EN

018-180/2005 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-180/05-33-1356
Datum: 16. 6. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za prevzem infektivnih odpadkov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.06.2005

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 31.03.2005 sprejel sklep, št. NMV-15/05, o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za prevzem infektivnih odpadkov.

Naročnik je izdal odločitev o oddaji javnega naročila, št. NMV-15/05, z dne 13.04.2005, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje vlagatelja.

Ponudnik AICO-EKO d.o.o., šruha 29, Trzin je po odvetniku Bojanu Župevcu, Hrvatski trg 3, Ljubljana vložil zahtevek za revizijo, z dne 26.04.2005, v katerem navaja, da bi naročnik že v fazi določitve vrednosti naročila mogel in moral vedeti, da gre za javno naročilo, ki ga ni mogoče izpeljati po pravilih, ki veljajo za oddajo naročil male vrednosti. Ponudnik AICO-EKO d.o.o., Trzin naročniku očita, da je izbral ponudbo, ki presega vrednost, ki je v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/2004; v nadaljevanju: ZIPRS0405) določena kot najvišja vrednost, do katere se javno naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil malih vrednosti. Naročnik je s sklepom, št. NK-4/5-05, z dne 12.05.2005, zahtevku za revizijo ugodil in odločil, da se ponudniku AICO-EKO d.o.o., Trzin povrnejo stroški revizijskega postopka v višini 238.000,00 SIT ter, kot izhaja iz obrazložitve tega sklepa, razveljavil postopek oddaje javnega naročila v celoti. Naročnik je z dopisom, št. 076/05-DeS, z dne 13.05.2005, vlagatelja obvestil o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je naročniku dne 16.05.2005 posredoval dopis: "Vaše obvestilo o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila male vrednosti", v katerem navaja, da se ne strinja z naročnikovim obvestilom o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 24.05.2005, v katerem navaja, da naročnik, v zvezi z navedbo ponudnika AICO-EKO d.o.o., Trzin v zahtevku za revizijo, da bi glede na izkušnje preteklih let naročnik že v fazi določitve vrednosti naročila mogel in moral vedeti, da gre za javno naročilo, ki ga ni mogoče izpeljati po pravilih, ki veljajo za oddajo naročil male vrednosti, ni spoštoval določila petega odstavka 12. člena ZRPJN.
Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila male vrednosti, z dne 13.04.2005, vsem ponudnikom posredoval ponudbeno vrednost njegove ponudbe, ni pa navedel tudi vrednosti ponudb ostalih ponudnikov, s tem pa je vlagatelja postavil v podrejen poslovni položaj pri morebitnem ponovnem postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj dodaja, da odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti ne vsebuje pravnega pouka.
Vlagatelj opozarja na nepravilnosti izbire izvajalca v preteklih postopkih oddaje javnih naročil.
Glede na navedeno vlagatelj zahteva razveljavitev obvestila o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila, z dne 13.05.2005 ter povrnitev stroškov plačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. NK-7/6-05, z dne 06.06.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da navedba ponudnika AICO-EKO d.o.o., Trzin, da je naročnik izbral ponudbo, ki presega vrednost, ki je v ZIPRS0405 določena kot najvišja vrednost, do katere se javno naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil malih vrednosti, zahteva sanacijo, ki je ni mogoče doseči drugače kot z razveljavitvijo postopka v celoti. Naročnik pojasnjuje, da bi sicer kršil določilo 124. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), saj bi naročilo, ki bi ga sicer moral oddati po enem izmed postopkov za oddajo javnih naročil, določenih v 17. členu ZJN-1, oddal kot naročilo male vrednosti. Naročnik ugotavlja, da bi glede na davek na dodano vrednost, ki je predpisan za prevzem infektivnih odpadkov (8,5%), lahko znašala končna ponudbena vrednost, po kateri bi naročnik še lahko oddal predmetno naročilo kot naročilo male vrednosti, 10.850.000,00 SIT z DDV, ponudbena vrednost vlagateljeve ponudbe pa je 11.474.851,50 SIT z DDV.
Naročnik pritrjuje vlagatelju glede očitka, da bi moral v zvezi z navedbo ponudnika AICO-EKO d.o.o., Trzin, da gre za javno naročilo, ki ga ni mogoče izpeljati po pravilih, ki veljajo za oddajo naročil male vrednosti, upoštevati določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN, hkrati pa naročnik pripominja, da se vlagatelj ni opredelil do ugotovitve ponudnika AICO-EKO d.o.o., Trzin, da ponudbena vrednost vlagateljeve ponudbe presega vrednost, do katere se javno naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil malih vrednosti, kar je bilo bistvenega pomena za razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti.
V zvezi z vlagateljevo navedbo o neupoštevanju generalne pogodbe za izvajanje dezinfekcije infektivnih odpadkov v slovenskih bolnišnicah z aneksi naročnik ugotavlja, da je, glede na določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN, prepozna.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 09.06.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št. 090/05-DeS, z dne 13.06.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija povzema, da je naročnik, na podlagi vloženega zahtevka za revizijo ponudnika AICO-EKO d.o.o., Trzin, ki je v le-tem izpodbijal zakonitost predmetnega postopka oddaje javnega naročila, (tudi) iz razloga, ker naj bi naročnik izbral ponudbo, ki presega vrednost, ki je v določena kot najvišja vrednost, do katere se javno naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil malih vrednosti, razveljavil postopek oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne ugovarja navedenim argumentom ponudnika AICO-EKO d.o.o., Trzin, na podlagi katerih je naročnik v skladu z določili ZJN-1 sprejel odločitev o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila. Če bi vlagatelj v revizijskem postopku omenjene navedbe ponudnika AICO-EKO d.o.o., Trzin izpodbijal, bi Državna revizijska komisija morala presojati njihovo utemeljenost. Vendar pa vlagatelj, kot že omenjeno, v podkrepitev svojega predloga (da se razveljavi obvestilo o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila, z dne 13.05.2005), v tem delu, v nasprotju s 4. in 5. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, ni navedel dejstev, kršitev in dokazov, s katerimi se kršitve dokazujejo. Glede na načelo dispozitivnosti (19. člen ZRPJN) odloča Državna revizijska komisija le o kršitvah, ki jih vlagatelj zatrjuje v svojem zahtevku, kar drugače zapisano pomeni, da je vezana na vsebino zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je tako svojo odločitev oprla na neprerekane trditve ponudnika AICO-EKO d.o.o., Trzin, na podlagi katerih je naročnik sprejel odločitev o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila, katerim vlagatelj ni izrecno oporekal, njihove neresničnosti pa niti ni zatrjeval. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni mogla slediti naročnikovemu revizijskemu predlogu, naj se razveljavi obvestilo o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila, z dne 13.05.2005.

Ker je Državna revizijska komisija na tej točki presoje revizijskih navedb ugotovila, da niti morebitna utemeljenost ostalih vlagateljevih navedb ne more vplivati na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku revizije, o le-teh ni odločala ter je v skladu z načelom hitrosti (3. člen ZRPJN), kot enim izmed temeljnih načel revizijskega postopka, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23.člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 16.06.2005

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje
- Odvetnik Bojan Župevc, Hrvatski trg 3, Ljubljana
- Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran