EN

018-033/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-033/2007-43-0199
Datum: 23. 1. 2007

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata, članice Sonje Drozdek šinko kot članice senata in predsednika Sama Červeka kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo pohištvene in splošne opreme, medicinske splošne opreme, vizualnih komunikacij ter specialne medicinske opreme in aparatov za ORL in cervikofacialni kirurški oddelek in oddelek za očesne bolezni Splošne bolnišnice Maribor ter na podlagi zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelja Medicoengineering, d. o. o., Prevale 1, Trzin, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 1. 2007 soglasno

odločila:

Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 12. 1. 2007 se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je 5. 10. 2005 sprejel sklep št. 3531-23/2003-20 o začetku postopka oddaje javnega naročila, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005, pod številko objave Ob-33678/05.

Naročnik je 4. 7. 2006 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila št. 3531-23/2003-257, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejše ponudnike izbral: za sklopa 1 in 2 ponudnika Lesnina MG oprema, d. d., Ljubljana, za sklopa 3 in 5 vlagatelja, za sklop 4 ponudnika Sanolabor, d. d., Ljubljana in za sklop 6 ponudnika Mollier, d. o. o., Celje.

Po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila je ponudnik Mollier, d. o. o., Celje vložil zahtevek za revizijo z dne 16. 8. 2006, v katerem je zatrjeval, da so vlagateljeva ponudba in ponudbi ponudnikov Lesnina MG oprema, d. d., Ljubljana in Sanolabor, d. d., Ljubljana v sklopih 2, 3, 4 in 5 nepravilne zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev, hkrati pa je zatrjeval, da njegova ponudba v sklopu 4 izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije. Ponudnik Mollier, d. o. o., Celje je v zahtevku za revizijo predlagal, da naročnik razveljavi svojo odločitev iz obvestila o oddaji javnega naročila št. 3531-23/2003-257 z dne 4. 7. 2006, in sicer v sklopih 2, 3, 4 in 5, ter ugotovi, da je njegova ponudba v sklopu 4 pravilna in mu odda javno naročilo v sklopih 2, 3 in 4.

Naročnik je 31. 8. 2006 na podlagi 16. člena ZRPJN izdal sklep št. 3531-23/2003-286 ("odločitev o delni razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila ter zavrnitvi vseh ponudb v sklopih 4 in 5"), iz katerega je razvidno, da je naročnik v 1. točki izreka odločil o zahtevku za revizijo ponudnika Mollier, d. o. o., Celje (vloga z dne 16. 8. 2006) tako, da je zahtevku ugodil v sklopih 2, 3, 4 in 5 ter v teh sklopih razveljavil obvestilo o oddaji javnega naročila št. 3531-23/2003-257 z dne 4. 7. 2006. Hkrati je naročnik navedel, da se vse ponudbe v sklopih 4 in 5 zavrne ter da se v sklopih 2 in 3 javno naročilo odda ponudniku Mollier, d. o. o., Celje.

Zoper naročnikov sklep št. 3531-23/2003-286 z dne 31. 8. 2006 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 7. 9. 2006, s katerim je izpodbijal naročnikovo odločitev z dne 31. 8. 2006 v delih, ki se nanaša na sklope 3, 4 in 5, saj naj bi bila v teh delih nezakonita, izrek naročnikove odločitve in njena obrazložitev pa naj bi bila v nasprotju, saj naj ne bi bilo razvidno, v katerem delu je naročnik ugodil zahtevku za revizijo ponudnika Mollier, d. o. o., Celje, niti naj ne bi bilo razvidno, ali bo naročnik v sklopih 2 in 3 javno naročilo oddal ponudniku Mollier, d. o. o., Celje ali pa bo nadaljeval postopek s pogajanji. Vlagatelj je tudi zatrjeval, da je njegova ponudba v sklopih 3, 4 in 5 pravilna oziroma izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, na podlagi česar je predlagal, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi in sklep št. 3531-23/2003-286 z dne 31. 8. 2006 v izpodbijanem delu razveljavi ter da kot najugodnejšega ponudnika v sklopih 3, 4 in 5 izbere vlagatelja.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 9. 2006 dopolnil zahtevek za revizijo z dne 7. 9. 2006. V tej vlogi je vlagatelj navajal, da je naročnikova odločitev št. 3531-23/2003-286 z dne 31. 8. 2006 nejasna, nezakonita in zavajajoča. Vlagatelj je tudi navajal, da je ponudba ponudnika Mollier, d. o. o., Celje v sklopih 2, 3, 4 in 5 nepravilna ter da so nepravilne tudi ponudbe ponudnikov Lesnina MG, d. o. o., Ljubljana, Mikro + Polo, d. o. o., Maribor, Sanolabor, d. o. o., Ljubljana in Atlas oprema, d. o. o., Ljubljana. Vlagatelj je predlagal, da naročnik svojo odločitev št. 3531-23/2003-286 z dne 31. 8. 2006 razveljavi v delu, ki se nanaša na sklope 2, 3, 4 in 5, da ugotovi nepravilnost ponudbe ponudnika Mollier, d. o. o., Celje, da javno naročilo v sklopih 3, 4 in 5 odda vlagatelju ter da vlagatelju povrne stroške revizijskega postopka.

Naročnik je 29. 9. 2006 izdal sklep št. 3531-23/2003-321, v izreku katerega je zapisal, da vlagateljevemu zahtevku za revizijo delno ugodi in razveljavi odločitev z dne 31. 8. 2006, hkrati pa delno ugodi tudi zahtevi za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 6. 10. 2006 obvestil, da bo revizijski postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. V tej vlogi je vlagatelj navedel, da je izrek sklepa z dne 29. 9. 2006 v 1. točki napačen, izrek sklepa pa tudi ne vsebuje zavrnilnega dela.

Ponudnik Mollier, d. o. o., Celje je z vlogo z dne 5. 10. 2006 od naročnika zahteval dodatno obrazložitev sklepa št. 3531-23/2003-321 z dne 29. 9. 2006, ki jo je naročnik izdal 12. 10. 2006. V dodatni obrazložitvi je naročnik navedel, da je s sklepom št. 3531-23/2003-321 z dne 29. 9. 2006 delno ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo in razveljavil svojo odločitev št. 3531-23/2003-286 z dne 31. 8. 2006. Naročnik je pojasnil, da je v sklepu št. 3531-23/2003-321 z dne 29. 9. 2006 ugodil zahtevku za revizijo v tistem delu, kjer je vlagatelj zahteval razveljavitev odločitve št. 3531-23/2003-286 z dne 31. 8. 2006, zavrnil pa ga je v delu, v katerem je vlagatelj zahteval, da mu naročnik odda javno naročilo v sklopih 3, 4 in 5, ter v delu, kjer je vlagatelj zahteval povrnitev vseh stroškov postopka. Naročnik je navedel, da je s sklepom št. 3531-23/2003-321 z dne 29. 9. 2006 vrnil postopek v stanje, kot je bilo 4. 7. 2006, ko je naročnik z obvestilom o oddaji javnega naročila št. 3531-23/2003-257 oddal naročilo v sklopu 2 ponudniku Lesnina MG oprema, d. d., Ljubljana, sklopih 3 in 5 vlagatelju ter sklopu 4 ponudniku Sanolabor, d. d., Ljubljana.

Ponudnik Mollier, d. o. o., Celje je vložil zahtevek za revizijo z dne 26. 10. 2006, ki je bil vsebinsko enak njegovemu zahtevku za revizijo z dne 16. 8. 2006 in v katerem je zatrjeval, da so vlagateljeva ponudba ter ponudbi ponudnikov Lesnina MG oprema, d. d., Ljubljana in Sanolabor, d. d., Ljubljana v sklopih 2, 3, 4 in 5 nepravilne zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev, hkrati pa je zatrjeval, da njegova ponudba v sklopu 4 izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije. Ponudnik Mollier, d. o. o, Celje je v zahtevku za revizijo predlagal, da naročnik razveljavi svojo odločitev iz obvestila o oddaji javnega naročila št. 3531-23/2003-257 z dne 4. 7. 2006, in sicer v sklopih 2, 3, 4 in 5, ter ugotovi, da je njegova ponudba v sklopu 4 pravilna in mu odda naročilo v sklopih 2, 3 in 4.

Naročnik je 6. 11. 2006 sprejel sklep št. 3531-23/2003-345, s katerim je zahtevek za revizijo ponudnika Mollier, d. o. o., Celje zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa je naročnik zavrnil navedbe drugega vlagatelja glede nepravilnosti vlagateljeve ponudbe ter ponudb ponudnikov Lesnina MG oprema, d. d., Ljubljana in Sanolabor, d. d., Ljubljana ter navedel, da ponudba ponudnika Mollier, d. o. o., Celje v sklopu 4 ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev.

Ponudnik Mollier, d. o. o., Celje je naročnika z dopisom z dne 14. 11. 2006 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je sprejela sklep št. 018-447/2006-42-3898 z dne 20. 12. 2006, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo (vlogi z dne 7. 9. 2006 in 12. 9. 2006) in zahtevek za revizijo ponudnika Mollier, d. o. o., Celje zavrgla kot preuranjena.

Vlagatelj je z dopisom z dne 12. 1. 2007 naročniku in Državni revizijski komisiji sporočil, da iz izreka sklepa št. 3531-23/2003-321 z dne 29. 9. 2006 izhaja, da je naročnik zahtevku za revizijo ugodil v celoti in ne le delno. Vlagatelj tudi navaja, da je Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-447/2006-42-3898 z dne 20. 12. 2006 ugotovila, da je naročnik s sklepom št. 3531-23/2003-286 z dne 31. 8. 2006 razveljavil svojo odločitev o oddaji javnega naročila z dne 4. 7. 2006 v sklopih 2, 3, 4 in 5. Vlagatelj tudi navaja, da je zoper naročnikov sklep št. 3531-23/2003-286 z dne 31. 8. 2006, ki je razveljavil prvotno odločitev o oddaji javnega naročila z dne 4. 7. 2006, vlagatelj "oddal revizijski zahtevek, katerega sedaj po tolmačenju zadnjega Sklepa DRK-ja z dne 21.12.2006 Ministrstvo oziroma naročnik ni odreagiralo vse do danes oziroma odgovarja z molkom. Molk naročnika z iztekom jutrišnjega dne razumemo kot zavrnitev našega revizijskega zahtevka, zato ponovno obveščamo Državno revizijsko komisijo o nadaljevanju našega revizijskega zahtevka."

Naročnik je Državni revizijski komisiji kot prilogo dopisu št. 3531-23/2003-370 z dne 22. 1. 2006 odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije postopka oddaje obravnavanega javnega naročila in revizijskih postopkov je Državna revizijska komisija ugotovila, da zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 12. 1. 2007 ni dopustna.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila že odločala, pri čemer je s sklepom št. 018-447/2006-42-3898 z dne 20. 12. 2006 vlagateljev zahtevek za revizijo (vlogi z dne 7. 9. 2006 in 12. 9. 2006) kot preuranjen zavrgla. Državna revizijska komisija je kot preuranjen zavrgla tudi zahtevek za revizijo z dne 26. 10. 2006 ponudnika Mollier, d. o. o., Celje. V obrazložitvi sklepa št. 018-447/2006-42-3898 z dne 20. 12. 2006 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je iz celote dokumentov, ki jih hrani naročnik v svoji spisni dokumentaciji, razvidno, da je naročnik s sklepom št. 3531-23/2003-286 z dne 31. 8. 2006 odločil o prvem zahtevku za revizijo ponudnika Mollier, d. o. o., Celje in mu v 1. točki izreka (ne glede, kako je 1. točka izreka zapisana) v celoti ugodil glede razveljavitve odločitve o oddaji javnega naročila št. 3531-23/2003-257 z dne 4. 7. 2006 v sklopih 2, 3, 4 in 5. Pri tem je Državna revizijska komisija tudi pripomnila, da "iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ki jo je Državni revizijski komisiji posredoval naročnik, ni razvidno, da se je revizijski postopek, začet na podlagi zahtevka za revizijo drugega vlagatelja (vloga z dne 16.8.2006) [tj. zahtevka za revizijo z dne 16. 8. 2006 ponudnika Mollier, d. o. o., Celje], sploh zaključil v skladu z določbami ZRPJN. Na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN mora namreč naročnik o svoji odločitvi o zahtevku za revizijo v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije, zoper katerega je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa. Iz dokumentacije ni razvidno, da bi drugi vlagatelj naročniku posredoval obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka, začetega na podlagi zahtevka za revizijo z dne 16.8.2006, niti ni razvidno, da bi naročnik izdal sklep o ustavitvi postopka revizije." Državna revizijska komisija je obrazložitev svoje odločitve zaključila z ugotovitvijo, da "je naročnik s sklepom št. 3531-23/2003-286 z dne 31.8.2006 v sklopih 2, 3, 4 in 5 razveljavil svojo odločitev o oddaji naročila z dne 4.7.2006. Oba vlagatelja bosta imela možnost uveljavljati pravno varstvo v skladu z določbami ZRPJN, ko bo naročnik, kot to določa prvi odstavek 17. člena ZRPJN, najprej zaključil revizijski postopek, začet na podlagi zahtevka za revizijo drugega vlagatelja z dne 16.8.2006 [tj. zahtevka za revizijo z dne 16. 8. 2006 ponudnika Mollier, d. o. o., Celje], in ko bo za tem v skladu z določbami ZJN-1 sprejel vsebinsko odločitev v postopku oddaje javnega naročila ter jo vročil vsem sodelujočim ponudnikom."

Po pregledu odstopljene dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz nje ni razvidno, da bi naročnik postopek revizije, ki se je začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 16. 8. 2006 ponudnika Mollier, d. o. o., Celje zoper odločitev o oddaji javnega naročila v sklopih 2, 3, 4 in 5 že končal skladno z določbami ZRPJN. Državna revizijska komisija namreč tudi tokrat pri pregledu spisne dokumentacije ni ugotovila, da bi ponudnik Mollier, d. o. o., Celje po prejemu naročnikove odločitve št. 3531-23/2003-286 z dne 31. 8. 2006 zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, iz spisne dokumentacije pa sicer tudi ni razvidno, da bi naročnik zaradi (domnevnega) molka ponudnika Mollier, d. o. o., Celje sprejel sklep o ustavitvi postopka revizije, kot to nalaga prvi odstavek 17. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je vlagatelj sicer zahteval nadaljevanje pred Državno revizijsko komisijo in da se sklicuje na molk naročnika, ki bo nastopil "z jutrišnjim dnem", vendar Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo (vlogi z dne 7. 9. 2006 in 12. 9. 2006) s sklepom št. 018-447/2006-42-3898 z dne 20. 12. 2006 kot preuranjen zavrgla, ker naročnik še ni sprejel vsebinske odločitve v postopku oddaje obravnavanega javnega naročila (glede sklopov 2, 3, 4 in 5), zoper katero bi bilo možno uveljavljati pravno varstvo v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN, zaradi česar v obravnavanem primeru zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 12. 1. 2007, ki celo temelji na že zavrženem zahtevku za revizijo in tudi po tej plati nima pravnega temelja, ni mogoče šteti za dopustno, zahtevka za revizijo (vlogi z dne 7. 9. 2006 in 12. 9. 2006) pa sicer že iz prej navedenega razloga ni mogoče vsebinsko obravnavati. Ob tem je treba tudi izpostaviti, da je v prvem odstavku 9. člena ZRPJN, kjer je opredeljen pojem aktivne legitimacije ponudnika v postopku revizije, določeno, da "zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila" (poudarila Državna revizijska komisija). Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti (3. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN) in kršitve (4. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN). Iz teh določb ZRPJN je razvidno, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo uveljavlja pravno varstvo zoper naročnikove kršitve v postopku oddaje javnega naročila, v tem primeru pa naročnik nove vsebinske odločitve v postopku oddaje javnega naročila glede sklopov 2, 3, 4 in 5 po ugoditvi zahtevku za revizijo z dne 16. 8. 2006 ponudnika Mollier, d. o. o., Celje še ni sprejel. šele ko bo naročnik po zaključenem postopku revizije zaradi vloženega zahtevka za revizijo z dne 16. 8. 2006 ponudnika Mollier, d. o. o., Celje táko vsebinsko odločitev, utemeljeno na določbah ZJN-1, sprejel, bo vlagatelj lahko tudi uveljavljal pravno varstvo skladno z ZRPJN (kot je Državna revizijska komisija sicer opozorila že v sklepu št. 018-447/2006-42-3898 z dne 20. 12. 2006). Vlagatelj bo torej lahko zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo šele, če bo zoper novo vsebinsko odločitev v postopku oddaje javnega naročila glede sklopov 2, 3, 4 in 5 (ki je naročnik v tem trenutku še ni izdal) vložil zahtevek za revizijo in bodo izpolnjeni znaki zakonskega dejanskega stanu iz 16. oziroma 17. člena ZRPJN. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da se vlagatelj neutemeljeno sklicuje na molk naročnika iz 16. člena ZRPJN, saj taka situacija glede na opisano dejansko stanje še ni mogla nastopiti, poleg tega je treba tudi ugotoviti, da se vlagatelj napačno sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije iz sklepa št. 018-447/2006-42-3898 z dne 20. 12. 2006.

Glede na ugotovljeno dejansko stanje je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija pa vlagatelja ob tej priliki tudi opozarja, da za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika morajo poteči roki iz 16. člena ZRPJN, zaradi česar obveščanje vnaprej pomeni preuranjenost vlagateljevega ravnanja.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 23. 1. 2007

Predsednica senata
Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, 1000 Ljubljana,
- odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran