EN

018-264/03

Številka: 018-264/03-23-1866
Datum sprejema: 8. 3. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 13. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??.., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za opravljanje storitve varnostne in receptorske službe v â?? ter regionalnih centrih â??. in â??. ter občasnih drugih lokacijah za potrebe â??.. in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??â??, ki ga zastopa â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??..

odločila:

1. Pritožbi, z dne 13.11.2003, se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep, št. â??.-040/2003-3L-ODP/S-12.11.03, z dne 11.11.2003.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale z pritožbo, v znesku 67.320,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, â??. z dne â??., pod št. objave Ob-â??., objavil javni razpis za opravljanje storitve varnostne in receptorske službe v â?? ter regionalnih centrih â??. in â?? ter občasnih drugih lokacijah za potrebe â??â??.

Vlagatelj je dne 03.11.2003, še pred oddajo ponudb vložil zahtevek za revizijo (dokument z dne 29.10.2003), v katerem oporeka naročnikovemu pogoju po predložitvi vsaj ene reference s potrjeno letno vrednostjo nad 100.000.000,00 SIT in naročnikovemu pogoju, da bo moral izbrani ponudnik od naročnika prevzeti vse delavce, ki sedaj opravljajo storitve, ki so predmet naročila.

Naročnik je vlagatelja (in sicer tako podjetje â??.. kot tudi â??..) z dopisom, z dne 04.11.2003, pozval, da naj mu posreduje izpis iz sodnega registra za podjetje â??.. in pooblaščenčevo pooblastilo.
Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 10.11.2003 ponovno pozval naj zahtevek za revizijo dopolni z zgoraj navedenimi dokumenti, in sicer najkasneje do 11.11.2003, do 12.00 ure in ga opozoril, da bo v nasprotnem primeru skladno z določilom drugega odstavka 12. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrgel.
Naročnik je dne 11.11.2003 sprejel sklep št. RTV-040/2003-3L-ODP/S-12.11.03, s katerimi je ugotovil, da vlagatelj do določenega roka revizijskega zahtevka ni dopolnil, zato je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel zaradi neobstoja vlagateljeve aktivne legitimacije.

Vlagatelj je zoper zgoraj naveden sklep naročnika dne 17.11.2003 vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da je dne 05.11.2003 od naročnika prejel poziv za dopolnitev revizijskega zahtevka. Vlagatelj pa ni prejel naknadnega poziva naročnika v katerem naj bi ga slednji (ponovno) pozval naj dopolni revizijski zahtevek do 11.11.2003 do 12 ure. Dejstvo je namreč, da je vlagatelj že dne 10.11.2003 naročniku s priporočeno pošto pod zaporedno št. 3586, oddano pri pošti 2102, poslal dopolnitev zahteve za revizijo, to pa je v roku 3 dni (poziv je prejel v sredo, dne 05.11.2003, dopolnitev pa je vložil v ponedeljek dne 10.11.2003), torej v okviru roka, kot ga določa četrti odstavek 12. člena ZRPJN v povezavi z določilom četrtega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99; v nadaljevanju: ZPP).
Ne glede na navedeno pa je naročnik bistveno kršil določila o vodenju postopka, saj v vlogi, s katero je vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo ni navedel niti roka, v katerem naj bi vlagatelj dopolnil revizijski zahtevek niti ga ni opozoril na pravne posledice, če tega ne bi storil, kar pa ne more iti v škodo vlagatelja.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma gre ugotoviti, da je v zvezi z obravnavo pritožbe zoper sklep naročnika št. RTV-040/2003-3L-ODP/S-12.2203, z dne 11.11.2003, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel, ker ga je vložila oseba, ki ni izkazala aktivne legitimacije, med strankama spor v tem, ali so pogoji za naveden naročnikov sklep izpolnjeni.

Ker ZRPJN ne vsebuje posebnih določb glede pooblaščencev in posebnih določb o pošiljanju in sprejemanju vlog, se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih urejenih s tem zakonom, glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe ZPP. Navedeno pomeni, da je potrebno tista vprašanja, ki v ZRPJN niso izrecno urejena, presojati na podlagi ustreznih določb ZPP.

Iz prvega odstavka 98. člena ZPP izhaja, da mora pooblaščenec predložiti pooblastilo ali izkazati pooblastilo, dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju. Drugi odstavek 98. člena ZPP določa, da sodišče lahko dovoli, da opravlja pravdna dejanja za stranko začasno oseba, ki ni predložila pooblastila, vendar pa ji hkrati naloži, da v določenem roku predloži pooblastilo ali izkaže odobritev stranke za opravljena pravdna dejanja. Sodišče odloži izdajo odločbe, dokler ne poteče rok za predložitev pooblastila. Če preteče ta rok brez uspeha, sodišče nadaljuje postopek, ne da bi upoštevalo dejanja, ki jih je opravila oseba brez pooblastila (tretji odstavek 98. člena ZPP). šele potem, če pooblaščenec v roku, ki ga je določilo sodišče, ne predloži pooblastila za vložitev tožbe ali pravnega sredstva, lahko sodišče tožbo oziroma pravno sredstvo zavrže (četrti odstavek 98. člena ZPP).

ZPP v prvem odstavku 132. člena določa, da se pisanja vročajo po pošti, po delavcu sodišča ali na drug način, določen z zakonom, kar se v skladu s 149. členom ZPP izvrši proti potrdilu o vročitvi.

V obravnavani zadevi je nesporno, da naročnik v prvem pozivu k dopolnitvi revizijskega zahtevka ni določil roka, v katerem naj bi mu vlagatelj poslal pooblastilo, ravno tako naročnik priznava, da je "naknadni poziv k dopolnitvi revizijskega zahtevka" (torej v pozivu v katerem je bil naveden tudi rok v katerem naj bi vlagatelj dopolnil revizijski zahtevek) vlagatelju poslal v obliki telefaks sporočila, torej na način, ki ni v skladu z ZPP (132. člen in naslednji).

Državna revizijska komisija glede na zgoraj navedeno ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju z ZPP, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel zaradi neobstoja aktivne legitimacije. Glede na navedeno se Državna revizijska komisija ni ukvarjala s vprašanjem, kdaj je vlagatelj (sicer pravilno) priložil pooblastilo in izpis iz sodnega registra za podjetje â??.. in/ali z navedbami vlagatelja, ki se nanašajo na štetje roka (111. člen ZPP).

Ker naročnik s prvim pozivom za dopolnitev revizijskega zahtevka vlagatelju ni določil roka, v katerem naj bi vlagatelj predložil pooblastilo, z drugim pozivom pa ni ravnal v skladu z zakonskimi določbami, ki se nanašajo na vročanje pisanj (132.člen ZPP in naslednji), je Državna revizijska komisija odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v obravnavani pritožbi zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer za sestavo pritožbe 500 točk, za materialne stroške 10 točk in plačilo 20% DDV z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje sklepa Državne revizijske komisije do plačila.

Ker ZRPJN v 22. členu govori le o stroških revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, se v tem primeru smiselno uporabijo določbe ZPP. Prvi odstavek 154. člena ZPP določa: "Stranka, ki v pravdi ne uspe, mora nasprotni stranki in njenemu intervinientu povrniti stroške". Ker je vlagatelj s pritožbo uspel, je bilo potrebno, na podlagi citirane določbe ZPP in Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/2003) ter v skladu z vlagateljevim stroškovnikom ugoditi tudi njegovi zahtevi za povračilo priglašenih stroškov v višini 67.320,00 SIT.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??.

Natisni stran