EN

018-047/2007 Geoplin plinovodi, d. o. o.

Številka: 018-047/2007-43-0431
Datum: 12. 2. 2007

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec kot članice senata in predsednika Sama Červeka kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za gradnjo prenosnega plinovoda M2 pri šentrupertu do Termoelektrarne šoštanj v šoštanju in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja konzorcij Rudis âˆ" Montavar âˆ" Nivo âˆ" Plynostav, Trg revolucije 25b, Trbovlje, katerega vodilni partner je Rudis, d. d., Trbovlje, Trg revolucije 25b, Trbovlje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Geoplin plinovodi, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 2. 2007 soglasno

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila št. P/JN/41/2006/TS-SG z dne 5. 9. 2006, periodično informativno obvestilo pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 96/2006 z dne 15. 9. 2006, pod številko objave Ob-25473/06, in uradnem glasilu Evropskih skupnosti z dne 8. 9. 2006, pod številko objave 2006/S 171-182796.

Naročnik je sprejel obvestilo št. PS-2676-SM/AP z dne 22. 11. 2006, iz katerega je razvidno, da vlagatelju ni priznal sposobnosti, ker je predložil nepravilno in nesprejemljivo prijavo.

Na vlagateljevo zahtevo z dne 4. 12. 2006 je naročnik 6. 12. 2006 izdal dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti št. PS-2803-SM/AP, vpogled pa je omogočil 11. 12. 2006.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo št. 662/06-8300 rs z dne 15. 12. 2006, v katerem predlaga, da naročnik vlagatelju prizna sposobnost, podrejeno pa, da naročnik razveljavi postopek oddaje naročila in izvede nov postopek.

Vlagatelj povzema naročnikove ugotovitve iz odločitve o priznanju sposobnosti, v zvezi z njimi pa zatrjuje, da ima notarsko overjen prepis originalne listine enako veljavo kot original, pri tem pa se sklicuje tudi na 61. člen Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95 - odl. US: U-I-344/94-19, 1/99 -odl. US: U-I-125/95, 83/2001 - OZ, 73/2004, 98/2005, 17/2006 - ZIZ-C, 115/2006; v nadaljevanju: ZN). Vlagatelj tudi navaja, da notarsko overjeni prepis izpiska iz sodnega registra podjetij, ki ga je predložil vlagatelj k prijavi, v celoti ustreza originalu, kar pomeni, da dokazuje, da je partner Plynostav Pardubice, holding joint stock company, Sukova tĹ"ida 1556, Pardubice, Češka (v nadaljevanju: Plynostav) registriran pri pristojnem sodišču in ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Vlagatelj navaja, da bi naročnik smel v skladu s tretjim odstavkom 42. člena ZJN-1 vlagatelja izločiti le, če bi ne predložil izpiska iz sodnega registra, ki dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču in ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kar pa je vlagatelj predložil.

Vlagatelj tudi zavrača naročnikove navedbe, da iz predloženega izpiska ni razviden datum njegove izdaje, saj iz predloženega notarsko overjenega prepisa izpiska iz registra podjetij v češkem jeziku jasno izhaja, da je bil ta izdan 30. 10. 2006, saj je datum izdaje naveden na koncu vsake strani in tako ne more biti sporen. Vlagatelj navaja, da je s tem izpolnil pogoj, da izpisek iz registra podjetij ni starejši od 30 dni od dneva, ko je kandidat prejel povabilo k oddaji prijave za priznanje sposobnosti. Vlagatelj nadalje navaja, da je v prevodu v slovenski jezik ta datum pomotoma izpuščen, zaradi česar pa naročnik ne more biti v dvomu glede datuma izdaje izpiska, saj je jasno razviden iz originala. Vlagatelj meni, da naročnik ne more upoštevati le slovenskega prevoda izpiska iz registra podjetij, saj se ta v skladu s točko 25 poglavja 1 zvezek I razpisne dokumentacije uporablja le v primeru spornega vprašanja.

Vlagatelj navaja, da je naročnik ugotovil, da slovenski prevod overjenega prepisa izvlečka iz registra podjetij partnerja Plynostav ni enak originalu, saj so v notarski overitvi prepisa tega izvlečka navedeni številki 6 in 8 ter datum 2. 11. 2006, v slovenskem prevodu pa 3 in 3 ter datum 30. 10. 2006. Vlagatelj zatrjuje, da je bil zavezan prevesti le izpisek iz sodnega registra podjetij, ki je sestavljen na treh listih, kar pomenita številki 3 in 3, datum 30. 10. 2006 pa je datum notarske overitve prepisa tega izvlečka. Vlagatelj zaključuje, da je prevod v slovenski jezik skladen z originalom. Vlagatelj navaja, da se številki 6 in 8 ter datum 2. 11. 2006 na zadnji strani nanašajo na notarsko overitev angleškega prevoda overjenega prepisa izvlečka iz registra podjetij s strani sodnega tolmača, s katerim je zvezan že 30. 10. 2006 izdani in overjeni prepis izvlečka iz registra podjetij.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik njegovo prijavo za priznanje sposobnosti (v nadaljevanju: prijava) neupravičeno označil kot nepravilno in nesprejemljivo, saj je v celoti izpolnil vse naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj tudi meni, da je iz naročnikovega ravnanja razvidno, da želi naročnik skleniti posel s točno določenim ponudnikom, s čimer krši načelo gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev.

Vlagatelj je z dopisom št. 2320/832-06 z dne 18. 12. 2006 zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, v višini vplačane takse.

Naročnik je s pozivom št. PS-2945-SM/EV z dne 22. 12. 2006 vodilnega partnerja pozval, naj dopolni zahtevek za revizijo, s sklepom brez številke in datuma, posredovanega kot prilogo dopisu št. PS-41-SM/AP z dne 9. 1. 2007, pa je zahtevek za revizijo zavrgel, ker naj bi ga vlagatelj tudi po pozivu na dopolnitev ne dopolnil na ustrezen način. Vlagatelj je vložil pritožbo z dne 11. 1. 2007, ki ji je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-025/2007-43-0248 z dne 26. 1. 2007 ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, naročnika pa napotila, naj odloča v skladu s 16. členom ZRPJN.

Naročnik je sprejel sklep z dne 31. 1. 2007, s katerim je zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnil.

Naročnik se sklicuje na svoje zahteve iz razpisne dokumentacije glede izpiska iz sodnega registra in ugotavlja, da je vlagatelj za partnerja Plynostav predložil notarsko overjeni prepis izvlečka iz registra podjetij. Naročnik navaja, da ni zatrjeval, da se prepis ne ujema z izvirnikom, temveč je le ugotovil, da ponudnik ni izpolnil zahteve s tem, ko ni predložil originala zahtevane listine. Naročnik svojo odločitev utemeljuje tudi z določbami ZJN-1 in se sklicuje na 61. člen ZN. Naročnik ugotavlja, da listina, ki jo notar overi kot prepis listine, ne pridobi statusa originala. Naročnik tudi ugotavlja, da je vlagatelj predložil notarski prepis izvlečka iz registra podjetij z datumom 2. 11. 2006, kot datumom notarjeve potrditve prepisa izvlečka listine, datum izdaje originala listine pa iz prevoda v slovenski jezik ni razviden, s čimer naročnik ugotavlja, da vlagatelj tudi ni dokazal, da original izpiska iz sodnega registra ni starejši od 30 dni od dneva, ko je kandidat prejel povabilo k oddaji prijave za priznanje sposobnosti. Naročnik se pri tem tudi sklicuje na zahtevo iz razpisne dokumentacije glede uporabe jezika in ugotavlja, da si original in prevod nista enaka. Naročnik opozarja, da je v razpisni dokumentaciji na strani 9, zvezek I, izrecno opozoril, če ponudniki ne bodo izpolnili enega ali več postavljenih pogojev, je to obvezni izločilni element. Naročnik navaja, da je tudi ugotovil, da je vlagatelj napake, ki jih je storil pri predlaganju dokazil pod poglavjem I, točka 1. ponovil tudi pri predlaganju dokazil pod poglavjem I, točka 2 - dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za priznanje sposobnosti - dovoljenje za opravljanje dejavnosti, in sicer pri partnerju Plynostav. Naročnik tudi podrobno razlaga, zakaj se prevod v slovenski jezik ne ujema s predloženim notarsko overjenim prepisom izpiska iz registra podjetij v delu, kjer je med strankama spor o datumu ter številkah 3 in 3 oziroma 6 in 8.

Vlagatelj je naročnika z dopisom št. 2320/165-2007 z dne 2. 2. 2007 obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo. V tem dopisu vlagatelj navaja, da je naročnik vlagatelju zavrnil priznanje sposobnosti izključno zaradi formalnih pomanjkljivosti, ki so nebistvene, saj so takšne narave, da ne ustvarjajo niti najmanjšega dvoma, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti. Vlagatelj nadalje navaja, da je treba pri presoji, ali je ponudba nepravilna, neprimerna oziroma nesprejemljiva upoštevati določbe Direktive 2004/18/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (v nadaljevanju: Direktiva 2004/18/ES) in Direktive 2004/17/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (v nadaljevanju: Direktiva 2004/17/ES) oziroma določbe ZJN-1 in Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004; v nadaljevanju: Pravilnik) interpretirati v njunem "duhu". Vlagatelj navaja, da bi morala Republika Slovenija ti direktivi implementirati najkasneje do 31. 1. 2006, pa je to storila šele s sprejemom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJNVETPS), ki sta stopila v veljavo šele 23. 12. 2006, kar pomeni, da bi morali biti ti direktivi implementirani že v času objave obravnavanega naročila. Vlagatelj navaja, da iz direktiv jasno izhaja, da je ponudba, ki ima zgolj nebistvene formalne pomanjkljivosti, popolna ponudba in je tako ni mogoče izločiti.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. PS-324-SM/EV z dne 6. 2. 2007 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo, z dopisom št. PS-323-SM/EV z dne 6. 2. 2007 pa je podal tudi svoje stališče do vlagateljevih navedb v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama spor o tem, ali je naročnik vlagateljevo prijavo upravičeno zavrnil kot nepravilno in nesprejemljivo.

V skladu s 13. točko 3. člena ZJN-1 (kot sicer tretjo alineo 2. člena Pravilnika) je "pravilna ponudba" opredeljena kot "tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". V skladu s prvo alineo 4. člena Pravilnika je ponudba med drugim nesprejemljiva, če "jo predloži ponudnik, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji".V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne (prvi odstavek 76. člena ZJN-1).

Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da vlagatelj med drugim navaja, da "notarsko overjeni prepis izpiska iz registra podjetij, ki ga je predložil vlagatelj zahtevka tako v celoti ustreza originalu â??dokazuje, da je Plynostav â?? kot partner v skupni ponudbi, registriran â?? in ima dovoljenje â??".

Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v točki E. Skupna prijava/ponudba (stran 15 razpisne dokumentacije) med drugim določil: "V primeru skupne prijave morajo kandidati izpolnjevati pogoje iz 1. točke razpisne dokumentacije vsak zase, iz 15. točke razpisne dokumentacije pa vsi skupaj." in "Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 14. točke razpisne dokumentacije (splošni pogoji za priznanje sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in njihovo dokazovanje) vsak kandidat posebej." Naročnik je kot dokazili za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk a. (kandidat mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu) in b. (kandidat mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje - imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila) 14. točke iz podnaslova A. Splošni pogoji za priznanje sposobnosti poglavja 1 Navodila kandidatom/ponudnikom (stran 8 razpisne dokumentacije) določil "originalni izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje kandidata in ki ni starejše od 30 dni od dneva, ko je kandidat prejel to povabilo k oddaji prijave za priznanje sposobnosti". Naročnik je v 25. točki Jezik in valuta poglavja 1 Navodila kandidatom/ponudnikom (stran 22 razpisne dokumentacije) tudi določil, da "prijava oziroma ponudba in prijavna/ponudbena dokumentacija morajo biti oddane v slovenskem jeziku ali prevodu v slovenski jezik z izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je prevod v slovenski jezik enak originalu in se za presojo spornih vprašanj vedno uporablja prijavna oziroma ponudbena dokumentacija v slovenskem jeziku."

Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v odločitev o priznanju sposobnosti št. PS-2676-SM/AP z dne 22. 11. 2006, iz nje pa izhaja, da v vlagateljevi ponudbi glede zahteve "točka 14./zvezek I/poglavje 1" "ni predložen originalni izpisek iz sodnega registra â?? za partnerja â?? Plynostav â??, isti partner v skupni ponudbi je predložil notarsko overjeni prepis izvlečka iz registra podjetij" in glede zahteve "točka 14./zvezek I/poglavje 2" "kandidat za priznanje sposobnosti v skupni ponudbi Plynostav â?? ni predložil zahtevanih originalnih izpiskov pod točko A., temveč notarsko overjeni prepis izvlečka iz registra podjetij". Naročnik je v dodatni obrazložitvi odločitve o priznanju sposobnosti št. PS-2803-SM/AP z dne 6. 12. 2006 pojasnil, da je "ugotovil, da ponudnik ni izpolnil zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije s tem, ko ni predložil originala zahtevane listine". Iz navedenih naročnikovih dokumentov izhaja, da je naročnik vlagateljevo prijavo zavrnil med drugim zato, ker vlagatelj ni predložil z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokazil v originalu.

Glede na vsebino zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne zanika naročnikove ugotovitve iz odločitve o priznanju sposobnosti št. PS-2676-SM/AP z dne 22. 11. 2006, da sporni predloženi listini nista v originalu, ampak izpostavlja, da izkazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za partnerja Plynostav s predložitvijo dokazil v notarsko overjenem prepisu. Državna revizijska komisija je tudi z vpogledom v vlagateljevo prijavo ugotovila, da je vlagatelj za dokazovanje izpolnjevanja obeh pogojev za partnerja Plynostav predložil dva izvoda notarsko overjenega "izvlečka iz registra podjetij pri Območnem sodišču v Hradec KrálovĂ", Oddelek B, vložek 655". Na navedenih dokazilih je zapisana tudi beseda "dvojnik" (dokazila, prevedena v slovenski jezik).

Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, določene v podpoglavju 2.6. Pogoji za priznanje sposobnosti, ki jih mora že v času oddaje prijave oziroma ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s listinami v pisni ali elektronski obliki (41. člen ZJN-1). V prvi fazi omejenega postopka in v postopku s pogajanji se za ugotavljanje sposobnosti smiselno uporabljajo določila 41. do 47. člena ZJN-1 (šesti odstavek 48. člena ZJN-1). V skladu s 1. točko prvega odstavka 42. člena ZJN-1 velja, da mora biti ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, v skladu z 2. točko prvega odstavka 42. člena ZJN-1 pa velja, da mora ponudnik imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Za izpolnjevanje pogojev iz 1. in 2. točke prvega odstavka 42. člena ZJN-1 je ponudnik dolžan ponudbi priložiti izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence. Naročnik mora izločiti iz postopka izbire ponudnika v primerih, če ne predloži dokazov za izpolnjevanje pogojev iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 42. člena ZJN-1 (tretji odstavek 42. člena ZJN-1). V skladu z določbo 3. točke 3. člena ZJN-1 med drugim velja, če ZJN-1 "ne določa drugače, veljajo določila za ponudnika tudi za udeležence v postopku ugotavljanja sposobnosti (v nadaljnjem besedilu: prva faza) v omejenem postopku in postopku s pogajanji ter kandidate".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi bili v obravnavanem primeru morebitni ugovori glede vsebine razpisne dokumentacije (in torej tudi vrste dokazil) z vidika petega odstavka 12. člena ZRPJN prepozni, saj bi jim moral kateri izmed kandidatov uveljavljati najkasneje do roka za predložitev prijav, kar tudi pomeni, da po roku za predložitev prijav postane razpisna dokumentacija aksiom in da je treba zahteve razpisne dokumentacije izpolniti na način, kot se te glasijo, naročnik pa mora pravilnost prijave ugotavljati v skladu z zahtevami take razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija tudi poudarja, da se je že v več primerih izrekla, da nejasnih zahtev iz razpisne dokumentacije (torej v primeru, ko jezikovni znaki posamezne zahteve niso jasni) ni mogoče razlagati v škodo ponudnikov, kar tudi a contrario pomeni, da pomensko jasni jezikovni znaki ne rabijo razlage (in claris non fit interpretatio). Čeprav bi iz 42. člena ZJN-1 ne izhajala morebitna obveznost predložitve dokazil v originalu, pa je treba ugotoviti, da je razpisna dokumentacija glede predložitve spornih dokazil jasna in dovoljuje predložitev dokazil za izkazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk a. in b. 14. točke pod naslovom A. iz poglavja 1 razpisne dokumentacije zgolj v originalu.

Iz do sedaj ugotovljenega dejanskega stanja je razvidno, da vlagatelj ni predložil zahtevanih dokazil v originalu, zaradi česar je mogoče ugotoviti, da ni izpolnil naročnikove zahteve po predložitvi obeh dokazil v originalu (točki a. in b. 14. točke pod naslovom A. iz poglavja 1 razpisne dokumentacije), kar pomeni, da vlagateljeve prijave ni mogoče šteti za pravilno v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1. Pri tem je brez pomena vlagateljeva navedba, da izkazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za partnerja Plynostav s predložitvijo dokazil v notarsko overjenem prepisu, saj je izpolnjevanje pogoja v tej fazi mogoče izkazovati le na način, kot ga je določil naročnik v razpisni dokumentaciji, vlagatelj pa sicer do roka za predložitev prijav ni vložil zahtevka za revizijo, s katerim bi oporekal postavitvi edinega dopustnega dokazila, niti ni v skladu s 25. členom ZJN-1 zahteval dodatnih pojasnil razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je neutemeljeno vlagateljevo sklicevanje na določbe ZN, saj iz prvega odstavka 61. člena ZN izhaja, da "notar sme potrditi, da se prepis listine ujema z izvirnikom" (notar ob overitvi prepisa dokumenta preverja le skladnost zapisov izvirnika in njegovega prepisa), s čimer pa tako potrjen prepis ne pridobi statusa originala (tako npr. tudi v zadevi št. 018-079/2005), iz tretjega odstavka 61. člena ZN pa tudi izhaja, da poleg ugotovitve, da se prepis natančno ujema z izvirnikom, notar "v potrdilu navede, da gre za prepis listine, ki ga je stranka označila za izvirnik (poudarila Državna revizijska komisija), ali da gre za prepis overjenega oziroma navadnega prepisa listine", česar pa tudi ni mogoče subsumirati pod naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije glede predložitve originala.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagateljeva prijava nepravilna že zaradi zgoraj opredeljene neskladnosti z zahtevami iz razpisne dokumentacije, se upoštevajoč načelo hitrosti in učinkovitosti (3. člen ZRPJN) ni spuščala v ugotavljanje, ali so druge naročnikove ugotovitve glede tega, da vlagateljeva prijava ni pravilna in sprejemljiva, (ne-)utemeljene, saj bi tudi v primeru, da bi ugotovila, da je naročnik v vseh drugih primerih nepravilno ugotovil dejansko stanje, vlagateljeva prijava bila še naprej nepravilna, in sicer zaradi že ugotovljenega razloga, vlagatelj pa torej ne bi prišel v boljši pravni položaj, kot je sedaj.

Vlagatelj je v zahtevi za nadaljevanje pred Državno revizijsko komisijo št. 2320/165-2007 z dne 2. 2. 2007 opozoril na upoštevanje določb Direktive 2004/18/ES in Direktive 2004/17/ES ter poudaril, da je treba pri presoji, ali je prijava nepravilna, neprimerna in nesprejemljiva, določbe ZJN-1 in Pravilnika interpretirati v njunem "duhu", poleg tega pa opozarja na sprejem ZJN-2 in ZJNVETPS ter zamudo pri implementaciji direktiv. Najprej velja ugotoviti, da ti direktivi ne vsebujeta določb o tem, kdaj je prijavo (ponudbo) mogoče šteti za pravilno, in je torej taka ureditev prepuščena nacionalnemu pravu. V skladu z nacionalnim pravom (ki je veljalo v času izvedbe naročila) pa je pravilna ponudba opredeljena v 13. točki 3. člena ZJN-1. Ob tem pa je treba tudi ugotoviti, da se v skladu z drugim odstavkom 112. člena ZJN-2 oziroma drugim odstavkom 107. člena ZJNVETPS "druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji izvede po tem zakonu (ZJN-2 oziroma ZJNVETPS), če naročnik kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije", vendar sta zakona začela veljati 23. 12. 2006, torej že po tem, ko je naročnik kandidatom izročil razpisno dokumentacijo. Že npr. zahtevek za revizijo nosi datum 15. 12. 2006. Glede na navedeno v tem primeru ni mogoče upoštevati milejših določb ZJN-2 oziroma ZJNVETPS (slednjega pa bo moral sicer po novi ureditvi naročnik upoštevati, saj je naročnik na infrastrukturnem področju).

Državna revizijska komisija tako povzema, da zahtevek za revizijo ni utemeljen, zato je odločila, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 12. 2. 2007

predsednica senata
Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Geoplin plinovodi, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana,
- Rudis, d. d., Trbovlje, Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje,
- Montava Metalna Nova, d. o. o., Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor,
- Nivo, gradnje in ekologija, d. o. o., Lava 11, 3000 Celje,
- Plynostav Pardubice, holding joint stock company, Sukova tĹ"ida 1556, 532 33 Pardubice, Češka,
- IMP, d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
- IMP Promont - montaža, d. o. o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana - Črnuče,
- SCT, d. d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
- B.U.G. Gazobudowa Spolzka z. o. o., Ul. WolnoĹ"ci 339, 41-800 Zabrze, Poljska,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran