EN

018-296/2007 Občina Trebnje

Številka: 018-296/2007-9
Datum: 7. 1. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega in drugega odstavka 18. člena ter 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka izbire izvajalca za izvajanje tehničnega varovanja v osnovnih šolah, vrtcih in glasbeni šoli v Občini Trebnje ter na podlagi vlog "pritožba" z dne 24. 12. 2007 in "zahtevek za revizijo" z dne 21. 11. 2007, ki ju je vložil vlagatelj GVS, d. d., globalno varnostni servis, Ljubljanska cesta 27, Novo mesto, ki ga zastopa škerlj-Tratar in odvetniki, odvetniška pisarna, d. n. o., o. p., Vrhovčeva ulica 1, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Trebnje, Goliev trg, 5, Trebnje (v nadaljevanju: naročnik), 7. 1. 2008

odločila:

1. Državna revizijska komisija ni pristojni organ za odločanje o vlogah "pritožba" z dne 24. 12. 2007 in "zahtevek za revizijo" z dne 21. 11. 2007.

2. Vlogi "pritožba" z dne 24. 12. 2007 in "zahtevek za revizijo" z dne 21. 11. 2007 se zavržeta.

3. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih zaradi vložitve vlog "pritožba" z dne 24. 12. 2007 in "zahtevek za revizijo" z dne 21. 11. 2007, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je s povabilom z dne 6. 9. 2007 povabil ponudnike k predložitvi ponudb za izvajanje tehničnega varovanja v osnovnih šolah, vrtcih in glasbeni šoli v Občini Trebnje.

Naročnik je javno naročilo oddal vlagatelju, po odpravi "tiskovne napake", ki jo je ugotovil pri "ponovnem preverjanju usposobljenosti in sposobnosti ter predložene cene", pa je javno naročilo oddal ponudniku G7, d. o. o., špruha 33, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil vlogo "zahtevek za revizijo" z dne 21. 11. 2007, v kateri predlaga, naj "naročnik oz. Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev ter naloži sklenitev pogodbe z GVS, d.d., oziroma podrejeno razveljavi postopek oddaje javnega naročila", hkrati pa tudi uveljavlja povrnitev stroškov, nastalih z vložitvijo te vloge, po stroškovniku. Vlagatelj navaja, da je ponudbo za javno naročilo, katerega "orientacijska vrednost" znaša "bruto z DDV v znesku 10.080,00 EUR", dostavil na sedež naročnika in da je komisija ugotovila, da je vlagateljeva ponudba najugodnejša. Vlagatelj tudi navaja, da je tudi parafiral pogodbo, vendar je naknadno prejel obvestilo, da je naročnik izbral ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj je zahteval tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Vlagatelj ugotavlja, da je prišlo pri naročniku do spornih ravnanj, ki so izbranemu ponudniku omogočila, da zniža ponudbeno ceno na način, da postane izbrani ponudnik. Glede na navedeno vlagatelj zatrjuje kršitev 6., 7., 8. in 9. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2).

Naročnik je 18. 12. 2007 izdal sklep št. 430-17/2007, s katerim je zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih zaradi vložitve vloge "zahtevek za revizijo" z dne 21. 11. 2007, zavrnil. Naročnik se sklicuje na to, da za javna naročila do vrednosti 10.000 eurov za storitve ZJN-2 ne velja. Naročnik nadalje tudi navaja, da je upošteval Pravilnik o izvajanju postopkov zbiranja ponudb in evidencah javnih naročil manjše vrednosti (JNMV), pred samo sklenitvijo pogodbe pa je pri izbranemu ponudniku ugotovil tiskarsko napako, ki jo je izbrani ponudnik odpravil. Naročnik navaja, da pri tem ni šlo nobeno popravljanje ponudbe.

Vlagatelj je vložil vlogo "pritožba" z dne 24. 12. 2007, v kateri ponavlja navedbe iz vloge "zahtevek za revizijo" z dne 21. 11. 2007 in dodaja, da je "zavrnitev /je/ nepravilna". Vlagatelj predlaga, naj "naročnik oz. Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo in pritožbi ugodi in razveljavi odločitev ter naloži sklenitev pogodbe z GVS, d.d., oziroma podrejeno razveljavi postopek oddaje javnega naročila", hkrati pa tudi uveljavlja povrnitev stroškov, nastalih z vložitvijo vlog "zahtevek za revizijo" z dne 21. 11. 2007 in "pritožba" z dne 24. 12. 2007, po stroškovniku.

Državna revizijska komisija je naročnika 27. 12. 2007 zaprosila za odstop dokumentacije. Naročnik je dokumentacijo odstopil kot prilogo dopisu št. 217/2007 z dne 27. 12. 2007.

Državna revizijska komisija je od naročnika 7. 1. 2007 prejela še Pravilnik o izvajanju postopkov zbiranja ponudb in evidencah javnih naročil manjše vrednosti (JNMV) št. 007-17/2007 z dne 7. 1. 2007.

Po pregledu in proučitvi dokumentacije ter navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 18. in 154. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred vsebinskim odločanjem o vlagateljevih vlogah "pritožba" z dne 24. 12. 2007 oziroma "zahtevek za revizijo" z dne 21. 11. 2007 najprej preverila, ali je v sporni zadevi sploh pristojna za odločanje na podlagi določb ZJN-2. Pristojnost je namreč procesna predpostavka, na katero mora Državna revizijska komisija paziti po uradni dolžnosti ves čas revizijskega postopka (prvi odstavek 18. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN). Če Državna revizijska komisija v posameznem primeru ugotovi, da ni pristojna za obravnavo zadeve, se izreče za nepristojno in zahtevek za revizijo zavrže (drugi odstavek 18. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).

Meje pristojnosti Državne revizijske komisije ureja 1. člen ZRPJN (Predmet zakona), ki med drugim določa, da se z ZRPJN "ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih â??"

Postopke oddaje javnih naročil storitev urejajo ZJN-2 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi. V 5. odstavku 24. člena ZJN-2 (Vrste postopkov) je določeno, da se določbe ZJN-2 "ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 10.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 20.000 eurov brez DDV za gradnje" in da so "naročniki glede teh naročil dolžni voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki obsega navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila". Iz tega pravila izhaja, da so javna naročila pod temi vrednostmi po izrecni volji zakonodajalca izvzeta iz režima pravne ureditve postopkov oddaje javnih naročil, s tem pa so izključena tudi iz režima pravnega varstva, ki se zagotavlja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil.

Kot izhaja iz vlagateljevih vlog, vlagatelju ni sporno, da "orientacijska vrednost" javnega naročila znaša "bruto z DDV v znesku 10.080,00 EUR". Navedeno pomeni, da orientacijska vrednost obravnavanega javnega naročila brez DDV znaša 8.400 eurov.

Kot med drugim izhaja iz prvega odstavka 14. člena ZJN-2, mora naročnik izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila upoštevaje celotno skupno vrednost plačil brez DDV, vključno z možnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti pogodbe zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v odstopljeno dokumentacijo, pri tem pa je ugotovila, da ponudbena cena izbranega ponudnika (kot tudi ponudbena cena vlagatelja) ne kaže na to, da bi bila ocenjena vrednost obravnavanega javnega naročila prekoračena (tretji odstavek 14. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je naročnik pri izvedbi javnega naročila upošteval tudi svoj interni akt in zbiral ponudbe [torej uporabljal postopek, podoben postopku zbiranja ponudb iz 28. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 oziroma 95. člena ZJN-2 v povezavi s 1. alineo točke a) drugega odstavka 24. člena ZJN-2], vendar je pri tem treba upoštevati, da je glede na določbe ZJN-2 uporabljena vrsta postopka oddaje javnega naročila za naročnika obvezna šele v primerih, ko je vrednost predmeta javnega naročila enaka ali višja od 10.000 eurov in nižja od 40.000 eurov. Glede na to, da je v obravnavnem primeru vrednost predmeta spornega javnega naročila nižja od 10.000 eurov (brez DDV), je mogoče zaključiti, da je naročnik postopek vodil po pravilih, ki glede na določbe ZJN-2 v konkretnem primeru zanj niso obvezujoča (so strožja od predpisanih zakonskih zahtev).

Upoštevajoč torej ocenjeno vrednost javnega naročila, je mogoče ugotoviti, da je sporno razmerje po izrecni volji zakonodajalca izvzeto iz režima zakonskega urejanja postopkov oddaje javnih naročil, zaradi česar se je bila Državna revizijska komisija v konkretnem primeru dolžna izreči za nepristojno, vlagateljevi vlogi pa je morala kot nedopustni zavreči (18. člen ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih zaradi vložitve vlog "pritožba" z dne 24. 12. 2007 in "zahtevek za revizijo" z dne 21. 11. 2007, po stroškovniku.

Ker je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa, je o zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih zaradi vložitve vlog "zahtevek za revizijo" z dne 21. 11. 2007 in "pritožba" z dne 24. 12. 2007, odločila v skladu s prvim odstavkom 154. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 7. 1. 2008

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Trebnje, Goliev trg, 5, 8210 Trebnje,
- škerlj-Tratar in odvetniki, odvetniška pisarna, d. n. o., o. p., Vrhovčeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
- G7, d. o. o., špruha 33, 1236 Trzin,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran