EN

018-253/2007 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije

Številka: 018-253/2007-14
Datum: 16. 10. 2007

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11.a člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) in 188. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, po predsedniku Samu Červeku, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža notranje opreme konferenčnega objekta Brdo", v sklopu "1: Stoli in fotelji" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Eurolesco, d.o.o., Tržaška cesta 371, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje 39, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi naročnikovega predloga za izdajo sklepa po prvem odstavku 11.a člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila, dne 16.10.2007

odločila:

Postopek odločanja o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po prvem odstavku 11.a člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 27.09.2007 ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila "Dobava in montaža notranje opreme konferenčnega objekta Brdo", v sklopu "1: Stoli in fotelji", se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 02.08.2007 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža notranje opreme konferenčnega objekta Brdo", po sklopih. Javni razpis je naročnik dne 03.08.2007 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN865/2007, dne 04.08.2007 pa v Uradnem listu EU, št. S 149, pod številko objave 185297.

Dne 19.09.2007 je naročnik izdal odločitev o oddaji naročila, iz katere izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik za dobavo in montažo predmeta javnega naročila v sklopu I: Stoli in fotelji izbere ponudnik Stol, pisarniški stoli, d.o.o., Korenova cesta 5, Kamnik (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 27.09.2007 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem zatrjuje nezakonitosti v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ter neprimernost in nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj predlaga, da se odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila (v napadenem sklopu) v celoti razveljavi ter da se v nadaljevanju ponudbo izbranega ponudnika izloči kot neprimerno in nepopolno, kot najugodnejšo pa izbere vlagateljevo ponudbo. Podrejeno vlagatelj zahteva razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila (v napadenem sklopu).

Dne 02.10.2007 je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za izdajo sklepa po prvem odstavku 11.a člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, in sicer podpisa in realizacije pogodbe v sklopi I: Stoli in fotelji.

Dne 04.10.2007 je naročnik izdal sklep, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel.

Dne 05.10.2007 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, v kateri podaja svoje mnenje o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po 11.a členu ZRPJN.

Dne 08.10.2007 je vlagatelj pri Državni revizijski komisiji vložil pritožbo zoper naročnikovo odločitev o zavrženju njegovega revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je dne 10.10.2007 izdala sklep št. 018-253/2007-10, s katerim je ugodila vlagateljevi pritožbi z dne 08.10.2007 in je razveljavila odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 27.09.2007, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa, št. 92/N/2007, z dne 04.10.2007. Naročniku je ob tem naložila, da ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 27.09.2007 odloči v skladu s 16. členom ZRPJN.

Dne 15.10.2007 je naročnik izdal sklep št. 99/N/2007, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Istega dne, torej dne 15.10.2007, je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, s katero umika podani predlog za nezadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Skladno s tretjim odstavkom 188. člena ZPP, ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija zaradi umika naročnikovega predloga odločila, da se postopek za izdajo sklepa po prvem odstavku 11.a člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 27.09.2007 ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila "Dobava in montaža notranje opreme konferenčnega objekta Brdo", v sklopu "1: Stoli in fotelji", ustavi.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 16.10.2007


Samo Červek, univ. dipl. prav.,
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje 39, Kranj,
- Eurolesco, d.o.o., Tržaška cesta 371, Ljubljana,
- Stol, pisarniški stoli, d.o.o., Korenova cesta 5, Kamnik,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.

Natisni stran