EN

018-257/2005 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-257/05-34-1970
Datum: 22. 8. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodela, kot predsednika senata, ter članice Vesne Cukrov in predsednika dr. Aleksija Mužina, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "plenice, rokavice in igle", v sklopu 16: Metuljčki, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9 D, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Mitja Lamut, Pražakova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.08.2005

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je, na podlagi pooblastil in sklepov o začetku postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku, izdanih s strani skupno 49 bolnišnic in zdravstvenih domov, ter za potrebe Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje, Urada za droge, začel s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila. Predhodni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 108-109, z dne 08.10.2004, pod številko objave Ob- 26960/04, predhodno informativno obvestilo pa v Uradnem listu EU, št. S 199, z dne 12.10.2004, pod številko objave 169677. Javni razpis za "plenice, rokavice in igle", po omejenem postopku, po sklopih, je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 122, z dne 12.11.2004, pod številko objave Ob-30680/04, ter Uradnem listu EU, št. S 220, z dne 11.11.2004, pod številko objave 189707.

Naročnik je dne 20.06.2005 izvedel odpiranje ponudb, o čemer je napravil zapisnik, št. 502-9/2004.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.06.2005, naročnika zaprosil za vpogled v ponudbeno dokumentacijo ostalih ponudnikov.

Dne 04.07.2005 je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 502-9/2004. Iz obvestila med drugim izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu 16: Metuljčki odda ponudniku Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20/A, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.07.2005, naročnika pozval k dodatni obrazložitvi svoje odločitve o oddaji javnega naročila, z natančno navedbo razlogov za izbiro izbranega ponudnika.

Naročnik je obrazloženo obvestilo izdal dne 13.07.2005. V njem je zapisal, da je kot merilo za izbiro najugodnejše ponudbe upošteval najnižjo skupno ponudbeno vrednost iz ponudbenega predračuna za posamezni sklop. Naročnik je vlagatelju posredoval zapisnik javnega odpiranja ponudb, iz katerega so razvidne vse ponudbene vrednosti za posamezne sklope.

Dne 18.07.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo (datiran z datumom 25.07.2005) . V njem zatrjuje, da je bilo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršeno temeljno načelo javnega naročanja, to je načelo enakopravnosti med ponudniki. Naročnik je namreč za sklop 16 predmetnega javnega naročila izbral izbranega ponudnika, ki je svojo ponudbo pripravil upoštevajoč stopnjo DDV v višini 8,5%. Vlagatelj ugotavlja, da so navedeno stopnjo uporabili tudi vsi preostali ponudniki v sklopu 16, razen vlagatelja in ponudnika Promed d.o.o. Po mnenju vlagatelja, je v primeru proizvodov, ki so predmet tega postopka oddaje javnega naročila, pravilna stopnja DDV 20%. Takšna zahteva, po prepričanju vlagatelja, izhaja iz določil Zakona o davku na dodano vrednost Ur.l. RS, št. 89/1998, 30/2001, 67/2002, 101/2003, 45/2004, 114/2004; v nadaljevanju: ZDDV) in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/2004, 45/2004, 84/2004, 122/2004, 60/2005; v nadaljevanju Pravilnik o izvajanju ZDDV), kot tudi iz evropskega pravnega reda. Vlagatelj je bil s tem, ko je svojo ponudbeno ceno oblikoval s pravilno stopnjo DDV, v neenakopravnem položaju z drugimi ponudniki, ki so v svojih ponudbah ponudili ceno z 8,5% DDV, predvsem pa z izbranim ponudnikom. S tem, ko je naročnik dopustil nepravilne cenovne ponudbe, v katerih so ponudniki uporabili nižjo davčno stopnjo od zakonite, je vlagatelja neupravičeno izključil iz postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj zato predlaga, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila v sklopu 16 razveljavi. Vlagatelj v revizijski postopek priglaša tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa) za sestanek s stranko ter v protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi za zahtevo za revizijo, oboje navedeno povečano za 20% DDV. Vlagatelj v revizijski postopek priglaša tudi stroške plačila takse za revizijo, v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je z dopisom, z dne 19.07.2005, izbranega ponudnika pozval k posredovanju pojasnila o tem, zakaj je za ponujene artikle v sklopu 16 izbral 8,5 % DDV. Vlagatelj je svoj odgovor naročniku posredoval dne 21.07.2005, dodatno pojasnilo pa še z dopisom, z dne 25.07.2005.

Naročnik je za strokovno pojasnilo v zvezi z davčno stopnjo z elektronsko pošto, z dne 25.07.2005, zaprosil Republiko Slovenijo, Ministrstvo za finance, Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Sektor za davčni in carinski sitem. Navedeni organ mu je strokovno pojasnilo posredoval dne 27.07.2005.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom, št. 502-9/2004, z dne 27.07.2005, s katerim je le- tega zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V obrazložitvi sklepa je naročnik povzel strokovno pojasnilo, ki ga je prejel s strani Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Sektorja za davčni in carinski sitem, ter ob tem ugotovil, da je tekom celotnega predmetnega postopka oddaje javnega naročila ravnal v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), izbira izbranega ponudnika v sklopu 16 predmetnega postopka oddaje javnega naročila pa je bila pravilna.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 08.08.2005 naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 09.08.2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 11.08.2005, naročnika pozvala k predložitvi celotne originalne dokumentacije, ki se nanaša na sklop 16 predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ter k posredovanju nekaterih dodatnih pojasnil o postopku.

Vlagatelj je dodatno dokumentacijo in pojasnila Državni revizijski komisiji posredoval dne 17.08.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija z vpogledom v vlagateljev revizijski zahtevek ugotavlja, da slednji v njem naročniku očita kršitev načela enakopravnosti med ponudniki, do česar naj bi prišlo zaradi dejstva, da sta zgolj vlagatelj in ponudnik Promed d.o.o. v svojih ponudbah za sklop 16. uporabila davčno stopnjo 20%, vsi ostali ponudniki pa so uporabili davčno stopnjo 8,5 %. Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku napada pravilnost uporabe nižje davčne stopnje in navaja, da je pravilna davčna stopnja 20%.

Državna revizijska komisija je pred presojo utemeljenosti vlagateljevega zahtevka za revizijo najprej preverila, ali vlagatelj izkazuje aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo, v smislu 9. člena ZRPJN.

Iz določil prvega odstavka 9. člena ZRPJN izhaja, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Za to, da bi se določenemu subjektu priznalo upravičenje za vodenje revizijskega postopka, zakon torej zahteva dvoje: dejanski interes za dodelitev naročila in verjeten izkaz vsaj potencialne možnost za nastanek škode zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika. Medtem ko v obravnavanem primeru vlagatelju ni mogoče odrekati dejanskega interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila, pa je obenem potrebno ugotoviti, da je verjetnost nastanka škode vlagatelju, zaradi domnevnih kršitev, zatrjevanih v zahtevku za revizijo, izključena.

Z vpogledom v zapisnik o odpiranju ponudb, z dne 20.06.2005, gre ugotoviti, da je bilo za sklop 16 oddanih skupno sedem ponudb, pri čemer je vlagatelj v svoji ponudbi za sklop 16 ponudil najvišjo ponudbeno ceno. Z vpogledom v posamezne ponudbe za sklop 16 je mogoče ugotoviti, da so v petih od teh ponudb ponudniki uporabili davčno stopnjo v višini 8,5 %, v dveh ponudbah (vlagateljevi in ponudbi Promed d.o.o.) pa davčno stopnjo 20 %. Z vpogledom v vlagateljev revizijski zahtevek gre dalje ugotoviti, da vlagatelj, poleg svoji, glede sklopa 16 priznava pravilnost tudi ponudbi ponudnika Promed d.o.o., katerega ponudbena cena v tem sklopu je bila za 33,8 % nižja od ponudbene cene vlagatelja.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev gre zaključiti, da tudi v primeru, če bi bile vse ponudbe za sklop 16, v katerih je bila uporabljena za vlagatelja sporna davčna osnova 8,5 %, izločene kot nepravilne, vlagateljeva ponudba ne bi mogla biti izbrana kot najugodnejša, saj bi bila v tem primeru izbrana ponudba ponudnika Promed d.o.o., ki je vlagatelj ne ocenjuje kot nepravilno. Na tem mestu gre pripomniti, da je pravilnost ponudbe ponudnika Promed d.o.o. v svojih dodatnih pojasnilih, podanih na zahtevo Državne revizijske komisije, potrdil tudi naročnik. Navedeno pomeni, da vlagatelj dejansko nima nobenih možnosti, da bi bil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik, zaradi česar mu zaradi zatrjevanih domnevnih nepravilnosti v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila ni nastala in mu tudi ne bi mogla nastati nikakršna škoda, oziroma nastanka takšne škode ni uspel verjetno izkazati, posledično pa tudi ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo.

V posledici zgoraj navedene ugotovitve je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgla zaradi vlagateljevega neizkaza aktivne legitimacije za njegovo vložitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 22.08.2005

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, Ljubljana,
- Odvetnik Mitja Lamut, Pražakova 10, Ljubljana,
- Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20/A, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.

Natisni stran