EN

018-169/2005 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-169/05-31- 1329
Datum: 13. 6. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "dobavo dostavnikov (sredstva poštnega omrežja)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba Gregorovič - Pungartnik, d.n.o., o.p., Valentina Orožna 8, šentjur (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.06.2005

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 03.03.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 26-2005/JNB in javni razpis za "dobavo dostavnikov (sredstva poštnega omrežja)" objavil v Uradnem listu RS, št. 23-24/05, z dne 11.039.2005, pod št. objave Ob-6776/05. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb (dokument, št. 26-2005/JNB, z dne 13.04.2005) je razvidno, da je naročnik prejel tri (3) pravočasne ponudbe.

Naročnik je dne 22.04.2005 izdal odločitev št. 5/34-4811/2-05, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika INTERVAL, d.d., Kidričeva ulica 121, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 05.05.2005, v katerem navaja, da se ne strinja z izbiro najugodnejšega ponudnika in naročniku očita, da je naročnik kršil 5. in 7. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1).
Vlagatelj zahtevka navaja, da je (kot je ugotovil že naročnik) predložil vso zahtevano dokumentacijo in v svoji ponudbi predložil tudi vzorec pogodbe, spojen tako, da so bile strani vzorca pogodbe nizane po vrsti in ni bila mogoča zamenjava posameznih listov pogodbe. Vlagatelj meni, da je preveč strogo in formalistično stališče naročnika, ko zahteva, da ponudniki parafirajo vsako stran vzorca pogodbe. Vlagatelj poudarja, da je okoliščina, da vlagatelj ni parafiral vsakega lista vzorca pogodbe, ni zadostna podlaga za izločitev ponudnika, saj je bil vzorec pogodbe spojen tako, da ni bila mogoča zamenjava posameznih listin in je bil tako tudi dosežen namen sporne zahteve iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj še navaja, da je bilo s takšnim ravnanjem naročnika kršeno načelo enakopravnosti med ponudniki in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.
Vlagatelj prav tako opozarja, da je naročnik kot edino merilo določil najnižjo ceno, kar je po mnenju vlagatelja nerazumljivo in v nasprotju z načelom gospodarne porabe javnih sredstev.
Vlagatelj glede na očitane kršitve zahteva razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila in povrnitev stroškov revizijskega postopka (takse in odvetniških stroškov v višini 500 točk po odvetniški tarifi, skupaj s pripadajočim DDV).

Naročnik je vlagatelju poslal odločitev, št. 5/34-4811/3-05, z dne 20.05.2005, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
V obrazložitvi svoje odločitve naročnik navaja, da je ponudbo vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka, ker le ta ni parafiral vzorca pogodbe na vsaki strani, kar je bila izrecna zahteva iz razpisne dokumentacije (8.12 Pogodba). Pri tem naročnik poudarja, da sta ostala dva ponudnika vzorec pogodbe parafirala na vsaki strani in, da bi tako naročnik kršil načelo enakopravnosti med ponudniki v kolikor bi vlagatelja izbral kot najugodnejšega ponudnika.
V zvezi z očitkom vlagatelja, ki se nanaša na merilo najnižja cena (ki ga je naročnik določil kot edino merilo) naročnik ugotavlja, da je bil vlagatelj z merilom seznanjen že pred oddajo ponudbe in zato ni razloga, da se z merilom ne strinja šele po opravljenem izboru. Naročnik prav tako navaja, da je bila kvaliteta dostavnikov določena v poglavju 10 Tehnični pogoji. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo izdelal dostavnika v zahtevani kvaliteti bo naročnik izdelek lahko zavrnil, za zamudo pri dobavi pa zaračunal pogodbeno kazen. Naročnik zaključuje, da je glede na navedeno zahtevek za revizijo neutemeljen.
Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN pozval, da mu v roku treh dni po prejemu tega sklepa, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 24.05.2005), v katerem vlagatelj vztraja pri svoji zahtevi (razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila) in navedbah v zahtevku za revizijo, je naročnik z dopisom, št. 5/34-4811/3-05, z dne 27.05.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je v skladu z 21. členom ZRPJN najprej preverila ali zahtevek vsebuje vse obvezne podatke iz 12. člena ZRPJN. Po pregledu posredovane dokumentacije (zahtevka za revizijo) je Državna revizijska komisija ugotovila, da zahtevku za revizijo ni predloženo ustrezno potrdilo o vplačilu takse, ki je v skladu s 6. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN obvezna sestavina zahtevka za revizijo, zato je vlagatelja z dopisom, št. 018-161/05-31-1200, z dne 01.06.02005, pozvala k plačilu in predložitvi potrdila o plačilu takse. Državna revizijska komisija je v predmetnem dopisu v skladu z prvim odstavkom 21. člena ZRPJN prav tako navedla, da ji mora vlagatelj v roku petih dni od prejema tega poziva posredovati potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj v zakonskem roku Državni revizijski komisiji ni posredoval potrdila o plačilu takse.

Ker vlagatelj zahtevka za revizijo ni dopolnil v roku oziroma v skladu z zahtevo za dopolnitev zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija na podlagi prve alineje prvega odstavka 23. člena zahtevek za revizijo zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka, skladno z 22. členom ZRPJN, potrebno zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU:Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.06.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška družba Gregorovič - Pungartnik, d.n.o., o.p., Valentina Orožna 8, šentjur
- Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran