EN

018-060/2007 Obrtna zbornica Slovenije

Številka: 018-60/2007-7
Datum: 10. 4. 2007

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s 5. odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za " storitev fotokopiranja za potrebe naročnika" na podlagi predloga za izdajo popravnega sklepa, ki ga je vložil naročnik Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 61, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.4.2007

odločila:

Predlog za izdajo popravnega sklepa se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila objavil v Uradnem listu RS št. 98 z dne 22.9.2007 pod št. objave Ob-26205/06.

Naročnik je 15.12.2006 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je podjetje Copis d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana (v nadaljevanju izbrani ponudnik) izbral kot najugodnejšega ponudnika, obenem pa je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno.

Vlagatelj je zoper omenjeno odločitev dne 15.1.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je ugovarjal, da obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ne vsebuje natančnih razlogov za nepravilnost vlagateljeve ponudbe in da sta ponudbi ponudnika Biografika Bori in izbranega ponudnika nepravilni.

Naročnik je dne 2.2.2002 s sklepom vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Vlagatelj pa je na to z dopisom, z dne 14.2.2007, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je nato z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 19.2.1.2007, na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 20.3.2007 izdala sklep št. 018-60/2007-3, s katerim je vlagateljev zahtevek v delu, ki se je nanašal na ugotovitev pravilnosti vlagateljeve ponudbe, zavrnila, v preostalem delu pa zavrgla, zavrnila pa je tudi naročnikovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih s postopkom revizije.

Naročnik je z vlogo z dne 27.3.2007 od Državne revizijske komisije zahteval izdajo popravnega sklepa. V vlogi naročnik navaja, da je Državna revizijska komisija v delu, ki se nanaša na zavrnitev zahteve naročnika po povrnitvi stroškov, v celoti sprejela napačno odločitev. Po naročnikovem mnenju pravna podlaga na katero se Državna revizijska komisija sklicuje v svoji obrazložitvi ne vzdrži. Pri tem pa vlagatelj opozarja, da je Državna revizijska komisija sprejela odločitev tudi v nasprotju z lastnimi odločitvami, saj je ob isti pravni podlagi v zadevi št. 018-430/06 naročniku v celoti priznala stroške. Na podlagi navedenega naročnik predlaga, da naj Državna revizijska komisija sprejme popravni sklep, s katerim naj naročniku prizna priglašene stroške po veljavni odvetniški tarifi povečane za 20%, ki jih mora vlagatelj povrniti naročniku. Pri tem se naročnik sklicuje tudi na določbo 154. člen ZPP.

Po pregledu dokumentacije o revizijskem postopku ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja je Državna revizijska vlagateljev predlog za izdajo popravnega sklepa zavrnila kot neutemeljen.

Iz določil 328. člena ZPP, ki se v revizijskem postopku uporablja na temelju 5. odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da lahko predsednik senata kadar koli popravi napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnost prepisa sodbe z izvirnikom. O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.
Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da se naročnikova zahteva za izdajo popravnega sklepa ne nanaša na popravo napak v imenih in številkah ter na druge očitne pisne in računske pomote v izdanem sklepu (št. 018-60/2007-3). Naročnik namreč želi, da se z izdajo popravnega sklepa spremeni sam izrek oz. odločitev Državne revizijske komisije. Kar pomeni, da naročnik želi, da naj bi Državna revizijska komisija z izdajo novega popravnega sklepa naročniku priznala vračilo stroškov. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenjuje, da določba 328. členu ZPP naročniku ne daje pravne podlage, da bi slednji lahko že z zahtevo po izdaji popravnega sklepa dosegel vsebinsko spremembo omenjene meritorne odločitve (sklep št. 018-60/2007-3). Naročnik namreč lahko željeni pravni učinek doseže zgolj z uporabo ustreznih pravnih sredstev, zaradi česar je Državna revizijska komisija v nadaljevanju odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 10.4.2007
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana
- Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana
- Copis d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana

Natisni stran