EN

018-161/2007 Energetika Ljubljana d.o.o.

Številka: 018-161/07-3
Datum: 8. 6. 2007

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter članic Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave za vzpostavitev varnostno gasilske skupine v javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o. in izvajanje protipožarnega varstva ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili skupni ponudniki SINTAL d.d., Litostrojska cesta 40, Ljubljana, SINTAL MARIBOR, Perhavčeva ulica 10, Maribor in SINTAL IPO d.o.o., Litostrojska cesta 38, Ljubljana, ki jih zastopa Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana zoper ravnavanje naročnika Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 08.06.2007 soglasno

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila, št. VOD-02/07, z dne 25.04.2007.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 1757,77 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema tega sklepa do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12.02.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Naročnik je dne 23.02.2007 osem potencialnih ponudnikov povabil k oddaji ponudb.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. VOD-02/07, z dne 25.04.2007, vse ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo podjetju G7, družba za varovanje, d.o.o., špruha 33, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 25.04.2007 zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo vseh ponudnikov. Vpogled v ponudbeno dokumentacijo je bil vlagatelju omogočen dne 26.04.2007.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 07.05.2007). Vlagatelj navaja, da je naročnik v točki 2.17 razpisne dokumentacije zahteval predložitev Priloge 4 (Izjava ponudnika), ki so jo morali ponudniki podpisati pod materialno in kazensko odgovornostjo. S podpisom navedene izjave, zatrjuje vlagatelj, je ponudnik med drugim potrdil, da mu v zadnjih 24 mesecih ni bilo prekinjeno pogodbeno razmerje zaradi neizpolnjevanja ali slabega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (točka 5.12), da so vsi v ponudbi navedeni podatki resnični in nezavajajoči ter da je seznanjen, da ga naročnik lahko izloči iz ocenjevanja, če ugotovi, da so podatki neresnični in zavajajoči (točka 5.2). Izbrani ponudnik je predmetno izjavo podpisal in žigosal, še zatrjuje vlagatelj, s tem pa je podal neresnično izjavo, saj mu je podjetje Avtotehna d.d., Ljubljana zaradi nekakovostnega izvajanja pogodbenih obveznosti pogodbeno razmerje prekinilo. Podjetje Avtotehna d.d., Ljubljana je namreč v dopisu, z dne 20.03.2007, med drugim zapisalo, da je z izbranim ponudnikom prekinilo pogodbo zaradi nekakovostnega izvajanja pogodbenih obveznosti.
Vlagatelj še zatrjuje, da je izbrani ponudnik tudi potrdil, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet obravnavanega javnega naročila. Kot ugotavlja vlagatelj, obsega II. sklop predmetnega javnega naročila izvajanje določenih nalog, ki se jih mora zagotavljati v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in podzakonskimi akti. Med te naloge spada tudi vzdrževanje gasilnikov in preizkušanje hidrantnih omrežij, za katere je skladno z Zakonom o varstvu pred požarom, Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04) ter Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95) potrebno imeti pooblastilo, ki ga izda Uprava RS za zaščito in reševanje. Iz Seznama pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij ter seznama pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov, ki ju izdaja Uprava RS za zaščito in reševanje, pa je razvidno, da izbrani ponudnik takšnega pooblastila nima in torej nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik z izbiro izbranega ponudnika kršil prvi odstavek 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJNVETPS), saj bi moral njegovo ponudbo iz zgoraj opisanih razlogov izločiti. Izbrana ponudba, zatrjuje vlagatelj, ne izpolnjuje vseh pogojev, ki so vezani na vsebino predmetnega javnega naročila in je kot takšna neprimerna (21. točka 2. člena ZJNVETPS) ter je posledično tudi ni mogoče šteti kot popolno (17. točka 2. člena ZJNVETPS).
Vlagatelj še poudarja, da je naročnik skladno z 81. členom ZJNVETPS, najkasneje pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, dolžan preveriti obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe ter da drugi odstavek navedenega člena tudi določa, da je naročnik v primeru, če je določen ponudnik v ponudbi predložil neresnična ali zavajajoča dokazila, dolžan ponudnika izločiti iz nadaljnjega postopka ter o tem obvestiti ministrstvo pristojno za finance. Vlagatelj zaključuje z ugotovitvijo, da je naročnik z izbiro nepopolne ponudbe kršil tudi načelo enake obravnave ponudnikov, ki je uzakonjeno v 15. členu ZJNVETPS.
Vlagatelj predlaga razveljavitev izpodbijane odločitve ter zahteva povrnitev stroškov po predloženem stroškovniku, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve do plačila.

Naročnik je s sklepom, z dne 25.05.2007, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.
V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da pred izdajo izpodbijane odločitve, izjave podjetja Avtotehne d.d., Ljubljana, ki je bila del vlagateljeve ponudbe, ni upošteval. Predmetna izjava, zatrjuje naročnik, je bila dana zgolj kot informacija o tem, da naj bi izbrani ponudnik ne izpolnjeval pogoja, da mu v zadnjih 24 mesecih ni bilo prekinjeno pogodbeno razmerje zaradi neizpolnjevanja ali slabega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Naročnik v zvezi s tem še navaja, da je dne 26.03.2007 že razpolagal z izjavo izbranega ponudnika, ki je bila podana v Prilogi 4 in iz katere med drugim tudi izhaja, da mu v zadnjih 24 mesecih, zaradi neizpolnjevanja ali slabega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, ni bilo prekinjeno pogodbeno razmerje. Iz navedenega razloga, zatrjuje naročnik, je izbrani ponudnik sporni pogoj izpolnil.
Naročnik nadalje navaja, da je po prejemu zahtevka za revizijo od izbranega ponudnika zahteval predložitev dokumentov, s katerimi mu je bilo odpovedano pogodbeno razmerje. Izbrani ponudnik je dokumente predložil. Ob pregledu le-teh, zatrjuje naročnik, je ugotovil, da pridobljena dokumentacija ne izkazuje konkretnih razlogov za prekinitev pogodbenega razmerja. Na podlagi pridobljenih pisnih dokazil, navaja naročnik, pa ni bilo mogoče ugotoviti, ali je bila izbranemu ponudniku pogodba dejansko odpovedana iz krivdnih razlogov. Kot še zatrjuje naročnik, je izbrani ponudnik resničnost svoje izjave, opredeljene v točki 5.12 razpisne dokumentacije, tekom obravnavanega revizijskega postopka znova potrdil. Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da je iz navedenih razlogov štel, da je izbrani ponudnik sporni pogoj izpolnil.
Naročnik še navaja, da je (pred izdajo izpodbijane odločitve) od izbranega ponudnika zahteval pojasnilo o načinu zagotavljanja pregledov ter servisiranja gasilnikov in preizkušanja hidrantov. Izbrani ponudnik mu je v ta namen predložil Pooblastilo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov, z dne 14.07.2005, in Pooblastilo za preizkušanje hidratantnih omrežij, z dne 01.06.2006. Kot zatrjuje naročnik, je izbrani ponudnik na ta način izkazal, da razpolaga z ustreznimi pooblastili za izvajanje omenjenih nalog v skupini G7 eden od članov te skupine, to je družba G7-VABACO d.o.o. Murska Sobota, za opravljanje nalog s tega področja pa slednja razpolaga tudi z ustrezno usposobljenimi kadri. 48. člen ZJNVETPS namreč v šestem odstavku določa, da če pogoji iz prvega in drugega odstavka tega člena vključujejo zahteve glede tehnične in/ali kadrovske sposobnosti gospodarskega subjekta, se lahko ta subjekt po potrebi sklicuje na sposobnost drugih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. Naročnik je zato pri oceni dejstva, ali izbrani ponudnik dejansko razpolaga z zmogljivostmi, ki so potrebne za izvedbo naročila, izhajal iz funkcionalne interpretacije Direktive 52/50/EEC ter 48. člena ZJNVETPS in na tej osnovi odločil, da je izbrani ponudnik zadostil kriterijem iz navedenega pogoja.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 28.05.2007, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je Državni reviziji komisiji dne 01.06.2007 odstopil pripravljalno vlogo, s katero v celoti prereka navedbe iz naročnikovega sklepa. Vlagatelj je v pripravljalni vlogi priglasil stroške za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (50 točk in 20% DDV).

Naročnik je zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila dne 31.05.2007 odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 16. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru je med strankama v tem postopku spor (tudi) v tem, ali izbrani ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet obravnavanega javnega naročila oziroma, ali je vlagateljeva ponudba primerna v smislu 21. točke 2. člena ZJNVETPS ("Neprimerna ponudba" je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji") in (posledično) popolna v smislu 17. točke 2. člena ZJNVETPS ("Popolna ponudba" je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.). Predmetno javno naročilo namreč med drugim zajema tako servisiranje gasilnikov (točka II.d Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) kakor tudi redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja z vključenim letnim pregledom in merjenjem statičnega tlaka (točka II.e Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe). Za opravljanje navedenih storitev morajo imeti izvajalci, ob upoštevanju veljavnih predpisov (in sicer Zakona o varstvu pred požarom, Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov ter Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij), kar med strankama v tem postopku ni sporno, pooblastilo za vzdrževanjem ročnih in prevoznih gasilnih aparatov in pooblastilo za preizkušanje hidratantnih omrežij, ki ju izdaja RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje.

Ker izbrani ponudnik v ponudbo ni predložil nobenega od zgoraj navedenih pooblastil ga je naročnik pozval (dokument, z dne 27.03.2007) naj mu pojasni, na kakšen način namerava zagotavljati preglede in servisiranje gasilnikov in hidrantov ter ga hkrati zaprosil tudi za pojasnila o tem, ali za opravljanje predmetnih del razpolaga z ustrezno usposobljenimi kadri. Izbrani ponudmik mu je v ta namen posredoval pojasnilo, z dne 02.04.2007, iz katerega izhaja, da z ustreznima pooblastiloma razpolaga podjetje G7 Vebaco, družba za varovanje d.o.o., Lendavska 5 a, Murska Sobota in da ima za opravljanje nalog s tega področja ustrezno usposobljene kadre (izbrani ponudnik je predmetnemu dopisu priložil Pooblastilo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov, št. 845-01-45/2005-2, z dne 14.07.2005 in Pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežil, št. 8450-91/2006-2, z dne 01.06.2006, ki ju je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala podjetju G7-VEBACO, družba za varovanje d.o.o., Lendavska 5 a, Murska Sobota).

Iz zgoraj opisanega dejanskega stanja izhaja, da je izbrani ponudnik podjetje G7, družba za varovanje, d.o.o., špruha 33, Trzin, obe sporni pooblastili pa se nanašata na podjetje G7-VEBACO, družba za varovanje d.o.o., Lendavska 5.a, Murska Sobota. Kot je razvidno iz dodatnih pojasnil izbranega ponudnika, obe podjetji poslujeta v okviru ekonomskih povezav, ki jih je mogoče uvrstiti med povezane družbe v smislu določila 527. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06; v nadaljevanju: ZGD-1). Navedeno izhaja tudi iz spletnih strani skupine G7, iz katerih izhaja, da je na podlagi kapitalskih povezav združenih več sorodnih varnostnih podjetij, ki so povezana pod blagovno znamko G7 in da sta v poslovni sistem, poleg obeh navedenih podjetij (torej izbranega ponudnika in podjetja G7-VEBACO, družba za varovanje d.o.o., Lendavska 5.a, Murska Sobota), povezani še dve družbi (Varnost Koper, podjetje za varovanje premoženja, d.o.o., Ferrarska ulica 10, Koper in G7 - Posavje, družba za varovanje d.o.o., Cesta krških žrtev 135/c, Krško).
Za povezane družbe v smislu določil ZGD-1 je značilno, da predstavljajo obliko ekonomske povezave med (navzven) samostojnimi podjetji, ki tako ostajajo še naprej (vsako podjetje zase) samostojne pravne osebe. Značilnost povezanih družb torej je, da ostanejo, ne glede na intenzivnost njihovih povezav, še vedno pravno samostojne družbe in da nobena izmed povezav (niti kapitalska in/ali upravljalska niti pogodbena) ne privede do nove družbe oziroma do nove pravne osebe.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da se je na obravnavani razpis prijavil izključno v lastnem imenu in za svoj račun, zato naročnik po mnenju Državne revizijske komisije ne bi smel upoštevati predloženih pooblastil, ki sta bili izdani podjetju G7-VEBACO, družba za varovanje d.o.o., Murska Sobota, in sicer ne glede na obstoječe poslovne povezave med obema podjetjema. Podjetje G7-VEBACO, družba za varovanje d.o.o., Murska Sobota se na obravnavani javni razpis ni prijavilo in ga torej v obravnavanem primeru ni mogoče šteti kot ponudnika v smislu 16. točke 2. člena ZJNVETPS (iz določila 16. točke 2. člena izhaja, da je "ponudnik" gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki ponuja izvedbo gradenj, storitev in/ali dobavo blaga in odda ponudbo). Kljub temu torej, da je izbrani ponudnik podal ponudbo izključno v lastnem imenu in za svoj račun pa se je glede spornih pooblastil (in kadrov, ki naj bi opravljali obe sporni storitvi) skliceval na svojo povezano družbo, ne da bi za slednjo predložil kakršnokoli listino, ki bi se nanašala na njeno sodelovanje na razpisu (kar je sicer, kot bo razvidno iz nadaljnje obrazložitve, naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno zahteval).
Ker gre pri obeh podjetjih za pravno samostojni družbi, je torej možno ponudbo izbranega ponudnika (kot pravilno ugotavlja tudi naročnik) v spornem delu razumeti le v smislu sklicevanja na zmogljivosti njegovih potencialnih partnerjev. Naročnik in izbrani ponudnik pa sta očitno spregledala, da iz več delov razpisne dokumentacije jasno izhaja, da je lahko ponudbo na predmetni javni razpis predložila tudi skupina ponudnikov od katerih je moral biti vsak registriran za tisto vrsto dejavnosti, ki jo bodo dejansko opravljali v okviru razpisanega javnega naročila (točka 2.5.1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe). V tem primeru so morali skupni ponudniki, predložiti tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila z vsemi sestavinami iz obravnavane točke, posamezni člani skupine ponudnikov pa so morali predložiti tudi "pisne izjave vseh članov skupine ponudnikov, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne obveznosti" in "pisne izjave vseh članov skupine ponudnikov, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da izpolnjujejo vse zakonske in razpisne pogoje, ki izhajajo iz tega razpisa za izvajanje del, ki jih bodo izvajali skupaj". Ravno tako so morali ponudniki v skladu s 3.3. točko Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (Dokazila v primeru skupne ponudbe) v primeru nastopa s skupno ponudbo za vsakega izmed skupnih ponudnikov izpolniti obrazec ponudbe (Priloga1), v katerega so morali "navesti podatke o sebi in katera dela in v kakšnem obsegu bodo opravljali, predložiti pogodbo o medsebojnem sodelovanju, predložiti podpisano izjavo iz točke 3.1" (točka 3.1 obravnava izjavo o nekaznovanosti in je podana na prilogi št. 3) "in predložiti dokumente iz točke 3.2.2, v kolikor jih izpolnjujejo skupaj" (točka 3.2.2 razpisne dokumentacije določa zahtevane reference).
Naročnik je torej ponudbo izbranega ponudnika obravnaval kot skupno ponudbo dveh povezanih družb (izbranega ponudnika in podjetja G7-VEBACO, družba za varovanje d.o.o., Murska Sobota), pri čemer pa ni upošteval, da se je na razpis prijavil izključno izbrani ponudnik. Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je potrebno pritrditi vlagatelju tudi v tem, da je bil izbrani ponudnik v tem postopku obravnavan ugodnejše kot ostali ponudniki. Naročnik je namreč s tem, ko je pri ugotavljanju sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila upošteval tudi zmogljivosti ene izmed njegovih povezanih družb, ki se na razpis sploh ni prijavila, prekršil lastna pravila iz razpisne dokumentacije in s tem ravnal tudi v nasprotju s 15. členom ZJNVETPS (načelo enakopravne obravnave ponudnikov), ki med drugim zahteva, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja.

Ob vsem zgoraj zapisanem je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati kot primerno (in posledično popolno) ponudbo v smislu določil ZJNVETPS in da bi jo moral naročnik, v skladu z določilom prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, izločiti iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Ker ob upoštevanju zgoraj navedenega, morebitna utemeljenost preostale vlagateljeve navedbe, ne more več vplivati na drugačno odločitev v tem revizijskem postopku, Državna revizijska komisija o slednji, upoštevaje temeljna načela iz 3. člena ZRPJN, predvsem načelo hitrosti, ni odločala. Morebitne ugotovitve Državne revizijske komisije v zvezi s slednjo namreč ne bi bile več relevantne za ta postopek, saj ne bi mogle v ničemer spremeniti zgornjih ugotovitev. Ker je ponudba izbranega ponudnika neprimerna (in s tem nepopolna) že iz zgoraj navedenega razloga, Državna revizijska komisija ni ugotavljala, ali izbrani ponudnik izpolnjuje naročnikovo zahtevo o tem, da mu v zadnjih 24 mesecih ni bilo prekinjeno pogodbeno razmerje zaradi neizpolnjevanja ali slabega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (točka 5.12. Priloge 4 - Izjava ponudnika). Ker predložena dokumentacija v zvezi s tem izkazuje dve popolnoma različni dejanski stanji (iz vlagateljeve ponudbe izhaja, da je izbranemu ponudniku podjetje Avtotehna d.d., Ljubljana odpovedalo pogodbeno razmerje zaradi nekakovostnega izvajanja pogodbenih obveznosti, iz dodatnih pojasnil in dodatno predložene dokumentacije, ki jih je predložil izbrani ponudnik pa razlog prekinitve pogodbe ni razviden, izbrani ponudnik pa je tudi znova potrdil, da mu v zadnjih 24 mesecih ni bilo prekinjeno pogodbeno razmerje zaradi neizpolnjevanja ali slabega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti) bi bila namreč presoja predmetnega očitka mogoča le ob sodelovanju vseh vpletenih, kar pa bi, ob upoštevanju predhodno navedenega, pomenilo nepotrebno zavlačevanja predmetnega revizijskega postopka.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo (834,59 EUR iz naslova plačane revizijske takse, 1600 točk za sestavo zahtevka za revizijo, 50 točk za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, 150 točk za vpogled v ponudbeno dokumentacijo, 3% materialnih stroškov in 20% DDV).
Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo. Potrebni stroški vlagatelja so skladno s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN in Odvetniško tarifo (Uradni list 67/2003) ter ob upoštevanju priglašenih stroškov naslednji: 834,59 EUR za plačilo revizijske takse, 1600 točk za sestavo zahtevka za revizijo, 50 točk za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisija ter materialni stroški v višini 2% do 1000 točk in 1% od presežka nad to vrednostjo, vse povečano za 20% DDV, skupaj tako 1757,77 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.
Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 1757,77 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 08.06.2007Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana
G7, družba za varovanje, d.o.o., špruha 33, Trzin
Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran