EN

018-327/2005 MOP

Številka: 018-327/2005-35-2577
Datum: 25. 10. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata, člana Jožefa Kocuvana kot člana senata in članice mag. Metke Cerar kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za priznanje usposobljenosti za projektiranje objektov (sanacij objektov, rekonstrukcij objektov, gradenj nadomestnih objektov, novogradenj objektov), namenjenih popotresni obnovi po potresu dne 12.7.2004 ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje GRADIS, BIRO ZA PROJEKTIRANJE d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ksenija Ocvirk, štihova 14, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 25.10.2005

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 25.3.2005 sprejel sklep o začetku postopka in imenovanju komisije za priznanje usposobljenosti za projektiranje objektov (sanacij objektov, rekonstrukcij objektov, gradenj nadomestnih objektov, novogradenj objektov), namenjenih popotresni obnovi po potresu dne 12.7.2004, ki obsega: projektiranje arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih inštalacij, električnih inštalacij, komunalne opreme s priključki in zunanjo ureditvijo; vse skladno z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04) in pripadajočimi tehničnimi predpisi ter pravilniki, za obdobje treh let. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 36/05, z dne 08.04.2005, pod št. objave Ob-9392/05.

Naročnik je izdal sklep o priznanju usposobljenosti, št. 351-00-408/2004, z dne 6.6.2005.

Ponudnik PRIMA d.o.o., Ljubljana je vložil zahtevek za revizijo, z dne 24.06.2005, kateremu je naročnik s sklepom, z dne 11.07.2005, delno ugodil in svoj sklep o usposobljenosti ponudnikov razveljavil v delu, ki se nanaša na priznanje usposobljenosti ponudnika GRADIS BIRO ZA PROJEKTIRANJE d.o.o. in ponudnika ABIES PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING d.o.o.. Naročnik je v preostalem delu zahtevek za revizijo zavrnil, ponudniku PRIMA d.o.o. pa priznal povračilo stroškov v višini 84.427,00 SIT. Državna revizijska komisija je v nadaljevanju revizijskega postopka sprejela sklep, št. 018-258/05-35-1975, z dne 22.08.2005, s katerim je pritožbo ponudnika PRIMA d.o.o. zavrgla kot prepozno ter zavrnila njegovo zahtevo za povrnitev stroškov postopka.

Naročnik je sprejel sklep, št. 351-00-408/2004, z dne 06.09.2005, o spremembi sklepa o priznanju usposobljenosti, št. 351-00-408/2004, z dne 06.06.2005, in sicer tako, da se usposobljenost za projektiranje projektov, namenjenih popotresni obnovi po potresu dne 12.07.2004, ne prizna vlagatelju ter ponudniku ABIES PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING d.o.o..

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 15.09.2005, v katerem izpodbija odločitev naročnika v sklepu, z dne 06.09.2005. Vlagatelj navaja, da naročnik z izpodbijanim sklepom ni sprejel odločitve v skladu s 16. členom ZRPJN (naročnik bi moral postopek oddaje javnega naročila delno ali v celoti razveljaviti) ter da je napačno ugotovil, da vlagateljev podizvajalec PE-A d.o.o. ni predložil dokazila, da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa. Vlagatelj navaja, da je podizvajalec PE-A d.o.o. poleg delnega izpiska iz sodnega registra ponudbi predložil tudi historični izpisek iz sodnega registra in drugo dokumentacijo, ki izkazuje dejavnosti, za katere je podjetje PE-A d.o.o. registrirano. Ker podjetje PE-A d.o.o. nima usklajene dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti, lahko Sodni register Okrožnega sodišča pri izdaji izpiska lahko izda le delni izpisek, katerega priloge so listine historičnega izpiska. Vlagatelj dodaja, da podjetje PE-A d.o.o. z dnem 26.01.2002, ko je stopila v veljavo Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/2002), ni uskladil dejavnosti s klasifikacijo v uredbi, vendarle pa je kljub temu registriran pri Okrožnem sodišču za opravljanje dejavnosti, hkrati pa od datuma zadnjega vpisa 15.11.1996 pri tem podjetju tudi ni prišlo do nikakršnih sprememb v sodnem registru. Vlagatelj predlaga, da se izpodbijani sklep, z dne 06.09.2005 v celoti razveljavi in razpis delno ali v celoti razveljavi.

Naročnik je s sklepom, z dne 30.09.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji zahtevanega spornega pogoja lahko razvidno le iz rednega izpiska iz sodnega registra, podizvajalec PE-A d.o.o. pa je ponudbi vlagatelja priložil le delni izpisek iz sodnega registra. Naročnik navaja, da predlagatelj izpisa ni zahteval podatkov o dejavnosti družbe v izpisku sodnega registra, historični izpisek, na katerega se vlagatelj sklicuje, pa izkazuje le kronološki pregled registriranih dejavnosti in ni dokazilo o aktualni registrirani dejavnosti družbe. Naročnik pojasnjuje, da v primeru, da za posamezno družbo ni bila izvedena prilagoditev Standardni klasifikaciji dejavnosti, kot v primeru podjetja PE-A d.o.o., ki je obvezna in predpisana z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, redni izpisek iz sodnega registra ne vsebuje oznake dejavnosti. Iz listin v ponudbi torej ne izhaja, da podjetje PE-A d.o.o. izpolnjuje pogoj registracije, listin, ki so bile starejše od zahtevanih, pa naročnik ni upošteval, saj iz predloženega delnega izpiska sodnega registra ne izhaja, da bi bil historični izpisek sestavni del delnega izpiska. Naročnik še pojasnjuje, da je ravnal skladno z zakonom, ko je delno ugodil zahtevku za revizijo ponudnika PRIMA d.o.o. ter delno razveljavil odločitev o priznanju sposobnosti, med drugim v delu, ki se nanaša na vlagatelja. Po pravnomočno zaključenem prvem revizijskem postopku je naročnik sprejel novo konstitutivno odločitev, s katero je med drugim preklical sposobnost vlagatelju tega revizijskega zahtevka.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 10.10.2005, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 17.10.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je navedba vlagatelja, da naročnik s sklepom, z dne 06.09.2005, o spremembi sklepa o priznanju usposobljenosti ni sprejel odločitve v skladu s 16. členom ZRPJN, neutemeljena. Nasprotno, naročnik je ravnal procesno povsem pravilno in v skladu z določilom 16. člena ZRPJN, ko je najprej s sklepom, z dne 11.07.2005, sprejel odločitev o zahtevku za revizijo (ponudnika PRIMA d.o.o.) in le-temu delno ugodil in svoj sklep o usposobljenosti ponudnikov v delu razveljavil, v preostalem delu pa zahtevek za revizijo zavrnil, po pravnomočnosti postopka revizije pa je sprejel še odločitev v postopku oddaje javnega naročila ter spremenil svojo odločitev o priznanju sposobnosti. Sprejem odločitve naročnika v postopku oddaje javnega naročila namreč ne normira 16. člen ZRPJN, pač pa 76. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), na podlagi katerega mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne ter nato izbrati najugodnejšo ponudbo.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da je naročnik napačno ugotovil, da njegov podizvajalec PE-A d.o.o. ni predložil dokazila, da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki 8. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal, da mora ponudnik za podizvajalce, če sodelujejo s ponudnikom v ponudbi, priložiti še dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo ne sme biti starejše od 3 mesecev), in sicer za pravne osebe: redni izpisek iz sodnega registra, ki ga izda Okrožno sodišče.

Kot je razvidno iz ponudbe vlagatelja, je le-ta za podizvajalca PE-A d.o.o. predložil delni redni izpisek iz sodnega registra, izpisan na dan 18.04.2005, iz katerega izhaja, da so bili na zahtevo predlagatelja izpisa izpisani samo podatki o subjektu ter zastopnikih, ostali podatki, vpisani v sodni register, pa so bili izpuščeni. Iz delnega rednega izpiska iz sodnega registra podjetja PE-A d.o.o. tako sploh ni razvidno, za katere dejavnosti je navedeno podjetje registrirano. Državna revizijska komisija pripominja, da iz historičnega izpiska, kot izhaja iz obrazca: "Registrski list številka 3", ki ga je vlagatelj priložil svoji ponudbi in iz katerega naj bi bilo razvidno, za katere dejavnosti je podjetje PE-A d.o.o. registrirano (dejavnosti niso usklajene ne z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti iz leta 2002, niti z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 34/1994, 33/1995, 15/1996, 89/1998, 12/1999), ne izhaja, da je sestavni del delnega rednega izpiska, zato le-te ni mogoče upoštevati že zaradi štampiljke Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. III. R 4599/2004, po kateri ta fotokopija ustreza izvirniku registrskega lista z veljavnimi podatki na dan 20.12.2004. Ker je bil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila roka za predložitev ponudb ali prijav za sodelovanje določen dne 09.05.2005, sporno dokazilo, ki naj izkazuje izpolnjevanje obravnavane zahteve razpisne dokumentacije, pa ne sme biti starejše od 3 mesecev, Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik ni ravnal nepravilno, ko je ponudbo vlagatelja, zaradi nepredložitve dokazila o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa za podizvajalca PE-A d.o.o., označil za nepravilno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 25.10.2005

Predsednik senata:
Dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana
- Odvetnica Ksenija Ocvirk, štihova 14, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran