EN

018-051/2005 Mestna občina Velenje

Številka: 018-51/05-35-561
Datum: 15. 3. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/02; v nadaljevanju: ZRPJN) v povezavi s prvim odstavkom 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP), po predsedniku dr. Aleksiju Mužini, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku revizije oddaje projekta ravnanja z odpadnimi vodami in nadgradnjo vodovodnega sistema porečja Pake - čistilna naprava šaleške doline, na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila OTV France, Lâ??Aquarene - 1, place Montgolfier - 94417 Saint-Maurice Cedex - France in Esotech d.d., Preloška cesta 1, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, dne 15.3.2005

odločila:

Predlog naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 44-47/2004, pod št. objave Ob-11243/04, objavil predmetni mednarodni javni razpis po programu ISPA, v Uradnem listu RS, št. 135/2004, pod št. objave Ob-35088/04, pa je objavil obvestilo o oddaji naročila, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega izbral ponudnika Hidroinženiring d.d., Slovenčeva ulica 95, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom z dne 24.12.2004 od naročnika zahteval obrazloženo obvestilo, z dopisom z dne 12.1.2005 pa je na naročnika naslovil pritožbo, v kateri navaja, da je njegova ponudba pravilna, ter predlaga, da naročnik ponovno preveri pravilnost ponudbe izbranega ponudnika, ki naj bi po mnenju vlagatelja ponudil tudi neobičajno nizko ceno.

Vlagatelj je z dopisom z dne 13.1.2005 na Državno revizijsko komisijo vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da kljub vloženi zahtevi še vedno ni prejel obrazloženega obvestila o oddaji naročila, kot to določa Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04). Vlagatelj meni, da ima pravico do vložitve zahtevka za revizijo v skladu z določbami ZRPJN, in navaja, da je njegova ponudba pravilna, medtem ko naj ponudba izbranega ponudnika ne bi izpolnjevala vseh zahtev razpisne dokumentacije. Po mnenju vlagatelja naj bi izbrani ponudnik ponudil tudi neobičajno nizko ceno, zato vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, da se ponudba izbranega ponudnika izloči kot nepravilna in da se ponudbo vlagatelja ovrednoti v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je z dopisom z dne 17.1.2005 zahtevek za revizijo odstopila naročniku.

Naročnik je z dopisom z dne 25.1.2005 odgovoril na vlagateljevo zahtevo za izdajo obrazloženega obvestila z dne 24.12.2004, z dopisom z dne 1.2.2005 pa je odgovoril na vlagateljevo pritožbo z dne 12.1.2005. Dne 14.2.2005 je naročnik izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo (dopis z dne 13.1.2005) zavrgel kot nepravočasen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelj obvestilo o izbiri ponudnika prejel dne 22.12.2005, zato je zahtevek za revizijo prepozen. Ne glede na to je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel tudi zato, ker vlagatelj ne izkazuje pravnega interesa za vložitev pravnega sredstva, kot je zahtevek za revizijo. Razpisna dokumentacija je predvidela uporabo Navodil za izvajanje postopkov javnih naročil, ki se financirajo iz sredstev EU, točka 37 "tender dossier" projekta pa jasno zahteva, zatrjuje naročnik, da lahko nezadovoljni ponudniki vložijo ustrezno vlogo pri naročniku v roku 30 dni od dodelitve posla. Naročnik navaja, da je vlagatelj dne 12.1.2005 predložil pritožbo, na katero je naročnik odgovoril s stališčem, predstavljenim v dokumentu "Subject: Reply to your letter of 12.1.2005". Upoštevaje pravila iz razpisne dokumentacije je zahtevek za revizijo z dne 13.1.2005 nedopusten tudi zaradi odsotnosti pravnega interesa za vložitev zahtevka za revizijo, še zatrjuje naročnik.

Naročnik je z dopisom z dne 14.2.2005 Državni revizijski komisiji na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN predlagal, da dovoli nadaljevanje aktivnosti pri izvajanju predmetnega projekta, saj naj bi zadržanje aktivnosti povzročilo katastrofalne posledice v smislu materialne škode.

Po pregledu razpoložljive dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 274. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN ugotovila, da naročnik nima pravnega interesa za izdajo sklepa o nezadržanju postopka na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN.

Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je bil zahtevek za revizijo, ki ima v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZRPJN suspenzivni učinek, na Državno revizijsko komisijo vložen dne 13.1.2005 in da ga je naročnik prejel dne 18.1.2005. Naročnik je zahtevek za revizijo zavrgel s sklepom z dne 14.2.2005, ki je bil (kot je razvidno iz povratnice) vlagatelju vročen dne 18.2.2005. V skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN ima vlagatelj v primeru, kadar naročnik zavrže njegov zahtevek za revizijo, pravico vložiti pritožbo v roku treh dni od prejema sklepa na Državno revizijsko komisijo. To pomeni, da se je v predmetnem postopku rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel dne 21.2.2005. V primeru, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena (drugi odstavek 112. člena ZPP).

Državna revizijska komisija je vlagatelja z dopisom z dne 7.3.2005 na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN in prvega odstavka 146. ter prvega odstavka 147. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN pozvala, da ji sporoči, ali je v predmetnem postopku revizije vložil pritožbo zoper sklep, s katerim je naročnik zavrgel njegov zahtevek za revizijo, in da ji v primeru, če je pritožbo vložil, najkasneje v roku treh dni od prejema dopisa posreduje dokazilo o tem, kdaj in na kateri naslov je vložil pritožbo. Kot je razvidno iz povratnice, je vlagatelj omenjeni dopis prejel dne 9.3.2005.

Ker Državna revizijska komisija do dneva izdaje tega sklepa ni prejela niti vlagateljeve pritožbe niti pojasnila, ali oz. kdaj in na kateri naslov je bila pritožba vložena, ni bilo razvidno, da bi vlagatelj, kot to določa drugi odstavek 13. člena ZRPJN, uveljavljal pravno varstvo zoper sklep z dne 14.2.2005, s katerim je naročnik zavrgel njegov zahtevek za revizijo. Ker torej na podlagi razpoložljive dokumentacije ni bilo razvidno, da bi se lahko predmetni revizijski postopek, ki se je začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 13.1.2005, nadaljeval, gre ugotoviti, da je odločanje o naročnikovemu predlogu, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v predmetnem postopku javnega razpisa, brezpredmetno oz. da naročnik za izdajo takega sklepa nima pravnega interesa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 15.3.2005

dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje
- Esotech d.d., Preloška cesta 1, Velenje
- Hidroinženiring d.d., Slovenčeva ulica 95, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran