EN

018-282/2007 Zdravstveni dom Koper

Številka: 018-282/07-7
Datum sprejema: 17. 12. 2007

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07- v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu in ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "laboratorijski informacijski sistem", in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Fin-Pro d.o.o., Stegne 27, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Novak, d.n.o., o.p., Gorenjska cesta 24, Radovljica (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva ulica 3, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.12.2007

odločila:

1. Pritožbi vlagatelja se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo, kot izhaja iz dopisa št. jn/mv-13/07 z dne 19.11.2007.

2. Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 23.10.2007 odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je 23.7.2007 izdal dokument Povabilo k oddaji ponudbe, s katerim je potencialne ponudnike povabil k oddaji ponudbe za izgradnjo laboratorijskega informacijskega sistema. Ponudbi sta oddala dva ponudnika: vlagatelj in ponudnik Computel d.o.o., Teslova ulica 30, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik)

Naročnik je 1.10.2007 vlagatelja seznanil z Obvestilom o oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja, da je bil kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila izbran ponudnik Computel d.o.o., Teslova ulica 30, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve obvestila izhaja, da je naročnik v postopku ocenjevanja ugotovil, da izbrani ponudnik ponuja strežnik z lastnostmi, katerega je naročnik že predvidel za potrebe zdravstvenega informacijskega sistema, zato je njegov ponudbeni predračun zmanjšal za vrednost strežnika. Vlagateljeva ponudba ostane nespremenjena, ker je iz njegove ponudbe razvidno, da za popolno ponudbo naročnik ne more izločiti strežnika.

Vlagatelj je 5.10.2007 na naročnika naslovil pisno opozorilo na njegovo odločitev; z istim dokumentom je podrejeno zahteval tudi dodatno obrazložitev naročnikove odločitve. Vlagatelj se ne strinja z naročnikovim stališčem, da za vlagateljevo popolno ponudbo iz le-te ne more izločiti ponujenega strežnika, prav tako vlagatelj opozarja, da naročnik pri ocenjevanju ni upošteval kriterijev vzdrževanja in povezovanja z ambulantnimi informacijskimi sistemu, čeprav sta bila oba postavljena v razpisu.

Naročnik je vlagatelju odgovoril z dokumentom "Odgovor na opozorilo ponudnika na odločitev naročnika v razpisu št. Jn/mv-13/07 - Obrazložitve na opozorilo ponudnika FIN-PRO", ki ga je vlagatelj prejel dne 13.10.2007.

Vlagatelj je 23.10.2007 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik iz ponudbe izbranega ponudnika izločil strežnik (oprema in licence), kot naj bi bil že predviden za potrebe zdravstvenega informacijskega sistema, pri čemer na vrednost strežnika odpade 4.295,00 â??. Čeprav je vlagatelj v ponudbi navedel, da se v primeru, če ima naročnik že strežnik z zahtevano konfiguracijo, cena zmanjša za ceno strežnika, to je za 1.800,00 â??, to pri oceni njegove ponudbe ni bilo upoštevano. Vlagatelj pojasnjuje, da se pri izločitvi cene strežnika izloča le oprema, ne pa tudi licence, pri čemer je naročnik pri odbitku cene strežnika izbranega ponudnika odbil tudi ceno licence in tako postaneta obe ponudbi neprimerljivi, saj ena vsebuje licence, druga pa ne. Po mnenju vlagatelja razlogi naročnika, na podlagi katerih naj ne bi mogel izločiti strežnika iz vlagateljeve ponudbe, ne držijo zaradi več razlogov, ki jih vlagatelj tudi pojasni. Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel, da bo k ceni izgradnje laboratorijskega informacijskega sistema prištel še ceno za vzdrževanje tega sistema za nadaljnjih 36 mesecev, vendar pa naročnik ni izbral najugodnejše ponudbe. Naročnik je od dveh vzdrževalnih pogodb, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, upošteval cenejšo, vendar pri tem ni upošteval vsebine vzdrževalne pogodbe. Vlagatelj navaja, da je za isto raven vzdrževanja v primerjavi z izbranim ponudnikom imel ugodnejšo ponudbo. Ob tem pa še dodaja, da je naročnik podal nepopolno razpisno dokumentacijo, saj v njej ni predvidel morebitnega dodatnega vzdrževanja. V zvezi z vzdrževanjem vlagatelj izpodbija tudi trditev naročnika, da želi imeti vse sisteme in opremo pod nadzorom svojih skrbnikov, saj v razpisni dokumentaciji ta zahteva ni bila omenjena. Vlagatelj predlaga, da naročnik njegovemu zahtevku za revizijo ugodi in v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila ter mu povrne vse stroške v zvezi z postopkom oddaje javnega naročila od dneva prejema obvestila o oddaji javnega naročila dalje.

Naročnik je 29.10.2007 vlagatelja obvestil, da na podlagi drugega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju ZJN-2) prekinja postopek javnega naročanja. Istega dne je vlagatelj s strani naročnika prejel tudi obvestilo, da je vlagateljev zahtevek za revizijo postal brezpredmeten, ker je bil postopek prekinjen. Z istim dokumentom je naročnik vlagatelja tudi pozval k predložitvi potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, v kolikor želi kljub prekinitvi nadaljevati s postopkom revizije.

Vlagatelj je 29.10.2007 naročniku posredoval zahtevano potrdilo o plačilu takse, izjavo Nove vizije d.o.o. in izvedensko mnenje izvedenca za računalniško opremo.

Z dopisom št. jn/mv-13/07, z dne 19.11.2007, je naročnik vlagatelju sporočil, da je njegov zahtevek za revizijo brezpredmeten in ga zavrača, saj je bil postopek oddaje javnega naročila prekinjen.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek (vloga z dne 21.11.2007), je naročnik dne 27.11.2007 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo Državni revizijski komisiji. Na poziv Državne revizijske komisije je naročnik manjkajočo dokumentacijo slednji posredoval 3.12.2007 in 6.12.2007, vlagatelj pa zahtevana dokazila dne 11.12.2007.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Ugotoviti gre, da je naročnik po tem, ko je prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, o katerem se odloča v tem revizijskem postopku (iz poštne povratnice je razvidno, da je naročnik zahtevek za revizijo prejel 24.10.2007), sprejel odločitev o prekinitvi postopka na podlagi drugega odstavka 80. člena ZJN-2 in z njo 29.10.2007 seznanil vlagatelja. Na podlagi te odločitve o prekinitvi postopka pa je naročnik v nadaljevanju revizijskega postopka vlagatelju sporočil (dopis št. jn/mv-13/07, z dne 19.11.2007), da njegov zahtevek za revizijo zavrača, saj naj bi zaradi prekinitve postopka po drugem odstavku 80. člena ZJN-2 ta postal brezpredmeten.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo navedel, da le-tega "zavrača", iz razloga za njegovo odločitev (zaradi prekinitve postopka javnega naročanja je zahtevek za revizijo štel za brezpredmetnega) pa gre sklepati, da je zahtevek za revizijo zavrgel. Čeprav je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, je vlagatelj (v nasprotju z določbami 12., 13. in 17. člena ZRPJN, ki kot pravno sredstvo zoper zavrženje zahtevka za revizijo predvideva vložitev pritožbe na Državno revizijsko komisijo) v roku treh dni od prejema odločitve o zahtevku za revizijo naročniku pisno sporočil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Ker pa naročnik v vlogi, s katero je odločil o zahtevku za revizijo, vlagatelju ni podal pravnega pouka, čeprav je le-ta obvezen sestavni del odločitve o zahtevku za revizijo (324. člen Zakona o pravdnem postopku [Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 2/04, 52/07; v nadaljevanju: ZPP]) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), je Državna revizijska komisija štela, da opustitev dolžnosti naročnika vlagatelja poučiti o pravilnem pravnem sredstvu ne more iti v škodo vlagatelju. Zato je njegovo izjavo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, ki jo je vlagatelj (sicer v zakonitem, tridnevnem pritožbenem roku) vložil pri naročniku, štela kot pravočasno vloženo pritožbo.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverila, ali je naročnik ravnal zakonito, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik 29.11.2007 vlagatelja obvestil, da na podlagi drugega odstavka 80. člena ZJN-2 prekinja postopek javnega naročanja. Nedvoumno je, da je naročnik odločitev o prekinitvi postopka javnega naročanja sprejel po prejemu vlagateljevega zahtevka za revizijo, in pred tem, ko je o zahtevku za revizijo odločil. Določba prvega odstavka 11. člena ZRPJN pa mu zaradi nesuspenzivnega učinka vloženega zahtevka za revizijo (vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila) tega niti ne prepoveduje. Vendar pa gre ob tem izpostaviti, da je prekinitev postopka oddaje javnega naročanja, kot jo ureja 80. člen ZJN-2, institut postopka oddaje javnega naročila in ne revizijskega postopka, in na revizijski postopek, ki je v času sprejema take odločitve (o prekinitvi postopka) že v teku, nima pravnega učinka. Namreč, dejansko podlago za odločanje o vlagateljevem zahtevku za revizijo v revizijskem postopku tvorijo samo tiste okoliščine in tista ravnanja naročnika, s katerimi je bil vlagatelj seznanjen ob vložitvi zahtevka za revizijo, kar pomeni, da mora to dejansko podlago pri odločitvi o zahtevku za revizijo upoštevati tudi naročnik. V nasprotnem primeru bi namreč dopustitev upoštevanja naročnikove odločitve o prekinitvi postopka javnega naročanja (katero je naročnik sprejel po prejemu zahtevka za revizijo) pomenila nedopusten poseg v učinkovitost pravnega varstva ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil. Tako bi lahko v nasprotju z omenjenim načelom učinkovitosti pravnega varstva povzročila situacije, ko bi bil zahtevek za revizijo ob vložitvi sicer utemeljen, naročnik pa bi ga - zaradi (tekom trajanja revizijskega postopka) sprejete nove odločitve o prekinitvi postopka javnega naročanja - lahko zavrnil kot neutemeljenega. Za svojo odločitev o zahtevku za revizijo torej naročnik ne bi uporabil iste dejanske podlage, kot je obstajala ob vložitvi zahtevka za revizijo (in ki bi morebiti narekovala ugoditvi zahtevku za revizijo). To pa bi pomenilo onemogočitev učinkovitega pravnega varstva ponudnikom, slednjim pa bi neupravičeno povzročalo tudi škodo (nastalo z vložitvijo zahtevka za revizijo).

S strani naročnika podana okoliščina brezpredmetnosti zahtevka za revizijo zaradi prekinitve postopka javnega naročanja torej ni upošteven argument za zavrženje zahtevka za revizijo. Ker naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo, z dne 19.11.2007, za zavrženje slednjega hkrati ne podaja nobenih drugih argumentov, je Državna revizijska komisija ugotovila, da njegova odločitev o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo ni utemeljena.

Zaradi navedenega je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevi pritožbi ugodila in razveljavila odločitev naročnika o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo, kot izhaja iz dopisa št. jn/mv-13/07, z dne 19.11.2007.

Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 17.12.2007

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška družba Novak, d.n.o., o.p., Gorenjska cesta 24, Radovljica
- Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva ulica 3, Koper
- Computel d.o.o., Teslova ulica 30, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana

Natisni stran