EN

018-268/03

Številka: 018-268/03-24-1951
Datum sprejema: 9. 3. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??.., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za adaptacijo in protipotresno rekonstrukcijo, rušenje in nadomestno gradnjo prizidka, odstranitev vhoda ter spremembo namembnosti podstrešja â??â??., na podlagi vloženega zahtevka za revizijo â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??..

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Naročnik mora v šestih mesecih po izdaji tega sklepa Državni revizijski komisiji predložiti poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12.06.2003 sprejel sklep, št. 616-4/03-3, o začetku postopka oddaje javnega naročila za adaptacijo in protipotresno rekonstrukcijo, rušenje in nadomestno gradnjo prizidka, odstranitev vhoda ter spremembo namembnosti podstrešja â??â??. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??., pod številko objave Ob-â??., objavil javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 17.09.2003 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 616-4/03, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo izbral podjetje â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je z dopisom, z dne 02.10.2003, od naročnika zahteval predložitev obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila. Naročnik je z dopisom, št. 617-8/03-3, z dne 07.10.2003, vlagatelju posredoval poročilo o ocenjevanju ponudb, ki ga je naročnik izdelal dne 16.09.2003.

Vlagatelj je dne 09.10.2003 vložil zahtevek za revizijo v katerem zahteva, da naročnik razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila in njega izbere kot najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj v obrazložitvi navaja, da ni bil pozvan k obrazložitvi ponudbene dokumentacije, to je k obrazložitvi cene poglavja B/STROJNE INSTALACIJE postavka 15, ki nima deljenih pozicij in katere vrednost zajema skupno ceno za oba elementa.

Vlagatelj dodaja, da po prejemu obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 17.09.2003, in poročila o ocenjevanju ponudb, z dne 16.09.2003, ugotavlja, da glede na merila izračun točk za izbranega ponudnika ni pravilen. Namreč, v razpisni dokumentaciji je najprej navedeno, da je maksimalno število točk pri merilu ponudbena cena 90. Nadalje je za izračun povprečne ponudbene cene navedena naslednja formula:

X = (seštevek vseh ponudbenih vrednosti / število vseh veljavnih ponudb) x 0,97

ter nadalje za določitev števila točk posamezne ponudbe naslednja formula:

A = (x / y) x 90 , pri čemer je:

A = število točk pri merilu cena,
X = povprečna ponudbena cena (SIT),
Y = ponudbena cena posameznega ponudnika (SIT).

Glede na dejstvo, da je izbrani ponudnik pri merilu cena prejel 90 točk, ki pa jih glede na navedene formule ni mogoče doseči, vlagatelj meni, da glede na navedena merila ni mogoče izvesti ocenjevanja ponudb in izbrati najugodnejšega ponudnika.

Naročnik je z dopisom, št. 616-4/03-16, z dne 17.10.2003, vlagatelja v skladu z 12. členom ZRPJN pozval, da v roku treh dni od prejema dopisa dopolni zahtevek za revizijo s še enim izvodom zahtevka za revizijo ter potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.10.2003, dopolnil zahtevek za revizijo z še enim izvodom le-tega ter potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Naročnik je s sklepom, z dne 29.10.2003, zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi navaja, da ima razpisna dokumentacija v poglavju "B/strojne instalacije" v postavki 15 deljene pozicije, in sicer:
DN 32â??â??.â??â??â??â?? kos 1 in
DN 40â??â??â??â??â??â??. kos 1.

Iz navedenega sledi, da vlagatelj v svoji ponudbi ni navedel ponudbene cene za kos DN 32 (vlagatelj sicer pri vseh drugih postavkah, ki imajo deljene pozicije navaja cene za posamezen kos). Naročnik nadaljuje, da glede na določbo razpisne dokumentacije v točki 2.7.4. "pojasnilo ponudb" na strani 13, lahko zahteva od vsakega ponudnika razlago ponudbene dokumentacije, vključno z razčlembo cen, če je to potrebno za preizkus, ocenjevanje in primerjavo ponudb. Ne sme pa biti zahtevana, ponujena ali dovoljena nobena sprememba cene ali elementov ponudbe razen, če gre za zahtevo za potrditev korekcije računske napake, ki jo je naročnik odkril v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb. Vlagatelj je tudi bil v skladu s tem določilom pozvan k potrditvi računskih napak. Glede sporne postavke pa naročnik ugotavlja, da ne gre za računsko napako, saj vlagatelj sploh ni opredelil ponudbene cene za to postavko, zaradi česar je bila njegova ponudba izločena kot nepravilna.

Naročnik nadaljuje, da so vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na ocenjevanje ponudb po merilu "ponudbena cena", glede na določbo petega odstavka 12. člena ZRPJN, prepozne. Naročnik nadalje dodaja, da je v razpisni dokumentaciji opredelil, da ponudbe pri merilu "ponudbena cena" ocenjeval tako, da bo ponudniku, ki ponuja najbolj realno ceno za izvedbo razpisanih del dodelil 90 točk. Vsi ostali ponudniki pa prejmejo točke po navedeni formuli ne glede na višjo ali nižjo ponudbeno ceno. Naročnik v nadaljevanju podaja še simulacijo ocenjevanja ponudb po opredeljenih merilih, ob upoštevanju tudi vlagateljeve ponudbe, in zaključuje, da bi tudi v tem primeru ponudba izbranega ponudnika prejela pri merilu "ponudbena cena" maksimalno število, to je 90 točk.

Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema njegove odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 14.11.2003, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj dodaja, da je naročnik kršil tudi prvi odstavek 17. člena ZRPJN, ker mu odločitve o vloženem zahtevku za revizijo ni posredoval v roku treh dni od njenega sprejema.

Naročnik je z dopisom, z dne 20.11.2003, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo Državni revizijski komisiji, ki ga je prejela dne 20.11.2003.

Po pregledu celotne dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila.
(3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija najprej navaja, da morajo tako naročniki kot ponudniki pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z (avtonomnimi) pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji, če le-ta niso v nasprotju s prisilnimi predpisi. Pri oddaji javnih naročil je namreč potrebno upoštevati, da so postopki izredno formalni in strogi, vztrajanje pri strogih pravilih postopka pa ima vsekakor določen pomen in tehtne razloge. Predvsem se želi na ta način vsem zainteresiranim ponudnikom zagotoviti v postopku enakopraven položaj in preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika in tako vnaprej preprečiti možne zlorabe.

Naročnik je tako v razpisni dokumentaciji v poglavju "B/strojne instalacije" v postavki 15 opredelil dve poziciji, za kateri je bilo potrebno navesti ponudbeno ceno, in sicer:
DN 32â??â??.â??â??â??â?? kos 1 in
DN 40â??â??â??â??â??â??. kos 1.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je vlagatelj v svoji ponudbi pri sporni postavki navedel zgolj ponudbeno ceno za kos DN 40, ne pa tudi ponudbeno ceno za kos DN 32. Vlagatelj torej ni navedel ponudbene cene za pozicijo DN 32, zato ni mogoče slediti njegovi razlagi, da navedena ponudbena cena pri postavki 15, predstavlja ponudbeno ceno za obe poziciji skupaj (DN 32 in DN 40). Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da takšna - vlagateljeva ponudba ni skladna z razpisno dokumentacijo, torej ni pravilna. Skladno z 18. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da "v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". Glede na navedeno gre tudi slediti naročniku, ki pravi, da ne more dopustiti spreminjanja cene ali elementov ponudbe, oziroma takih dejanj, ki bi iz neustrezne ponudbe naredili ustrezno, saj bi to pomenilo ravnanje v nasprotju z določbo razpisne dokumentacije (točka 2.7.4. pojasnilo ponudb) in tudi kršitev 54. člena ZJN-1, ki v prvem odstavku določa: "Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne.". Ob tem pa tudi ni mogoče sprejeti vlagateljevega stališča, da ni bil pozvan k tolmačenju ponudbene dokumentacije. Vsakršno "tolmačenje", ki bi ponudbo iz nepravilne (neizpolnitev pozicije za DN 32) spremenilo v pravilno (npr. razlaga, da velja cena za obe poziciji skupaj, â??), bi namreč pomenilo kršitev 54. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb zavrnil kot nepravilno, ravnal tudi skladno s 76. členom ZJN-1. Drugi odstavek navedenega člena namreč določa: "V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti, lahko pa zavrne tudi vse neprimerne ali nesprejemljive ponudbe."

Glede vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na samo ocenjevanje ponudb, in sicer, da je izbrani ponudnik pri merilu "ponudbena cena" prejel 90 točk, ki pa jih glede na navedene formule ni mogoče doseči, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji pri opredelitvi navedenega merila najprej zapisal, da bo ponudniku, ki ponuja najbolj realno ceno za izvedbo razpisanih del dodelil maksimalno število 90 točk. To pa je tista cena, ki je najbolj primerljiva s povprečno vrednostjo vseh veljavnih ponudb, zmanjšana za korekcijski faktor v višini 3%. Vsi ostali ponudniki pa prejmejo točke po formuli na glede na višjo ali nižjo ponudbeno ceno. Tako je za izračun povprečne ponudbene cene navedena naslednja formula:

X = (seštevek vseh ponudbenih vrednosti / število vseh veljavnih ponudb) x 0,97

ter nadalje za določitev števila točk posamezne ponudbe naslednja formula:

A = (x / y) x 90 , pri čemer je:

A = število točk pri merilu cena,
X = povprečna ponudbena cena (SIT),
Y = ponudbena cena posameznega ponudnika (SIT).

Glede na navedeno se ni mogoče strinjati z vlagateljevo navedbo, da glede na način določitve meril nobena ponudba ne more doseči maksimalno število 90 točk (saj je to izrecno zapisano v razpisni dokumentaciji: "â?? ponudniku, ki ponuja najbolj realno ceno za izvedbo razpisanih del dodeli 90 točk"), zato je njegov zahtevek za revizijo tudi v tem delu neutemeljen.

Kolikor pa so očitki vlagatelja vperjeni zoper opis meril, so v smislu določil ZRPJN formalno prepozni, oziroma je njegov zahtevek za revizijo v tem smislu zamujen (po petem odstavku 12. člena ZRPJN), zato očitkov iz tega razloga po vsebini ni bilo več mogoče meritorno obravnavati.


Glede vlagateljeve navede iz obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 14.11.2003, da je naročnik kršil tudi prvi odstavek 17. člena ZRPJN, ker mu odločitve o vloženem zahtevku za revizijo ni posredoval v roku treh dni od njenega sprejema, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnikov sklep o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo vsebuje datum 29.10.2003, vlagatelj pa ga je prejel šele dne 14.11.2003. Iz navedenega izhaja, da je naročnik s tem kršil prvi odstavek 17. člena ZRPJN, ki določa: "Naročnik mora o svoji odločitvi iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijoâ??". Državna revizijska komisija pa ob tem dodaja, da navedeno naročnikovo ravnanje ni takšne narave, da bi zahtevalo razveljavitev postopka (oziroma dela postopka) oddaje javnega naročila, saj ni imelo vpliva na omejitev vlagateljevega pravnega varstva v konkretnem postopku, ker je prejel naročnikovo odločitev o zahtevku in mu je tudi bilo omogočeno nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Ob tem pa Državna revizijska komisija še opozarja naročnika, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja v veljavi že od 19.12.2002. S tem zakonom je bila namreč odpravljena zahteva iz bivšega drugega odstavka 12. člena ZRPJN, da mora vlagatelj pri vložitvi zahtevka za revizijo, tega vložiti pri naročniku v dveh izvodih. Navedeno je namreč naročnik zahteval v dopisu, št. 616-4/03-16, z dne 17.10.2003, s katerim je vlagatelja v skladu z 12. členom ZRPJN pozval, da v roku treh dni od prejema dopisa dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN in še enim izvodom zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnikove kršitve določil ZJN-1 v postopku oddaje javnega naročila niso takšne narave, da bi zahtevale razveljavitev postopka (oziroma dela postopka) oddaje javnega naročila, zato je skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


V skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko Državna revizijska komisija, ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo, od naročnika zahteva, da Državni revizijski komisiji predloži poročilo o izvedbi postopka, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo ali ponovljenem postopku. Državna revizijska komisija lahko od naročnika zahteva, da skup

Natisni stran