EN

018-256/03

Številka: 018-256/03-21-1822
Datum sprejema: 8. 3. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), â??.. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka podelitve koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov in na podlagi zahtevka za revizijo â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje â??. (v nadaljevanju: koncedent), dne â??.

odločila:

1. Pritožbi, z dne 30.10.2003, se ugodi in se razveljavi sklep koncedenta, št.14/5 34700-0054/03, z dne 27.10.2003.

2. Koncedent naj odloči o zahtevku za revizijo, z dne 15.10.2003, v skladu z določbami ZRPJN.

3. O stroških, nastalih s pritožbo v tem revizijskem postopku, bo odločeno v nadaljevanju postopka.

Obrazložitev:

Koncedent je v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??., objavil javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, s predvidenim javnim odpiranjem ponudb dne 17.10.2003 ob 12.00 uri.

Koncedent je dne 17.10.2003, še pred potekom roka za oddajo ponudb, prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 15.10.2003, zato predvidenega javnega odpiranja ponudb ni izvedel. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je dvignil razpisno dokumentacijo, zaradi česar je aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj koncedentu očita, da je v postopku oddaje predmetne koncesije zagrešil več napak tako v samem javnem razpisu, kot tudi v razpisni dokumentaciji. Poleg tega koncedentu očita tudi napake v zvezi z zahtevanimi dokazili o usposobljenosti in sposobnosti. Vlagatelj koncedentu predlaga, da predmetni javni razpis o podelitvi predmetne koncesije razveljavi ter povrne vlagatelju stroške in sicer 100.000,00 SIT za takso, 1000 odvetniških točk za sestavo revizijskega zahtevka, z 20% DDV in 2% materialnih stroškov.

Koncedent je s sklepom, št. 14/5 34700-0054/03, z dne 27.10.2003, zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo. V obrazložitvi tega sklepa koncedent navaja, da je vlagatelj sicer dvignil razpisno dokumentacijo dne 02.09.2003, vendar samo dejstvo dviga razpisne dokumentacije še ne pomeni, da ima le-ta interes za dodelitev naročila, saj v skladu s samim obligacijskim pravom povpraševanje še ne pomeni sklenitve pogodbe, zahtevana je tudi ponudba. Koncedent zato zaključuje, da vlagatelj nima z dvigom razpisne dokumentacije aktivne legitimacije biti izbran kot najugodnejši kandidat javnega razpisa. Koncedent je vlagatelja obvestil v pravnem pouku, da se ima zoper ta sklep pravico pritožiti v 3 dneh na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, z dne 30.10.2003, v kateri navaja, da je izdani sklep koncedenta, št. 14/5 34700-0054/03, z dne 27.10.2003, nepravilen in nezakonit. Vlagatelj navaja, da ni sporno, da je v predmetnem postopku podelitve koncesije dvignil razpisno dokumentacijo, poleg tega mu je koncedent posredoval tudi dodatna pojasnila in dopolnila razpisne dokumentacije. Glede na prakso Državne revizijske komisije vlagatelj meni, da ima potencialni ponudnik, ki je dvignil razpisno dokumentacijo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve revizijskega zahtevka pri naročniku. Položaj je podoben tudi pri izboru koncesionarja gospodarske javne službe. Koncedentovo vztrajanje na tem, da je aktivna legitimacija vezana na ponudbo, po vlagateljevem mnenju ne drži, saj se s tem omejuje pravica do pravnega varstva.
Vlagatelj navaja, da je koncedent tudi nepravilno vročil sklep, št. 14/5 34700-0054/03, z dne 27.10.2003, direktno vlagatelju in ne njegovemu pooblaščencu, preko katerega je le-ta vložil zahtevek za revizijo. Tako pooblaščenki vlagatelja sklep o zavrženju revizijskega zahtevka, št. 14/5 34700-054/03, z dne 27.10.2003, ni bil nikoli vročen. Vročen pa je bil dne 30.10.2003 vlagatelju. Zaradi tega je poslovodja vlagatelja posebej pooblastil pooblaščenca za sestavo te pritožbe. V reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, se glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek (peti odstavek 3. člena ZRPJN). Prvi odstavek 137. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list 26/99, 96/02, v nadaljevanju: ZPP) določa, da se, kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, vročajo pisanja njemu. Tako je podana relativno bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz prvega odstavka 339. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ker bi taka opustitev vročitve lahko vplivala na zakonitost postopka. Vlagatelj navaja, da je podana tudi absolutno bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke 339. člena ZPP, ker je izrek sklepa v nasprotju z razlogi sklepa. Iz razlogov obrazložitve izhaja, da je pritožnik aktivno legitimiran, kljub temu pa je v izreku sklepa odločeno o zavrženju.Vlagatelj navaja tudi, da je podana tudi zmotna uporaba materialnega prava. Pravna ureditev oddaje javnih naročil in tudi pravna ureditev oddaje koncesije gospodarskih javnih služb se sicer deloma tičeta obligacijskega prava in sicer ravno dela, ki govori o izboru sopogodbenika, zato je tako pavšalna in kategorična obrazložitev župana nepravilna in nepopolna. Obligacijsko pravo ne določa, da bi se aktivna legitimacija, ki je sicer pojem procesnega prava, vezala na ponudbo, dejansko se veže na fazo pred ponudbo (culpa in contrahendo). Bistvo prava javnih naročil in posebne ureditve oddaje koncesij javnih gospodarskih služb je ravno v posebnem postopku izbire ponudnika oz. pridobivanja koncesionarja, ki poteka pred sklenitvijo pogodbe. Po mnenju vlagatelja koncedent napačno meni, da se pravni interes za nadzor nad zakonitostjo izdelave razpisne dokumentacije veže šele na fazo vložene ponudbe. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače (prvi odstavek 12. člena ZRPJN). Za koncesije javne gospodarske službe to verjetno za stranke pomeni vsaj vse od objave javnega razpisa dalje (prvi odstavek 36. člena ZGJS) oz. od sklepa o objavi javnega razpisa, ker se 21. člen ZJN-l, v primeru izbora koncesionarja gospodarske javne službe, ne uporablja.
Vlagatelj priglaša tudi stroške, ki so mu nastali zaradi nezakonitega in nepravilnega ravnanja koncedenta v višini 1000 odvetniških točk za sestavo pritožbe, z 20% DDV in 1.500,00 SIT za materialne stroške in poštne storitve.

Državna revizijska komisija je koncedenta dne 03.11.2003 pozvala, da ji predloži relevantno dokumentacijo o postopku podelitve predmetne koncesije. Koncedent je dne 04.11.2003 posredoval objavo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo, dne 10.11.2003 pa še povratnico, s katero izkazuje vročitev izpodbijanega sklepa, št. 14/5 34700-0054/03, z dne 27.10.2003, vlagatelju.

Državna revizijska komisija je dne 04.11.2003 pozvala vlagatelja, da ji posreduje izpisek iz sodnega registra, kar ji je le-ta posredoval dne 04.11.2003 in dne 07.11.2003.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-256/03-21-1816, z dne 10.11.2003, vlagatelja pozvala, da ji predloži potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, kar ji je vlagatelj posredoval v prilogi dopisa, z dne 11.11.2003.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in koncedenta je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Ob tem velja opozoriti, da so procesne predpostavke za pravno varstvo v tej fazi postopka enake, ne glede na to, ali gre za postopek oddaje javnega naročila ali za postopek podelitve koncesije. V skladu z 9. členom ZRPJN (Aktivna legitimacija v postopku revizije) ima upravičenje za vložitev zahtevka za revizijo oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. ZRPJN priznava upravičenje do pravnega varstva zelo širokemu krogu oseb, pri čemer pa velja, da je oseba morala imeti interes za dodelitev naročila takrat, ko ga je v skladu s pravili postopka lahko izkazala in ga tudi je izkazala (npr. z zahtevo po izdaji razpisne dokumentacije, z dvigom razpisne dokumentacije, s predložitvijo ponudbe in podobno).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni sporno dejstvo, da je koncedent dne 02.09.2003 posredoval vlagatelju razpisno dokumentacijo (kar izhaja tudi iz posredovanega dokumenta "Koncesija za dimnikarstvo - dvig dokumentacije), s čimer je vlagatelj izkazal, da ima pravni interes za podelitev koncesije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je koncedent prejel zahtevek za revizijo dne 17.10.2003, torej še preden se je iztekel rok za oddajo ponudb (dne 17.10.2003 do 11. ure). Državna revizijska komisija je iz pridobljenega izpiska iz sodnega registra za vlagatelja ugotovila, da je vlagatelj registriran za dejavnost, ki je predmet tega postopka podelitve koncesije. Vlagatelj bi lahko, tako kot vsi ostali potencialni ponudniki, oddal svojo ponudbo do datuma, ki ga je določil koncedent, to je do dne 17.10.2003 do 11.ure. Državna revizijska komisija je zato mnenja, da vlagatelju kot potencialnemu ponudniku ni mogoče odreči pravnega varstva, ki mu gre skladno s pravili javnega naročanja.

Državna revizijska komisija je zaključila, da je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, saj ima kot potencialni ponudnik v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev javnega naročila (oziroma interes za dodelitev predmetne koncesije) in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika (koncedenta), ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika (koncedenta) v postopku oddaje javnega naročil (oziroma v postopku podelitve koncesije). Stališče koncedenta, ki vlagatelju zaradi nepredložitve ponudbe ni priznal aktivne legitimacije, je v tej fazi postopka podelitve koncesije napačno. Vlagatelj je svoj interes za podelitev koncesije izkazal že z dvigom razpisne dokumentacije. Vlagatelju bi lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja koncedenta, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev koncedenta v postopku predmetnega javnega razpisa, zato je aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija še pritrjuje vlagateljevemu stališču, da je koncedent dolžan skladno s prvim odstavkom 137. člena ZPP, v primeru, da ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, vročati vsa pisanja njemu. Ne glede na navedeno pa je potrebno ugotoviti, da vlagatelju v predmetnem revizijskem postopku ni bila omejena pravica do pravnega varstva.

Glede na ugotovljeno je Državna revizijska komisija razveljavila sklep, št.14/5 4700-0054/03, z dne 27.10.2003, ter koncedenta skladno s tretjim odstavkom 23. člena napotuje, da upoštevaje ugotovitve iz tega sklepa, nadaljuje z revizijskim postopkom v skladu z določbami ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval povrnitev stroškov in sicer za sestavo pritožbe 1000 odvetniških točk z 20% DDV in 1.500,00 SIT za materialne stroške in poštne storitve. Ker ZRPJN v 22. členu govori le o stroških revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, se tudi v tem primeru smiselno uporabljajo določbe ZPP (peti odstavek 3. člena ZRPJN). Tretji odstavek 165. člena ZPP določa: "Če sodišče razveljavi odločbo, zoper katero je bilo vloženo pravno sredstvo, in zadevo vrne v novo sojenje, pridrži odločitev o stroških postopka v zvezi s pravnim sredstvom za končno odločbo." Ker je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja ugodila in razveljavila sklep naročnika, št. 14/5 34700-0054/03, z dne 27.10.2003, bo o stroških pritožbe odločeno v nadaljnjem postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??.

Natisni stran