Na vsebino
EN

018-265/03

Številka: 018-265/03-24-1863
Datum sprejema: 8. 3. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??.., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila storitev: čiščenje poslovnih prostorov, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??.

odločila:

Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, št.â??.., z dne â??., pod številko objave Ob-â?? objavil razpis za javno naročilo: čiščenje poslovnih prostorov.

Naročnik je s sklepom, št. 3022/03-IHG, z dne 25.09.2003, v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila.

Dne 10.10.2003 je vlagatelj pri naročniku vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je po prejemu zahtevka za revizijo ugotovil, da je ta nepopoln, ker ne vsebuje potrdila o vplačilu takse, ter je vlagatelja z dopisom, poslanim po pošti in telefaksu dne 16.10.2003, z dne 14.10.2003, pozval k dopolnitvi zahtevka skladno z 22. členom ZRPJN. Iz poštne povratnice je razvidno, da je vlagatelj naročnikov poštni poziv prejel dne 17.10.2003.

Naročnik je na podlagi 4. odstavka 12. člena ZRPJN sprejel sklep, št. 3360/03-inž. JT/IHG, z dne 05.11.2003, s katerim je zahtevek za revijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik ugotavlja, da v roku treh dni od dne, ko je vlagatelj prejel poziv naročnika k dopolnitvi revizijskega zahtevka s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, s strani vlagatelja ni prejel dopolnitve zahtevka za revizijo. Naročnik je vlagatelja poučil, da je zoper ta sklep v roku treh dni od prejema sklepa dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je dne 13.11.2003 od vlagatelja po telefaksu prejela pritožbo na sklep naročnika (ki je bila očitno napačno naslovljena na Urad Vlade RS za javna naročila), s priloženim potrdilom o plačani taksi in sklepom naročnika o zavrnitvi (pravilneje zavrženju) zahtevka za revizijo. Vlagatelj v obrazložitvi pritožbe navaja, da je dne 16.10.2003 po telefaksu s strani naročnika prejel poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo, in sicer za plačilo takse v višini 100.000,00 SIT, ter da je tako določeno obveznost še istega dne izpolnil. Vlagatelj zato nesporno ugotavlja, da je pravilno in v zakonitem roku izpolnil svojo obveznost, in da je naročnikov sklep o zavrnitvi zahtevka neupravičen.

Naročnik je Državni revizijski komisiji na zaprosilo dne 17.11.2003 po telefaksu poslal kopijo poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo, kot je bil posredovan vlagatelju.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN določa, da lahko vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se navaja kot njegova kršitev v postopku oddaje javnega naročila, vloži zahtevek za revizijo (prvi odstavek 9. člena ZRPJN). V skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN, ki določa obvezne formalne sestavine zahtevka, mora zahtevek za revizijo vsebovati naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, ter potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh omenjenih podatkov, mora naročnik vlagatelja pozvati, da ga v treh dneh od prejema poziva ustrezno dopolni. Če vlagatelj tega v zakonitem roku ne stori, naročnik zahtevek za revizijo zavrže (četrti odstavek 12. člena ZRPJN).

Ker vlagatelj v pritožbi navaja, da ga je naročnik pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo le s plačilom takse v ustreznem znesku, in da je svojo obveznost pravilno izpolnil, ko je ta znesek v roku vplačal, je morala Državna revizijska komisija preveriti vsebino zgoraj navedenega naročnikovega poziva. Pri tem je ugotovila, da je bil naročnikov pravni pouk pravilen, saj se je poziv glasil: "V zvezi z Vašim zahtevkom za revizijo postopka oddaje javnega naročila št. JN 04/03 "Čiščenje poslovnih prostorov", objavljenega v Uradnem listu RS št. 33/03, z dne 4.4.2003, Ob-91244, Vas pozivamo, da svoj zahtevek pravilno dopolnite kot sledi: 1) Skladno z navedbami 22. člena ZRPJN ste kot vlagatelj zahtevka za revizijo dolžni vplačati takso pri ministrstvu, pristojnem za finance in potrdilo o vplačilu le-te priložiti k zahtevku za revizijo. Veljavna taksa za storitve je 100.000,00 SIT." Vlagatelj sam navaja, da je obveznost izpolnil tako, da je plačal takso v navedenem znesku, ter niti ne zatrjuje, da bi naročniku predložil zahtevano potrdilo o vplačilu takse.

Spričo navedenega je Državna revizijska komisija ugotovila, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo upravičeno zavržen, saj ga vlagatelj v zakonskem roku ni pravilno dopolnil s potrdilom o vplačilu takse, kot ga je k temu v skladu s četrtim odstavkom 12. člena v zvezi s 6. točko tretjega odstavka istega člena ZRPJN pozval naročnik. Državna revizijska komisija pojasnjuje, da tako iz ZRPJN kot iz poziva naročnika jasno izhaja, da je procesna predpostavka popolnosti zahtevka za revizijo predložitev potrdila o vplačilu takse (in ne zgolj njeno plačilo).
S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne .....

Natisni stran