EN

018-276/2005 Občina Medvode

Številka: 018-276/2005-35-2077
Datum: 2. 9. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v povezavi s prvim odstavkom 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), po predsedniku dr. Aleksiju Mužina, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dobava in vgradnja opreme za telovadnico Medvode" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj UMT, d.o.o., Kotnikova ulica 21, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN dne 02.09.2005

odločila:

Predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 01.07.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, dne 08.07.2005 pa je v Uradnem listu RS, št. 64/2005, pod številko objave Ob-19206/05, objavil javni razpis pod opisom "dobava in vgradnja opreme za telovadnico Medvode".

Dne 12.08.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje neskladnost razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1).

Z dopisom, z dne 16.08.2005, je naročnik vlagatelja pozval, da vloženi zahtevek za revizijo v roku treh dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev dopolni s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelju je ob tem podal tudi pravni pouk, v katerem ga je seznanil, da bo njegov revizijski zahtevek v primeru, če v predpisanem zakonskem roku ne bo dopolnjen, zavržen. Vlagatelju je bil naročnikov poziv vročen dne 19.08.2005.

Vlagatelj je z vlogo, datirano z datumom 23.08.2005, poslano z navadno pošto, naročniku dostavil potrdilo o plačilu takse za revizijo v višini 100.000,00 SIT.

Dne 24.08.2005 je naročnik izdal sklep, št. 351-24/01-95, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel kot nepopoln. V obrazložitvi svoje odločitve je navedel, da je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel zato, ker ga slednji v zakonskem roku, ki je potekel dne 22.08.2005, ni dopolnil. Naročnik je kot pravno podlago svoje odločitve navedel 12. člen ZRPJN in 68. člen "Zakona o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05, uradno prečiščeno besedilo)". Sklep o zavrženju revizijskega zahtevka je bil vlagatelju vročen dne 25.08.2005.

Dne 26.08.2005 je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je svoj predlog dne 26.08.2005 posredoval tudi vlagatelju.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija, v skladu s prvim odstavkom 274. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ugotovila, da naročnik nima pravnega interesa za izdajo sklepa o nezadržanju postopka na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN.

Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je bil zahtevek za revizijo, ki ima v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZRPJN suspenzivni učinek, vložen dne 12.08.2005. Naročnik je zahtevek za revizijo zavrgel s sklepom z dne 24.08.2005, ki je bil (kot je razvidno iz povratnice) vlagatelju vročen dne 25.08.2005.

V skladu z četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN ima vlagatelj v primeru, kadar naročnik zavrže njegov zahtevek za revizijo, pravico vložiti pritožbo na Državno revizijsko komisijo v roku treh dni od prejema sklepa o zavrženju. To pomeni, da bi se v predmetnem postopku rok za vložitev pritožbe iztekel dne 28.08.2005, ker je bila navedenega dne nedelja, pa se je rok iztekel v ponedeljek, 29.09.2005. V primeru, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena (drugi odstavek 112. člena ZPP).

Ker Državna revizijska komisija do dne izdaje tega sklepa vlagateljeve pritožbe ni prejela, gre zaključiti, da slednji pravnega varstva zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo ni uveljavljal. Ker na podlagi razpoložljive dokumentacije tako ni bilo razvidno, da bi se lahko predmetni revizijski postopek, ki se je začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 12.08.2005, nadaljeval, pa gre obenem ugotoviti, da je odločanje o naročnikovemu predlogu, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v predmetnem postopku javnega razpisa, brezpredmetno oz. da naročnik za izdajo takega sklepa nima pravnega interesa.

Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, v skladu s prvim odstavkom 274. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 02.09.2005

dr. Aleksij Mužina,
Predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
- UMT, d.o.o., Kotnikova ulica 21, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.

Natisni stran