EN

018-306/2005 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-306/05-32-2493
Datum: 12. 10. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata ter članov mag. Metke Cerar in Jožefa Kocuvana kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo laboratorijskega materiala in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje DR. GORKIČ zdravstvena dejavnost, zastopanje in prodaja medicinske opreme d.o.o., Nova vas 22, Logatec (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 12.10.2005

odločila:

1. Vlagateljevemu primarnemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v spremembi obvestila o oddaji javnega naročila za dobavo laboratorijskega materiala za sklop 06 in sklop 20, št.: 5020-8/2004-142, z dne 05.08.2005, v delu, ki se nanaša na sklop 06 (presejalni testi).

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15-dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je predhodni razpis za dobavo blaga (dilatacijski material, laboratorijski material,, obvezilni material, infuzijski in transfuzijski sistemi, RTG filmi, katetri, endoproteze - srčne, sklepne, pacemakerji, dializni material,zdravila) po omejenem postopku objavil v Uradnem listu RS, št. 38/04, z dne 16.04.2004, pod številko objave Ob-10131/04, javni razpis za dobavo laboratorijskega materiala pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 57-58/04, z dne 28.05.2004, pod številko objave Ob-14701/04. V Uradnem listu RS, št. 85-87/04, z dne 06.08.2004, je naročnik objavil popravek objave javnega razpisa. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik predmetno javno naročilo razdelil na 34 sklopov.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 24.09.2004, obvestil, da mu je priznal sposobnost in s tem status kandidata za sklop 03 (osnovne epruvete za vakumski odvzem krvi), sklop 04 (pribor za odvzem krvi), sklop 06 (presejalni testi) in sklop 10 (kvalitativna analiza urina vezana za aparat labureader). Naročnik je dne 04.02.2005 poslal povabilo k oddaji ponudbe za II. fazo oddaje javnega naročila blaga po omejenem postopku za dobavo laboratorijskega materiala za prvo šestmesečno obdobje. Na podlagi izvedene II. faze (prvo obdobje) je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila po omejenem postopku za dobavo laboratorijskega materiala ter za sklop 06 (presejalni testi) kot najugodnejšega ponudnika izbral vlagatelja. Na podlagi vloženega zahtevka za revizijo ponudnika Interexport Mednarodna trgovina d.o.o., Dunajska 139, Ljubljana je naročnik dne 05.08.2005 izdal spremembo obvestila o oddaji javnega naročila za dobavo laboratorijskega materiala za sklop 06 in sklop 20, št. 5020-8/2004-142, s katerim je za sklop 06 (presejalni testi) izbral ponudnika Interexport Mednarodna trgovina d.o.o., Dunajska 139, Ljubljana kot najugodnejšega ponudnika (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 11.08.2005 zahteval dodatno obrazložitev spremembe obvestila o oddaji javnega naročila za dobavo laboratorijskega materiala za sklop 06 (presejalni testi) ter hkrati zaprosil za vpogled v del ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika. Naročnik je dne 25.8.2005 posredoval vlagatelju zahtevano dodatno obrazložitev spremembe obvestila o oddaji javnega naročila ter mu dne 29.08.2005 dovolil vpogled v del ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika.

Vlagatelj je zoper naročnikovo spremembo odločitve o oddaji javnega naročila za dobavo laboratorijskega materiala za sklop 06 (presejalni testi) vložil zahtevek za revizijo, z dne 02.09.2005, v katerem navaja, da je iz 12. in 13. člena razpisne dokumentacije razvidno, da je naročnik kot merilo za izbor ponudbe navedel najnižjo ceno za posamezen sklop, ki mora vključevati vse stroške, vključno z davki. Vlagatelj meni, da je izbrani ponudnik v ponudbi za določene artikle nezakonito podal znižano 8,5 % davčno stopnjo in s pomočjo tega dosegel, da je bila njegova ponudba za sklop 06 najugodnejša. Vlagatelj navaja, da je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila kršil določbe Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) in sicer načelo enakopravnosti ponudnikov (prvi odstavek 7. člena ZJN-1) in določbe, vezane na pravilnost, primernost in sprejemljivost ponudbe (prvi odstavek 76. člena ZJN-1). Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je naročnik z dopisom, z dne 24.03.2005, od ponudnikov za nekatere sklope, med drugim tudi za sklop 06, zahteval pojasnilo, ker so ponudniki za določene artikle izbrali različne davčne stopnje in jih pozval, da do 30.03.2005 posredujejo pojasnila oziroma dokazila, da so izbrali pravilno davčno stopnjo za vse artikle - šifre iz tabele in navedejo številke carinskih tarif, ki so podlaga, da so za te artikle izbrali 8,5 % DDV. Iz priloge zahteve za pojasnila je razvidno, da je izbrani ponudnik za sklop 06 podal znižano 8,5 % davčno stopnjo za 17 od 21 artiklov, vlagatelj pa le za 3 artikle. Vlagatelj je dne 29.03.2005 v pojasnilih navedel tarifne oznake za artikle, ki jih je ponudil po znižani 8,5 % davčni stopnji, pravilnost dodelitve splošne 20 % davčne stopnje pa je zakonsko utemeljil in podkrepil z dopisom in zavezujočima odločbama Generalnega carinskega urada RS, ki se nanašata na dva presejalna testa, pod šiframa 00400281 in 00400260. Iz opisa blaga zavezujoče carinske tarifne informacije Generalnega carinskega urada je razvidno, da testa delujeta "na osnovi modificiranega imunološkega proizvoda dobljenega iz krvi živali" oziroma "s pomočjo imunološke določitve", torej na imunološkem principu, zato sta bila uvrščena v nomenklaturo carinske tarife 3002 10 99, od katere se po Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 25/05; v nadaljnjem besedilu: ZDDV) in po Pravilniku o izvajanju ZDDV (Uradni list RS, št. 17/04; v nadaljnjem besedilu: PZDDV) obračunava splošna 20 % stopnja DDV. Vlagatelj opozarja, da na imunološkem principu deluje tudi 14 artiklov iz sklopa 06, kar je v večini primerov razvidno že iz naziva artiklov ("imunokromatografski", "imunološki") v specifikaciji ponudbe s cenami za prvo obdobje, za katere je izbrani ponudnik podal 8,5 % davčno stopnjo ter s tem dosegel najugodnejšo ponudbo za sklop 06. Vlagatelj navaja, da je naročnik v dodatni obrazložitvi spremembe odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila v skladu s strokovnim pojasnilom Ministrstva za finance, Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov in Sektorja za davčni in carinski sistem navedel, da so "â??. za pravilno obračunavanje DDV v posameznih transakcijah prvenstveno odgovorni davčni zavezanci. Njihova obveznost izhaja neposredno iz ZDDV in PZDDV. Za morebitno preverjanje odločitve zavezanca o uporabi splošne ali znižane stopnje DDV pa je pristojna Davčna uprava RS oz. v primeru uvoza blaga v Skupnost Carinska uprava RS.". Vlagatelj nadaljuje, da je že dne 29.03.2005 predložil ustrezna dokazila Carinske uprave RS, vendar naročnik v nasprotju z zgornjo navedbo ponudbe izbranega ponudnika ni zavrnil. V zvezi s tem vlagatelj opozarja, da so davčni zavezanci tudi javni zdravstveni zavodi, ki so naročnika pooblastili za izvedbo javnega naročila.
Vlagatelj navaja, da se je z dodelitvijo pravilne 20 % davčne stopnje za večino artiklov iz sklopa 06 znašel v neenakopravnem položaju z drugimi ponudniki, ki so za te artikle podali nepravilno davčno stopnjo (8,5 %), torej tudi z izbranim ponudnikom, saj bi v primeru, če bi izbrani ponudnik podal ponudbo v skladu z ZDDV in PZDDV, bi bila skupna vrednost njegove ponudbe višja od ponudbe vlagatelja.
Vlagatelj meni, da bi naročnik po ugotovitvi, da so v ponudbah za sklop 06 predmetnega javnega naročila za določene artikle podane različne davčne stopnje, pri ustreznih državnih organih moral preveriti pravilnost ponudb in bi nepravilne ponudbe v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 moral zavrniti.
Vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi spremembo obvestila o oddaji javnega naročila za dobavo laboratorijskega materiala, z dne 05.08.2004 (pravilno: 2005), v delu, ki se nanaša na sklop 06 (presejalni testi) in da naročnik po preverjanju pravilnosti ponudb za sklop 06 izbere ponudnika z najugodnejšo pravilno ponudbo oziroma podrejeno, da naročnik oz. Državna revizijska komisija razveljavi celoten postopek oddaje javnega naročila za nabavo laboratorijskega materiala v delu, ki se nanaša na sklop 06 (presejalni testi) in o tem obvesti vse ponudnike, ki so oddali ponudbo. Vlagatelj tudi predlaga, da mu naročnik v vsakem primeru povrne stroške postopka po priloženem stroškovniku z zakonitimi zamudnimi obrestmi, vse v 8 dneh od odločitve, da ne bo izvršbe in sicer takso za revizijski zahtevek v višini 100.000,00 SIT ter stroške v protivrednosti 200 točk po odvetniški tarifi z 20 % DDV za posvet z odvetnikom.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št.: 5020-/2004-142, z dne 21.09.2005, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, v skladu s tem pa je zavrnil tudi zahtevo za povračilo stroškov. Naročnik navaja, da je preveril vlagateljeve navedbe, izvedel predložene dokaze in listine ter dne 07.09.2005 pozval stranko z nasprotnim interesom (izbranega ponudnika), da se izreče o navedbah vlagatelja. Naročnik je od izbranega ponudnika prejel odgovor, ki vsebuje dokument Davčne uprave RS, Generalnega davčnega urada ter dokument Carinske uprave RS, Generalnega carinskega urada, ki oba potrjujeta pravilnost opredelitve davčne stopnje za diagnostični pripomoček z imenom "multi-drug single-line test panel in single-drug test panel" z uporabo 8,5 % DDV; oba dokumenta je
je priložil k sklepu. Naročnik navaja, da je preverjal davčne stopnje vseh ponudb v fazi analize ponudb in v revizijskem postopku ter pridobil dokaze od strank z nasprotnimi interesi, kot predvideva ZUP. Vsa mnenja glede določanja stopnje DDV potrjujejo pravilnost uporabe 8,5 % DDV za sporni artikel. V skladu s strokovnim pojasnilom Ministrstva za finance, Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Sektorja za davčni in carinski sistem, so "â??. za pravilno obračunavanje DDV v posameznih transakcijah prvenstveno odgovorni davčni zavezanci. Njihova obveznost izhaja neposredno iz ZDDV in PZDDV. Za morebitno preverjanje odločitve zavezanca o uporabi splošne ali znižane stopnje DDV pa je pristojna Davčna uprava RS oz. v primeru uvoza blaga v Skupnost Carinska uprava RS.". Naročnik navaja, da je glede na navedeno mnenje od izbranega ponudnika zahteval potrdila Carinske in Davčne uprave Republike Slovenije v smislu preveritve odločitve tega davčnega zavezanca, da uporabi nižjo davčno stopnjo ter da je to potrdilo prejel, izbrani ponudnik pa odgovarja za resničnost posredovanih podatkov in dokumentov, na podlagi katerih sta navedena organa potrdila uporabo nižje davčne stopnje. Naročnik poudarja, da je korektno vodil postopek, sledil temeljnim načelom ZJN-1 in zavrača navedbe vlagatelja o nespoštovanju načela enakopravnosti ponudnikov, definiranega v 7.členu ZJN-1.
Naročnik v tej fazi postopka ugotavlja, da je zaradi vloženih revizijskih zahtevkov v postopku pretekla veljavnost vseh ponudb, hkrati pa je od predvidenega šestmesečnega obdobja ostalo le še manj kot trimesečje. Iz navedenih razlogov bo naročnik predmetno fazo zaključil kot neuspešno in pričel z II. fazo postopka izbire predmetnega javnega naročila za 2. obdobje.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 27.09.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj poudarja, da je kot dokaz pravilnosti dodeljene davčne stopnje zahtevku za revizijo priložil zavezujoči tarifni informaciji Generalnega carinskega urada RS o uvrstitvi v nomenklaturo carinske tarife za dva artikla (test za droge in test za ugotavljanje nosečnosti), naročnik pa je zahtevek za revizijo zavrnil na podlagi nezavezujoče tarifne informacije Generalnega carinskega urada RS, ki se nanaša le na test za droge in jo je pridobil od izbranega ponudnika. Naročnik ni izvedel vseh dokazov in zahtev iz vloženega revizijskega zahtevka in vlagateljeve trditve o pravilni davčni stopnji v njegovi ponudbi za test za ugotavljanje nosečnosti sploh ni obravnaval ter je zato neupravičeno zavrnil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga, da se izvede ponovna presoja dokazov med nasprotnima stranema. Vlagatelj opozarja, da se revizijski zahtevek nanaša na javno naročilo z rokom veljavnosti do konca leta 2006 (v 3 fazah postopka) in da bo naročnik ob ponovnem zbiranju ponudb za 2. in 3. fazo istega naročila ponovno zavezan k upoštevanju ponudb s pravilnimi davčnimi stopnjami.

Naročnik je z dopisom, z dne 28.09.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji, z dopisom, z dne 29.09.2005, pa je posredoval še dodatno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku najprej presojala vlagateljev primarni revizijski zahtevek, v katerem vlagatelj predlaga razveljavitev spremembe obvestila o oddaji javnega naročila za dobavo laboratorijskega materiala v delu, ki se nanaša na sklop 06, in izbiro najugodnejšega ponudnika po preverjanju ponudb glede določitev stopenj DDV za posamezne proizvode.

V zvezi z revizijskimi navedbami vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji za II. fazo oddaje naročila blaga po omejenem postopku za dobavo laboratorijskega materiala za prvo šestmesečno obdobje v okviru omejenega postopka v 6. členu navedel, katere dokumente morajo predložiti kandidati, da se ponudba šteje za pravilno ter v točki 2. zahteval "izpolnjeno bazo artiklov s cenami - "Specifikacija ponudbe s cenami (za prvo šestmesečno obdobje)" (natisnjena verzija in disketa).".
V 12. členu razpisne dokumentacije je naročnik določil vsebino ponudbene cene: "V bazo artiklov - "Specifikacija ponudbe s cenami (za prvo šestmesečno obdobje)" je potrebno navesti ceno brez DDV, davčno stopnjo, ceno z DDV. Cene na zahtevano enoto mere morajo biti izražene v slovenskih tolarjih (SIT), fiksne za vsako posamezno šestmesečno obdobje in oblikovane po klavzuli DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) razloženo lokacija dostave. Cene morajo vključevati vse stroške (kot npr. morebitne trošarine, takse, zavarovanja prevoza, vse davke) in morebitne popusteâ?? .".
V 13. členu razpisne dokumentacije je naročnik določil merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: "Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika: najnižja cena za posamezni sklop.".

Iz navedenih določil razpisne dokumentacije je razvidno, da so ponudniki v ponudbeni dokumentaciji morali predložiti izpolnjeno "Specifikacijo ponudbe s cenami (za prvo šestmesečno obdobje)", v kateri so morali navesti ceno z vsemi stroški brez DDV, stopnjo DDV in ceno z DDV. Iz vpogleda v ponudbe posameznih ponudnikov je razvidno, da so vsi ponudniki izpolnili "Specifikacijo ponudbe s cenami (za prvo šestmesečno obdobje)" z zahtevanimi elementi cene. Pritrditi je treba očitku vlagatelja, da so ponudniki določili v "Specifikaciji ponudbe s cenami (za prvo šestmesečno obdobje)" za posamezne artikle različne davčne stopnje, ki vplivajo na oblikovanje višine ponudbene cene tako za posamezen artikel kot na višino skupne ponudbene cene za sklop 06, ki je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika. Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je razvidno, da je le-ta v "Specifikaciji ponudbe s cenami (za prvo šestmesečno obdobje)" od 21 artiklov za 17 artiklov določil nižjo davčno stopnjo (8,5 %), medtem ko je vlagatelj določil nižjo davčno stopnjo le za 3 artikle. Tudi drugi ponudniki so v "Specifikaciji ponudbe s cenami (za prvo šestmesečno obdobje)" določili za posamezne artikle različne davčne stopnje, pri čemer je npr. eden od ponudnikov določil celo za vse artikle 20 % davčno stopnjo, izbrani ponudnik pa je le za 4 artikle določil 20 % davčno stopnjo. Z vidika določitve davčnih stopenj so bile ponudbe ponudnikov povsem neprimerljive, kar se je reflektiralo v njihovih skupnih ponudbenih cenah, izračunanih z vključenim DDV za posamezne artikle.

Iz listinske dokumentacije je razvidno, da je naročnik zaradi neprimerljivosti ponudb z vidika določitve davčnih stopenj zahteval od ponudnikov naslednja pojasnila (dokument z dne 24.03.2005): "Pri pregledu ponudb na javni razpis za dobavo laboratorijskega materiala je pooblaščeni naročnik ugotovil, da so za določene artikle ponudniki izbrali različne davčne stopnje. V prilogi vam pošiljamo tabelo s specifikacijo šifer po sklopih, pri katerih so bile pri ponudnikih navedene različne davčne stopnje. Prosimo, da nam do srede 30.3.2005 posredujete pojasnila oz. dokazila, da ste izbrali pravilno davčno stopnjo za vse artikle - šifre iz tabele (za vaše podjetje) in navedete št. carinskih tarif, ki so podlaga, da ste za te artikle izbrali 8,5 % DDV.". Ponudniki so na zahtevo naročnika dali različna pojasnila in dokazila za v "Specifikaciji ponudbe s cenami (za prvo šestmesečno obdobje)" navedene davčne stopnje. Vlagatelj je dal pojasnilo in utemeljitev za tri artikle v sklopu 06, za katere je določil 8,5 % stopnjo DDV (šifre artiklov: 400267, 400285, 400287). Hkrati je navedel, da vsi ostali presejalni testi iz sklopa 06 delujejo na imunološki osnovi in jih je zato potrebno uvrstiti pod tarifo z uvodno številko 3002, zato se od teh proizvodov obračunava in plačuje 20 % DDV. Vlagatelj je v pojasnilu davčnih stopenj še navedel, da je zaradi razlik med ponudniki v obračunani stopnji DDV pri uvozu in prometu z diagnostičnimi presejalnimi testi, ki jih je v preteklosti prepogosto opažal, že leta 2002 in 2004 zaprosil Generalni carinski urad RS za uvrstitev dveh različnih diagnostičnih presejalnih testov (test za ugotavljanje nosečnosti in test na prisotnost droge v urinu) v nomenklaturo carinske tarife. Po navedbi vlagatelja zavezujoči odločbi Generalnega carinskega urada RS, ki ju je priložil, z uvrstitvijo izbranih testov v carinsko nomenklaturo 3002 10 99 izkazujeta pravilnost 20 % stopnje DDV za ostale artikle v sklopu 06. Vlagatelj je kot dokazilo priložil "zavezujočo informacijo o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske tarife ZINCT" za diagnostični test za določevanje nosečnosti, z dne 04.07.2002, in "Evropska skupnost - zavezujoča tarifna informacija" za diagnostičen preparat za ugotavljanje kokainske odvisnosti s pomočjo imunološke določitve, z dne 20.07.2004, ki ju je izdal Generalni carinski urad RS. Na navedena dokazila se je vlagatelj skliceval tudi v zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v revizijskem postopku ni neposredno preveril pri pristojnemu organu pojasnil in dokazil vlagatelja glede razvrstitve posameznih artiklov v davčne stopnje, ampak je dne 07.09.2005 pozval izbranega ponudnika, da se izreče o navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik je z dopisom, z dne 15.09.2005, posredoval naročniku "nezavezujočo tarifno informacijo za in vitro diagnostične pripomočke", z dne 12.09.2005, naslovljeno na podjetje PROHEALTH d.o.o., Stegne 13, Ljubljana, ki jo je izdal Generalni carinski urad RS. Informacija se nanaša na diagnostični pripomoček s trgovskim imenom "multi-drug single-line test panel in single-drug test panel", v kateri Generalni carinski urad RS navaja mnenje, da se navedena proizvoda po carinskih predpisih uvrščata v tarifno oznako 3822 00 00. Iz navedenega dopisa v povezavi z dopisom Davčne uprave Republike Slovenije, Generalnega davčnega urada podjetju PROHEALTH d.o.o., Stegne 13, Ljubljana, z dne 13.09.2005, ki ga je izbrani ponudnik poslal naročniku za navedena artikla, izhaja, da sta artikla obdavčena po nižji davčni stopnji.

Državna revizijska komisija poudarja, da ima naročnik v revizijskem postopku z vidika pravila kontradiktornosti pravico pri izbranem ponudniku preverjati navedbe vlagatelja, vendar meni, da je naročnik ne glede na dejstvo, da so v skladu z davčno zakonodajo za obračunavanje DDV odgovorni davčni zavezanci, dolžan pri pristojnih organih preveriti pravilnost davčnih stopenj za proizvode, za katere ponudniki določajo različne davčne stopnje. Določitev pravilnih davčnih stopenj oziroma višine davčnih stopenj za posamezne artikle v predmetnem postopku oddaje javnega naročila namreč neposredno vpliva na izbiro najugodnejšega ponudnika, saj je ponudnik, ki pri enaki neto ceni za artikle obračuna DDV po stopnji 8,5 %, v prednosti pred ponudnikom, ki za iste artikle določi in obračuna DDV po stopnji 20 %, zaradi česar je njegova skupna (bruto) cena za sklop, ki je v skladu z razpisno dokumentacijo merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika, višja. Državna revizijska komisija zato meni, da bi naročnik že v postopku oddaje predmetnega javnega naročila moral preveriti pravilnost davčnih stopenj v ponudbah, saj so ponudniki, kot je bilo že navedeno, določili za iste artikle različne stopnje DDV. Naročnik bi moral še zlasti zato, ker je bilo evidentno, da so ponudniki povsem različno določali stopnje DDV za posamezne artikle v sklopu 06, preveriti pravilnost davčnih stopenj pri pristojnih organih in ne le zahtevati pojasnil od ponudnikov, s katerimi se vprašanje ne/pravilnosti davčnih stopenj ni razrešilo. V povezavi z navedenim gre v nadaljevanju pritrditi vlagatelju tudi v zvezi z navedbo, da naročnik v revizijskem postopku v zvezi z višino davčnih stopenj ni obravnaval vseh navedb iz vloženega zahtevka za revizijo.


Očitek vlagatelja, da je naročnik kršil temeljno načelo enakopravnosti ponudnikov, ki v prvem odstavku 7. člena ZJN-1 določa, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja, je utemeljen. Naročnik namreč ni upošteval, da je vlagatelj ponudil nižjo neto ceno za sklop 06 kot izbrani ponudnik ter ni preveril pravilnosti v ponudbah podanih različnih davčnih stopenj in je ob opustitvi tega ravnanja izbral najugodnejšega ponudnika. Naročnik niti v postopku oddaje javnega naročila niti v revizijskem postopku ni preko pristojnega organa preveril, kateri ponudnik je v "Specifikaciji ponudbe s cenami (za prvo šestmesečno obdobje)" navedel in obračunal pravilne, s predpisi določene stopnje DDV in katera ponudba je bila na tej osnovi najugodnejša. Naročnik bi nedvomno moral postopek oddaje javnega naročila izvesti tako, da bi preveril pravilnost s strani ponudnikov določenih davčnih stopenj ter bi po postopku preverjanja oddal javno naročilo ponudniku z najnižjo ceno ob pravilno določenih davčnih stopnjah. Ker naročnik ni v celoti preveril pravilnosti stopenj DDV za posamezne artikle, ki so jih povsem različno določili ponudniki, zaradi česar so bile ponudbe neprimerljive, ni mogoče ugotoviti oziroma objektivno preveriti, da je naročnik dejansko izbral najugodnejšega ponudnika. Naročnik je s svojim ravnanjem kršil določilo 76. člena ZJN-1, saj v postopku izbire najugodnejšega ponudnika ni opravil vseh potrebnih dejanj za to izbiro.

Glede na dejstvo, da naročnik ni pravilno vodil postopka oddaje predmetnega javnega naročila, je Državna revizijska komisija ugodila zahtevku vlagatelja in razveljavila spremembo obvestila o oddaji javnega naročila za dobavo laboratorijskega materiala za sklop 06 in sklop 20, št.: 5020-8/2004-142, z dne 05.08.2005, v delu, ki se nanaša na sklop 06 (presejalni testi).

Ker je Državna revizijska komisija ugodila vlagateljevemu primarnemu revizijskemu zahtevku, se do podrejenega revizijskega zahtevka ni opredeljevala.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko da Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik mora pri pristojnemu organu preveriti pravilnost davčnih stopenj za posamezne artikle in na tej osnovi postopati skladno z 76. členom ZJN-1 oziroma v kolikor oceni, da so izkazane podlage v skladu z drugim odstavkom 25. člena ali 77. členom ZJN-1 zaključiti postopek ter v novem postopku oddaje predmetnega javnega naročila pripraviti takšno razpisno dokumentacijo, da bodo na njeni podlagi ponudniki lahko pripravili pravilne in s tem primerljive ponudbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1.točke izreka tega sklepa.

Na podlagi določila tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov z zakonitimi zamudnimi obrestmi, vse v 8 dneh od odločitve, da ne bo izvršbe in sicer povračilo plačane takse v višini 100.000,00 SIT ter stroške v protivrednosti 200 točk po odvetniški tarifi z 20 % DDV za posvet z odvetnikom. V zahtevi za nadaljevanje postopka je vlagatelj zahteval povrnitev stroškov postopka revizije. Peti odstavek 22. člena ZRPJN določa, da morata stranki v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo. Glede na navedeno, je Državna revizijska komisija skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti opredeljene priglašene stroške, ki so bili potrebni za vodenje revizijskega postopka, to so stroški plačane takse v višini 100.000,00 SIT in sicer v roku 15-dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja opredeljena stroškovna zahteva vlagatelja, ki se nanaša na posvet z odvetnikom se zavrne kot neutemeljena, ker ni predložil dokazila o zastopanju s strani odvetnika ter zastopanje s strani odvetnika tudi ne izhaja iz dokumentov vlagatelja v tem revizijskem postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.10.2005

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- DR. GORKIČ zdravstvena dejavnost, zastopanje in prodaja medicinske opreme d.o.o., Nova vas 22, Logatec
- Interexport Mednarodna trgovina d.o.o., Dunajska 139, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran