EN

018-262/03

Številka: 018-262/03-23-1908
Datum sprejema: 8. 3. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju ZRPJN) po â??., v postopku nadzora nad zakonitostjo oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo kletnih prostorov za potrebe Inštituta za biokemijo Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo â??â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??.

odločila:

Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti skladno s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14.07.2003 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 041-8-15/02, za rekonstrukcijo kletnih prostorov za potrebe Inštituta za biokemijo Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete ter za predmetno javno naročilo v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??., pod številko objave Ob-â??. objavil javni razpis. Z obvestilom o oddaji naročila, št. 091-8-25/02, z dne 11.09.2003, je naročnik vse ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral â??â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.09.2003, od naročnika skladno z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, v nadaljevanju: ZJN-1) zahteval izdajo obrazloženega obvestila. Naročnik je izdal obrazloženo obvestilo, št. 091-8-27/03, z dne 16.09.20003. Vlagatelj je z dopisom, št. 18.09.2003, naročnika obvestil, d

Natisni stran