EN

018-067/2007 Javni zavod Radiotelevizija Slovenija

Številka: 018-067/2007-43-640
Datum sprejema: 2. 3. 2007

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič in ob sodelovanju svetovalke Anite Kozel, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup kaset formatov digital BETACAM, MPEG IMX in DVCAM, za sklop B: video kasete formata digital BETACAM, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba PAB d.o.o., Kranjska cesta 14, Naklo (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 02.03.2007

odločila:

Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12.12.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila v treh (3) sklopih. Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 1/2007, z dne 5.1.2007, pod številko objave Ob-37164/06.

Naročnik je dne 23.01.2007 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila RTV 064/2006-1L-ODP/B, iz katere je razvidno, da je predmetno javno naročilo oddal po treh sklopih, in sicer je kot najugodnejšega ponudnika za sklop A izbral vlagatelja, sklop B in sklop C pa je oddal ponudniku Lorex d.o.o., Stegne 33, Ljubljana.

Zoper obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila je vlagatelj dne 02.02.2007 vložil zahtevek za revizijo za sklop B (nakup kaset formata IMX). Vlagatelj v zahtevku navaja dvanajst (12) kršitev, s katerimi izpodbija nekatera merila, pogoje in tehnične specifikacije, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj predlaga, da se predmetni javni razpis za sklop B: Kasete formata MPEG IMX, razveljavi.

Naročnik je s sklepom, sprejetim dne 15.02.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v postopku preverjanja vlagateljevih navedb ugotovil, da je vlagatelj podlago za vse očitane kršitve našel v razpisni dokumentaciji in bi moral, v kolikor se s pogoji in merili oz. z dejstvi in trditvami, ki jih je v svoji razpisni dokumentaciji navajal naročnik, ni strinjal, skladno s petim odstavkom 12. čl. ZRPJN-UPB3 zahtevek za revizijo vložiti pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oz. prijav.

Vlagatelj je dne 19.02.2007 naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo, z dne 21.02.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo, z dne 02.02.2007, naročniku očital dvanajst (12) kršitev, ki se nanašajo na nekatera merila, pogoje in tehnične specifikacije za sklop B (nakup kaset formata IMX) razpisne dokumentacije. Naročnik je v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, v obrazložitvi povzel vse vlagateljeve navedbe v celoti ter njegov zahtevek za revizijo zavrnil na podlagi 5. odstavka 12. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, ki pravilno ugotavlja, da so navedbe iz zahtevka za revizijo, ki se nanašajo na določila razpisne dokumentacije, z vidika petega odstavka 12. člena ZRPJN prepozne.

V postopkih oddaje javnih naročil je ponudnikom pravica do pravnega sredstva zagotovljena z možnostjo vložitve zahtevka za revizijo. Prvi odstavek 12. člena ZRPJN predvideva, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) ali ZRPJN ne določata drugače. Omejitev možnosti vložitve zahtevka za revizijo predstavlja peti odstavek 12. člena ZRPJN, ki določa, da: »vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom tega roka, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom«. Pravna norma petega odstavka 12. člena ZRPJN ponudnikom onemogoča, da bi po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, vložili zahtevek za revizijo, v katerem bi zatrjevali nepravilnosti v zvezi z objavo javnega razpisa in/ali razpisno dokumentacijo. Peti odstavek 12. člena ZRPJN od ponudnikov zahteva, da do roka za predložitev ponudb ugovarjajo zoper morebitne kršitve naročnika, s katerimi so se že seznanili. Državna revizijska komisija poudarja, da so ponudniki, če zoper morebitne kršitve naročnika v zvezi z objavo javnega razpisa ali razpisne dokumentacije (s katerimi so bili seznanjeni do roka za predložitev ponudb) do navedenega roka ne ugovarjajo, v pravici do vložitve zahtevka za revizijo zoper te (domnevne) kršitve naročnika prekludirani.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da so bile vlagatelju v tem postopku oddaje javnega naročila kršitve, ki jih zatrjuje, znane že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo pred potekom tega roka. Iz spisovne dokumentacije in zgornjih ugotovitev namreč nesporno izhaja, da je vlagatelj šele v zahtevku za revizijo, z dne 02.02.2007, torej po roku za sprejemanje ponudb (le-ta je bil določen za 17.01.2007) oz. po sprejeti odločitvi naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila (z dne 23.01.2007), naročniku očital kršitve, ki se nanašajo na samo vsebino razpisne dokumentacije (spornost meril, pogojev in tehničnih specifikacij). Ker je bil vlagatelj z razpisno dokumentacijo seznanjen (najkasneje) z dnem, ko jo je prevzel, bi moral v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN uveljavljati pravico do zahtevka za revizijo najkasneje do roka za predložitev ponudb, da bi bila mogoča tudi vsebinska (meritorna) presoja.

Ker do dne izdaje tega sklepa Državna revizijska komisija ni prejela v presojo nobenih očitkov glede kršitev, ki jih vlagatelj ni mogel ugotoviti do roka za predložitev ponudb, je odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 02.03.2007

mag. Nataša Jeršič,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- PAB d.o.o., Kranjska cesta 14, Naklo
- Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana
- Lorex d.o.o., Stegne 33, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran