika MEDIS d.o.o. za sklop 2, v katerem je bila ponudba vlagatelja izbrana kot najugodnejša ponudba. Iz določila prvega odstavka 9. člena ZRPJN izhaja, da zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Iz omenjenega določila izhaja, da mora ponudnik za to, da bi se mu priznalo upravičenje sprožiti in voditi revizijski postopek, na eni strani izkazati dejanski interes za dodelitev naročila in na drugi strani realno stopnjo verjetnosti nastanka škode. V obravnavanem primeru je prva zahteva (zahteva po izkazovanju dejanskega interesa) izpolnjena s tem, ko je ugotovljeno, da je vlagatelj oddal svojo ponudbo za sklop 2 javnega naročila. V zvezi z drugo zahtevo (zahtevo po izkazu realne stopnje verjetnosti nastanka škode) pa je potrebno ugotoviti, da vlagatelj ob dejstvu, da je bila njegova ponudba v sklopu 2 izbrana kot najugodnejša ponudba in ponudba ponudnika MEDIS d.o.o. ocenjena kot nesprejemljiva, ni izkazal obstoja aktivne legitimacije. Vlagatelju namreč iz razloga domnevne naročnikove nepravilnosti v sklopu 2 (naročnik naj bi ugotovil, da ponudba ponudnika MEDIS d.o.o. ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije in bi jo moral zato izločiti kot nepravilno) ni, niti ne bi mogla nastati škoda, saj morebitna ugotovitev nepravilnosti ponudbe ponudnika MEDIS d.o.o. ne bi vplivala na dejanski položaj vlagatelja in sicer, da bi se iz tega razloga lahko spremenila naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 2. Državna revizijska komisija tako sledi ugotovitvi naročnika, kakor izhaja iz Odločitve o zahtevku za revizijo, z dne 28.12.2007, da vlagatelj za vložitev zahtevka za revizijo, v delu , ki se nanaša na nepravilnost ponudbe neizbranega ponudnika v sklopu 2 (ob dejstvu, da je ponudba vlagatelja izbrana kot najugodnejša ponudba in ponudba ponudnika MEDIS d.o.o. ocenjena kot nesprejemljiva ponudba) ni izkazal aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo za ta sklop.

V zaključku vsega navedenega, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj za sklop 2 ni postavil pravovarstvenega zahtevka, o katerem bi lahko naročnik, skladno z določilom 16. člena ZRPJN, odločal v smeri spremembe odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 2, zato je vlagateljevo pritožbo, z dne 08.01.2008, zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 18.01.2008Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- AMS MEDING d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.

Natisni stran