EN

018-155/2007 Občina Sevnica

Številka: 018-155/2007-5
Datum: 30. 5. 2007

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter članic Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "odvodnjo in čiščenje odpadnih voda v povodju Spodnje Save - Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica" po postopku s pogajanji po predhodni objavi in na podlagi vloge - obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 26.04.2007, ki jo je šteti kot pritožbo in katero je vložilo podjetje Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica (v nadaljevanju: naročnik), dne 30.05.2007 soglasno

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila za nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič" (objava razpisa v Uradnem listu RS št. 94/06, z dne 8.9.2006, pod št. objave Ob-25044/06), ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 30.3.2007, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 22.6.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 94/06, z dne 8.9.2006, pod št. objave Ob-25044/06. Iz dokumenta obvestilo o neoddaji javnega naročila za nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič" je razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno, ponudbo konkurenčnega ponudnika pa označil kot nesprejemljivo.

Vlagatelj je po prejemu dodatne obrazložitve odločitve naročnika z vlogo z dne 30.3.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik prekoračil rok za izdajo obrazložene odločitve, pri čemer je v dodatni obrazložitvi navedel drugačne razloge za nepravilnost njegove ponudbe. Vlagatelj zatrjuje, da njegova ponudba izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije v zvezi s predložitvijo referenc in da je naročnik ne bi smel izločiti kot nepravilne, zaradi česar zahteva razveljavitev odločitve o neoddaji javnega naročila.

Naročnik je dne 17.4.2007 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa pojasnjuje razloge, zaradi katerih je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno.

Po prejemu vlagateljevega obvestila o nadaljevanju postopka (vloga z dne 20.4.2007) je naročnik z dopisom z dne 14.5.2007 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo in dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je dne 29.5.2007 prejela obvestilo o umiku zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila, v katerem vlagatelj navaja, da umika zahtevek za revizijo, vložen dne 30.3.2007.

ZRPJN v 4. alineji prvega odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 30.5.2007


predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
- DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana

Natisni stran