EN

018-332/2005 Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-332/2005-31-2706
Datum sprejema: 11. 11. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar, kot predsednice senata, ter članov Jožefa Kocuvana in Vesne Cukrov, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "izdelava in dobava registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, nadomestnih registrskih tablic in specimnov registrskih tablic ter njihovo uničevanje, in sicer za potrebe triletnega obdobja", ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Cetis, d.d., Čopova 24, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.11.2005 soglasno

odločila:

1. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 29.09.2005, se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 20.05.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za "izdelavo in dobavo registrskih tablic za motorna in priklopna vozila". Spremembo tega sklepa, s katero je spremenil nekatere roke za izvedbo predmetnega javnega naročila, je naročnik izdal dne 29.07.2005. Predhodni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 50, z dne 20.05.2005, pod številko objave Ob-13795/05, predhodno informativno obvestilo pa v Uradnem listu EU, št. S 94, z dne 18.05.2005, pod številko objave 93062. Javni razpis pod opisom "izdelava in dobava registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, nadomestnih registrskih tablic in specimnov registrskih tablic ter njihovo uničevanje, in sicer za potrebe triletnega obdobja", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 54, z dne 03.06.2005, pod številko objave Ob-15723/05, ter Uradnem listu EU, št. S 105, z dne 02.06.2005, pod številko objave 104786.

Do roka za oddajo ponudb, ki je potekel dne 04.07.2005, ob 15 uri, je naročnik prejel skupno šest ponudb, kar je razvidno iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 05.07.2005.
Naročnik je pred sprejemom odločitve o oddaji naročila od nekaterih ponudnikov zahteval dodatna pojasnila. Vlagatelj je tako, na zahtevo naročnika, dodatna pojasnila slednjemu posredoval dne 08.07.2005, 14.07.2005, 15.07.2005, 18.07.2005, 25.07.2005 ter 29.07.2005.

Dne 20.07.2005 si je naročnik ogledal prostore, kjer naj bi se, skladno z vlagateljevo ponudbo, izvajala "personalizacija" registrskih tablic.

Dne 16.09.2005 je naročnik izdal "Sklep o izidu naročila", št. 1714-09-430-36/2005, iz katerega izhaja, da javni razpis ni uspel, zato se oddaja javnega naročila ponovi. V obrazložitvi svoje odločitve je navedel, da so bile vse prejete ponudbe nepravilne, zato jih je zavrnil, javni razpis pa je potrebno ponoviti. Ob tem je glede vlagateljeve ponudbe navedel, da slednji za material aluminijasta pločevina in tiskarske barve ni predložil ustreznih dokazil o skladnosti materialov s tehničnimi specifikacijami predmetne razpisne dokumentacije.

Dne 30.09.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil revizijski zahtevek. V njem pojasnjuje, da je naročnik v točki 7.9. razpisne dokumentacije zahteval predložitev dokazila neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije za preiskave o preizkusu materialov za izdelavo aluminijaste pločevine, retroodsevne folije in tiskarske barve, na osnovi tehnične specifikacije. V dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo ponudbe, dopolnitvi in spremembi razpisne dokumentacije, z dne 16.06.2005, je naročnik pojasnil, da so zahtevana dokazila neodvisne usposobljene organizacije, ki je pooblaščena za opravljanje preizkusov, ter da je le-ta lahko domača ali pa tuja organizacija. Prav tako pa lahko ponudnik predloži tudi ustrezna dokazila oziroma potrdila o preizkusu navedenih materialov, ki jih je pridobil od proizvajalca teh materialov. Na podlagi navedenih zahtev v razpisni dokumentaciji je bil s strani vlagatelja predložen Certifikat ustreznosti, ki ga je izdala MPA Hannover iz Nemčije (MaterialprĂĽfanstalt fĂĽr Werkstoffe des Maschinenwesens und Kunststoffe), ustanova za testiranje materialov, ki je pooblaščena za opravljanje številnih ISO testov, med drugim tudi za testiranje registrskih tablic. Navedena institucija je izdala Certifikat, ki potrjuje, da so vzorci retroreflektivnih tablic podjetja A. Sievers, GmbH, ki so bili testirani pri njih, povsem v skladu s pravili DIN 74069 in ISO 7591/98, ki ga določa tudi tehnična specifikacija. Nikjer v razpisni dokumentaciji in dodatnih pojasnilih pa ni bilo navodila ali zahteve, da je potrebno predložiti dokazilo o skladnosti s standardom SIST EN 485-1 in 485-4. V certifikatu, ki ga je predložil vlagatelj, je navedeno, da registrske tablice in v certifikatu navedeni materiali ustrezajo testom, ki ji opravljajo na Inštitutu MPA v Nemčiji. Ugotovitev naročnika, da predloženo dokazilo ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, je tako nepravilna, saj certifikat le-te povsem ustreza. Na njem so jasno navedene vse tri vrste materialov, ki jih A. Sievers uporablja pri izdelavi, in jih bo uporabljal, ter proizvajalci teh materialov. Glede na trditve naročnika v zvezi z neustreznostjo aluminija pa vlagatelj pojasnjuje, da nemški standard DIN 74069 kot minimum predpisuje aluminij z oznako Al199/H22, pri čemer pa ni nobenih omejitev glede odstopanj navzgor, zato se v praksi pri proizvodnji registrskih tablic uporablja aluminij z oznako Al99/H42. Slednji, ki ga določajo tudi tehnične zahteve razpisne dokumentacije, uporablja pri proizvodnji tudi A. Sievers, na njem pa je bil opravljan tudi test, na podlagi katerega je bil izdan certifikat. Prav tako pa je bilo predstavniku naročnika ob ogledu poslovnih prostorov vlagatelja pojasnjeno, da se bo pri izdelavi uporabljal predpisan aluminij, to je aluminij z oznako Al99/H42. Vse navedeno velja tudi za testirane barve, ki se bodo uporabljale. Gre za barve podjetja Proell KG iz Nemčije, ki so že bile testirane, kar navedeni certifikat potrjuje. To je skladno z izrecnim dovoljenjem naročnika, da lahko ponudnik predloži tudi ustrezna dokazila oziroma potrdila o preizkusu navedenih materialov, ki jih je pridobil od proizvajalca teh materialov. Iz navedenega sledi, da je popolnoma ustrezen vsak od testiranih materialov posebej in tudi izdelek kot celota. Naročnik je s tem, ko predloženega dokazila, to je Certifikata z dne 06.07.2005, ki ga je izdala MPA, in vlagateljevega dodatnega pojasnila, z dne 29.07.2005, ni upošteval (oziroma ga je označil kot neustreznega zahtevam razpisne dokumentacije), dejansko stanje zmotno in nepopolno ugotovil. S tem, ko je vlagateljevo ponudbo ocenil za nepravilno, in je odločil, da javni razpis ni uspel, pa je zmotno uporabil materialno pravo. Vlagatelju je s takšnim ravnanjem nastala škoda, saj njegova ponudba, ki je bila v skladu z merili iz razpisne dokumentacije najugodnejša, ni bila izbrana.
Vlagatelj zato predlaga, da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi, da se predložena dokazila prizna kot ustrezna, vlagateljevo ponudbo oceni kot pravilno in popolno in ugotovi, da v celoti izpolnjuje zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije in je po merilih za ocenjevanje ponudb najugodnejša, ter da naročnik spremeni svojo določitev, to je sklep, št. 1714-09-430-36/2005, z dne 16.09.2005. Vlagatelj predlaga, da naročnik sprejme odločitev o oddaji javnega naročila, s katero bo le-to oddal njemu. Vlagatelj v revizijski postopek priglaša tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer za plačilo takse za revizijo, v višini 200.000,00 SIT, ter za stroške poštnine, v višini, kot je razvidna iz poštnega žiga na ovojnici, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, v 15 dneh.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom, z dne 17.10.2005, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V obrazložitvi svoje odločitve je navedel, da iz zahtev razpisne dokumentacije, v zvezi z materialom aluminijasta pločevina, jasno izhaja, da je za izdelavo registrskih tablic potrebno uporabljati aluminijasto pločevino debeline 0,98 +/- 0,03 mm, z oznako Al 99/H42, standarda SIST EN 485-1, SIST EN 485-4, z določenimi mehanskimi lastnostmi. Na obrazcu priloge, št. II/10, so morali ponudniki navesti podatke o materialih in dobaviteljih materialov za izdelavo registrskih tablic. Ponudniki so morali, skladno z navedbo iz točke 7.9. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb (v nadaljevanju: Navodila), za dokazovanje ustreznosti aluminijaste pločevine predložiti dokazilo neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije za preiskave o preizkusu materialov za izdelavo, in sicer na osnovi specifikacij iz VI. dela razpisne dokumentacije. Vlagatelj je na obrazcu iz priloge, št. II/10, kot dobavitelja aluminijaste pločevine navedel firmo Novelis Deutschland GmbH, iz Nemčije, k obrazcu pa je priložil opis izdelka tega proizvajalca, in sicer "zvitki aluminija za avtomobilske registrske tablice", z dne 20.06.2005. Po podatkih o kemični sestavi, trdoti, mehanskih lastnostih ter debelini material, naveden v obrazcu, ustreza zahtevam razpisne dokumentacije. Nasprotno navedenemu pa dokazuje certifikat MPA Hannover, ki ga je vlagatelj kot dokazilo o ustreznosti oziroma preizkusu obravnavanega materiala predložil naročniku. Iz certifikata namreč izhaja, da je šlo v tem primeru za preizkušanje nemške registrske tablice (izdelka kot celote) in ne posameznih materialov. Iz besedne zveze drugega stavka prvega odstavka tega certifikata pa gre nedvoumno ugotoviti, da bodo (oziroma naj bi bile) tehnične lastnosti, zahtevane v razpisni dokumentaciji, šele dosežene. Torej certifikat omenja oziroma le predvideva možnost doseganja tehničnih lastnosti za kovino iz aluminija, zahtevanih z razpisno dokumentacijo, v bodočem obdobju. Zaradi neskladja med podatki o materialu iz obrazca, št. II/10, ter navedenim certifikatom, je naročnik vlagatelja zaprosil za dodatna pojasnila k ponudbi. V slednjih je pri opredelitvi aluminijaste pločevine vlagatelj navedel, da se uporablja material Al99/H42, hkrati pa se sklicuje na nemški standard DIN 74069, ki pa določa aluminij z oznako Al99/H22 (točka 4 standarda DIN 74069), kar je v neskladju z zahtevami razpisne dokumentacije. Dejstvo, da gre za testiranje nemških tablic, je evidentno tudi iz podatka o širini pločevine, namenjene za izdelavo registrskih tablic, in sicer ta znaša 113,9 mm, v tehničnih specifikacijah zahtevane dimenzije pa so 520x 120 mm, 430x 220 mm, 180x 180mm ter 150 x 150 mm. Iz navedenega izhaja, da iz tovrstnega materiala sploh ni mogoče proizvajati slovenskih registrskih tablic. Predloženo dokazilo tako ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, vlagateljeva ponudba pa je nepravilna.
Glede vlagateljeve navedbe o tem, da nemški standard predvideva aluminij z oznako Al99/H22, pri čemer pa ni nobenih omejitev glede odstopanj navzgor, zato se v praksi uporablja aluminij z oznako Al99/H42, naročnik navaja, da gre pri dokazovanju ustreznosti aluminijaste pločevine zgolj za obljube vlagatelja, kar pa se nikakor ne more enačiti z dokazilom ustrezne neodvisne institucije. Vlagatelj bi moral svojo trditev, da se v praksi uporablja aluminij z oznako Al99/H42, podkrepiti z ustreznim dokazilom, predloženo dokazilo pa zahtevam razpisne dokumentacije ne ustreza.
Glede testiranja barv, ki se bodo uporabljale, naročnik opozarja, da so v razpisni dokumentaciji določene barve, ki jih je potrebno uporabljati za izdelavo registrskih tablic, na obrazcu iz priloge št. II/10 pa so ponudniki morali navesti podatke o materialih in dobaviteljih materialov za izdelavo registrskih tablic. Ponudniki so za dokazovanje ustreznosti tiskarskih barv morali predložiti dokazilo neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije za preiskave o preizkusu materialov za izdelavo, in sicer na osnovi tehničnih specifikacij iz VI. dela razpisne dokumentacije. Vlagatelj je na obrazcu iz priloge, št. II/10, kot dobavitelja tiskarskih barv navedel firmi Pröll KG in ITW Folis BV, in sicer za barvo serije PUR-ZK ter folijo za registrske tablice, ki se nanaša z vročim odtiskovanjem. Kot dokazilo o ustreznosti barv je vlagatelj predložil strokovno informacijo 3/2005 PUR-ZK, podjetja Pröll iz Nemčije, pri kateri gre za navodilo proizvajalca uporabnikom in ne za dokazilo o ustreznosti barv; dokument je poleg tega izdan s strani proizvajalca in ne s strani neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj je poleg tega predložil informacijski list- folija za registrske tablice, podjetja ITW Foils BV, Nizozemska, ki pa je le osnovna informacija, ne pa dokazilo o ustreznosti barv; tudi ta dokument je bil poleg tega izdan s strani proizvajalca in ne s strani neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj pa je predložil tudi certifikat testne institucije MPA Hannover; slednji ne dokazuje ustreznosti barv po zahtevah iz razpisne dokumentacije, temveč le barv, ki se uporabljajo pri izdelavi nemških registrskih tablic. Iz tega gre ugotoviti, da predloženi certifikat ni ustrezen, saj ne izkazuje zahtevanih podatkov iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. Naročnik pri tem vlagatelju ne oporeka primernosti izbire izdajatelja certifikata.
Iz navedenih razlogov je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 19.10.2005, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 25.10.2005, slednji odstopil fotokopije dela dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Dne 25.10.2005 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil pripravljalno vlogo, v kateri je ponovno pojasnil svoja stališča do predmetne zadeve. V vlogi je priglasil tudi nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer za poštnino, v višini, kot je razvidna iz poštnega žiga na ovojnici.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 28.10.2005, naročnika pozvala k predložitvi vse originalne dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je dokumentacijo Državni revizijski komisiji dostavil dne 10.11.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v konkretni zadevi je sporno, ali je naročnik vlagateljevo ponudbo upravičeno zavrnil kot nepravilno. V zvezi s slednjo je naročnik namreč ugotovil, da vlagatelj v njej ni predložil ustreznih dokazil o skladnosti materiala aluminijasta pločevina in materiala tiskarske barve s tehničnimi specifikacijami predmetne razpisne dokumentacije, takšno ugotovitev pa vlagatelj prereka.

Državna revizijska komisija z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila ugotavlja, da je naročnik v točki 7.9 le-te, med pogoji za priznanje sposobnosti, zahteval: "Dokazila neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije za preiskave o preizkusu materialov za izdelavo, in sicer: aluminijaste pločevine, retroodsevne folije in tiskarske barve, na osnovi tehničnih specifikacij, ki so v VI. delu te razpisne dokumentacije.".

Naročnik je v razpisni dokumentaciji dalje predvidel obrazec, poimenovan kot "priloga št. II/10", v katerega so morali ponudniki za materiale "aluminijasta pločevina", "retroodsevna folija" in "tiskarske barve" zapisati podatke o materialu in o dobavitelju materiala ter podati seznam najpomembnejših dobav slednjega na področju izdelave registrskih tablic ali drugih izdelkov, ki temeljijo na tehnologijah, s katerimi se izdelujejo registrske tablice.

Na vprašanje enega od potencialnih ponudnikov je naročnik dne 16.06.2005 v zvezi z zahtevo iz točke 7.9 razpisne dokumentacije podal naslednje dodatno pojasnilo: "Zahtevana so dokazila ustrezne neodvisne usposobljene organizacije, ki je pooblaščena za opravljanje tovrstnih preizkusov (pri nas npr. ZAG, lahko pa je to tudi zunanja institucija). Ponudnik lahko tudi predloži ustrezna dokazila oz. potrdila o preizkusu navedenih materialov, ki jih je pridobil od proizvajalca teh materialov, saj obstaja velika verjetnost, da omenjene teste že posedujejo. Poleg tega pa je proizvajalcem gotovo v interesu, da ta material prodajo. Zaradi nediskriminatornosti novoustanovljenih proizvajalcev oziroma dobaviteljev zahtevanih materialov, ki omenjenih testov za svoje materiale verjetno še nimajo, ali za primer, da bo moral potencialni ponudnik teste pridobiti sam, naročnik v zvezi s to točko podaljšuje rok za predložitev navedenih dokazil, in sicer lahko ponudniki le-te predložijo v 7 dneh po roku za predložitev ponudb.".

S točko 7.9 razpisne dokumentacije povezano dodatno pojasnilo je naročnik podal tudi dne 27.06.2005, ko je na vprašanje ali lahko ponudnik ponudi tudi aluminij z zaščito H-12, ne pa z zaščito H-42 odgovoril, da "označba stanja zlitine valjanih izdelkov H12 (četrt trdo hladno obdelano) pomeni, da je ta pločevina slabše kvalitete z vidika trdnosti". Iz omenjenega pojasnila tako izhaja zaključek, da aluminija z označbo H-12 ni dopustil.

V šestem delu razpisne dokumentacije, poimenovanem kot "Vrsta in opis predmeta javnega razpisa, tehnične specifikacije, zaščitni elementi in predvidene količine", je naročnik za vsako od skupin registrskih tablic, ki so predmet javnega naročila, podal svoje tehnične zahteve. Ob tem pa je za vse registrske tablice, razen za "samolepilne preizkusne registrske tablice za motorna vozila dimenzije 450x100mm in motorna kolesa dimenzije 150x150 mm", pri točki "Aluminijasta pločevina", podal naslednje zahteve:

"Za izdelavo registrskih tablic se uporablja aluminijasta pločevine debeline 0,98 Â" 0,03mm.
Oznaka: Al 99/H 42
Standardi: SIST EN 485-1, SIST EN 485-4
Mehanske lastnosti: - natezna trdnost Rm = 80-110 N/mm²
- meja plastičnosti Rp0,2>70 N/mm²
- raztezek A 50>9%
Površina: - V:2200-25 kromatirano, hrbtna stran lakirana s prozornim lakom- alkid melamin - R: 2200-00 kromatirano

Preizkušanje aluminija:

Preiskave aluminijaste pločevine se izvrši pri neodvisni pooblaščeni inštituciji, na vzorcih pločevine: 2 kosa ploščic 100x100 mm (za pregled površinske zaščite) in 5 kosov nateznih preizkušancev za pločevino in trakove debeline 1mm, v skladu s SIST EN 10002-1 (Anex B).".

Podobno je naročnik za vse registrske tablice, razen za "samolepilne preizkusne registrske tablice za motorna vozila dimenzije 450x100mm in motorna kolesa dimenzije 150x150 mm", pri točki "Barvanje vtisnjenih črk, številk in robu", med drugim podal naslednjo zahtevo glede barv:
"- rdeča RAL 3002
- zelena RAL 6011
- modro RAL 5002
- črna".

Pri vseh registrskih tablicah je naročnik podal tudi zahtevo, da morajo biti le-te izdelane skladno s standardom ISO 7591/98.

Državna revizijska komisija na podlagi zgoraj opredeljenih zahtev razpisne dokumentacije ugotavlja, da so bili ponudniki, da bi bila njihova ponudba pravilna, med drugim dolžni predložiti dokazila oziroma potrdila o preizkusu materialov, ki so jih ponudili, v skladu s tehničnimi zahtevami razpisne dokumentacije.

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre uvodoma ugotoviti, da slednji v njej nastopa s podizvajalcem A.Sievers GmbH, Nemčija, ki naj bi izvajal izdelavo praznih- nepersonaliziranih registrskih tablic.

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre dalje ugotoviti, da je slednji pod postavko "Material: Aluminijasta pločevina" ponudil izdelek "Zvitki aluminija za avtomobilske registrske tablice", predstavljen v obliki opisa, podanega s strani Novelis GmbH, Nemčija. Iz slednjega med drugim izhaja, da gre za zvitke z zlitino WG-2S, po določitvi Novelisa, "EN AW-1200 [Al99] po EN 573-3", s stanjem trdote kovine "H 42 po normi Novelisa", širine 113,9 mm.

Pod postavko "Material: Tiskarske barve-A" je vlagatelj ponudil "tiskarske barve serije PUR-ZK", dobavitelja Pröll KG, Nemčija, predstavljene v obliki "strokovne informacije" slednjega. Pod postavko "Material: Tiskarske barve-B" je vlagatelj ponudil "folijo za registrske tablice, ki se nanaša z vročim odtiskovanjem", dobavitelja ITW Foils BV, Nizozemska, predstavljeno v obliki "informacijskega lista" slednjega.

Vlagatelj je v okviru ponudbene dokumentacije, pod postavko "Material: Retroodsevna folija", priložil tudi "Poročilo o preskusu št.: K 90190", z dne 23.06.1999, izdano na zahtevo prosilca "Laboratorij 3M (Evropa)", s strani MPA- Material Testing Institute, Nemčija. Iz poročila izhaja, da je predmet le-tega "popolna preiskava retro odsevne registrske tablice v skladu z mednarodnim standardom ISO 7591, izdaja z dne 12.01.1982, izključno točka 16" ter "dodatna popolna preiskava v skladu z veljavnim nemškim standardom DIN 74 069, Retro odsevne registrske tablice za motorna vozila in priklopnike. Izdaja standarda julij 1996, izključno točka 6.1.1". Iz poročila izhaja tudi, da je bil preskusni material "10 registrskih tablic DIN 74 069-110 x 520 Al SW, 2 prazni tablici brez retro odsevne folije, 1 odsevna folija, 2 prazni tablici izbočene oblike. Natančna identifikacija folije: 3M SL 4750 Serija". Iz poročila izhaja tudi rezultat preiskave, skladno s katerim "preiskave v skladu z ISO 7591 in DIN 74 069 niso razkrile nobene napake. Vse registrske tablice dobavljene za preiskavo ustrezajo mednarodnemu standardu ISO 7591 in nemškemu standardu DIN 74 069".

Dne 08.07.2005 je vlagatelj naročniku dostavil certifikat, iz katerega naj bi izhajala ustreznost materialov za izdelavo registrskih tablic. Iz certifikata, dne 06.07.2005 izdanega s strani MPA, Nemčija, izhaja naslednji zapis: "S tem potrjujemo, da dani vzorci retro-reflektivnih tablic podjetja A. Sievers GmbH odgovarjajo standardnim testom za material v našem raziskovalnem inštitutu za avtomobilske registrske tablice tukaj v Nemčiji. Tehnična specifikacija bo dosežena, v skladu s pravili (DIN 74069) in (ISO 7591-98). Na podlagi izjave podjetja A. Sievers GmbH bodo uporabili material od navedenih dobaviteljev.". V nadaljevanju certifikata so navedeni dobavitelji posameznih materialov, pri čemer je kot en izmed dobaviteljev aluminija naveden Novelis GmbH, Nemčija, kot en izmed dobaviteljev barv pa Pröll KG, Nemčija.

V povzetku zgoraj navedenega gre ugotoviti, da iz vlagateljeve ponudbe in dodatnih pojasnil k le-tej izhaja:

- da naj bi izdelavo praznih- nepersonaliziranih registrskih tablic izvajal podizvajalec A.Sievers GmbH, Nemčija,
- da naj bi se pri izdelavi registrskih tablic uporabljal aluminij dobavitelja Novelis GmbH, Nemčija, in sicer v obliki zvitkov z zlitino WG-2S, po določitvi Novelisa, "EN AW-1200 [Al99] po EN 573-3", s stanjem trdote kovine "H 42 po normi Novelisa", širine 113,9 mm,
- da naj bi se pri izdelavi registrskih tablic uporabljale "tiskarske barve serije PUR-ZK", dobavitelja Pröll KG, Nemčija,
- da je bilo na zahtevo "Laboratorij 3M (Evropa)" v letu 1999 izvedeno testiranje določenega števila registrskih tablic, ob čemer je bilo ugotovljeno, da: "preiskave v skladu z ISO 7591 in DIN 74 069 niso razkrile nobene napake. Vse registrske tablice dobavljene za preiskavo ustrezajo mednarodnemu standardu ISO 7591 in nemškemu standardu DIN 74 069",
- da je MPA, Nemčija, dne 06.07.2005 izdal certifikat, s katerim je potrdil, da "dani vzorci retro-reflektivnih tablic podjetja A. Sievers GmbH odgovarjajo standardnim testom za material v našem raziskovalnem inštitutu za avtomobilske registrske tablice tukaj v Nemčiji. Tehnična specifikacija bo dosežena, v skladu s pravili (DIN 74069) in (ISO 7591-98)". Ob tem je bila upoštevana izjava podjetja A. Sievers GmbH, Nemčija, da bo aluminij dobavljal tudi od dobavitelja Novelis GmbH, Nemčija.


Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev ugotavlja, da vlagatelj v svoji ponudbi ni predložil zahtevanega dokazila o testiranju materialov za izdelavo, to je aluminijaste pločevine in tiskarske barve, na osnovi tehničnih specifikacij iz VI. dela razpisne dokumentacije. Kot pravilno ugotavlja naročnik, gre namreč ugotoviti, da opis izdelka "Zvitki aluminija za avtomobilske registrske tablice", podan s strani Novelis GmbH, Nemčija, "strokovna informacija" o barvah, dobavitelja Pröll KG, Nemčija, ter "informacijski list", dobavitelja folij ITW Foils BV, Nizozemska, ne predstavljajo dokazil o preizkusu aluminijaste pločevine in tiskarske barve, temveč zgolj proizvajalčeve predstavitve ponujenih produktov, s katerimi pa zahteve razpisne dokumentacije po predložitvi dokazila o testiranju ponujenih materialov niso izpolnjene. Slednje pa ravno tako niso izpolnjene s predložitvijo "Poročila o preskusu št.: K 90190", z dne 23.06.1999, ter certifikata, z dne 06.07.2005, oba izdana s strani MPA- Material Testing Institute, Nemčija. Iz nobenega od omenjenih dokumentov namreč ne izhaja, da je bil predmet testiranja prav material, to je aluminij in tiskarske barve, ki ga je v svoji ponudbi ponudil vlagatelj; dokumenta namreč izkazujeta le testiranje določenega števila registrskih tablic, katerih materialna sestava pa ni navedena. Zgolj iz dejstva, da iz certifikata z dne 06.07.2005 izhaja, da je registrske tablice v testiranje predložil vlagateljev podizvajalec, pri čemer je slednji navedel, da bo aluminij med drugim dobavljal tudi od podjetja Novelis GmbH, Nemčija, tiskarske barve pa tudi od podjetja Pröll KG, Nemčija, ni mogoče izpeljati zaključka, da so bili testirani prav materiali omenjenih podjetij, ki jih je v svoji ponudbi kot materiale za izdelavo slovenskih registrskih tablic ponudil ponudnik. Ob zapisanem gre glede materiala aluminijasta pločevina izpostaviti še, da tudi dejstvo, da je bila pri preizkusu, ki ga je izvajal MPA, Nemčija, ugotovljena skladnost testirane registrske tablice s standardom DIN 74069, ne izkazuje, da so bili pri testirani registrski tablici uporabljeni materiali, kot jih zahteva predmetna razpisna dokumentacija. Kot navaja vlagatelj, standard DIN 74069 kot minimum namreč predpisuje aluminij z oznako Al 99/H22, tako pa iz ugotovitve o skladnosti testirane registrske tablice s tem standardom ni mogoče izpeljati zaključka, da je bil pri testiranju registrske tablice dejansko testiran aluminij z oznako Al 99/H42, kot je bil zahtevan v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila, in ki naj bi ga, sledeč z ničemer dokumentiranim navedbam vlagatelja, pri svoji proizvodnji uporabljal tudi vlagateljev podizvajalec.

V povzetku navedenega gre ugotoviti, da vlagatelj ni uspel izkazati, da se v njegovi ponudbi predložena dokazila nanašajo na testiranje ponujenih materialov za izdelavo, to je aluminijaste pločevine in tiskarske barve, na osnovi tehničnih specifikacij iz VI. dela razpisne dokumentacije, zaradi česar gre šteti, da vlagatelj zahtevanih dokazil o testiranju teh materialov ni predložil.

Državna revizijska komisija v okviru revizijskega postopka ni presojala pravilnosti naročnikove ugotovitve o tem, da vlagatelj ni predložil dokazila o skladnosti materiala s standardoma SIST EN 485-1 in 485-4, saj presoja te trditve, ob zgoraj argumentirani ugotovitvi, da vlagatelj v svoji ponudbi ni predložil nikakršnega dokazila o testiranju ponujenih materialov za izdelavo registrskih tablic, ni bila možna.

Iz določil 13. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1) izhaja, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004) je podobno ponudba nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Iz določil prvega odstavka 76. člena ZJN-1 dalje izhaja, da mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s tem, ko v svoji ponudbi ni predložil zahtevanega dokazila o testiranju materialov za izdelavo registrskih tablic, to je aluminijaste pločevine in tiskarske barve, na osnovi tehničnih specifikacij iz VI. dela razpisne dokumentacije, ni v celoti izpolnil vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, njegova ponudba pa je posledično nepravilna. Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati neskladja naročnikove odločitve o zavrnitvi njegove ponudbe s predpisi s področja oddaje javnih naročil, posledično pa enako velja tudi za naročnikovo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb (naročnikove odločitve o zavrnitvi ostalih ponudb vlagatelj namreč ne ocenjuje kot sporne), je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev revizijski zahtevek zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 11.11.2005

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana,
- Cetis, d.d., Čopova 24, Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.

Natisni stran