EN

018-354/2005 MOL

Številka: 018-354/05-34-2927
Datum: 29. 11. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Francija Kodele kot predsednika senata, ter članice mag. Metke Cerar in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro dobavitelja posipnega materiala za izvajanje zimske službe na javnih cestah v MOL v sezoni 2005/2006 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje CPK d.d., Koper in partner SAVA TRADE d.d., Ljubljana, ki ju zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.11.2005 soglasno

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v Obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 430-209/2005-33/BL, z dne 11.10.2005.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 427.888,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 02.06.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS št. 64/2005 pod št. objave Ob-19190/05.

Naročnik je dne 11.10.2005 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 430-209/2005-33/BL, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje DROGA KOLINSKA, Živilska industrija d.d., Ljubljana. V obrazložitvi obvestila naročnik navaja, da je ponudbo vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka, ker reference iz ponudbe ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je dne 20.10.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik njegovo ponudbo zavrnil neupravičeno, saj je v ponudbo predložil izpolnjeno referenčno listo, v kateri je navedel sedem občin za katere izvaja dobavo posipnega materiala (soli) za izvajanje zimske službe na javnih cestah in nato za vsako izmed vpisanih referenc predložil tudi priporočila posameznih občin. Iz slednjih je razvidno, kakšna je bila dobava posipnega materiala za izvajanje zimske službe na javnih cestah po posameznih letih ter potrditev občin, da je vlagatelj dobavo za le-te tudi dejansko izvedel. Nadalje vlagatelj navaja, da je naročnik z dopisom št. 430-209/2005-37-BL, z dne 19.09.2005, vlagatelja pozval, naj mu posreduje kopije pogodb o dobavi posipnega materiala za izvajanje zimske službe na javnih cestah, ki jih ima sklenjene z občinami. Vlagatelj navaja, da mu je naročnik dne 20.09.2005 poslal dopis, št. 430-209/2005-38/BL, v katerem je navedel, da zgolj predložitev koncesijskih pogodb za izvajanje zimske službe ne zadostuje, saj koncesijska pogodba ni nujno tudi dokaz o dobavi soli ter, da zahteva natančne količine soli, ki so bile dobavljene v okviru posamezne koncesijske pogodbe. Vlagatelj je naročniku dostavil kopije koncesijskih pogodb in aneksov ter situacije po posameznih dobavah, iz katerih so jasno in nedvoumno razvidne tudi količine dobavljene soli pri posameznih občinah. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnika opozoril na možnost, da se reference lahko preverijo tudi pri občinah, ki so reference tudi potrdile. Vlagatelj nadalje navaja, da opravlja zimsko službo, v okviru katere dobavlja posipni material in tudi izvaja posipavanje javnih cest. Vlagatelj še pojasnjuje, da je naročniku z dopisom, z dne 03.10.2005, posredoval tudi dokazila o uvozu soli (sporazum o enotnem nastopanju in uvozne deklaracije ter fakture za posamezne pošiljke), čeprav slednja, po njegovem mnenju, nimajo nobene zveze s predmetnim javnim naročilom. Vlagatelj predlaga, da se razveljavi Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 430-209/2005-33/BL, z dne 11.10.2005, in ugotovi, da je njegova ponudba pravilna, ter da so jo kot najugodnejšo, izbere. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov vplačane takse v višini 100.000,00 SIT, stroške odvetniškega zastopanja in priprave revizijskega zahtevka po odvetniški tarifi v višini 3000 točk ter DDV in 3% materialnih stroškov.

Naročnik je s sklepom, št. 430-209/2005-47/BL, z dne 04.11.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je od vlagatelja zahteval kopije pogodb, iz katerih so razvidne količine posipnega materiala. Kot navaja naročnik je zahtevane dokumente prejel dne 22.09.2005, in sicer v dveh registratorjih.
Naročnik ugotavlja, da Pogodba o rednem vzdrževanju letnih cest v letu 2003, sklenjena z Občino Hrpelje-Kozina, velja le za leto 2003 in ne zadošča pogoju, da se morajo reference nanašati na zadnja tri leta. Naročnik nadalje navaja, da je vlagatelj priložil tudi Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Pivki, ki je sklenjena za obdobje štirih let in še ugotavlja, da Pogodba za redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest v Občini Pivka - letna služba (za obdobje od 01.04.2004 do 31.10.2004), nima z zahtevanimi referencami nobene povezave. Pogodba o rednem vzdrževanju kategoriziranih cest (za obdobje od 15.11.2003 do 31.03.2004) in obe prej navedeni pogodbi, ki so vse sklenjene z Občino Pivka pa, kot zatrjuje naročnik, ne zadoščajo pogoju, da se morajo reference nanašati na zadnja tri leta. Naročnik dalje ugotavlja, da je vlagatelj priložil tudi Koncesijsko pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica (sklenjene za obdobje oktober 2004-oktober 2007) in Aneks k pogodbi za izvajanje krpanja asfalta na občinskih cestah po naseljih v Občini Ilirska Bistrica v letu 2004. Kot ugotavlja naročnik, aneks z zahtevanimi referencami nima nobene povezave. Kot dalje zatrjuje naročnik, z zahtevanimi referencami prav tako nima nobene povezave priložena Pogodba o rednih vzdrževalnih delih na lokalnih cestah v Občini Ilirska Bistrica za obdobje julij-september 2003. Vsi prej navedeni dokumenti in Aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Ilirska Bistrica (slednji velja za obdobje 1.10.2004 do 30.09.2005) ter Aneks št. 1 k pogodbi o rednih vzdrževalnih delih na lokalnih cestah v Občini Ilirska Bistrica (za obdobje julij-september 2003), pa, kot zatrjuje naročnik, ne zadoščajo pogoju, da se morajo reference nanašati na zadnja tri leta. Naročnik še navaja, da je vlagatelj priložil tudi Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Postojna, ki je sklenjena za obdobje desetih let in Pogodbo za izvedbo rednega vzdrževanja lokalnih cest na območju Občine Postojna (za obdobje julij-avgust 2004). Za slednjo naročnik ugotavlja, da nima z zahtevanimi referencami nobene povezave. Kot navaja naročnik, je vlagatelj priložil tudi Pogodbo za opravljanje storitev zimske službe na lokalnih cestah na območju Občine Postojna (za obdobje 01.12.2003 do 31.01.2004). Za vse tri pogodbe naročnik zopet ugotavlja, da ne zadoščajo pogoju, da se morajo reference nanašati na zadnja tri leta. Tudi Aneks št. 2 za povečan obseg del rednega vzdrževanja za mesec februar 2002, Aneks št. 3 za povečan obseg del rednega vzdrževanja za mesec marec 2002, Aneks št. 1 za povečan obseg del rednega vzdrževanja za mesec januar 2002, Pogodba o rednem vzdrževanju lokalnih cest v letu 2002, Aneks št. 1 k pogodbi o rednem vzdrževanju lokalnih cest v letu 2002 in Pogodba o rednem vzdrževanju lokalnih cest v letu 2003 (vse navedene dokumente je vlagatelj sklenil z Občino Komen), po navedbah naročnika, ne zadoščajo pogoju, da se morajo reference nanašati na zadnja tri leta. Priložene reference, to je Pogodbe o dobavi soli za izvajanje zimske službe, z dne 14.03.2005 (ki je sklenjena z naročnikom samim), po mnenju naročnika ni mogoče upoštevati, saj je vlagatelj ni navedel (že) v ponudbi. Naročnik še zatrjuje, da vlagatelj za Občino Divača ni priložil nobene pogodbe, Pogodba o rednem vzdrževanju lokalnih cest v letu 2002, Pogodba o rednem vzdrževanju lokalnih cest v letu 2003, Aneks št. 3 za dela opravljena v februarju 2005 in Aneks za dela opravljena v marcu 2005 (vsi štirje dokumenti so sklenjeni z Občino Sežana) pa, po mnenju naročnika, ne zadoščajo pogoju, da se morajo reference nanašati na zadnja tri leta. Naročnik je na koncu navedel še štiri pogodbe, ki jih je vlagatelj sklenil z Občino Piran (Pogodbe o rednem vzdrževanju lokalnih cest v letu 2002, 2003, 2004 in 2005) in zaključil z ugotovitvijo, da se noben od predhodno navedenih dokumentov, ne nanaša na dobavo posipnega materiala, z izjemo Pogodbe za dobavo soli za naročnika, ki pa je ni mogoče upoštevati. Naročnik še dodaja, da časovnemu pogoju, da se morajo reference nanašati na zadnja tri leta, zadoščajo le pogodbe, ki so sklenjene z Občino Piran.
Glede dokazil o uvozu soli, naročnik pojasnjuje, da je dne 04.10.2005, prejel dopis vlagatelja, kateremu so bili priloženi dokumenti, da je vlagatelj v letu 2004 in 2005 uvažal sol, vendar le-ti, kot ugotavlja naročnik, ne dokazujejo, da je vlagatelj to sol tudi v resnici dobavil občinam, ki so mu potrdile reference. Naročnik navaja, da nakup soli ni sporen, pač pa se v zvezi s tem poraja vprašanje, za koga ponudniki tak nakup izvajajo. Naročnik meni, da v kolikor sol posredujejo kupcem so uvozniki tudi dobavitelji, v kolikor pa ponudnik, ki izvaja zimsko službo, sol tudi uvaža, iz tega izhaja, da sol uvaža za lastne potrebe, to je za potrebe izvajanja pogodbe o opravljanju zimske službe. Naročnik še ugotavlja, da je iz računov, ki jih je vlagatelj posredoval kot dokazilo potrjenim referencam, razvidno, da je vlagatelj revizijskega zahtevka s soljo sicer res razpolagal, ne pa hkrati, da jo je občinam tudi dobavljal. Po naročnikovem mnenju občine ne bi smele potrditi referenc za dobavo soli, saj bi na podlagi sklenjenih pogodb lahko potrdile le izvajanje zimskih služb, nikakor pa ne tudi dobavo soli. Naročnik zaključuje z ugotovitvama, da je vlagatelj, s posredovanimi dokazili, dokazal, da je posipni material sicer imel, vendar ga je kot izvajalec uporabljal za izvajanje storitev in ga je torej nabavil za lastne potrebe ter, da vlagatelj ni uspel izkazati dobave posipnega materiala za zadnja tri leta.

Vlagatelj je dne 08.11.2005 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj priglaša stroške za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v višini 50 odvetniških točk, povečano za DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 09.11.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 10.11.2005, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Pregled razpisne dokumentacije pokaže, da je naročnik v točki 3.7.8 razpisne dokumentacije (Reference) zapisal: "Upoštevali bomo samo reference, ki se nanašajo na dobavo posipnega materiala za posip javnih cest v zadnjih treh letih. Ponudnik mora predložiti pisna priporočila naročnikov o dobavi v skupni količini 1.000 t posipnega materiala za vsako leto posebej (ali 1 referenca za dobavo posipnega materiala v skupni količini 1.000 t ali več referenc, ki ustrezajo seštevku 1.000 t posipnega materiala). Ponudnik mora izpolniti referenčno listo (priloga št. 5) in priložiti pisna priporočila naročnikov".

Zgoraj citirano zahtevo iz razpisne dokumentacije je potrebno obravnavati kot pogoj v smislu v 10. točke 3. člena ZJN-1, ki določa, da je "pogoj" element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Natančneje so pogoji urejeni v poglavju 2.6. (Pogoji za priznanje sposobnosti), in sicer od 41. do 44. člena ZJN-1. Pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku, mora naročnik navesti v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji, izpolnjevanje pogojev pa se dokazuje z listinami v pisni ali elektronski obliki (41. člen ZJN-1). Poleg obveznih pogojev, ki so določeni že v samem zakonu (prvi, drugi in tretji odstavek 42. člena ZJN-1), lahko naročnik določi tudi druge pogoje, potrebne za izvedbo javnega naročila (četrti odstavek 42. člena in 42a. člen ZJN-1). Sporni pogoj je eden izmed izbirnih pogojev v smislu 42a. člena ZJN-1 (Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti), torej pogojev, ki jih določi naročnik po lastni presoji.

V dokaz izpolnitve zgoraj navedene zahteve iz razpisne dokumentacije so morali ponudniki izpolniti Prilogo št. 5 (Referenčna lista - lista strokovnih priporočil), v katero so morali vpisati naziv kupca, okvirno letno dobavo soli v tonah in leto sklenitve pogodbe.
Naročnik je v prilogi št. 5 ponovno zapisal vse zahteve, ki jih je zapisal že v zgoraj citiranemu pogoju in še dodal, da prikazanih referenc brez priloženih ustreznih prilog - pisnih priporočil, ne bo priznal.

Iz zgoraj citirane dikcije predmetne naročnikove zahteve torej izhaja, da so morali ponudniki, da bi se njihove ponudbe (v tem delu) štele kot pravilne (v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1), izpolniti Prilogo št. 5 (Referenčna lista - lista strokovnih priporočil), za vsako navedeno referenco pa predložiti tudi pisna priporočila njihovih pogodbenih partnerjev (naročnikov oziroma kupcev), pri čemer so morali za zadnja tri leta izkazati dobavo za (vsaj) 1000 ton posipnega materiala (soli) na leto. Za vsako leto posebej pa so lahko predložili bodisi le eno referenco v skupni količini (vsaj) 1000 ton soli, ali več referenc, ki so skupaj ustrezale količini (vsaj) 1000 ton posipnega materiala.

Med strankama v tem postopku ni sporno, da je vlagatelj v ponudbo priložil izpolnjeno Prilogo št. 5 (Referenčna lista - lista strokovnih priporočil) za sedem občin (Občina Pivka, Občina Postojna, Občina Ilirska Bistrica, Občina Piran, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Divača in Občina Komen), za vsako izmed njih pa še potrdila le-teh (ki so vsa podpisana, žigosana in datirana) o tem, da je v celoti izvršil svoje obveznosti z nemotenim potekom dobave soli za izvajanje zimske službe na javnih cestah. Iz potrdil izhajajo tako količine soli (v tonah) kot tudi leta v katerih je bila le-ta, posameznim občinam dobavljena. Iz priloženih potrdil izhaja, da je vlagatelj v zadnjih treh letih (oziroma v obdobjih 2002-2003, 2003-2004 in 2004-2005) vsem sedmim občinam skupaj v obdobju 2002-2003 dobavil 1645 ton soli, v obdobju 2003-2004 1930 ton soli in v obdobju 2004-2005 1680 ton soli.
Kot ugotavlja Državna revizijska komisija je vlagatelj predmetni pogoj, tako po obliki kakor tudi po sami vsebini (torej tako količinsko kot tudi časovno) v celoti izpolnil (oziroma ga celo presegel).

V obravnavanem primeru se je naročnik, kljub zgoraj navedenim ugotovitvam (ki jim niti ne nasprotuje) odločil, da bo preveril podane reference vlagatelja. ZJN-1 sicer od naročnika ne zahteva, da bi moral podatke, ki so mu jih predložili ponudniki v ponudbeni dokumentaciji preveriti, zato je potrebno ugotoviti, da sodi odločitev o tem, ali in v katerih primerih ter v kakšnem obsegu bo naročnik posamezne podatke in/ali informacije, ki so mu jih predložili v svojih ponudbah, v sfero naročnikove poslovne odločitve in/ali njegove odgovornosti za njegovo lastno poslovanje. Sicer pa takšni naročnikovi odločitvi ne oporeka niti vlagatelj, slednji namreč zgolj zatrjuje, da je oddal najugodnejšo ponudbo (s podano najnižjo ceno) in da je naročniku v ta namen posredoval veliko količino dokumentov, to je kopij koncesijskih pogodb, aneksov ter situacij po posameznih dobavah, iz katerih so jasno in nedvoumno razvidne tudi količine dobavljene soli po posameznih občinah.
Naročnik pa nasprotno zatrjuje, da se noben od posredovanih dokumentov, in sicer pogodb in aneksov za vsako izmed občin, ki so reference potrdile, ne nanaša na dobavo posipnega materiala, z izjemo pogodbe za dobavo soli za samega naročnika, ki pa je, po njegovem mnenju, ni mogoče upoštevati (ker reference za dobavo soli Mestni občini Ljubljana vlagatelj ni vključil že v ponudbo) in hkrati ugotavlja, da postavljenemu pogoju, da se morajo reference nanašati na zadnja tri leta, zadoščajo le pogodbe, ki so bile sklenjene z Občino Piran.

Glede na zgoraj ugotovljeno dejansko stanje je Državna revizijska komisija v obravnavani revizijski zadevi ugotavljala, ali je naročnik ravnal v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo, ko je vlagateljevo ponudbo označil kot nepravilno in jo izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Pregled naknadno posredovane dokumentacije pokaže, da je vlagatelj naročniku le-to posredoval v dveh fasciklih, ki so razdeljeni v sedem razdelkov (vsak izmed njih se nanaša na eno izmed občin, ki so vlagatelju potrdile dobavo posipnega materiala - soli v ponudbi), v katerih se nahajajo koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarskih javnih služb, pogodbe o rednem vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest, pogodbe o rednem vzdrževanju lokalnih cest, aneksi k le-tem in zlasti velika količina situacij, ki jih je vlagatelj na podlagi le-teh izstavljal občinam. Kot ugotavlja Državna revizijska komisija se situacije nanašajo na vseh sedem občin v letih 2002, 2003, 2004 in 2005, v skoraj vseh pa so navedene tudi postavke za dobavljene količine soli (posipnega materiala) v tonah. Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom v tem, da priložene pogodbe in aneksi k le-tem ne izkazujejo (tudi) količine dobavljene soli, vendar pa je naročnik očitno spregledal, da bi le-te lahko ugotovil iz priloženih situacij, ki jih je vlagatelj izstavljal občinam in na podlagi katerih mu je vsaka posamezna občina tudi (sproti oziroma v roku 30 dni od prejema le-teh) poravnavala svoje obveznosti, in med njimi tudi obveznosti iz naslova dobavljene soli. Zapisano drugače. Če bi naročnik pregledal (tudi) priložene situacije bi lahko nedvoumno ugotovil, da je vlagatelj v okviru priloženih pogodb za občine opravljal (med drugim) tudi dobavo soli, zato njegova argumentacija, da se računi (situacije) nanašajo le na izvajanje zimske službe in (celo) da priložena dokumentacija izkazuje le vlagateljevo razpolaganje s soljo, ne pa tudi dobave le-te, ne vzdrži revizijske presoje.
še več. Naročnik ne le, da je očitno prezrl posredovane situacije (iz katerih je torej razvidno, da vlagatelj s soljo ni zgolj rapolagal temveč, da jo je občinam tudi dobavljal), pač pa je od vlagatelja zahteval tudi dokazila o uvozu soli (čeprav takšnega dokazila v razpisni dokumentaciji sploh ni zahteval) in na podlagi prejetih dokumentov ugotovil, da le-ti ne zadoščajo časovnemu obsegu, ki ga je v razpisni dokumentaciji navedel kot pogoj, saj naj bi se le-ti nanašali zgolj na leti 2004 in 2005, (potem pa zopet ugotovil, da iz le-teh izhaja le dejstvo, da je vlagatelj sol uvažal ne pa tudi, da jo je hkrati tudi dobavljal občinam, ki so mu reference potrdile). V zvezi s tem ga je potrebno opozoriti, da bi moral v primeru, če je hotel od ponudnikov tudi dokazila o uvozu posipnega materiala - soli za zadnja tri leta, takšno zahtevo tudi zapisati v samo razpisno dokumentacijo in/ali da naročnik po oddaji ponudb (oziroma v fazi njihovega pregleda in ocenjevanja) ne more postavljati dodatnih pogojev oziroma spreminjati že postavljenih zahtev (drugi odstavek 25. člena ZJN-1).

Ob vsem zgoraj navedenem je potrebno ugotoviti, da naročnik ni navedel zadostnih argumentov, iz katerih bi bilo mogoče zaključiti, da vlagatelj posameznim občinam, v zadnjih treh letih, ni dobavil zahtevane količine soli (v smislu postavljenega pogoja iz 3.7.8. točke razpisne dokumentacije), zato je Državna revizijska komisija postavljenemu zahtevku ugodila in razveljavila odločitev naročnika, ki je vsebovana v Obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 430-209/2005-33/BL, z dne 11.10.2005.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija lahko da napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija je ugotovila, da naročnik ni dovolj natančno raziskal dejanskega stanja v zvezi z izpolnjevanjem pogoja iz 3.7.8. točke razpisne dokumentacije. Naročnik bo zato moral v spornem delu ponovno pregledati, s strani vlagatelja (dodatno) priloženo dokumentacijo in ugotoviti, ali je, upoštevaje predloženo dokumentacijo (zlasti priloženih situacij), vlagatelj v zadnjih treh letih posameznim sedmim občinam (Občini Pivka, Občini Postojna, Občini Ilirska Bistrica, Občini Piran, Občini Hrpelje-Kozina, Občini Divača in Občini Komen) dobavil (vsaj) 1000 ton soli letno. Pri tem ne sme spreminjati tozadevno postavljenega pogoja iz 3.7.8. točke razpisne dokumentacije oziroma zahtevati (ali upoštevati) kakršnihkoli dokumentov, ki predmetno zahtevo že presegajo ali jo spreminjajo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, je Državna revizijska komisija, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti znesek plačane takse v višini 100.000,00 SIT, stroške sestave revizijskega zahtevka v višini 2400 odvetniških točk, povečano za 20% (skupaj tako 316.800,00), materialne stroške v višini 4.488,00 SIT (2% od protivrednosti 1000 točk ter 1% od protivrednosti 1400 točk, povečano za 20% DDV) ter 50 odvetniških točk, povečano za 20% DDV za stroške sestave zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (skupaj tako 6.600,00 SIT). Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v skupnem znesku 427.888,00 SIT v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo pod izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.11.2005

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
- DROGA KOLINSKA, Živilska industrija d.d., Kolinska 1, Ljubljana.
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana

Natisni stran