EN

018-170/2005 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-170/05-34-1321
Datum: 13. 6. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodela, kot predsednika senata, ter člana Jožefa Kocuvana in članice Vesne Cukrov, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za obvezilni material in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SIMPS'S, d.o.o., Motnica 3, Trzin, ki ga zastopa odvetnica Judita šlibar, Borovec 16, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.06.2005

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže kot nepravočasen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 57-58, z dne 28.05.2004, pod številko objave Ob-14704/04, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila po omejenem postopku ter po sklopih za obvezilni material, v Uradnem listu RS, št. 64, z dne 11.06.2004, pod številko objave Ob-16347/04, ter v Uradnem listu RS, št 74, z dne 09.07.2004, pod številko objave Ob-18934/04, pa je objavil podaljšanje roka in obdobja ter popravek tega javnega razpisa.

Dne 21.03.2005 je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 5020-8/2004-146, iz katerega med drugim izhaja, da se za sklop 16 izbere ponudba četrtega najcenejšega ponudnika Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagateljeva ponudba je bila zavrnjena kot nepravilna.

Z vlogo, datirano z dnem 25.04.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zaradi zatrjevano napačne odločitve naročnika o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe zahteva razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila v sklopu 16 ter povrnitev strokov revizijskega postopka. Slednje vlagatelj priglaša v protivrednosti 200 točk po veljavni Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), za pregled razpisne dokumentacije, v protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, za sestavo zahtevka za revizijo, ter v znesku 100.000,00 SIT, za takso za revizijo, vse skupaj povečano za 20% DDV.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. 5020-8/2004-146, z dne 16.05.2005, s katerim je le- tega zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 20.05.2005, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo, z dne 01.06.2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je z vlogo, z dne 07.06.2005, vlagatelja pozvala k dopolnitvi revizijskega zahtevka s predložitvijo potrdila o plačilu dodatnih 100.000,00 SIT takse za revizijo, saj se je, glede na ocenjeno vrednost predmeta javnega naročila, zahtevala objava le-tega v Uradnem listu EU. Vlagatelj je zahtevek za revizijo dopolnil z vlogo, z dne 09.06.2005.

Naročnik je z vlogo, z dne 07.06.2005, Državni revizijski komisiji posredoval dodatno dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, in sicer originalno vročilnico naročnikovega obvestila o oddaji javnega naročila, iz katere izhaja vročitev tega obvestila vlagatelju.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN in v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred morebitno vsebinsko obravnavo vlagateljevega zahtevka za revizijo najprej preverila, če so za njegovo obravnavo izpolnjene vse procesne predpostavke. Ob tem je ugotovila, da je bil zahtevek za revizijo vložen nepravočasno.

Iz določil prvega odstavka 12. člena ZRPJN izhaja, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Državna revizijska komisija z vpogledom v vročilnico naročnikovega obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 21.03.2005, ugotavlja, da je bila odločitev o (ne)oddaji javnega naročila vlagatelju vročena dne 25.03.2005. Iz navedenega izhaja, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo potekel dne 04.04.2005.

Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da je vlagatelj zahtevek za revizijo, datiran z datumom 25.04.2005, odposlal s pošto dne 26.04.2005, kar je razvidno iz poštnega žiga na ovojnici, v kateri je bil zahtevek za revizijo odposlan.
Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgoraj zapisanih ugotovitev glede dejanskega stanja zadeve in ob upoštevanju opredeljene pravne podlage ugotavlja, da je vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vložil po poteku roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, zaradi česar je potrebno le- tega, na podlagi določil 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zavreči kot nepravočasnega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo. Ker s svojim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija, na podlagi določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 13.06.2005

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana,
- Odvetnica Judita šlibar, Borovec 16, Trzin,
- Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran