EN

018-094/2005 Inštitut za varovanje zdravja

Številka: 018-94/05-33-726
Datum: 8. 4. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu in ob sodelovanju višje svetovalke Vide Kostanjevec, v postopku nadzora nad zakonitostjo II. faze postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za prevoz zdravil in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje City Express d.o.o., Gregorčičeva 23, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Jana Kapelj, Kersnikova 6/III, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Inštitut za varovanje zdravja, Trubarjeva cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.4.2005

odločila:

Naročnik mora odločiti o zahtevku za revizijo z dne 7.3.2005 v delu, ki se nanaša na zahtevo po razveljavitvi II. faze postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za prevoz zdravil.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 2.2.2005 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila štev. 400-037-73/04, s katero je izvedbo predmetnega javnega naročila oddal podjetjem ABN Trade d.o.o., Spodnje stranice 11, Stranice (1. sklop), Tina Transport s.p., Na ledinah 1, Domžale (2. sklop) in Pjor d.o.o., Trata II/2, Kočevje (3. sklop) - v nadaljevanju: izbrani ponudniki.

Zoper zgoraj navedeno odločitev naročnika je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj se sklicuje na določila razpisne dokumentacije za II. fazo predmetnega javnega razpisa ter ugotavlja, da ponudbe izbranih ponudnikov niso sestavljene v skladu z določili razpisne dokumentacije. Vlagatelj meni, da naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v II. fazi ni ravnal v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l.RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) s tem, ko je navedene tri ponudbe ocenil kot pravilne, namesto, da bi jih po opravljenem pregledu zavrnil. Vlagatelj meni, da je naročnik s tem ravnal tudi v nasprotju s temeljnimi načeli iz 5. členom ZJN-1 (Načelo zagotavljanja konkurence) in 7. členom ZJN-1 (Načelo enakosti ponudnikov), prav tako pa je ravnal tudi v nasprotju s 6. členom ZJN-1 (Načelo transparentnosti) s tem, ko je odločitev o ponovitvi II. faze postopka z dne 7.12.2004, objavil šele v Ur.l., štev. 17-18/05 z dne 25.2.2005. Vlagatelj je tudi prepričan, da bi mu moral naročnik ob priliki pregleda dokumentacije ostalih ponudnikov dne 24.2.2005 omogočiti vpogled v pogodbo o poslovnem povezovanju ponudnika ANB Trade d.o.o.. Zaradi vsega navedenega je vlagatelj naročniku predlagal, naj razveljavi svojo odločitev o oddaji naročila štev. 400-037-73/04 z dne 2.2.2005 ter II. fazo predmetnega javnega razpisa, povrne pa naj mu tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 454.480,00 SIT.

Naročnik je dne 17.3.2005 izdal sklep štev. 400-037-73/04-1/05, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil ter razveljavil svojo odločitev o oddaji naročila štev. 400-037-73/04 z dne 2.2.2005, priznal pa mu je tudi povračilo stroškov revizijskega postopka v znesku 324.400,00 SIT. Po ponovnem pregledu ponudb izbranih ponudnikov se naročnik strinja z vlagateljem v tem, da so v spornih ponudbah nepravilnosti, zaradi katerih jih ni mogoče obravnavati kot pravilne ter da jih je zato v skladu s 76. členom ZJN-1 potrebno zavrniti, ne strinja pa se z očitkom o domnevno prepozni objavi odločitev o ponovitvi II. faze postopka z dne 7.12.2004 v Uradnem listu ter z očitkom o tem, da bi moral vlagatelju omogočiti vpogled v pogodbo o poslovnem povezovanju ponudnika ANB Trade d.o.o..

Vlagatelj je z dopisom, z dne 21.3.2005, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V obsežni vlogi vlagatelj najprej opozarja, da je naročnik v nasprotju z 137. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02 in 2/04 - v nadaljnjem besedilu: ZPP) v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN odločitev o zahtevku za revizijo z dne 17.3.2005 vročil vlagatelju namesto njegovemu pooblaščencu. Vlagatelj dalje naročniku očita, da je z odločitvijo o zahtevku za revizijo z dne 17.3.2005 prekoračil zahtevek vlagatelja s tem, ko odločil, da se zahtevku za revizijo ugodi "â?? in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o oddaji naročila z naslovom Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 400-037-73/04", pri čemer se sklicuje na 2. člen ZPP, ki določa, da v pravdnem postopku sodišče odloča v mejah postavljenih zahtevkov. Vlagatelj v nadaljevanju nasprotuje pravnemu stališču, katerega je naročnik zavzel v delu obrazložitve svoje odločitve o zahtevku za revizijo z dne 17.3.2005, saj meni, da je bila dolžnost naročnika, da mu omogoči vpogled v dokument Pogodba o poslovnem sodelovanju ponudnika ANB Trade d.o.o., prav tako pa se ne strinja z stališčem naročnika, da izpisek iz termografa ni bil pogoj, katerega se je naročnik zavezal preverjati v ponovljeni II. fazi predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj tudi meni, da je naročnik v 2. točki izreka svoje odločitve z dne 17.3.2005, napačno odločil o potrebnih stroških, nastalih z revizijo, zato priglašene stroške natančneje specificira in glede na novo nastale stroške modificira zahtevek za revizijo z dne 7.3.2005 tako, da zahteva povrnitev stroškov v znesku 661.000,00 SIT.

Naročnik je v skladu z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN z dopisom z dne 25.3.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V revizijskem postopku mora naročnik odločiti o zahtevku za revizijo tako, da mu bodisi ugodi ali pa ga zavrne. Naročnik zavrne zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve. V primeru, ko naročnik zahtevku za revizijo ugodi, lahko postopek oddaje javnega naročila (glede na postavljeni zahtevek za pravno varstvo) razveljavi v celoti ali delno (1. in 3. odstavek 16. člena ZRPJN).

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila, je obravnavanem primeru naročnik po presoji vlagateljevih navedb v zahtevku za revizijo ugotovil, da je vlagatelju potrebno pritrditi v tem, da je naročnik ponudbe izbranih ponudnikov v nasprotju z zakonom in pravili razpisne dokumentacije štel kot pravilne v smislu 13. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1. Ob takšni ugotovitvi je naročnik v revizijskem postopku dne 17.3.2005 sprejel sklep štev. 400-037-73/04-1/05, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil ter razveljavil svojo odločitev o oddaji naročila izbranim ponudnikom štev. 400-037-73/04 z dne 2.2.2005 (posledično pa mu priznal je tudi povračilo stroškov revizijskega postopka v znesku 324.400,00 SIT). Z navedeno odločitvijo je naročnik v skladu z določbo 1. odstavka 16. člena ZRPJN razveljavil tisti del postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v katerem je prišlo do očitanih kršitev (izbira ponudnikov, katerih ponudb na podlagi 13. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1 ni mogoče šteti kot pravilne), oziroma je postopek vrnil v fazo (pregled in ocena ponudb) v kateri je mogoče ugotovljene nepravilnosti odpraviti (ponudbe izbranih ponudnikov v skladu s 76. členom ZJN-1 zavrniti kot nepravilne).

Vlagatelj vkljub takšni naročnikovi odločitvi želi nadaljevati revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. V svoji vlogi z dne 21.3.2005 se sklicuje na nekatere pretekle odločitve Državne revizijske komisije ter zaključuje, da je naročnik v obravnavanem primeru prekoračil vsebino zahtevka za revizijo (prekoračenje tožbenega zahtevka v smislu 3. odstavka 350. člena ZPP) - da mu je torej prisodil več, kot je ta v svojem zahtevku za revizijo od njega zahteval.

Po preučitvi predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila, predvsem pa vsebine vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 7.3.2005 ter naročnikovega sklepa štev. 400-037-73/04-1/05 z dne 17.3.2005, Državna revizijska komisija ugotavlja, da v obravnavanem primeru ne gre za prekoračenje tožbenega zahtevka v smislu 3. odstavka 350. člena ZPP. Glede na to, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 5) predlagal, naj naročnik razveljavi tako odločitev o oddaji javnega naročila izbranim ponudnikom štev. 400-037-73/04 z dne 2.2.2005 kot tudi "â?? II. fazo javnega razpisa za oddajo predmetnega javnega naročila oddaje naročila storitev po omejenem postopku za prevoze zdravil št. 400-037 -73/04" ter da je naročnik s svojo odločitvijo z dne 17.3.2005 razveljavil (le) izpodbijano odločitev o oddaji javnega naročila izbranim ponudnikom štev. 400-037-73/04 z dne 2.2.2005 (ne pa tudi celotne II. faze predmetnega postopka oddaje javnega naročila, kot je vlagatelj izrecno zahteval), je mogoče nastali procesni položaj presojati le z uporabo pravil, ki urejajo položaje, v katerih sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih oziroma delu zahtevka tožeče stranke.

Za takšne položaje ZPP določa, da lahko stranka v primerih, ko sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo odločiti s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka, pravdnemu sodišču predlaga, naj se sodba dopolni (1. odstavek 325. člena ZPP). O predlogu za izdajo dopolnilne sodbe odloči sodišče, ki je sodbo izdalo, in sicer tako, da bodisi dopolni svojo predhodno odločitev v manjkajočem delu (izda dopolnilno sodbo o zahtevku oziroma delu zahtevka, o katerem ni bilo odločeno) ali pa predlog zavrne kot neutemeljen (326. člen ZPP).

Ob smiselni uporabi pravi ZPP, ki izhaja iz 5. odstavka 3. člena ZRPJN, je v obravnavanem primeru potrebno ugotoviti, da naročnik ni v celoti odločil o vlagateljevem predlogu za pravno varstvo, ki ga je ta postavil v zahtevku za revizijo z dne 7.3.2005. V predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila je namreč vlagatelj svoj zahtevek za pravno varstvo ("tožbeni predlog") oblikoval tako, da je od naročnika izrecno zahteval izdajo sklepa s sledečo vsebino: "1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o oddaji naročila z naslovom "Odločitev o oddaji javnega naročila", št. 400-037-73/04, z dne 02.02.2005 ter II. fazo javnega razpisa za oddajo predmetnega javnega naročila oddaje naročila storitev po omejenem postopku za prevoze zdravil št. 400-037 -73/04". Ker je naročnik z izrekom sklepa štev. 400-037-73/04-1/05 z dne 17.3.2005 odločil samo o tistem delu vlagateljevega zahtevka za pravno varstvo ("tožbenega predloga"), ki se je nanašal na zahtevo po razveljavitvi naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila (1. točka izreka se glasi: "Zahtevku za revizijo vlagatelja se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o oddaji naročila z naslovom "Odločitev o oddaji javnega naročila", št. 400-037- 73/04"), o preostalem delu predloga za pravno varstvo, ki se je nanašal na zahtevo po razveljavitvi II. faze predmetnega javnega razpisa, pa sploh ni odločal, je morala Državna revizijska komisija odločiti tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

Naročnik bo moral dopolniti svojo odločitev štev. 400-037-73/04-1/05 z dne 17.3.2005, s katero je ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 7.3.2005 ter odločiti tudi o tistem delu vlagateljevega predloga za pravno varstvo, do katerega se v revizijskem postopku doslej sploh ni opredelil.

Vlagatelj je v vlogi z dne 21.3.2005 zahteval povračilo stroškov revizijskega postopka v skladu s predloženim stroškovnikom. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo vrnila v odločanje naročniku, bo moral naročnik v skladu s svojo odločitvijo o zahtevku za revizijo sprejeti tudi odločitev o stroških revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23.člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 8.4.2005

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Inštitut za varovanje zdravja, Trubarjeva cesta 2, Ljubljana
- Odvetnica Jana Kapelj, Kersnikova 6/III, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19 a, Ljubljana
- ABN Trade d.o.o., Spodnje stranice 11, Stranice
- Tina Transport s.p., Na ledinah 1, Domžale
- Pjor d.o.o., Trata II/2, Kočevje

Natisni stran