EN

018-267/03

Številka: 018-267/03-21-1891
Datum sprejema: 9. 3. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo energetskih transformatorjev in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??..

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. â??., z dne â??., pod štev. objave Ob-â??., objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za dobavo energetskih transformatorjev.

Z Obvestilom o oddaji naročila, štev. MK/kš 8506/03, z dne 27.10.2003, je naročnik vlagatelja obvestil, da je izvedbo naročila oddal podjetju â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), čigar ponudba je v skladu z merili iz razpisne dokumentacije pri ocenjevanju dosegla največje število točk.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo, z dne 3.11.2003, v katerem navaja, da nasprotuje naročnikovi izbiri najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj opozarja, da je bilo odpiranje ponudb izvedeno dne 18.8.2003, da je bilo odprtih šest pravočasnih ponudb ter da so bile na odpiranju poleg cene, roka plačila, roka dobave, načina plačila, kakovosti in referenc prebrani tudi datumi veljavnosti ponudb. Vlagatelj na podlagi v zapisniku o javnem odpiranju ponudb navedenega datuma veljavnosti ponudbe izbranega ponudnika ugotavlja, da je bila ponudba izbranega ponudnika veljavna do 25.9.2003. Vlagatelj dalje navaja, da je na podlagi 26. člena Obligacijskega zakonika (Ur.l.RS, štev. 83/01 - v nadaljevanju: OZ) ponudba, kateri izteče rok, neveljavna, kar posledično pomeni, da ne obstaja več. Na podlagi citiranega člena OZ ponudba torej veže in velja za ponudnika samo do datuma veljavnosti ponudbe, v konkretnem primeru pa je ta rok že iztekel (v dodatno podkrepitev svojega stališča vlagatelj prilaga mnenje Urada za javna naročila, štev. 334/03-AP, z dne 2.4.2003, naslovljeno na naročnika). Vlagatelj naročniku predlaga, da svojo odločitev ponovno pretehta in da glede na pretečen rok veljavnosti večine ponudb javni razpis ponovi.

Naročnik je s sklepom, štev. MK/Kš 8954/03, z dne 12.11.2003, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da se strinja z navedbami vlagatelja o tem, da so dne 27.10.2003, ko je bila izvedena izbira najugodnejše ponudbe in izdano obvestilo o oddaji naročila, roki veljavnosti ponudb nekaterih ponudnikov že pretekli in da so ponudbe na osnovi 26. člena OZ neveljavne ter da ne obstajajo več. Vendar pa naročnik poudarja, da je nadaljeval postopek oddaje javnega naročila in pri tem upošteval določila 31. člena OZ, v katerem je določeno, da lahko naročnik izbere ponudbo tudi, če ji je potekel rok veljavnosti in na podlagi take izbire podpiše tudi pogodbo ter da se to lahko opravi le, če se s tem strinja tudi izbrani ponudnik (naročnik se sklicuje na komentar k 31. členu OZ in odgovore na vprašanja, objavljene v Pravni praksi, štev. 20/2003, z dne 5.6.2003).

Vlagatelj je z dopisom, štev. 23-2608/2003, z dne 13.11.2003, ki ga je naročnik prejel dne 17.11.2003, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, štev. 9202/03, z dne 19.11.2003, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 20.11.2003, na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s 1. odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: (2.) "Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

V obravnavanem primeru je med strankama spor o tem, ali je imel naročnik pravico izbrati najugodnejšo ponudbo vkljub dejstvu, da je tekom postopka rok veljavnosti ponudbe izbranega ponudnika že pretekel. Navedenega vprašanja ZJN-1 ne ureja, zato ga je (kot pravilno navajata obe stranki) potrebno presojati s pomočjo uporabe splošnih pravil obligacijskega prava.

V obligacijskem pravu načelno velja, da je lahko sprejeta le ponudba, ki je veljavna. To pomeni, da mora naslovnikova izjava o sprejemu prispeti k ponudniku do poteka veljavnosti ponudbe oziroma do takrat, ko ponudba ponudnika veže. OZ v 1. odstavku 26. člena (Do kdaj veže ponudba) določa, da ponudba, v kateri je določen rok, do katerega mora biti sprejeta, veže ponudnika do izteka tega roka.

V obravnavanem primeru je iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila razvidno, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi zapisal, da je njegova ponudba veljavna do dne 25.9.2003. V skladu s pravilom iz 1. odstavka 26. člena OZ je torej ponudba izbranega ponudnika prenehala veljati dne 25.9.2003.

Iz dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila je dalje razvidno, da je naročnik ponudnike obvestil o izbiri najugodnejše ponudbe z Obvestilom o oddaji naročila, štev. MK/kš 8506/03, z dne 27.10.2003. Iz navedenega je razvidno, da je naročnik sprejel odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe, šele potem, ko je veljavnost ponudbe izbranega ponudnika že pretekla. Nastali položaj je potrebno presojati po pravilih OZ, ki urejajo zapozneli sprejem ponudbe.

Položaj ponudbe, katere rok veljavnosti je pretekel, je urejen v 31. členu OZ (Zapozneli sprejem in zapoznela vročitev izjave o sprejemu). OZ v 1. odstavku 31. člena določa, da se z zamudo sprejeta ponudba šteje za novo ponudbo naslovnika, razen če ponudnik naslovniku takoj sporoči, da velja pogodba za sklenjeno po prvi ponudbi. S citiranim pravilom je zakon določil poseben pogoj, pod katerim ima lahko zapozneli sprejem enake učinke kot pravočasni sprejem ponudbe. Pogoj za to, da zapozneli sprejem učinkuje enako kot pravočasen sprejem ponudbe, je, da ponudnik naslovniku izrecno izjavi, da velja pogodba za sklenjeno po njegovi prvotni ponudbi. Na ta način dobi ponudnik, ki je od naslovnika prejel izjavo o sprejemu svoje ponudbe šele potem, ko je ponudbi že potekel rok veljavnosti v smislu 1. odstavka 26. člena OZ, v skladu z določbo 1. odstavka 31. člena OZ možnost, da sanira naslovnikovo zamudo in s tem ohrani svojo ponudbo v veljavi. Ponudnik pa mora zato, da bi saniral naslovnikovo zamudo pri sprejemu njegove ponudbe, naslovniku le izrecno sporočiti, da velja pogodba za sklenjeno po prvi ponudbi.

V obravnavanem primeru je iz dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila razvidno, da je izbrani ponudnik potem, ko je od naročnika prejel Obvestilo o oddaji naročila, štev. MK/kš 8506/03, z dne 27.10.2003, naročniku poslal dopis, štev. 404-03-1A/554/2763, z dne 12.11.2003, s katerim ga je obvestil, da je pripravljen skleniti pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila pod pogoji iz njegove ponudbe, štev. 404-03-1A/554, z dne 15.8.2003. Z opisanim ravnanjem je izbrani ponudnik v skladu z določilom 1. odstavka 31. člena OZ svojo ponudbo, s katero se je prijavil na predmetni razpis in je bila v predmetnem postopku oddaje javnega naročila tudi izbrana kot najugodnejša, ohranil v veljavi, obenem pa je saniral tudi naročnikovo zamudo pri sprejemu njegove ponudbe. Ob navedenem je potrebno ugotoviti, da naročnik s tem, ko je izbral ponudbo izbranega ponudnika kot najugodnejšo ponudbo, ni ravnal v nasprotju z zakonom.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije preverila tudi vlagateljevo trditev o tem, da bi bilo potrebno predmetni razpis ponoviti (tudi) iz razloga, ker je v obravnavanem primeru "â?? pretečen rok veljavnosti večine ponudb". V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta bili od šestih pravilnih ponudb v trenutku sprejema odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe (tudi v smislu 1. odstavka 26. člena OZ) še vedno veljavni vsaj dve pravilni ponudbi (ponudba ponudnika â??.., z rokom veljavnosti 28.11.2003 in ponudba ponudnika â??..., z rokom veljavnosti 31.12.2003). Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je potrebno zaključiti, da je v obravnavanem primeru izpolnjen tudi pogoj za oddajo predmetnega javnega naročila iz 1. odstavka 76. člena ZJN-1 ter da je izbira najugodnejše ponudbe v tem smislu pravilna.

Ob vsem opisanem je Državna revizijska komisija zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu z 2. alinejo 1. odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne â??.

Natisni stran