EN

018-247/2007 DARS, d.d.

Številka: 018-247/2007-7
Datum: 5. 10. 2007

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvedbe del za vsa obnovitvena dela na avtocestnem omrežju v letu 2007" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SINET d.o.o., Grajska pot 8, Hrastnik (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.10.2007 soglasno

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagatelj mora vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 2.500,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 24.04.2007 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvedbe del za vsa obnovitvena dela na avtocestnem omrežju v letu 2007". Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 43/07, z dne 18.05.2007, pod št. objave Ob-14319/07, po odprtem postopku.

Naročnik je v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo določil rok za predložitev ponudb 02.07.2007 do 8:30 ure.

Naročnik je dne 02.07.2007 ob 9:00 uri izvedel javno odpiranje ponudb, o čemer je bil narejen zapisnik.

Naročnik je dne 07.08.2007 sprejel sklep o oddaji javnega naročila, št. 402-25/07-RPP-225, s katerim je odločil, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku J.V. Baleks d.o.o., Mencingerjeva 39A, Ljubljana, in KO-BIRO d.o.o., Gajštova ulica 22, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 17.08.2007 na naročnika naslovil pisno opozorilo na odločitev naročnika ter zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je vlagatelju z dopisom z dne 24.08.2007 posredoval v prilogi le-tega odločitev v zvezi s pisnim opozorilom vlagatelja na odločitev naročnika ter dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Vlagatelj je dne 24.08.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo zoper sklep o oddaji javnega naročila št. 402-25/07-RPP-225 z dne 07.08.2007.
Vlagatelj uvodoma pojasnjuje, da je v predmetnem javnem razpisu oddal celovito in popolno ponudbo, na poseben poziv naročnika pa jo je dne 10.07.2007 tudi dopolnil in po faksu posredoval naročniku, ter da je dopolnitev zgolj formalno datirana z 11.07.2007. Vlagatelj nadaljuje, da je naročnik v obrazložitvi sklepa o oddaji navedel, da vlagatelj ni izpolnil referenc za opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave za premostitvene objekte na AC, HC in GC, ter da ni razvidno ali gre za ponudbo s podizvajalci ali skupno ponudbo s partnerji. Vlagatelj nadalje pojasnjuje, da v obrazložitvi naročnik navaja, da je bil naročnik (očitna pomota - pravilno: vlagatelj; opomba Državne revizijske komisije) pozvan na dopolnitev ponudbe skladno z 78. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2) in 28. členom Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, da vlagatelj ni predložil referenc skladno z razpisnimi pogoji, ker ne izpolnjuje kvalifikacij za fazo priprave projektov za dela na premostitvenih objektih, pri čemer naročnik pojasnjuje kaj je obnova objekta in kaj je novogradnja objekta, ter da je bila zaradi tega vlagateljeva ponudba kvalificirana kot nepopolna.
Nadalje vlagatelj navaja, da se s takšno odločitvijo naročnika ne more strinjati. V postopku je bilo predloženo po prepričanju vlagatelja vse, kar je naročnik zahteval, zato ponudba ne more biti nepopolna. Vlagatelj šteje, da tudi če je ponudba po mnenju naročnika nepopolna, gre za tisto vrsto, ki ne vpliva na razvrstitev po merilih. Zgolj formalna pomanjkljivost ponudbe, kot jo opredeljuje naročnik, je po mnenju vlagatelja nebistvena, zato ponudba ni formalno nepopolna. Reference, ki jih je predložil vlagatelj, po njegovem mnenju v vseh elementih v celoti ustrezajo zahtevam za opravljanje nalog koordinatorja v fazah priprave pri premostitvenih objektih. Predložene reference z dne 10. oz. 11.07.2007 potrjujejo po prepričanju vlagatelja, da so bila izvajana popolnoma adekvatna dela na Savskem mostu (pri Hrastnik - Zidani most), prav tako pa ista dela na nadvozih posameznih AC odsekov, kot je razvidno iz dokumenta z dne 01.06.2007. Vlagatelj dodaja, da je bil pri nalogah koordinatorja za VZD v fazi priprave na objektu Savski most izdelan popolnoma enak varnostni načrt, enako se izvaja zapora ceste in drugi varnostni ukrepi ob istočasno potekajočem prometu, zato po mnenju vlagatelja ni razlik med izvajanjem del pri obnovi objekta ali izvajanju del kot so bila prikazana v "Prilogi 1" dopolnjene ponudbe. Vlagatelj pojasnjuje, da so dela, ki so se izvajala na objektu Savski most, po vsebini enaka, vendar zahtevnejša, saj so potekala v sklopu polovične zapore zadevne prometnice - na mostu so bili locirani težki koluti kabelske kanalizacije, ki so jo uvlekli pod most na novo postavljene kabelske police, ravno tako je bilo na mostu postavljeno veliko vozilo z nadgrajeno platformo, ki se je spustila pod Savski most in se je raztegovala po celi spodnji površini mostu). Ob zapisanem pa vlagatelj večjo zahtevnost (kot je bil pogoj v zadevnem javnem razpisu) del na objektu Savski most utemelji tudi z navedbo, da je bilo potrebno poskrbeti tudi za varovanje pred utopitvami "spodaj" in za varovanje pred naletom vozil na navedeno delovno opremo in delavce "zgoraj" (polovična zapora ceste). Takšno lociranje opreme na samem voznem delu mostu in prisotnost gradbene mehanizacije in vozil je po mnenju vlagatelja adekvatno drugim oblikam obnove mostu, npr. rezanje in menjava asfaltnih površin in drugo. Vlagatelj je prepričan, da je izkazal ustrezne reference za predmetni javni razpis in popolno strokovno usposobljenost s pridobljenimi izkušnjami na zahtevanih vrstah del, kot jih naročnik opredeljuje v svojem razpisu.
Vlagatelj zatem navaja, da je druga nepopolnost, ki jo naročnik očita, da zastopnik v vzorcu pogodbe ne ustreza pogojem za koordinatorja v fazi priprave projekta in koordinatorja v fazi izvedbe del. Vlagatelj meni, da gre le za manjšo formalnost, kjer je v vzorcu pogodbe za zakonitega zastopnika imenoval dejansko zakonitega zastopnika družbe, t.j. direktorja družbe, s čimer je odgovornost v celoti ustrezno pokrita. Vlagatelj dodaja, da bi na ta element, če ga je naročnik štel kot nepopolnega, moral vlagatelja pisno opozoriti in pozvati že pri prvem povabilu k dopolnitvi ponudbe z dne 09.07.2007, česar pa naročnik ni storil, temveč je kljub opustitvi obvestila oziroma poziva zgolj zavrnil ponudbo vlagatelja kot nepopolno. V zvezi s tem vlagatelj navaja isto obrazložitev, kot v predhodno odposlanem pisnem opozorilu na odločitev naročnika in zahtevi za dodatno obrazložitev, in sicer da se za zakonitega zastopnika v vzorcu pogodbe lahko upošteva sprememba imenovanja zakonitega zastopnika, ki je ga. H. A. dipl. var. inž. Vlagatelj meni, da je zaradi navedenega prišlo do kršitve postopkovnih določb ZJN-2.
Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da njegova ponudba ni bila formalno nepopolna in bi jo naročnik moral obravnavati tudi po vsebini. Reference v konkretnem primeru po prepričanju vlagatelja ne predstavljajo razloga za nepopolnost ponudbe, temveč pomenijo - poleg cene - le eno izmed meril za izbiro najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj dodaja, da v predloženih merilih naročnika ni ponderjev, ki bi kvalificirali, kakšen učinek imajo pri izbiri najugodnejšega ponudnika reference napram temu, kakšen učinek in težo imajo ponujene cene oziroma vrednosti del. Zato po mnenju vlagatelja v konkretnem primeru reference spadajo med merila tako kot ponudbena cena in se jih lahko upošteva le na način, da ima nekdo od ponudnikov boljše ali slabše reference, ne pa da je referenca izključujoč kriterij, ki povzroči učinek nepopolne ponudbe. Ne glede na omenjeno pa vlagatelj še vedno trdi, da je vse ustrezne reference glede na vrsto del in zahteve naročnika kljub temu izkazal. Vlagatelj nadaljuje, da lahko takšne reference naročnik presoja le kot večjo ali manjšo prednost pri izboru najugodnejšega ponudnika. Ker takšne reference niso ponderirane v razmerju do ponujene cene storitev, je potrebno po mnenju vlagatelja kot bistveno prednost posameznega ponudnika upoštevati ceno ponujene storitve, še zlasti ob podatku, da je v predmetnem naročilu vlagateljeva ponudba le 133.161,40 EUR, ponudba izbranega najugodnejšega izvajalca pa več kot 34 % višja. Zato vlagatelj meni, da nobena referenca ne more učinkovati preko tolikšnega disproporca pri ceni, ob upoštevanju dejstva, da se vlagateljeva referenca le v niansi razlikuje od referenc na področju faze priprave projekta za obnovitvena dela na premostitvenih objektih (referenca za fazo priprave projekta in fazo izvedbe del pri predorogradnji in referenca za fazo izvedbe del pri obnovitvenih delih na premostitvenih objektih je seveda izkazana).
Vlagatelj zatem navaja, da je naročnik v svoji obrazložitvi sklepa zgolj polemiziral s termini, kaj pomeni obnova in kaj pomeni novogradnja, ni pa se opredelil do tega, ali so predložene reference glede na vrsto izvajanih del popolnoma ustrezne, ko gre za enaka dela kot pri tistih izvedbah, kjer naročnik zatrjuje, da gre za obnovo objektov - vlagatelj podrobneje pojasni, katera dela so strokovno po njegovem mnenju primerljiva. Vlagatelj zatem pojasnjuje, da ko se je v nadaljevanju kabelska kanalizacija položila pod most (v smeri Trbovlje - Hrastnik), so se do priključka na regionalno cesto (po delu glavne ceste t.j. na delu od Savskega mosta do izvoza proti Zidanemu Mostu) izvajala tudi dela v cestnem telesu, kjer so se za potrebe polaganja nove kabelske kanalizacije izvajala dela kot so odstranitev pločnika, robnikov, hodnikov, rezanje asfalta itd. in po položitvi predvidene kanalizacije so se odstranjeni deli ponovno izdelali in se je izvedla kompletna polovična preplastitev zadevnega cestnega telesa. Te elemente je naročnik po mnenju vlagatelja v celoti spregledal in jih strokovno napačno kvalificiral. Vsa našteta dela v fazi priprave projekta na premostitvenem objektu in na kompletni glavni cesti so se vsekakor izvajala ob potekajočem prometu. Vlagatelj dodaja tudi, da naročnik ni jasno navedel v čem vidi nepopolnost referenc, oziroma v čem mu sedanje reference ne zadostujejo, saj so izkazana dela v smislu kriterijev varnosti po prepričanju vlagatelja celo zahtevnejša kot obnove objektov (bistveni dodatni varnostni ukrep, ki ga je bilo potrebno upoštevati in ga lahko razvrstimo po mnenju vlagatelja v bolj zahtevno kategorijo kot spada sama sanacija voznih in pohodnih površin na premostitvenih objektih, je zagotovitev predpisanih varnostnih ukrepov za varstvo pred utopitvijo, ker so se dela izvajala pod premostitvenim objektom).
Vlagatelj v nadaljevanju očita, da naročnik v svoji odločitvi ni upošteval možnosti, da se dela lahko oddajajo po delih za tiste segmente, kjer je tudi po mnenju naročnika vlagatelj izkazal vse reference. Zato podrejeno, v kolikor naročnik oziroma revizijska komisija ne bi v celoti ugodila zahtevam vlagatelja, bi moral naročnik po mnenju vlagatelja odločitev spremeniti vsaj v smislu oddaje del po segmentih za tista dela, kjer so v celoti nesporno izkazane reference. Vlagatelj v tem kontekstu omenja, da je bilo v razpisni dokumentaciji izrecno omenjeno, da se lahko dela odda ugodnejšemu ponudniku tudi po sklopih.
Vlagatelj opozarja tudi na diskriminatornost nekaterih določb predmetnega naročila - reference so bile oblikovane tako, da jih noben drug subjekt v Sloveniji ne izpolnjuje, saj je doslej vsa dela izvajal le izbrani ponudnik.
Glede na navedeno vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da naročnikov sklep o oddaji javnega naročila št. 402-25/07 rpp 225, z dne 07.08.2007, v celoti razveljavi in kot najugodnejšega ponudnika določi vlagatelja oziroma omogoči vlagatelju prevzem naročila po posameznih delih.

Naročnik je s sklepom, z dne 10.09.2007, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, ter zavrnil vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, o čemer je naročnik vlagatelja obvestil z dopisom, št. 402-26/07-JS/225/07, z dne 11.09.2007, s prilogo - zapisnikom seje strokovne komisije za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, z dne 03.09.2007, ki služi kot obrazložitev razlogov za takšno odločitev naročnika.
Naročnik v zvezi z vlagateljevimi navedbami, da je bilo v postopku predloženo vse kar je naročnik zahteval, ter da zato ponudba ne more biti nepopolna, ugotavlja, da vlagatelj s prvotno predloženo ponudbeno dokumentacijo ni izpolnil razpisnega pogoja v segmentu referenc za opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave za premostitvene objekte na AC, HC in GC, iz njegove ponudbe pa tudi ni bilo razvidno, ali gre za ponudbo s podizvajalci ali za skupno ponudbo s partnerji, zato je bil vlagatelj skladno določilu 78. člena ZJN-2 pozvan k dopolnitvi svoje ponudbe. Naročnik navaja, da vlagatelj na njegov poziv ni dopolnil svoje ponudbe s predložitvijo manjkajočih referenc, saj mu je ponovno posredoval isto referenco, kot je bila predložena že v prvotni ponudbi in glede katere je bil vlagatelj kot ponudnik že seznanjen, da ne izpolnjuje razpisnega pogoja iz podčlena 5.1 (i) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila). Naročnik pojasnjuje, da predmetna referenca niti vsebinsko, kot izhaja iz Sklepa o oddaji javnega naročila z dne 13.08.2007, ki ga je uprava naročnika sprejela dne 07.08.2007, niti formalno, saj ne gre za premostitvene objekte na avtocestah, hitrih cestah in glavnih cestah, katerih upravljavca sta v skladu z veljavno zakonodajo naročnik (DARS d.d.) oziroma Direkcija RS za ceste, ne ustreza razpisnim pogojem, ter da je vlagatelj na njegov poziv ponovno posredoval edino enako referenco, glede katere je naročnik že ugotovil, da z njo vlagatelj ni izpolnil razpisnega pogoja in ga je zato pozval k dopolnitvi. Zaradi navedenega je naročnik vlagateljevo ponudbo ocenil kot nepopolno.
Naročnik nadalje pojasnjuje, da je bila vlagatelju priznana referenca za fazo priprave in izvedbe za predorogradnjo, čeprav jih je vlagatelj zagotovil s podizvajalci. Priznana mu je tudi referenca za fazo izvedbe pri obnovah premostitvenih objektov. V kolikor bi vlagatelj svojo ponudbo dopolnil, kot je izhajalo iz poziva naročnika k dopolnitvi, bi mu bila po mnenju naročnika priznana tudi izpolnitev pogoja v segmentu referenc za fazo priprave projekta obnov premostitvenih objektov. Vlagatelj poziva naročnika k dopolnitvi ponudbe po njegovih navedbah ni izpolnil.
Naročnik zatem ugotavlja, da je neutemeljena vlagateljeva ugotovitev, po kateri naj bi reference spadale med merila tako kot ponudbena cena. Naročnik zatrjuje, da je bilo edino merilo za ocenitev ponudbe najnižja cena. Naročnik nadalje navaja, da morajo skladno določilu podčlena 5.1 Navodil ponudniki izpolnjevati pogoje za ugotavljanje sposobnosti, da bi bili upravičeni sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, da izpolnjevanje posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na način, kot je naveden pri posameznem pogoju, ter da je za izpolnitev pogoja iz podčlena 5. 1 (i) Navodil torej ponudnik dolžan predložiti dokazila, iz katerih je razvidno, da je pogoj, kot je opredeljen v podčlenu 5.1(i), izpolnjen.
Po mnenju naročnika je vlagateljev predlog o spremembi odločitve naročnika v smislu oddaje del vlagatelju za tista dela, kjer so v celoti nesporno izkazane reference, v popolnem nasprotju z ZJN-2, saj razpisna dokumentacija ni bila oblikovana tako, da bi bilo mogoče ponudbo oddati po sklopih, kot delih javnega naročila, ki tvorijo zaključeno celoto in bi jih bilo mogoče oddati ločeno.
V zvezi z očitki vlagatelja v povezavi z diskriminatornimi določbami predmetnega naročila ter oblikovanja referenc, naročnik ugotavlja, da gre za razloge, ki so vlagatelju bili ali bi mu morali biti znani še pred potekom roka za oddajo ponudb, zato je potrebno šteti, da so predmetni očitki vlagatelja v smislu ZRPJN formalno prepozni in jih po vsebini ni več mogoče obravnavati.

Vlagatelj je z vlogo z naslovom "Predlog za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo kot odgovor na sklep naročnika z dne 10. oziroma 11.09.2007", z dne 14.09.2007, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V citirani vlogi vlagatelj pojasni (ponovi) določena stališča v zvezi s sporno zadevo. Vlagatelj dodaja med drugim, sklicujoč se na sklep, s katerim je naročnik zavrnil njegov zahtevek za revizijo kot neutemeljen, da je naročnik napačno navedel, da referenca za dela na Savskem mostu niti vsebinsko niti formalno ne ustreza pogojem, saj se po mnenju vlagatelja predmetni objekt nahaja na glavni cesti G2-1081186, kar je razvidno iz seznama državnih cest in odsekov, izdanega s strani Direkcije RS za ceste (oznaka G predstavlja oznako za glavno cesto). Vlagatelj zaradi očitanih ravnanj naročnika na koncu citirane vloge Državni revizijski komisiji predlaga, da sprejme poseben sklep, da zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, saj naj bi prišlo do škodljivih posledic.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 17.09.2007, ki ga je slednja prejela 18.09.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.

Državna revizijska komisija je naročnika na temelju drugega odstavka 21. člena ZRPJN z dopisom, št. 018-247/2007-5, z dne 21.09.2007, pozvala k odstopu dodatne dokumentacije, relevantne za predmetni postopek. Naročnik je navedeno storil z dopisom, z dne 27.09.2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.


Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljev očitek v zvezi z obrazložitvijo naročnika, ki navaja, da vlagatelj ni predložil referenc skladno z razpisnimi pogoji, ker ne izpolnjuje kvalifikacij za fazo priprave projektov za dela na premostitvenih objektih, ter da je bila zaradi tega vlagateljeva ponudba kvalificirana kot nepopolna.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo pojasnjuje, da se s takšno odločitvijo naročnika ne more strinjati, saj je bilo v postopku predloženo po prepričanju vlagatelja vse, kar je naročnik zahteval, zato ponudba ne more biti nepopolna. Vlagatelj šteje, da tudi če je ponudba po mnenju naročnika nepopolna, gre za tisto vrsto, ki ne vpliva na razvrstitev po merilih. Zgolj formalna pomanjkljivost ponudbe, kot jo opredeljuje naročnik, je po mnenju vlagatelja nebistvena, zato ponudba ni formalno nepopolna. Reference, ki jih je predložil vlagatelj, po njegovem mnenju v vseh elementih v celoti ustrezajo zahtevam za opravljanje nalog koordinatorja v fazah priprave pri premostitvenih objektih. Predložene reference z dne 10. oz. 11.07.2007 potrjujejo po prepričanju vlagatelja, da so bila izvajana popolnoma adekvatna dela na Savskem mostu (pri Hrastnik - Zidani most), prav tako pa ista dela na nadvozih posameznih AC odsekov, kot je razvidno iz dokumenta z dne 01.06.2007.
Kot je razvidno iz spisovne dokumentacije, je naročnik v razpisni dokumentaciji v Navodilih določil v točki 5.1 med drugim: "Da bi bili Ponudniki upravičeni sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, morajo izpolnjevati pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju v podčlenih 5.1 (a) do 5.1 (r). Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na način, kot je naveden pri posameznem pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti Ponudnikov so podani v Poglavju 10. ...". Zatem je naročnik v razpisni dokumentaciji v podčlenu 5.1 (i) Navodil določil: "Ponudnik mora imeti v zadnjih treh letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela, kot sledi:
- Za dela pod točko 1.1.:
o opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave (predorogradnja in obnove premostitvenih objektov - lahko na več projektih) na avtocestah, hitrih cestah ali glavnih cestah,
o in opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe del (predogradnja in obnove premostitvenih objektov - lahko na več gradbiščih), na avtocestah, hitrih cestah ali glavnih cestah.
Za dokazovanje navedenih pogojev morajo ponudniki izpolniti obrazec 5.1 (i) v poglavju 10 - Sposobnost - Seznam najpomembnejših opravljenih del, v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe. ... V primeru, da potrdilo naročnika ne izkazuje, da je ponudnik opravil Dela pravilno in pravočasno, se navedena referenca pri ocenjevanju ne bo upoštevala.".
Smiselno enako je naročnik glede t.i. referenc navedel že v točki III.2.3 - Tehnična sposobnost v relevantni objavi javnega razpisa za predmetno javno naročilo. V zvezi s citirano določbo razpisne dokumentacije ("... Za dela pod točko 1.1.: ...") gre poudariti, da gre pri t.i. delih pod točko 1.1. za dela, ki so predmet konkretnega javnega razpisa (t.j. "opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvedbe del za vsa obnovitvena dela na avtocestnem omrežju v letu 2007"). Zatem gre ugotoviti, da je, upoštevajoč navedbe obeh strank (vlagatelja in naročnika), predmet spora med strankama v konkretnem primeru t.i. ustreznost / neustreznost izkazanih izkušenj / referenc v zvezi z opravljanjem nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave obnov premostitvenih objektov na avtocestah, hitrih cestah ali glavnih cestah. Kot sledi iz citiranega podčlena 5.1 (i) Navodil, je naročnik navedeno referenco v fazi priprave vezal na obnove premostitvenih objektov.
Vpogled v vlagateljevo ponudbo pokaže, da je le-ta v njej navedel na izpolnjenem obrazcu 5.1 (i) - Seznam najpomembnejših opravljenih del v fazi priprave projekta pod rubriko obnove premostitvenih objektov naziv OIC PODKRAJ - HRASTNIK; 20 kV KB OIC TRBOVLJE HRASTNIK - SAVSKI MOST (G2 108/1186 HRASTNIK ZIDANI MOST) - izdelava varnostnega načrta (koordinator I.). Zatem je vlagatelj predložil v svoji ponudbi na naslednjem izpolnjenem obrazcu 5.1 (i) - Seznam najpomembnejših opravljenih del v fazi priprave objekta (za Ostan Cezar Ostan s.p., Klanec 44, Bovec) pod rubriko obnove premostitvenih objektov naziv filmska kulisa most Beruna - izdelava varnostnega načrta, poleg tega pa je predložil še potrdilo naročnika (DARS d.d.) za Antiriziko inženirstvo varnega dela Igor šteblaj s.p., V Murglah 43, Ljubljana, naziv projekta Opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del pri izgradnji AC odseka Peračica - Podtabor, leva polovica AC (po pogodbi DARS št. 710/2005) - Izdelava varnostnega načrta za predor Ljubno 2006, ter naziv projekta Opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe del pri izgradnji AC šentvid - Koseze (po pogodbi DARS št. 798/2004) - Izdelava varnostnega načrta za predor šentvid 2005. Nadalje iz vlagateljeve ponudbe sledi, da se ostale predložene reference nesporno nanašajo na fazo izvedbe del, glede katerih pa med strankama v konkretnem primeru ni spora, zato je njihovo konkretno navajanje v danem primeru nepotrebno.
Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo gre v nadaljevanju ugotoviti, da je naročnik vlagatelja na temelju 78. člena ZJN-2 z dopisom z dne 09.07.2007 pozval k dopolnitvi ponudbe, in sicer je navedel med drugim, da je pri pregledu njegove ponudbe ugotovil, da je v skladu z zahtevo 5.1 (i) Navodil priložil Obrazec 5.1 (i) - Seznam najpomembnejših opravljenih del, v katerem ni izpolnil referenc za opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave za premostitvene objekte na avtocestah, hitrih cestah in glavnih cestah, zato ga prosi, da ponudbo dopolni z navedbo referenc za opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave (premostitveni objekti) na avtocestah, hitrih cestah in glavnih cestah - seznamu mora priložiti potrdila naročnikov del, ki jih bo navedel v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Poleg tega je naročnik vlagatelja s citiranim dopisom pozval tudi na ustrezno dopolnitev ponudbe v smislu, ali gre za ponudbo s podizvajalci (izpolnjen obrazec 5.1 (l) v Poglavju 10) ali skupno ponudbo (priložen J.V. sporazum), saj iz nje le-to ni razvidno. Naročnik je s citiranim dopisom vlagatelja tudi opozoril, da bo, v kolikor ponudbe v roku do dne 12.07.2007 do 14:00 ure na telefaks ne bo ustrezno dopolnil, tako ponudbo izločil.
Po navedbah naročnika iz obrazložitve odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila izhaja, da je vlagatelj pravočasno po telefaksu posredoval reference in pojasnilo v zvezi z nastopanjem vlagatelja s podizvajalci. Vlagatelj je v dopolnitvi ponudbe (dopis z dne 11.07.2007) navedel, da še enkrat prilaga referenco za izvedbo strokovnih nalog koordinatorja v fazi priprave del za Savski most v Hrastniku, pri čemer je pojasnil, da so se v času potekajočih del v sklopu OIC Podkraj Hrastnik pod mostom odstranjevali obstoječi komunalni vodi (elektrika) in nameščali novi, to je elektrika, vodovod, plinovod ter izvajale vizualne obnove, istočasno v sklopu istih zapor se je vršila odstranitev in namestitev novih varovalnih ograj na mostu, ki med drugim prečka poleg reke Save še železniške komunalne vode v minimalnih odmikih (Priloga 1). Vpogled v Prilogo 1 k citirani dopolnitvi ponudbe pokaže, da je vlagatelj predložil izpolnjen obrazec 5.1 (i) - Seznam najpomembnejših opravljenih del v fazi priprave projekta, in sicer je naveden pod rubriko obnove premostitvenih objektov naziv OIC PODKRAJ - HRASTNIK; 20 kV KB OIC TRBOVLJE HRASTNIK - SAVSKI MOST (G2 108/1186 HRASTNIK ZIDANI MOST) - izdelava varnostnega načrta (koordinator I.). Vlagatelj je torej v citirani dopolnitvi nesporno predložil potrjeno referenco, ki jo predložil (potrjeno) že v sami ponudbi. Vlagatelj nadalje v citirani dopolnitvi tudi navaja, da dodatno dostavlja referenco za premostitvene objekte na AC odsekih Peračica - Podtabor leva stran ter šentvid - Koseze (Priloga 2). Vpogled v Prilogo 2 k citirani dopolnitvi ponudbe pokaže, da je vlagatelj predložil potrdilo naročnika (DARS d.d.) za Antiriziko inženirstvo varnega dela Igor šteblaj s.p., V Murglah 43, Ljubljana, in sicer, da je slednji v skladu s pogodbo in pogodbenimi določili opravil dela Koordinator za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v fazi priprave in v fazi izvajanja projekta na AC odsekih Peračica - Podtabor, leva stran, pogodba št. 710/2005, ter šentvid -Koseze, pogodba št. 798/2004, ter da so bili na AC odseku šentvid - Koseze predani v promet naslednji deli - objekti: Nadvozi 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, Most 5-1, Deviacije cest in Pilotna steba. V zaključku citirane dopolnitve vlagatelj tudi pojasni, da iz njegove ponudbe sledi, da gre za ponudbo s podizvajalci, saj je izpolnjen obrazec 5.1 (l) v poglavju 10, ter da v zvezi s ponudbo s podizvajalci dodatno posreduje pisni dogovor, pripravljen in podpisan za ta namen.
Državna revizijska komisija v zvezi s obravnavanim predmetnim očitkom ugotavlja, da je naročnik dokazovanje referenc v zvezi z opravljanjem nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave obnov premostitvenih objektov na avtocestah, hitrih cestah ali glavnih cestah, vezal izrecno na t.i. obnove premostitvenih objektov. Kot ugotavlja tudi naročnik v obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, že iz same projektne naloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Poglavje 3), izhaja med drugim, da sanacija objekta obsega odstranitev (s suhim in mokrim postopkom) obstoječih robnikov, hodnikov, asfalta, hidroizolacije in "slabega" betona voziščne konstrukcije, da se nosilno konstrukcijo nadgradi s polimernim betonom, novo hidroizolacijo ter novo zaščitno in obrabno asfaltno plastjo, da se izdelajo novi hodniki z robnimi venci, ter da je nova tudi zaščitna ograja. Iz navedenega opisa v projektni nalogi po mnenju Državne revizijske komisije dovolj jasno izhaja, kaj pojmuje naročnik kot t.i. obnovo premostitvenega objekta.
Na tem mestu gre poudariti, da vlagatelj tudi v t.i. dopolnitvi reference - obrazec 5.1 (i) - Seznam najpomembnejših opravljenih del v fazi priprave projekta, kjer je naveden pod rubriko obnove premostitvenih objektov naziv OIC PODKRAJ - HRASTNIK; 20 kV KB OIC TRBOVLJE HRASTNIK - SAVSKI MOST (G2 108/1186 HRASTNIK ZIDANI MOST) - izdelava varnostnega načrta (koordinator I.), ne dokaže, da se konkretna referenca nanaša na obnovo premostitvenega objekta. Vlagatelj namreč tudi v dopolnitvi z dne 11.07.2007 v zvezi s to referenco pojasnjuje, da so se v času potekajočih del v sklopu OIC Podkraj Hrastnik pod mostom odstranjevali obstoječi komunalni vodi (elektrika) in nameščali novi, to je elektrika, vodovod, plinovod ter izvajale vizualne obnove, istočasno v sklopu istih zapor se je vršila odstranitev in namestitev novih varovalnih ograj na mostu, ki med drugim prečka poleg reke Save še železniške komunalne vode v minimalnih odmikih. Po mnenju Državne revizijske komisije opisanih del, kot jih dodatno opiše vlagatelj v dopolnitvi ponudbe, ni možno enačiti z obnovami premostitvenih objektov, kot jih je opredelil naročnik v razpisni dokumentaciji. Dodatno pa to stališče potrdi tudi vlagateljeva navedba v zahtevku za revizijo, in sicer ko vlagatelj navede v zvezi s t.i. referenco Savski most, da "ko se je v nadaljevanju kabelska kanalizacija položila pod most (v smeri Trbovlje - Hrastnik), so se do priključka na regionalno cesto (po delu glavne ceste t.j. na delu od Savskega mosta do izvoza proti Zidanemu Mostu) izvajala tudi dela v cestnem telesu, kjer so se za potrebe polaganja nove kabelske kanalizacije izvajala dela kot so odstranitev pločnika, robnikov, hodnikov, rezanje asfalta itd. in po položitvi predvidene kanalizacije so se odstranjeni deli ponovno izdelali in se je izvedla kompletna polovična preplastitev zadevnega cestnega telesa", ter "da so se vsa našteta dela v fazi priprave projekta na premostitvenem objektu in na kompletni glavni cesti vsekakor izvajala ob potekajočem prometu". Vlagatelj torej posredno v zahtevku za revizijo sam priznava, da se vsa dela, kot so opisana v projektni nalogi v zvezi obnovami premostitvenih objektov, niso izvajala na premostitvenem objektu samem, temveč se je del le-teh izvajal na glavni cesti izven premostitvenega objekta.
Glede na vse navedeno se je torej potrebno v nadaljevanju v okviru obravnave predmetnega očitka opredeliti še do druge reference, ki jo je vlagatelj predložil v ta namen in seveda kasneje tudi dopolnil v dopolnitvi ponudbe, to je do reference Antiriziko inženirstvo varnega dela Igor šteblaj s.p., V Murglah 43, Ljubljana. Vlagatelj je v ponudbi, kot je bilo že predhodno ugotovljeno v tem sklepu, predložil potrdilo naročnika (DARS d.d.) za Antiriziko inženirstvo varnega dela Igor šteblaj s.p., V Murglah 43, Ljubljana, naziv projekta Opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del pri izgradnji AC odseka Peračica - Podtabor, leva polovica AC (po pogodbi DARS št. 710/2005) - Izdelava varnostnega načrta za predor Ljubno 2006, ter naziv projekta Opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe del pri izgradnji AC šentvid - Koseze (po pogodbi DARS št. 798/2004) - Izdelava varnostnega načrta za predor šentvid 2005. Zatem je vlagatelj v Prilogi 2 k citirani dopolnitvi ponudbe predložil potrdilo naročnika (DARS d.d.) za Antiriziko inženirstvo varnega dela Igor šteblaj s.p., V Murglah 43, Ljubljana, in sicer, da je slednji v skladu s pogodbo in pogodbenimi določili opravil dela Koordinator za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v fazi priprave in v fazi izvajanja projekta na AC odsekih Peračica - Podtabor, leva stran, pogodba št. 710/2005, ter šentvid -Koseze, pogodba št. 798/2004, ter da so bili na AC odseku šentvid - Koseze predani v promet naslednji deli - objekti: Nadvozi 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, Most 5-1, Deviacije cest in Pilotna steba. Državna revizijska komisija ugotavlja, upoštevajoč razpisno dokumentacijo (kjer je naročnik, kot že zapisano, vezal reference v zvezi z opravljanjem nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave obnov premostitvenih objektov na avtocestah, hitrih cestah ali glavnih cestah, izrecno na t.i. obnove premostitvenih objektov), da predmetne reference Antiriziko inženirstvo varnega dela Igor šteblaj s.p., V Murglah 43, Ljubljana, ni mogoče šteti kot reference, ki bi se nanašale na obnove premostitvenih objektov. V konkretnem primeru ne gre za t.i. obnovo, temveč za novogradnjo navedenih objektov, naročnik pa je bil v razpisni dokumentaciji dovolj jasen, da zahteva konkretne reference na področju obnov premostitvenih objektov.
Posledično torej vlagatelj s predložitvijo in dopolnitvijo reference za t.i. Savski most, niti s predložitvijo in dopolnitvijo reference za Antiriziko inženirstvo varnega dela Igor šteblaj s.p., V Murglah 43, Ljubljana, ni izkazal, da ima zahtevane reference v zvezi z opravljanjem nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave obnov premostitvenih objektov na avtocestah, hitrih cestah ali glavnih cestah.
Vlagateljev predmetni očitek je potrebno presojati v smislu prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v 16. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-2 definirana kot tista ponudba, "ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna". Formalno nepopolna ponudba je v skladu s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 "tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila", neprimerna ponudba pa je v skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 "tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila â??". V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik nepopolno ponudbo izločiti, vendar šele potem, ko je ravnal po pravilih, ki izhajajo iz 78. člena ZJN-2. Slednja urejajo postopek dopustnih dopolnitev ponudb, pri čemer pa izrecno prepovedujejo spreminjanje ponudbene cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.
V konkretnem primeru je naročnik izkušnje / reference v zvezi z opravljanjem nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave obnov premostitvenih objektov na avtocestah, hitrih cestah ali glavnih cestah jasno opredelil kot pogoj in ne kot merilo (5. točka Navodil razpisne dokumentacije, v sklop katere sodi tudi že predhodno v tem sklepu citirana točka 5.1 ter njen t.i. podčlen 5.1 (i), namreč navaja: "Pogoji za udeležbo Ponudnika pri oddaji javnega naročila"). Naročniku v konkretnem primeru tudi ni mogoče očitati, da vlagatelju ni dopustil oziroma omogočil dopolnitve ponudbe v smislu 78. člena ZJN-2. Na drugi strani pa vlagatelj v dopolnitvi svoje ponudbe le-te ni ustrezno dopolnil v smislu predložitve ustreznih konkretnih referenc, ki so predmet spora med strankama. Vsled tega je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo ocenil kot nepopolno zaradi neustreznih konkretnih referenc.
Skladno z gornjimi ugotovitvami Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu predmetnemu očitku in ga je zavrnila kot neutemeljenega.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja v zvezi z zastopnikom v vzorcu pogodbe, ki naj po naročnikovem mnenju ne bi ustrezal pogojem za koordinatorja v fazi priprave projekta in koordinatorja v fazi izvedbe del.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo meni, da gre le za manjšo formalnost, kjer je v vzorcu pogodbe za zakonitega zastopnika imenoval dejansko zakonitega zastopnika družbe, t.j. direktorja družbe, s čimer je odgovornost v celoti ustrezno pokrita, poleg tega pa meni, da bi na ta element, če ga je naročnik štel kot nepopolnega, moral vlagatelja pisno opozoriti in pozvati že pri prvem povabilu k dopolnitvi ponudbe z dne 09.07.2007, česar pa naročnik ni storil, temveč je kljub opustitvi obvestila oziroma poziva zgolj zavrnil ponudbo vlagatelja kot nepopolno.
Državna revizijska komisija v zvezi s predmetnim očitkom ugotavlja, upoštevajoč dejstvo, da je zavrnila predhodno obravnavani vlagateljev očitek kot neutemeljen, ter hkrati upoštevajoč načelo hitrosti kot eno od temeljnih načel v skladu s prvim odstavkom 3. člena ZRPJN, da je njegova obravnava nepotrebna, saj njegova morebitna utemeljenost ne more (več) vplivati na vlagateljev položaj v konkretnem primeru.

Zatem je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da njegova ponudba ni bila formalno nepopolna in bi jo naročnik moral obravnavati tudi po vsebini; vlagatelj pojasnjuje, da reference v konkretnem primeru ne predstavljajo razloga za nepopolnost ponudbe, temveč pomenijo - poleg cene - le eno izmed meril za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Vlagatelj v povezavi s tem očitkom navaja, da v predloženih merilih naročnika ni ponderjev, ki bi kvalificirali, kakšen učinek imajo pri izbiri najugodnejšega ponudnika reference napram temu, kakšen učinek in težo imajo ponujene cene oziroma vrednosti del. Zato po mnenju vlagatelja v konkretnem primeru reference spadajo med merila tako kot ponudbena cena in se jih lahko upošteva le na način, da ima nekdo od ponudnikov boljše ali slabše reference, ne pa da je referenca izključujoč kriterij, ki povzroči učinek nepopolne ponudbe.
Vpogled v spisovno dokumentacijo v predmetni zadevi pokaže, da je naročnik izkušnje / reference (podčlen 5.1 (i) Navodil razpisne dokumentacije) v zvezi z opravljanjem nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu jasno opredelil kot pogoj in ne kot merilo (5. točka Navodil razpisne dokumentacije, v sklop katere sodi tudi že predhodno v tem sklepu citirana točka 5.1 ter njen t.i. podčlen 5.1 (i), namreč navaja: "Pogoji za udeležbo Ponudnika pri oddaji javnega naročila"). Smiselno enako izhaja tudi iz relevantne objave javnega razpisa, kjer je naročnik reference predvidel v okviru tehnične sposobnosti (točka III.2.3 objave). Pogoj je tisti element, ki ga je potrebno v celoti izpolniti za udeležbo, in ne element kot je merilo, ki prispeva k različni razvrstitvi ponudb v postopku ocenjevanja le-teh po merilu / merilih. Res je sicer, da je naročnik v relevantni objavi javnega razpisa (točka IV.2.1 - Merila za oddajo) predvidel ekonomsko najugodnejšo ponudbo (glede na merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji), prav tako pa tudi v točki 13.2 Navodil razpisne dokumentacije, iz katere pa ne izhaja, da bi naročnik opredelil kakšna druga merila kot je cena, ki je nenazadnje eden od elementov t.i. ekonomsko najugodnejše ponudbe v smislu točke a) prvega odstavka 48. člena ZJN-2. Vsled gornjih ugotovitev torej ni mogoče pritrditi vlagatelju, da bi naročnik moral v konkretnem primeru pri izbiri najugodnejšega ponudnika uporabiti kot merilo poleg cene tudi reference, zato je Državna revizijska komisija predmetni očitek vlagatelja zavrnila kot neutemeljen.

Nadalje je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da naročnik v svoji odločitvi ni upošteval možnosti, da se dela lahko oddajajo po delih za tiste segmente, kjer je tudi po mnenju naročnika vlagatelj izkazal vse reference.
Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v relevantno objavo javnega razpisa ugotavlja, da je naročnik v točki II.1.8 - Razdelitev na sklope izrecno navedel ne. Nadalje iz razpisne dokumentacije v konkretnem primeru sledi, da je naročnik v točki 14.3 Navodil izrecno navedel, da so ponudniki pozvani, da predložijo ponudbe na osnovi enotnih cen iz specifikacije ponudbe za vsa dela, navedena v podčlenu 1.1. Kot izhaja iz relevantne objave javnega razpisa, je naročnik navedel v točki II.1.5 - Kratek opis naročila ali nabave opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvedbe del za vsa obnovitvena dela na avtocestnem omrežju v letu 2007, prav tako pa je navedeni opis opredeljen v Navodilih razpisne dokumentacije v točki 1 - Obseg ponudbenih del, podtočka 1.1., kjer je izrecno tudi navedeno med drugim, da so ponudniki pozvani, da predložijo ponudbo za celotno javno naročilo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik sicer navedel v prvem odstavku točke 30 - Oddaja del Navodil razpisne dokumentacije med drugim, da bo naročnik po opravljanem ocenjevanju ponudb med pravilnimi ponudbami za posamezni sklop izbral najugodnejšo ponudbo, ter da po ocenitvi ponudb naročnik sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb. Vendar pa je po mnenju Državne revizijske komisije predpogoj za uporabo citirane določbe Navodil razpisne dokumentacije opredelitev predmeta javnega naročila na sklope in posledično predhodna dovolitev oddaje ponudbe po sklopih. Ker pa, kot že ugotovljeno, naročnik v konkretnem postopku ni predvidel možnosti razdelitve predmetnega javnega naročila na sklope oziroma ker je naročnik, kot sledi iz predhodnih ugotovitev, zahteval predložitev ponudbe za celotno javno naročilo, citirane določbe Navodil razpisne dokumentacije po mnenju Državne revizijske komisije v konkretnem primeru ni mogoče uporabiti na način kot bi si sicer želel vlagatelj.
V posledici gornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu predmetnemu očitku in ga je zavrnila kot neutemeljenega.

Na koncu je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja v zvezi z diskriminatornostjo nekaterih določb predmetnega naročila - reference so bile oblikovane tako, da jih noben drug subjekt v Sloveniji ne izpolnjuje, saj je doslej vsa dela izvajal le izbrani ponudnik.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre v konkretnem primeru za domnevno spornost referenc, ki so bile opredeljene v relevantni razpisni dokumentaciji. Po pregledu spisovne dokumentacije gre ugotoviti, da je vlagatelj s predmetnim očitkom, ki se nanaša na določila razpisne dokumentacije v zvezi z oblikovanjem referenc, z vidika šestega odstavka (le-ta je bil pred novelo ZRPJN-E, ki je pričela veljati 16.06.2007, peti odstavek) 12. člena ZRPJN prepozen .
Ponudnik se z določili in vsebino razpisne dokumentacije seznani že ob prejemu le-te, zato mora v primeru, če meni, da je posamezno določilo razpisne dokumentacije nezakonito, nesmiselno ali nejasno, vložiti zahtevek za revizijo ustrezno pravočasno, kar pomeni v vsakem primeru nesporno nemudoma oz. vsekakor do poteka roka za predložitev ponudb. Konkretneje je pravočasnost vložitve zahtevka za revizijo iz naslova kršitev, ki nesporno rezultirajo v določenih ravnanjih naročnika pred potekom roka za predložitev ponudb, odvisna od tega, kdaj je bilo objavljeno obvestilo o javnem naročilu oziroma dostopna razpisna dokumentacija, od česar je tudi v vsakem posamičnem primeru odvisna uporaba / neuporaba novele ZRPJN-E, kar pa je v luči šestega oziroma nenoveliranega petega odstavka 12. člena ZRPJN v konkretnem primeru irelevantno, saj gre nedvomno za domnevne kršitve, ki imajo svoj izvor v ravnanjih naročnika pred potekom roka za predložitev ponudb. Pravna norma šestega odstavka (oziroma nenoveliranega petega odstavka) 12. člena ZRPJN ponudnikom torej onemogoča, da bi po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, vložili zahtevek za revizijo, v katerem bi zatrjevali nepravilnosti v zvezi z določenimi ravnanji naročnika, ki so se zgodila pred potekom roka za predložitev ponudb. Državna revizijska komisija zato poudarja, da so ponudniki, če zoper morebitne kršitve naročnika v zvezi z njegovimi ravnanji pred potekom roka za predložitev ponudb (s katerimi so bili seznanjeni pred potekom roka za predložitev ponudb) ustrezno pravočasno ne ugovarjajo, v pravici do vložitve zahtevka za revizijo zoper te (domnevne) kršitve naročnika prekludirani.
Vpogled v spisovno dokumentacijo pokaže, da je bil rok za predložitev ponudb 02.07.2007 do 8:30 ure. Kot izhaja iz zapisnika o odpiranju ponudb, je pravočasno, poleg izbranega ponudnika, ponudbo oddal tudi vlagatelj. Iz spisovne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu je tudi razvidno, da vlagatelj domnevno spornih določil razpisne dokumentacije ni prerekal pravočasno, temveč je svoje nestrinjanje z določenimi določili razpisne dokumentacije v zvezi z oblikovanjem referenc izrazil prvič šele v pisnem opozorilu na odločitev naročnika in zahtevku za dodatno obrazložitev odločitve, z dne 17.08.2007.
Ker je bil vlagatelj z domnevno spornimi ravnanji naročnika seznanjen pred potekom roka za predložitev ponudb, torej pred rokom 02.07.2007 do 8:30 ure, bi moral v skladu s šestim (oziroma nenoveliranim petim) odstavkom 12. člena ZRPJN uveljavljati pravico do vložitve zahtevka za revizijo iz naslova predmetnega očitka absolutno pred citiranim rokom. V danem trenutku pa, glede na navedeno, vsebinska (meritorna) presoja v okviru predmetnega vlagateljevega očitka ni več mogoča.
Izhajajoč iz gornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu predmetnemu očitku in ga je spoznala kot neutemeljenega.

Glede na to, da je Državna revizijska komisija vse vlagateljeve očitke zavrnila kot neutemeljene, je posledično zavrnila tudi vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen.

Vlagatelj je z vlogo z naslovom "Predlog za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo kot odgovor na sklep naročnika z dne 10. oziroma 11.09.2007", z dne 14.09.2007, zaradi očitanih ravnanj naročnika Državni revizijski komisiji predlagal, da sprejme poseben sklep, da zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, saj naj bi prišlo do škodljivih posledic.
ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. Drugi odstavek 11. člena ZRPJN pa določa, da lahko naročnik ne glede na vložen zahtevek za revizijo nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ter da sme naročnik skleniti pogodbo o oddaji javnega naročila skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da ZRPJN kot osnovno pravilo določa nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, pri čemer pa velja prepoved sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Z načelno prepovedjo sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila je preprečena možnost nastanka morebitne škode neizbranemu ponudniku zaradi morebitne nezakonite odločitve o oddaji posla, ki je predmet javnega naročila, izbranemu ponudniku. Zakonodajalec je z novelo ZRPJN (ZRPJN-E) prepovedal (oziroma jo je dovolil samo pod določenimi pogoji - več o tem 11a. člen ZRPJN) sklenitev pogodbe kot varovalko, ki preprečuje nastanek morebitne škode morebitnim neizbranim ponudnikom s sklenitvijo pogodbe z morebitnim nezakonito izbranim ponudnikom.
V zvezi s citiranim predlogom vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, z dne 24.08.2007, zoper odločitev / sklep o oddaji predmetnega javnega naročila. Kot je bilo že predhodno ugotovljeno, vsebuje določba drugega odstavka 11. člena ZRPJN prepoved sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila v primeru vloženega zahtevka za revizijo. Vlagatelju (kot neizbranemu ponudniku) je tako že s samo zakonsko določbo zagotovljeno pravno varstvo pred možnostjo nastanka škode zaradi morebitne nezakonite odločitve naročnika o oddaji posla, ki je predmet naročila. Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija ocenila citirani predlog vlagatelja kot nepotreben, zato o njem ni odločala.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.".

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 05.10.2007


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- SINET d.o.o., Grajska pot 8, Hrastnik
- Baleks d.o.o., Mencingerjeva 39A, Ljubljana
- KO-BIRO d.o.o., Gajštova ulica 22, Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran