EN

018-276/03

Številka: 018-276/03-25-2037
Datum sprejema: 9. 3. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/2002, 14/2003; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu â??â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za gradbena, obrtniška in instalacijska dela za rekonstrukcijo in adaptacijo zgradbe na â??â??, III. nadstropje, podstrešje, mansarda in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??., ki ga zastopa â??â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??.

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi obvestilo o oddaji naročila, št. 01-1504/1-03, z dne 22.10.2003.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale z revizijo, in sicer takso v višini 200.000,00 SIT in odvetniške stroške v višini 267.960,00,00 SIT, skupaj 467.960,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 20.8.2003 sprejel sklep, št. 01-11185/1-03 s katerim je začel postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za gradbena, obrtniška in instalacijska dela za rekonstrukcijo in adaptacijo zgradbe na â??â??, III. nadstropje, podstrešje, mansarda. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??., z dne â??., pod številko objave Ob-â??â?? objavil javni razpis za predmetno javno naročilo. Naročnik je prejel osem ponudb, glede katerih je ugotovil, da so vse pravočasne. Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 01-1504/1-03, z dne 22.10.2003, obvestil vse ponudnike, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â??â??. (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 23.10.2003, skladno z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1) zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, ki mu ga je naročnik v prilogi z dopisom, št. 01-1521/1-03, z dne 27.10.2003, tudi posredoval.


Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 7.11.2003, ki ga je naročnik prejel 11.11.2003. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnik kršil 50., 7. in 2. odstavek 79. člena ZJN-1. Vlagatelj ugotavlja, da je kot ponudnik, ki je oddal ponudbo v postopku oddaje javnega naročila aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo ter da je zahtevek za revizijo pravočasen. Vlagatelj navaja, da je naročnik vrednotil njegovo ponudbo v nasprotju z merili v razpisni dokumentaciji, kar je razvidno tudi iz obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila. Vlagatelj ugotavlja, da se usposobljenost za izvedbo del vrednoti glede na izobrazbo in delovne izkušnje predvidene ekipe na gradbišču in sicer vodje gradbišča in delovodje. Vlagatelj je v svoji ponudbi na obrazcu II-6 jasno in nedvoumno navedel dve osebi, tako vodjo gradbišča, kot tudi delovodjo ter za njiju predložil vse zahtevane dokumente. Iz obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila pa izhaja, da je naročnik napačno ugotovil, da vlagatelj ni navedel delovodje in tako vlagatelja prikrajšal za 25 točk. Napačna je torej ugotovitev naročnika, da je vlagatelj navedel samo vodjo delovišče, na pa tudi delovodje, kar je po mnenju vlagatelja nerazumljivo, saj sta oba navedena na istem obrazcu (II-6).

Vlagatelj tudi navaja, da ga je naročnik prikrajšal tudi za točke pri merilu reference, saj je upošteval le pet od predloženih desetih referenc in ga tako prikrajšal za dodatnih 50 točk. V zvezi z referencami, ki jih naročnik ni upošteval je naročnik v obrazloženem obvestilu navedel, da ne izpolnjujejo predpisanih meril. Vlagatelj ugotavlja, da vse njegove predložene reference ustrezajo predpisanim merilom, kar je razvidno iz njegove ponudbe, predložena pa so tudi vsa zahtevana potrdila investitorjev, ki dokazujejo uspešnost sodelovanja z vlagateljem. Poleg tega iz ponudbe vlagatelja tudi izhaja, da bo dela opravljal s podizvajalcem, za katerega je prav tako predložil reference, ki ustrezajo predpisanim merilom. Naročnik je s tem, ko je ugotovil, da vlagateljeve reference ne ustrezajo predpisanim merilom kršil 50. člen ZJN-1, saj je očitno spreminjal merila iz razpisne dokumentacije ali pa je uporabil nova merila. Vlagatelj tudi navaja, da so v primeru, da naročnik meril ni spreminjal, le ta očitno nejasno opredeljena in se jih tako ne sme interpretirati v škodo vlagatelja.
Vlagatelj tudi navaja, da reference izbranega ponudnika ne izpolnjujejo meril v obsegu, kot to ugotavlja sam naročnik. Vlagatelj je namreč na merilu reference prejel manjše število točk, čeprav je predložil boljše reference kot izbrani ponudnik. Vlagatelj tako meni, da je naročnik pri ocenjevanju njegove ponudbe uporabil strožja merila, kot pa pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika in tako neenakopravno obravnaval obe ponudnika. Vlagatelj zahteva, da naročnik obravnava ponudbe na podlagi istih meril.
Vlagatelj tudi navaja, da naročnik v obrazloženem obvestilu ne navaja nazivov ponudnikov, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje in merila, kar pomeni kršitev 2. odstavka 79. člena ZJN-1. V obrazložitvi merila garancijskih rokov naročnik namreč ne navaja, kateri izmed ponudnikov je ponudil najvišji rok za splošno garancijo (6 let) in kateri od ponudnikov najvišji rok garancije za konstrukcijo (20 let) oz. ali sta ponudnika, ki sta ponudila najvišje garancijske roke oddala pravilno ponudbo. Navedeno je namreč pomembno pri merilu garancijski roki, ki se vrednotijo glede na najvišji ponujeni garancijski rok. Če je bil kateri izmed najvišjih garancijskih rokov ponujen v ponudbi, ki je bila izločena kot nepravilna, gre v tem primeru za napačno vrednotenje vseh pravilnih ponudb.
Vlagatelj zahteva razveljavitev obvestila o oddaji javnega naročila, št. 01-1504/1-03 z dne 22.10.2003 in razveljavitev vseh postopkov in dokumentov izdanih po tem datumu ter da naročnik ponovno ovrednoti njegovo in vse ostale ponudbe, v skladu s postavljenimi merili v razpisni dokumentaciji, opravi ponoven izbor najugodnejšega ponudnika in glede na izid izda novo obvestilo o oddaji.
Vlagatelj zahteva od naročnika povrnitev stroškov v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo in sicer 200.000,00 SIT za plačilo takse in stroške zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka po tarifi v višini 2000 točk ter DDV in 3% materialnih stroškov.


Naročnik je s sklepom, št. 01-1658/1-03, z dne 18.11.2003, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Iz poročila komisije, z dne 17.11.2003, ki je priloga sklepu s katerim je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil izhaja obrazložitev naročnikove odločitve.
Na začetki naročnik ugotavlja, da je zahtevek za revizijo pravočasen in vložen s strani upravičene osebe. Naročnik ugotavlja, da se vlagatelj pritožuje zoper nepravilno vrednotenje njegove ponudbe v zvezi z merilom usposobljenosti in merilom reference ter da je naročnik pomanjkljivo navedel podatke o najvišji garancijski dobi. Naročnik navaja, da je pri merilu usposobljenost predvidel vrednotenje izobrazbe in delovnih izkušenj vodje gradbišča in vrednotenje delovnih izkušenj delovodje. Zaradi lažje preglednosti in jasnosti zahtev je bila za to merilo v ponudbeni dokumentaciji predložena tabela II-6 z naslovom "Osebje, ki bo sodelovalo pri izvedbi projekta". V tabeli II-6, ki bi lahko, odvisno od velikosti ekipe vsebovala tudi več listov, je pod točko 1. naveden naslednji tekst. "Prosimo, da navedete vodstveno osebje (vodjo gradbišča, delovodjo) zaposleno v vašem podjetju, ki bodo delali na objektu v primeru izbora ponudbe.". Nato se na obrazcu dvakrat ponovi tekst za vpis podatkov o zaposlenih, spodaj pa so navedene priloge, ki jih je potrebno predložiti. Vlagatelj je v obrazec II-6 vpisal g. â??.. in â??., v obrazcu II-6, ki ga je oddal za podizvajalca pa â??.. in â??.. Naročniku je ugotovil, da sta tako glavni izvajalec, kot tudi podizvajalec navedla le vodjo gradbišča, nista pa navedla delovodje, zato vlagatelju pri merilu usposobljenost pripada le 25 točk od 50 možnih točk.
Naročnik navaja, da je v kriterijih za reference navedel, da bo upošteval izvajanje investicijskih del na enakih ali sorodnih objektih podobnih vrednosti, kot je rekonstrukcija zgradbe na â??.., III. nadstropje. Vrednoti se največ deset referenc za izvedbo rekonstrukcijskih del na objektih nad 200m2 neto etažne površine in vrednostno nad 50.000.000,00 SIT, s potrdili naročnikov, na katerih je navedeno, da so bila dela izvedena zadovoljivo in sicer v višini 10 točk za posamezno referenco. Naročnik navaja, da je kot neustrezne ocenil vlagateljeve reference, ki so jih podali investitorji in sicer:
ď"§ referenco â??â?? za obnovo sanitarij, za katero je naročnik ocenil, da ne predstavljaja rekonstrukcije sorodnega objekta, temveč pomeni investicijsko vzdrževanje,
ď"§ referenco â??â?? - â??â?? za rekonstrukcijo kristalne dvorane, ki po mnenju naročnika pomeni investicijsko vzdrževanje in ne rekonstrukcije,
ď"§ referenco â??â??, saj je ista referenca že navedena pod referenco, ki jo je podala â??â??., saj se obe fakulteti nahajata v istem objektu,
ď"§ referenco â??â??. za obnovo kleti I. faza, saj prav tako predstavlja zgolj investicijsko vzdrževanje in ne rekonstrukcije,
ď"§ referenco â??â?? za prenovo predavalnice, ker predstavlja zgolj investicijsko vzdrževanje in ne rekonstrukcije.
Naročnik navaja, da je glede na vlagateljevo navedbo, da bi moral naročnik upoštevati tudi reference podizvajalca, ocenil in preveril tudi te reference, za katere je naročnik prav tako ugotovil, da ne ustrezajo postavljenemu merilu, ker ne pomenijo rekonstrukcije, temveč so v večini primerov gradbeno obrtniška in inštalacijska dela oz. ne predstavljajo prenove sorodnega objekta. Po mnenju naročnika je postavljeno merilo popolnoma jasno opredeljeno in ne potrebuje nikakršne dodatne razlage ter tudi ugotavlja, da je enakopravno ovrednotil reference vseh ponudnikov in o kakršnikoli diskriminatornosti pri vrednotenju ni sledi. Vseh predloženih referenc vlagatelja naročnik ni mogel upoštevati, ker niso izpolnjevale meril določenih v razpisni dokumentaciji.
Glede podatkov posredovanih vlagatelju v obvestilu o oddaji javnega naročila naročnik navaja, da ni izpostavil podatkov o ponudnikih, ki sta ponudila najdaljše roke, ker to ne vpliva na samo točkovanje vlagateljeve ponudbe. Naročnik poudarja, da sta bili ponudbi ponudnikov, ki sta ponudila najdaljše garancijske roke, pravilni. Naročnik v nadaljevanju navede, da je najdaljši rok splošne garancije, 6 let, ponudil ponudnik â??â?? in najdaljšo garancijo za konstrukcije, 20 let, prav tako ponudnik â??â??. Naročnik ugotavlja, da je bilo tudi vrednotenje garancijskih rokov opravljeno pravilno in v skladu s postavljenimi merili.

Naročnik je vlagatelja pozval, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, da v roku treh dni od prejema sklepa (iz prejšnjega odstavka) pisno sporoči, ali zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek umika.


Vlagatelj je z obvestilom o nadaljevanju postopka, z dne 20.11.2003, v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, sporočil naročniku, da vztraja pri vloženem zahtevku za revizijo. V svojem v obvestilu o nadaljevanju postopka je vlagatelj še navedel, da je vlagatelj v celoti izpolnil zahteve naročnika v zvezi z navedbo kadrov ter, da je naročnik pri ocenjevanju njegove ponudbe uporabil drugačna merila, to je merila, ki niso bila vnaprej zapisana. Iz obeh predloženih obrazcev (za vlagatelja in njegovega podizvajalca) je namreč razvidno, da je vlagatelj najprej navedel vodjo gradbišča in nato delovodjo ter, da obrazec nikjer ne predvideva, da bi moral vlagatelj na drugačen način označiti delovodjo oz. vodjo gradbišča ter da je iz obrazca povsem razvidno kdo bi bil v primeru pridobitve posla vodja gradbišča in kdo delovodja.
Glede neupoštevanja referenc vlagatelj navaja, da naročnik ni upošteval adaptacij, čeprav je to izrecno navedel v merilu, poleg tega pa se ni držal niti terminologije rekonstrukcija in je pri tem naročnik izumil termin investicijsko vzdrževanje, kar je vsaj adaptacija, lahko pa tudi rekonstrukcija. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik uporabil druga merila, kot pa jih je navedel v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj od Državne revizijske komisije zahteva, da poda podrobna navodila o tem, katere reference je potrebno upoštevati na podlagi zapisanega merila.


V skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN je naročnik z dopisom, št. 01-1714/1-03, z dne 25.11.2003, Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo vlagatelja s celotno spisovno dokumentacijo.


Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo vlagatelja dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je predložil ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.


Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: (2.) "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."


Vlagatelj v svojem zahtevku navaja, da je naročnik nepravilno vrednotil ponudbo vlagatelja v zvezi z merilom usposobljenosti ponudnika, saj je štel da niti vlagatelj niti njegov podizvajalec nista navedla delovodje.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji v poglavju IV. Vsebina ponudbe pod točko3.2.5. navedel: "Osebje, ki bo sodelovalo pri izvedbi del v primeru izbire vaše ponudbe, na obrazcu II-6, priloga poslovni življenjepis navedenih delavcev in potrdilo ministrstva za pravosodje, kazenska evidenca, da odgovorna oseba za podpis pogodbe in odgovorna oseba za izvedbo posla v preteklih petih letih nista bila obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjemâ??". V poglavju V. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika je naročnik v zvezi z merilom pod točko 2.0. Usposobljenost za izvedbo del navedel, da se v zvezi s predvideno ekipo za delo na gradbišču vrednoti dejstvo, o izobrazbi in delovnih izkušnjah predvidene ekipe. Naročnik je predvidel, da ponudniki predložijo podatke za vodstveno osebje - vodjo gradbišča in delovodjo - ponudnik poda v poslovnem življenjepisu. Naročnik je predvidel, da v zvezi s tem merilom ponudniki lahko pridobijo skupaj 50 točk (vplivnosti 5%) ter da se za vodjo gradbišča upošteva izobrazba in delovne izkušnje (skupaj največ 25 točk), za delovodjo pa samo delovne izkušnje (skupaj največ 25 točk). V razpisni dokumentaciji je predložen tudi obrazec II-6 "Osebje, ki bo sodelovalo pri izvedbi projekta" v katerega so ponudniki morali vpisati vodstveno osebje (vodjo gradbišča, delovodjo) zaposleno pri podjetju, ki bodo delali na objektu v primeru izbora ponudbe. V nadaljevanju obrazca je vlagatelj predvidel prostor za vpis imena in priimka, delovnega mesta, let izkušenj pri podjetju in pri gradnjah in trenutno delo za dve osebi. V nadaljevanju obrazca so nato navedene priloge, ki jih morajo ponudniki predložiti za posamezno osebo, ki jo navedejo v obrazcu.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije v obrazec II-6 na prvem mestu kot vodjo gradbišča navedel â??â??, prokurista, z 18 - letnimi izkušnjami v podjetju in 37 leti delovne dobe, ki trenutno opravlja delo vodje projekta in na drugem mestu kot delovodjo â??â??, vodjo gradbišča, komercialist in operativni koordinator, ki je v podjetju zaposlen 4 leta in ima skupaj 31 let delovne dobe ter trenutno opravlja delo odgovornega vodje del in delo vodje gradbišča. Za svojega podizvajalca je vlagatelj v obrazcu II-6 kot vodjo gradbišča navedel â??.., direktorja, z 32- letnimi izkušnjami v podjetju, ki trenutno opravlja delo direktorja in na drugem mestu kot delovodjo â??.., vodjo projekta, z 10 leti izkušenj ter trenutno opravlja delo pri obnovi strehe in fasade. Glede na zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, poglavja IV. Vsebina ponudbe, poglavja V. merila in upoštevajoč zahteve iz obrazca II-6 je vlagatelj zahtevani obrazec izpolnil pravilno, saj je v obrazec navedel obe osebi, tako vodjo gradbišča kot tudi delovodjo, kot je bilo to predvideno v samem obrazcu. Enako so obrazec izpolnili tudi ostali ponudniki, ki so v obrazec II-6 prav tako navedli po dve osebi, vodjo gradbišča in delovodjo ter obrazca niso prilagali v večjem številu izvodov, kar bi bilo potrebno po naročnikovem mnenju storiti, če bi na gradbišču delala številnejša ekipa. Naročnik svojo ugotovitev, da vlagatelj v svoji ponudbi ni navedel delovodjo, kljub temu, da sta bili v obrazcu II-6 navedeni dve osebi ne utemelji. Na tem mestu velja tudi ugotoviti, da iz samega obrazca ne izhaja, da ga bi bilo potrebno fotokopirati in prilagati v večjem številu izvodov, glede na velikost ekipe, kot navaja naročnik v svojem poročilu. Upoštevajoč tudi merilo usposobljenost za izvedbo del (poglavje V. merila), po katerem se točkuje izobrazba in delovne izkušnje za vodjo gradbišča ter delovne izkušnje za delovodjo le za eno osebo, bi bilo navajanje večjega števila oseb, tudi brezpredmetno.
Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija dodaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval izpolnitev obrazca II-6, torej navedbo vodje gradbišča in delovodje, kar je vlagatelj tudi storil in da tudi v tem okviru morebitne nejasnosti v razpisni dokumentaciji ni mogoče interpretirati v škodo ponudnika (vlagatelja). V tem delu Državna revizijska komisija ocenjuje vlagateljev zahtevek kot utemeljen.


V poglavju V. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika je naročnik v zvezi z merilom pod točko 3.0. reference navedel, da reference lahko prinesejo skupaj 100 (vplivnost 10%) ter da ponudniki predložijo pisne reference investitorjev za v zadnjih petih letih zgrajene enake ali sorodne objekte. Za referenco ponudnika se bo upoštevalo izvajanje investicijskih del na enakih ali sorodnih objektih vrednosti, kot je rekonstrukcija in adaptacija zgradbe Novi trg 4 in sicer v zadnjih petih letih. Ponudnik predloži pisna potrdila referenc naročnikov za navedena referenčna dela. Iz referenc mora biti razvidna vrsta del, obseg del (površina objekta), vrednost del. Vrednoti se največ deset referenc za izvedbo rekonstrukcijskih del na objektih nad 200 m2 neto etažne površine in vrednostjo nad 50.000.000,00 SIT, s potrdilo naročnikov na katerih je navedeno, da so bila izvedena zadovoljivo in sicer v višini 10 točk za posamezno referenco.
Iz navedb naročnika v razpisni dokumentaciji izhaja, da bo naročnik upošteval največ do deset referenc, ki bodo izpolnjevale naslednje pogoje:
- reference se morajo nanašati na obdobje zadnjih petih let,
- reference se morajo nanašati nadela na objektih nad 200m2 neto etažne površine,
- vrednost reference mora znašati nad 50.000.000, 00 SIT in
- reference se morajo nanašati na zgrajene enake in sorodne objekte ter izvedbo investicijskih ali adaptacijskih del oz. kot navaja naročnik v nadaljevanju na izvedbo rekonstrukcijskih del.

Na tem mestu velja opozoriti, da naročnik v prvem delu (V. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika, točko 3.0. reference) navaja, da se bodo upoštevale reference za "investicijska dela na enakih ali sorodnih objektih vrednosti, kot je rekonstrukcija in adaptacija zgradbe Novi trg 4" in v drugem delu istega odstavka pa navaja, da se bodo upoštevale le reference za "izvedbo rekonstrukcijskih del". V Zakonu o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, v nadaljevanju ZGO-1) je v 7.2. točki 2. člena določeno, da je rekonstrukcija objekta spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in namembnost objekta, spremenijo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave.
Na podlagi pregleda predloženih referenc vseh ponudnikov, predvsem pa vlagatelja in izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vse reference predložene v fotokopijah ter potrjene s strani izdajatelja referenc - investitorja in jih tako ocenjuje kot pravilno predložene. Iz predloženih referenc izhaja tudi kratek opis izvedene gradnje oz. izvedenih del. Na podlagi pregledanih referenc vseh ponudnikov, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik posamezne po opisu in po vsebini podobne reference različno ocenil. Naročnik je določene po vrsti in vsebini podobne reference ocenil kot ustrezne, druge pa ne. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik merilo reference uporabil nedosledno in v nasprotju z zapisanim merilom. Načelo enakopravnega obravnavanja ponudnikov od naročnika zahteva, da zapisano merilo uporabi v vseh primerih enako in tako kot ga je določil v razpisni dokumentaciji. Ker predložene reference v vseh primerih niso bile enako obravnavane oz. ocenjene mora naročnik v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, upoštevajoč merilo reference, kot ga je določil v razpisni dokumentaciji ter upoštevajoč definicijo "rekonstrukcije" iz ZGO-1 ponovno oceniti in ovrednotiti predložene reference vlagatelja. Naročnik mora pri ponovnem ovrednotenju referenc dosledno upoštevati zapisano merilo in ga enako uporabiti pri vrednotenju referenc vseh ponudnikov upoštevajoč zlasti, da je naročnik določil, da se bodo upoštevale zgolj reference za izvajanje investicijskih del na enakih ali sorodnih objektih (poslovna stavba) podobnih vrednosti, kot so rekonstrukcija in adaptacija (V. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika, točko 3.0. reference).


V poglavju V. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika je naročnik v zvezi z merilom pod točko 4.0. Garancijski roki navedel, da garancijski roki lahko prinesejo skupaj 50 (vplivnost 5%) ter, da se vrednotijo garancijski roki daljši od zakonsko določenega. Ponudnik, ki ponudi zakonsko določeni garancijski rok dobi 0 točk, največ točk pa dobi ponudnik, ki ponudi najdaljši garancijski rok, ostali ponudniki pa v premem sorazmerju glede na najugodnejši ponujeni garancijski rok.
V zvezi z podanim očitkom, da naročnik v obvestilu ni navedel kateri od ponudnikov je ponudil najdaljšo splošno garancijo in najdaljšo garancijo za konstrukcijo od česar je bilo odvisno točkovanje na merilu Garancijski roki, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je najdaljšo splošno garancij, 6 let in najdaljšo garancijo za konstrukcijo, 20 let ponudilo â??â??., kot je to navedel že sam naročnik v svojem poročilu ter, da je bila ponudba navedenega podjetja pravilna. Naročnik je navedeno merilo uporabil v skladu z zapisanim v razpisni dokumentaciji in ponudnikom dodelil sorazmerno manjše število točk glede na najugodnejši ponujeni garancijski rok. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik merilo "garancijski rok" uporabil v skladu z razpisno dokumentacijo in da je zahtevek v

Natisni stran