EN

018-322/2005 IVZ

Številka: 018-322/05-33-2680
Datum: 7. 11. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter predsednika dr. Aleksija Mužine in člana Francija Kodele kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za prevoze zdravil, ki ga je vložilo podjetje City Express d.o.o., Gregorčičeva 23, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Jana Kapelj, Kersnikova 6/III, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Inštituta za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 7.11.2005 soglasno

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se v delu, v katerem mu naročnik ni ugodil, zavrže.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka revizije v višini 318.400,00 SIT, kot mu jih je priznal s sklepom, št. 400-037-73/04-29/05, z dne 3.10.2005, ter dodatnih 48.900,00 SIT, skupno torej 367.300,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 88-90/04, z dne 13.08.2004, pod številko objave Ob-21568/04 objavil javni razpis za oddajo naročila storitev po omejenem postopku za prevoze zdravil (javni razpis št. 400-037-73/2004).

Naročnik je dne 16.9.2004 izdal obvestilo o priznanju sposobnosti, s katerim je več prijaviteljem (med drugim tudi vlagatelju) priznal sposobnost za nadaljnja tri leta. Dne 3.11.2004 je naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila, s katerim je v treh sklopih izbral najugodnejše ponudnike. Naročnik je ponovno izdal odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 7.12.2004, s katerim je sklenil "ponoviti predmetni javni razpis v II. fazi", skladno z drugim odstavkom 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Naročnik je dne 2.2.2005 (tretjič) izdal odločitev o oddaji javnega naročila, s katerim je javno naročilo ponovno oddal trem ponudnikom. Vlagatelj je zoper navedeno odločitev vložil zahtevek za revizijo, z dne 7.3.2005, ki mu je naročnik z dopolnilnim sklepom, z dne 14.4.2005 (po sklepu naročnika, z dne 17.3.2005, in sklepu Državne revizijske komisije, št. 018-94/05-33-726, z dne 8.4.2005) ugodil tako, da je razveljavil odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, z dne 2.2.2005, ter razveljavil II. fazo predmetnega javnega razpisa.

Naročnik je dne 3.8.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za prevoze zdravil po odprtem postopku ter javni razpis za predmetno storitev objavil v Uradnem listu RS, št. 76/05, z dne 12.08.2005, pod številko objave Ob-22025/05 (javni razpis št. 900-037-73/2005).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 15.9.2005, v katerem naročniku očita, da je s tem, ko je razpisal novo javno naročilo (št. 900-037-73/2005), ki je vsebinsko identično z javnim naročilom št. 400-037-73/2004, ravnal nezakonito ter v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, zaradi česar vlagatelj meni, da mora naročnik javno naročilo št. 900-037-73/2005 v celoti razveljaviti ter nadaljevati z II. fazo postopka oddaje javnega naročila št. 400-037-73/2004 po omejenem postopku. Vlagatelj je obenem navedel tudi nezakonitosti v ravnanju naročnika pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila št. 900-037-73/2005, in sicer kontradiktornost in neopredeljenost razpisne dokumentacije, (ne)določljivost predmeta javnega naročila ter nejasnost in neopredeljenost obveznih pogojev. Vlagatelj (primarno) predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se javno naročilo št. 900-037-73/2005 v celoti razveljavi, ter zahteva, da naročnik nadaljuje z II. fazo postopka oddaje javnega naročila št. 400-037-73/2004, v roku 30 dni od izdaje "tega sklepa" povabi ponudnike s priznano sposobnostjo k oddaji ponudb v II. fazi postopka in le-tega v skladu z ZJN-1 zaključi. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov postopka revizije (po priloženem stroškovniku v skupnem znesku 636.800,00 SIT), v roku 15 dni od izdaje "tega sklepa", z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti do plačila, pod izvršbo. Vlagatelj podrejeno predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se javno naročilo št. 900-037-73/2005 v celoti razveljavi, naročnik pa naj pripravi novo razpisno dokumentacijo v roku 30 dni od izdaje "tega sklepa".

Naročnik je dne 3.10.2005 izdal sklep, št. 400-037-73/04-29/05, s katerim je odločil, da se zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila št. 400-037-73/2004 kot prepozen zavrže, da se zahtevku za revizijo postopka oddaje javnega naročila št. 900-037-73/2005 ugodi in se to javno naročilo razveljavi, ter da se vlagatelju prizna polovica priglašenih stroškov v zvezi z revizijo v višini 318.400,00 SIT, višja stroškovna zahteva pa se zavrne. Naročnik v obrazložitvi utemeljuje, da je zadnjo odločitev v zvezi z javnim naročilom št. 400-037-73/2004 sprejel dne 14.4.2004, zaradi česar je vlagateljev zahtevek za revizijo tega postopka skladno z 12. členom ZRPJN prepozen in ga je potrebno kot takega zavreči. V drugem delu naročnik navaja, da je po preizkusu vlagateljevih navedb v zvezi s pomanjkljivostjo razpisne dokumentacije odkril, da le-te resnično obstajajo, zato je sklenil že na tej podlagi vlagatelju ugoditi in javno naročilo št. 900-037-73/2005 razveljaviti.

Vlagatelj je naročniku dne 6.10.2005 posredoval obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, v katerem opozarja, da naročnik s sklepom, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, ni v celoti odločil o vlagateljevem predlogu za pravno varstvo, ter da je naročnik neupravičeno zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na javno naročilo št. 400-037-73/2004. Vlagatelj priglaša tudi nadaljnje stroške postopka, in sicer v višini 200 odvetniških točk za sestavo vloge (obvestila), 2% administrativnih stroškov ter 20% DDV na odvetniške storitve.

Naročnik je (v zvezi z vlagateljevo zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja) dne 13.10.2005 izdal odločbo, s katero je vlagateljevo zahtevo za seznanitev z vsebino ponudb na javni razpis za prevoz zdravil, št. 400-037-73/2004, zavrnil. V odgovor na naročnikovo odločbo je vlagatelj dne 21.10.2005 vložil prvo pripravljalno vlogo, v kateri priglaša nadaljnje stroške postopka, dne 24.10.2005 pa je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil "Obvestilo", s katerim jo seznanja o vloženem obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ter podvaja stroške, priglašene v prvi pripravljalni vlogi, saj naj bi se le-ta nanašala na oba postopka oddaje javnega naročila, št. 400-037-73/2004 in št. 900-037-73/2005. Vlagatelj v obvestilu predlaga, da se ugodi primarnemu zahtevku iz zahtevka za revizijo z dne 15.9.2005.

Državna revizijska komisija je naročnika in vlagatelja z dopisom, z dne 24.10.2005, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, dne 27.10.2005 povabila na sestanek zaradi pridobitve dodatnih pojasnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 27.10.2005, priglasil nadaljnje stroške postopka, in sicer stroške udeležbe na sestanku v višini 200 odvetniških točk.

Po pregledu dokumentacije, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter njunih dodatnih pojasnil, podanih na sestanku, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se vlagateljev zahtevek za revizijo nanaša na dva postopka oddaje javnega naročila z istim predmetom (prevozi zdravil), in sicer na javno naročilo št. 400-037-73/2004, ki ga je naročnik oddajal po omejenem postopku in pravnomočno zaključil prvo fazo postopka, ter javno naročilo št. 900-037-73/2005, ki ga je naročnik pričel oddajati po odprtem postopku. Glede na (očitno) medsebojno povezanost obeh postopkov in dejstvo, da sta tako vlagatelj v zahtevku za revizijo kot tudi naročnik v sklepu, s katerim je o zahtevku za revizijo odločil, oba postopka obravnavala hkrati, pa tudi glede na (deloma napačen) pravni pouk, ki ga je naročnik zapisal v navedenem sklepu, je temu sledila tudi Državna revizijska komisija in obravnavala vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka kot celoto (sicer bi moral vlagatelj zoper naročnikovo odločitev v delu, v katerem je le-ta njegov zahtevek za revizijo zavrgel, skladno z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN na Državno revizijsko komisijo vložiti pritožbo).

Nadalje velja poudariti, da je naročnik s sklepom, z dne 3.10.2005, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na razveljavitev postopka oddaje javnega naročila št. 900-037-73/2005, v celoti ugodil; med strankama ostaja tako spor zgolj še v delu, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila št. 400-037-73/2004, torej v tistem delu, v katerem je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel.

Državna revizijska komisija je spričo navedenega in spričo vlagateljevega izrecnega predloga (kot je razviden iz "Obvestila", z dne 24.10.2005, da se ugodi primarnemu revizijskemu zahtevku, odločala (le) o vlagateljevem predlogu, da mora naročnik nadaljevati z II. fazo postopka oddaje javnega naročila št. 400-037-73/2004 in v roku 30 dni od izdaje tega sklepa povabiti ponudnike s priznano sposobnostjo k oddaji ponudb v II. fazi postopka ter le-tega v skladu z ZJN-1 zaključiti. Pri tem gre opozoriti, da ima Državna revizijska komisija kot neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil v revizijskem postopku zgolj kasatorična pooblastila, kar pomeni, da s svojim sklepom ne more nadomestiti nobene odločitve naročnika v postopku oddaje javnega naročila, v konkretnem primeru naročnika ne more prisiliti, da bi pričeti postopek oddaje javnega naročila za prevoze zdravil po omejenem postopku, št. 400-037-73/2004, nadaljeval. Skladno s tem gre vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, v katerem mu naročnik ni ugodil, zavreči.

Državna revizijska komisija pa ob navedenem naročnika skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN opozarja, da je postopek oddaje javnega naročila št. 400-037-73/2004 veljaven in da za isti predmet javnega naročila ni dopustno začeti novega postopka oddaje naročila, dokler prvi ni zaključen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov, in sicer 100.000,00 SIT za plačano revizijsko takso, 2000 odvetniških točk + 20% DDV za sestavo zahtevka za revizijo v postopku oddaje javnega naročila št. 400-037-73/2004, 2000 odvetniških točk + 20% DDV za sestavo zahtevka za revizijo v postopku oddaje javnega naročila št. 900-037-73/2005, ter 2% administrativnih stroškov na odvetniške storitve, vse skupaj v znesku 636.800,00 SIT. Naročnik je vlagatelju glede na delni uspeh v postopku revizije priznal polovico priglašenih stroškov, torej znesek 318.400,00 SIT.

Državna revizijska komisija je vlagatelju, skladno z 22. členom ZRPJN in drugim odstavkom 154. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, kot potrebne stroške priznala znesek plačane takse v višini 100.000,00 SIT ter stroške za sestavo zahtevka za revizijo v višini 2000 odvetniških točk + 20% DDV s pripadajočimi materialnimi stroški (glede na to, da je vlagatelj v postopku revizije pred naročnikom v bistvenem delu uspel), kar skupno znese 367.300,00 SIT. Naročnik mora vlagatelju tako povrniti stroške v višini 318.400,00 SIT, kot mu jih je priznal s sklepom, z dne 3.10.2005, ter dodatnih 48.900,00 SIT.

Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo v delu, v katerem mu ni ugodil naročnik, ravno tako ni ugodila, je bilo zahtevo za povračilo stroškov nadaljnjega revizijskega postopka skladno z 22. členom ZRPJN potrebno zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 8.11.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, Ljubljana
- Odvetnica Jana Kapelj, Kersnikova 6/III, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran