EN

018-227/2005 Ministrstvo za finance

Številka: 018-227/05-32- 1823
Datum: 3. 8. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za storitve objav v tiskanem mediju, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo DELO, časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.08.2005

odločila:

1. Zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 22.02.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za storitve objav v tiskanem mediju, št. 433-02-6/2005/1. Naročnik je z Vabilom k oddaji ponudbe, št. 433-02-6/2005-9, z dne 01.06.2005, povabil štiri potencialne ponudnike k oddaji ponudbe. Naročnik je do roka za oddajo ponudb z dne 15.06.2005 prejel štiri ponudbe, od teh dve ponudbi vlagatelja in sicer eno ponudbo za časopis Delo in drugo ponudbo za časopis Slovenske novice.

Iz Obvestila o oddaji javnega naročila male vrednosti, št. 433-02-6/2005/15, z dne 20.05.2005 je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral Dnevnik časopisna družba d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je ponudbo vlagatelja za Slovenske novice izločil, zaradi neizpolnjevanja temeljnega pogoja, da se objava obveznic RS objavlja na gospodarskih straneh. Naročnik je navedel, da je ob pregledu 32 izvodov časopisa Slovenske novice v obdobju od 09.05.2005 do 15.06.2005 ugotovil, da sta bili na skupno 124 straneh pod rubriko "Dan v novicah", objavljeni le dve novici z gospodarsko vsebino in zaključil, da so strani "Dan v novicah" rezervirane za druge vsebine.

Vlagatelj je dne 04.07.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti pod šifro 433-02-6/2005 razpisal naročilo za oglaševalske storitve v zvezi z obveznicami RS ter obvestilih o javnih natečajih in osmrtnicah, pri čemer naj bi bil na podlagi merila za izbiro ponudnika cena na tisoč bralcev izbran cenovno najugodnejši ponudnik. Vlagatelj navaja, da je naročnik ob pregledu nekaj številk časopisa Slovenske novice ugotovil, da strani "Dan v novicah" ne ustreza pogoju po objavah na gospodarskih straneh, zato je ponudbo vlagatelja izločil. Vlagatelj navaja, da je naročnik kot merilo za izbor najugodnejše ponudbe, kot tudi pogoj za udeležbo določil zahtevo, da tiskani medij iz predmeta ponudbe sooblikujejo uredništva, namenjena notranji politiki, zunanji politiki, gospodarstvu, kulturi in športu, poleg tega pa vsebuje tudi strani, namenjene za objavo oglasov in osmrtnic. Vlagatelj navaja, da z medijem Slovenske novice izpolnjuje te pogoje, saj ima med drugimi uredništvo tudi politika in gospodarstvo, kar vsakodnevno izkazuje z impresumom, objavljenim na drugi strani časopisa Slovenske novice. Vlagatelj pripominja, da je na tem mestu neprimerna opazka naročnika o kazenski odgovornosti vlagatelja, za izjavo, da časopis oblikuje tudi uredništvo, namenjeno gospodarstvu. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da specifikacija predmeta javnega naročila določa, da se oglase v zvezi z obveznicami objavlja na gospodarski strani dnevnega tiskanega medija, čeprav gospodarska stran ni ne pogoj za sodelovanje na razpisu, ne za izbor najugodnejšega ponudnika. Po vlagateljevem mnenju naročnik neutemeljeno sklepa, da strani, na katerih je nameraval objavljati oglase v zvezi z obveznicami niso gospodarske oziroma, da so rezervirane za druge vsebine. Vlagatelj poudarja, da je naročnik svoje mnenje o primernosti strani oblikoval na podlagi arbitrarnega pregleda strani preteklih izdaj, ne da bi bil pri tem postavljen razpisni pogoj, koliko časa v preteklost naj seže tako imenovana gospodarska stran, kolikšen delež objav mora biti izključno zasebnih gospodarskih vsebin in ne npr. vsebin, ki se nanašajo tudi na javno gospodarstvo. Vlagatelj zatrjuje, da so v časopisu Slovenske novice strani "Dan v novicah" namenjene tako gospodarskim kot tudi drugim aktualnim temam in niso rezervirane za druge vsebine. Vlagatelj navaja, da je naročnik z neutemeljeno izločitvijo najugodnejše ponudbe kršil pravila javnega naročanja, predvsem načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev in predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi in delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila, tako da odda javno naročilo vlagatelju po ponudbi za dnevnik Slovenske novice ter vlagatelju povrne stroške, nastale s postopkom revizije skupaj z zakonitimi obresti od izdaje odločbe do plačila.

Naročnik je dne 15.07.2005 sprejel sklep št. 433-02-6/2005/20, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik zavrača vlagateljev očitek, da je neutemeljeno izločil ponudbo za časopis Slovenske novice. Naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji pod točko 3. "Specifikacija predmeta javnega naročila" z odebeljenimi črkami jasno zapisal zahtevo, da se oglase v zvezi z obveznicami objavlja na gospodarski strani dnevnega tiskanega medija. Naročnik zavrača vlagateljevo navedbo, da objava obveznic na gospodarski strani ni ne pogoj za sodelovanje na razpisu, ne za izbor najugodnejšega ponudnika. Naročnik meni, da vlagateljeva navedba očitno temelji na tem, da navedena zahteva v razpisni dokumentaciji ni izrecno zapisana tudi pod točko 2.4. "Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo), vendar naročnik opozarja na določbo 41. člena Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1), ki predpisuje, da mora naročnik navesti pogoje v razpisni dokumentaciji, ne predpisuje pa zahteve, da so le-ti zbrani pod določeno točko. Naročnik navaja, da je skladno s 13. točko 3. člena ZJN-1 ponudba, ki ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije nepravilna, zato je naročnik vlagateljevo ponudbo skladno s 76. členom ZJN-1 izločil. Naročnik poudarja, da se vlagatelj zaveda, da so zahteve naročnika v 3. točki razpisne dokumentacije "Specifikacija predmeta javnega naročila" pogoji, kar dokazuje vlagateljevo vprašanje z dne 09.06.2005, v katerem sprašuje, ali lahko izpade iz postopka zbiranja najboljšega ponudnika, če ne uspe zagotoviti na 9. strani razpisne dokumentacije v 3. točki "Specifikacija predmeta javnega naročila" določene površine oglasov. Glede vlagateljeve navedbe, da časopis Slovenske novice izpolnjujejo pogoj sooblikovanja uredništva, namenjena notranji politiki, zunanji politiki, gospodarstvu, kulturi in športu, kar je razvidno tudi iz impresumoma na drugi strani časopisa, naročnik navaja, da je vlagatelj uredništvo za politiko in gospodarstvo v impresum zapisal dva dni pred rokom za oddajo ponudb. Naročnik navaja, da je vlagatelj s tem zadostil formalnim pogojem iz razpisne dokumentacije v točki 2.4. "Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)", ne pa tudi osnovni in bistveni zahtevi iz specifikacije predmeta javnega naročila, da se objave v zvezi z obveznicami objavljajo na gospodarski strani. Naročnik nadaljuje, da je osnoven namen oglasov v zvezi z objavo obveznic, da se z njimi seznani zainteresirano javnost in sicer z objavami na gospodarski strani, s katero po ugotovitvah naročnika časopis Slovenske novice ne razpolaga. Glede očitka o nedefiniranem pojmu gospodarske strani tiskanega medija, se naročnik sklicuje na sklep Državne revizijske komisije, št. 018-261/04-23-211, z dne 15.11.2004 in na svojo ugotovitev, da imajo vsi štirje pozvani ponudniki (Večer, Delo, Dnevnik in Primorske novice) v svojih izdajah tudi gospodarske strani. Naročnik zaključuje, da je vlagatelj očitno vedel, kaj pomenijo gospodarske strani, pa je kljub temu podal ponudbo za časopis Slovenske novice, ki ne razpolaga s takšno stranjo, kar poleg ostalega potrjuje tudi obisk spletne strani vlagatelja pod rubriko Oglaševanje, kjer med drugim navedeno, da "Slovenske novice približajo pomembne teme manj zahtevnim bralcem", kar po naročnikovem mnenju niso bralci gospodarskih strani, katerim so namenjeni oglasi o obveznicah RS.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 19.07.2005), je naročnik z dopisom z dne 21.07.2005 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je preverila utemeljenost vlagateljeve navedbe, da vlagateljeva ponudba izpolnjuje pogoj iz razpisne dokumentacije, določen v 10c. točki poglavja 2.4. "Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)", saj tiskani medij Slovenske novice sooblikujejo uredništva, namenjena notranji politiki, zunanji politiki, gospodarstvu, kulturi in športu, kar je razvidno tudi iz impresumoma na drugi strani časopisa. Državna revizijska komisija na tem mestu izpostavlja določbo 41. člena ZJN-1, ki med drugim določa, da mora naročnik v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, določene v členih 42., 42.a, 42.b, 42.c, ki jih mora že v času oddaje prijave oziroma ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Navedena pravna norma 41. člena ZJN-1 določa, da mora vlagatelj pogoje navedene v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji izpolnjevati v času oddaje ponudbe, ne pa tudi pred tem, razen seveda, če se izpolnjevanje zahtevanega pogoja ne nanaša na določeno predhodno časovno obdobje. Državna revizijska komisija poudarja, da naročnik lahko, skladno z določilom 5. točke četrtega odstavka 42. člena ZJN-1, določi druge pogoje potrebne za izvedbo naročila, ki pa se morajo nanašati na sam predmet javnega naročila in izpolnjevati zahteve določene v določilu 41. člena ZJN-1. Državna revizijska komisija, ob pregledu ponudbe vlagatelja in sedmih številk časopisa Slovenske novice, v obdobju od 10.06.2005 do 17.06.2005, ugotavlja, da je vlagatelj časopisu Slovenske novice, z dne 13.06.2005, v impresumu na drugi strani časopisa prvič objavil ime urednika pristojnega za področje politike in gospodarstva. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj na dan določen za oddajo ponudb, z dne 15.06.2005, izpolnjeval zahtevo po sooblikovanju uredništva za področje politike in gospodarstva. Glede na navedeno in dejstvo, da je naročnik v sklepu, št. 433-02-6/2005/20, z dne 15.07.2005, vlagatelju priznal izpolnjevanje pogoja, določenega v 10c. točki poglavja 2.4. "Sestavni deli ponudbene dokumentacije", Državna revizijska komisija zaključuje, da glede izpolnjevanja obravnavanega pogoja med strankama ni več spora.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverila navedbo vlagatelja, da zahteva po oglaševanju oglasov v zvezi z obveznicami RS na gospodarskih straneh ni pogoj, za sodelovanje na razpisu, niti ne za izbor najugodnejšega ponudnika, zato ne more biti vzrok za izločitev ponudbe vlagatelja. Ob pregledu razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 3. poglavju "Specifikacija predmeta javnega naročila" z odebeljenimi črkami zapisal zahtevo, da se oglase v zvezi z obveznicami objavlja na gospodarski strani dnevnega tiskanega medija, oglase v zvezi z objavami in osmrtnicami pa na straneh z objavami in malimi oglasi oziroma osmrtnicami. Na tem mestu Državna revizijska komisija izpostavlja določilo 10. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, ki določa, da je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključujoče narave. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik sporne zahteve sicer ni zapisal v poglavje 2.4. "Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)", vendar omenjeno določilo ZJN-1 ne postavlja zahteve, da bi se morale zahteve, ki imajo naravo pogoja oziroma pogoji zapisovati skupaj, na enem mestu. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da je na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije moč pripraviti pravilno ponudbo. Državna revizijska komisija ob presoji očitka vlagatelja, da neizpolnjevanje zahteve po oglaševanju oglasov v zvezi z obveznicami RS na gospodarskih straneh, ne more biti vzrok za izločitev ponudbe vlagatelja, glede na predhodno navedeno, izpostavlja določilo 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, ki določa, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Navedeno določilo 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 se nanaša na vse zahteve razpisne dokumentacije, ne glede na značaj zahteve ali mesto zapisa. Določilo 76. člena ZJN-1 zapoveduje naročniku, da mora, v kolikor ugotovi, da določena ponudba ni pravilna, takšno ponudbo izločiti. Nenazadnje pa Državna revizijska komisija opozarja, da je vlagatelj z dopisom, z dne 08.06.2005, in v zahtevku za revizijo, zahtevo po oglaševanju oglasov v zvezi z obveznicami RS na gospodarskih straneh tudi sam poimenoval pogoj. Glede na predhodno navedeno, Državna revizijska komisija zaključuje, da je zahtevek v tem delu neutemeljen.

Državna revizijska komisija se do navedbe vlagatelja, da naročnik za postavljen razpisni pogoj po oglaševanju oglasov v zvezi z obveznicami RS na gospodarskih straneh, ni določil, koliko časa v preteklost naj seže tako imenovana gospodarska stran, kolikšen delež objav mora biti izključno gospodarskih vsebin in ne npr. vsebin, ki se nanašajo tudi na javno gospodarstvo, ni mogla meritorno opredeljevati, saj je vložena formalno prepozno. Skladno z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN, vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so vlagatelju bile ali bi mu morale biti znane pred potekom roka določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Namen omenjene določbe je preprečitev situacije, ko ponudnik/vlagatelj ob pregledu opazi sporna oziroma nezakonita določila v objavi razpisa oziroma razpisni dokumentaciji, vendar v pričakovanju ugodnega izida zoper njih ne reagira takoj, pač pa zahtevek za revizijo vloži šele potem, ko se postopek oddaje javnega naročila zanj ne konča ugodno. Vlagatelj je bil z zahtevo razpisne dokumentacije po oglaševanju oglasov v zvezi z obveznicami RS na gospodarskih straneh, seznanjen pred pretekom roka za predložitev ponudb, zato se Državna revizijska komisija skladno z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN in zgoraj navedeno obrazložitvijo, do vlagateljeve navedbe o pomanjkljivosti zahteve po oglaševanju oglasov v zvezi z obveznicami RS na gospodarskih straneh ni mogla meritorno opredeliti in je zato zahtevek za revizijo tudi v tem delu neutemeljen.

Nazadnje je Državna revizijska komisija preverila navedbo vlagatelja, da je naročnik neutemeljeno izločil ponudbo vlagatelja, saj vlagateljeva ponudba izpolnjuje zahtevo po oglaševanju oglasov v zvezi z obveznicami RS na gospodarskih straneh. Ob pregledu razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 3. poglavju "Specifikacija predmeta javnega naročila" z odebeljenimi črkami zapisal zahtevo, da se oglase v zvezi z obveznicami objavlja na "gospodarski strani dnevnega tiskanega medija", oglase v zvezi z objavami in osmrtnicami pa "na straneh z objavami in malimi oglasi" oziroma "osmrtnicami". Kot je Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-261/04-23-2111, z dne 15.11.2004, že ugotovila, je bil namen naročnika z obravnavano zahtevo opozoriti ponudnike, da se morajo vsa oglaševanja, ki se nanašajo na obveznice RS objaviti na tistih straneh tiskanega medija, ki so namenjene gospodarstvu, vse ostale objave pa na drugih straneh, na katerih se objavljajo ostale vsebine objav, v povezavi z njihovo naravo. Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik s tem, ko je zahtevo, da se oglase v zvezi z obveznicami objavlja na gospodarski strani dnevnega tiskanega medija, oglase v zvezi z objavami in osmrtnicami pa na straneh z objavami in malimi oglasi oziroma osmrtnicami, določil skladno z določilom 23. člena ZJN-1 in pripravil razpisno dokumentacijo tako, da so ponudniki na njeni osnovi lahko pripravili pravilno ponudbo. V konkretnem primeru je naročnik pozval k oddaji ponudbe štiri ponudnike, kateri imajo vsi v svojih časnikih (tudi) "gospodarske strani", le-te se pa imenujejo različno, ravno tako pa se različno imenujejo tudi ostale rubrike tiskanih medijev. Vlagatelj je podal dve ponudbi, eno za časopis Delo, ki ima gospodarsko stran z nazivom "gospodarstvo" in drugo za časopis Slovenske novice. V gospodarski rubriki "gospodarstvo" časopisa Delo so vsakodnevno objavljeni članki, ki se nanašajo na dogajanje v gospodarstvu v Sloveniji in po svetu, medtem ko je Državna revizijska komisija ob pregledu naključno izbranih desetih številk časopisa Slovenske novice, z dne 11.07. 2005, 12.07.2005, 13.07.2005, 15.07.2005, 18.07.2005, 19.07.2005, 20.07.2005, 21.07.2005, 27.05.2005, 29.07.2005, ugotovila, da so bili na straneh "Dan v novicah" objavljeni le trije članki, ki se nanašajo na gospodarstvo in sicer v časopisu Slovenske novice, z dne 13.07.2005, 18.07.2005, 19.07.2005. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da bi se vlagatelj moral zavedati, da se naročnikova zahteva po objavi obveznic RS na gospodarskih straneh, nanaša na tisto rubriko, kjer so v pretežnem delu objavljeni prispevki, ki se nanašajo na gospodarstvo. Državna revizijska komisija, po pregledu razpisne dokumentacije, ponudbe vlagatelja za časopis Slovenske novice in ob primerjavi člankov gospodarske rubrike "gospodarstvo"v časopisu Delo in strani "Dan v novicah" v časopisu Slovenske novice, sledi ugotovitvam naročnika, da strani "Dan v novicah" ne ustrezajo zahtevani gospodarski strani. Državna revizijska komisija je ob navedeni ugotovitvi, med drugimi upoštevala tudi temeljno načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, določeno v 4. členu ZJN-1. Gospodarno ravnanje, ki ga od naročnika zahtevajo pravila javnega naročanja, je vedno usmerjeno k doseganju učinkovitega rezultata. Namen objav oglasov v zvezi z obveznicami RS na gospodarskih straneh je, da se z njimi seznani zainteresirana javnost. Ciljna populacija, kateri so tovrstni oglasi namenjeni, ne posegajo po časopisu Slovenske novice, zato Državna revizijska komisija, upoštevajoč tudi predhodno zapisano zaključuje, da strani časopisa Slovenske novice "Dan v novicah" ne ustrezajo zahtevi po objavah oglasov v zvezi z obveznicami na gospodarskih straneh. Vsled navedenega, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba vlagatelja za časopis Slovenske novice ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije v celoti in jo je zato potrebno, skladno z določilom 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, označiti kot nepravilno. Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja za časopis Slovenske novice, skladno z določbo 76. člena ZJN-1, izločil kot nepravilno.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-1, ki jih zatrjuje vlagatelj, je skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, tako kot je razvidno iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, določilo tretjega odstavka 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 03.08.2005

Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- DELO časopisno in založniško podjetje d.d. Dunajska 5, Ljubljana
- Dnevnik časopisna družba d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana

Natisni stran