EN

018-249/03

Številka: 018-249/03-24-1728
Datum sprejema: 8. 3. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju ZRPJN) po članu Državne revizijske komisije â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo oddaje javnega naročila za dobavo računalniške infrastrukture za projekt informacijski sistem logistike â?? in â?? - sklop I, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

Zahtevek za revizijo se kot neutemeljen zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod št. objave Ob â?? objavil predhodni razpis, v Uradnem listu št. â?? z dne â??, pod št. objave Ob-â??, objavil javni razpis za dobavo računalniške infrastrukture za projekt informacijski sistem logistike â?? in â?? .

Naročnik je prejel sedem ponudb, glede katerih je ugotovil, da so pravočasne. Iz poročila o oddaji javnega naročila, št. 404-08-347/2002-40, z dne 08.08.2003, je razvidno, da je naročnik za sklop I kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Na podlagi poročila je naročnik dne 25.8.2003 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 404-08-347/2002-40.

Dne 29.08.2003 je naročnik prejel zahtevo vlagatelja, v kateri je vlagatelj pozval naročnika naj mu v skladu z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) pošlje obrazloženo obvestilo. Vlagatelj navaja, da za sklop I izbrani ponudnik v točki 03A ponudil tiskalnik HP LaserJet 1300. Omenjeni tiskalnik nima možnosti nadgradnje z enoto za kopiranje in skeniranje dokumentov, kot je bilo v razpisni dokumentaciji zahtevano, zato vlagatelja zanima, ali je naročnik pri pregledu ponudbenih dokumentacij omenjeno spregledal, ali se je odločil za nakup opreme z nižjimi tehničnimi lastnostmi, kot jih je v razpisni dokumentaciji zahteval. Obenem vlagatelj še zahteva obrazložitev razloga za izbor ponudnika s ponujeno opremo z nižjimi lastnosti od razpisanih.

Naročnik je z dopisom, št. 404-08-347/2002-42, z dne 05.09.2003, izbranega ponudnika obvestil, da je prejel vlagateljevo zahtevo za obrazloženo obvestilo v skladu z 79. členom ZJN-1 in ga prosil, da možnost nadgradnje ponujenega tiskalnika z enoto kopiranje in skeniranje dokumentov dodatno utemelji z ustreznim dokazilom, kar bo nedvomno pokazalo, da obstaja možnost nadgradnje ponujenega tiskalnika, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik je naročniku z dopisom, št. 03-2157, z dne 10.09.2003, pojasnil, da se lahko omenjeni tiskalnik opcijsko nadgradi in se v kombinaciji obeh enot lahko uporabi kot skenirna ali kopirna enota na način, da se z eno samo potezo, pritiskom na prvo tipko za skeniranje, skenira želeni dokument. S pritiskom na tipko za kopiranje pa se na tiskalniku HP LJ 1300 natisne kopija želenega dokumenta.

Dne 12.09.2003 je naročnik izdal obrazloženo obvestilo, št. 404-08-347/2002-44, v katerem navaja, da je pri izbranem ponudniku preveril ustreznost ponujene opreme, vezano z zahtevami v razpisnih pogojih ter ugotovil, da izbrani ponudnik v celoti izpolnjuje tehnične zahteve po točki 03A glede možne nadgradnje. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik potrdil razpisne zahteve ter izvedbo možnosti nadgradnje podkrepil z tehničnim opisom in dokazili principala Hewlet-Packard v Republiki Sloveniji (...) o načinu izvedbe nadgradnje.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.09.2003, naročnika prosil za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, kar mu je naročnik, s predhodno prejetim soglasjem izbranega ponudnika, dne 25.09.2003 tudi posredoval.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, št. â??/rev01, z dne 26.09.2003, zaradi kršitev določil ZJN-1, predvsem določbe drugega odstavka 76. člena ZJN-1. V obrazložitvi vlagatelj navaja, da je naročnik v sklopu I postavka 03A opredelil zahtevo po ponudbi 141 kompletov namiznih laserskih tiskalnikov, z izrecno zahtevo v specifikaciji: "Možnost nadgradnje z enoto za kopiranje in skeniranje dokumentov". Vlagatelj ob tem poudarja, da je v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo, v poglavju II Navodila ponudnikom podana v 5. točki izrecna zahteva: "Ponudniki morajo oddati ponudbo v skladu s specifikacijami, ki so del razpisne dokumentacije" in v točki 9.6 kot "Pogoj: skladnost opreme z zahtevanimi opisi in konfiguracijami (specifikacijami) predmetov naročila". Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v sklopu I ponujal tiskalnik HP LaserJet 1300 s tem, da je v obrazcu konfiguracija navedel možnost nadgradnje z enoto za skeniranje in kopiranje dokumentov. V naknadnem pojasnilu postavke je izbrani ponudnik navedel, da ima naročnik možnost nakupa enote za skeniranje (skener HP ScanJet 2400). Vlagatelj navaja, da nakupa ločene enote za skeniranje ne smatra kot nadgradnjo obstoječega tiskalnika. Tiskalnike, ki imajo deklarirano možnost nadgradnje z enoto skeniranje in kopiranje dokumentov, so ponujali nekateri ostali ponudniki (HP LaserJet 1220 ter Minolta Page Pro 1250E). Vlagatelj smatra, da se zahteva po prej omenjeni možnosti nanaša na naprave, ki imajo možnost dejanske nadgradnje z omenjeno enoto. V nasprotnem primeru zahteva po nadgradnji z enoto za skeniranje in kopiranje dokumentov ni smiselna, ker lahko vsaki napravi dokupiš ločeno napravo z možnostjo skeniranja in kopiranja dokumentov. Tudi v gramatikalnem smislu pomeni beseda nadgraditi dodati nekaj na obstoječo celoto, ne pa sestavljanje oziroma povezovanje obstoječih enot. Vlagatelj tako navaja, da je potrebno ponudbo izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na postavko 03A, potrebno šteti kot ponujanje variante, ki pa v razpisni dokumentaciji ni bila dovoljena, zato bi jo moral naročnik šteti kot nepravilno in jo skladno z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1 zavrniti.

Vlagatelj glede na zgoraj navedeno predlaga izločitev ponudbe izbranega ponudnika in izmed pravilnih ponudb izbiro najugodnejšega.

Naročnik je s sklepom št. 404-08-307/2003-2, z dne 07.10.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi svoje odločitve naročnik povzema nekatere navedbe vlagatelja in navaja, da je izbral izbranega ponudnika iz razloga, ker poleg ostale opreme po sklopu I zagotavlja tudi dobavo laserskih tiskalnikov pod točko 03A, ki so funkcijsko nadgradljivi, kar je razvidno iz dodatnih utemeljitev in dokumentov in potrjuje primernost ponudbe. Naročnik dalje navaja, da bi v primeru, če bi že v fazi nakupa laserskih tiskalnikov pogojeval le nakup tiskalnikov, ki so nadgradljivi z natančno določeno enoto za kopiranje in skeniranje dokumentov, izločil iz konkurence vse ponudnike, ki sicer nudijo tiskalnike s funkcijsko možnostjo nadgraditve, nimajo pa točno določene enote, ki se mora nadgraditi za funkcijo kopiranja in skeniranja dokumentov. Naročnik meni, da bi v primeru objave razpisa za nakup opreme pod točko 03A, z zahtevo po ponudbi samo tiste opreme, ki ima vnaprej deklarirano enoto za kopiranje in skeniranje, kršil temeljna načela javnega naročanja v smislu določil prvega odstavka 5. člena ter določil prvega in drugega odstavka 7. člena ZJN-1. Na podlagi navedenega je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in vlagatelja pozval da mu najkasneje v treh dneh pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je dne 10.10.2003 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo in spremembi sedeža (namesto â??, â??). Ob tem navaja, da na tržišču obstajajo tiskalniki, ki imajo možnost nadgradnje z enoto za skeniranje in kopiranje dokumentov, kar pomeni, da so tiskalniki prilagojeni priklopu modulov, ki se vgradijo v ali na tiskalnik, ter le temu omogočajo kopiranje in skeniranje dokumentov. Omenjeni tiskalniki so praviloma dražji od tiskalnikov, ki te možnosti ne omogočajo. Vlagatelj ponavlja, da s strani naročnika izbrani tiskalnik ne omogoča "Možnosti nadgradnje z enoto kopiranje in skeniranje dokumentov".

Naročnik je dne 14.10.2003 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo Državni revizijski komisiji v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot oseba, ki je oddala ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določbo drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "2. Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. 3. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Pred meritorno obravnavo vlagateljevih navedb želi Državna revizijska komisija v zvezi s predlogom vlagatelja zahtevka za revizijo opozoriti, da ima zgolj kasatorična pooblastila, zato s svojim sklepom ne more nadomestiti odločitve naročnika o izbiri najugodnejše ponudbe ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila. Revizija postopka preprečuje nezakonito izbiro ponudnika (pogodbene stranke). Odločitev o izbiri pa je še vedno v rokah naročnika. Tudi v reviziji postopka oddaje javnega naročila je ohranjena avtonomija volje naročnika pri izbiri pogodbene stranke. Seveda je ta avtonomija omejena, saj lahko naročnik izbere le tistega ponudnika in ponudbo, ki je skladna z vnaprej postavljenimi pogoji in omejitvami ter najugodnejša po postavljenih merilih. V reviziji postopka pa se ne ugotavlja vzročna zveza med kršitvijo in možnostjo, da bi bil vlagatelj zahtevka izbran kot najugodnejši ponudnik. Ugotovljena kršitev se sankcionira, ne glede na možnosti vlagatelja zahtevka za revizijo. Ob slednje zapisanem pa gre kljub temu opozoriti tudi na vprašanje aktivne legitimacije (9. člen ZRPJN).

V 18. točki prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je določeno, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki: "je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti vse zahteve iz razpisne dokumentacije". V predmetni zadevi je med strankama spor o tem, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje zahtevo razpisne dokumentacije, ki se nanaša na namizne laserske tiskalnike - O3 A, in ki se glasi: "Možnost nadgradnje z enoto za kopiranje in skeniranje".

V tej zvezi velja dodati, da na naročnik v fazi pojasnjevanja razpisne dokumentacije na vprašanje enega izmed potencialnih ponudnikov za sklop 1, del 03 tiskalniki, točka 03A NAMIZNI LASERSKI TISKALNIK: ali je zahteva Možnost nadgradnje z enoto za kopiranje in skeniranje dokumentov izločilni kriterij, podal naslednji odgovor (št. 404-08-347/2002, z dne 11.7.2002): "DA, ker so v točki 03 A opisane minimalne zahteve, ki jih mora zahtevana oprema omogočati oziroma zagotavljati".

Glede na navedeno ni more biti sporno vprašanje narave zahteve (oziroma, da njeno neizpolnjevanje povzroči nepravilnost ponudbe), pač pa je sporna njena vsebina in to, ali je izbrani ponudnik takšno zahtevo izpolnil.

V obravnavanem primeru je torej bistveno za presojo pravilnosti/nepravilnosti ponudbe vlagatelja, ali je vlagatelj smel razumeti razpisno dokumentacijo, kot jo je razumel. Bistveno je torej, ali je bila zahteva naročnika v navedenih točkah razpisne dokumentacije postavljena jasno in nedvoumno. V obravnavanem primeru se postavlja vprašanje razlage razpisne dokumentacije v zgoraj navedenih točkah. V kolikor je pri razlagi pravnih pravil ZJN-1 povsem irelevantno, kako je posamezna oseba razumela oziroma smela razumeti pravno pravilo (pravno pravilo se razlaga skladno z ustaljenimi metodami razlage), pa je v nasprotju s tem za razlago razpisne dokumentacije to pomembno.

Iz navedenega je razvidno, da je bistvo spora možnost različnega interpretiranja glagola nadgradnja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da spornega besedila razpisne dokumentacije ni mogoče nedvoumno razlagati v smeri, kot to zatrjuje vlagatelj. Pojma "ločene enote" namreč ni mogoče interpretirati tako, da ta ne bi pomenila "nadgradnje". Iz podane zahteve ni mogoče sklepati, da navedeni zahtevi ustrezajo samo tiskalniki z možnostjo "fizične" nadgradnje; torej je dopuščena tudi možnost "funkcionalne" nadgradnje tiskalnikov. Pri tem je potrebno poudariti, da v obeh primerih nadgradimo osnovno funkcijo tiskalnika, t.j. tiskanje s funkcijama kopiranja in skeniranja, različni pa sta le izvedbi nadgradnje. Pojem fizična nadgradnja definira nadgradnjo z enoto, ki jo ponuja le proizvajalec tiskalnika in se jo fizično namesti oziroma pritrdi na tiskalnik. Pojem funkcionalna nadgradnja pa dovoljuje nadgraditev ali dopolnitev tiskalnika z enoto, ki nadgradi osnovno funkcijo tiskalnika, t.j. tiskanje, s funkcijama kopiranje in skeniranje. Takšna enota je optični čitalec - skener.

Naprave, ki imajo možnost fizične (dejanske) nadgradnje z enoto za kopiranje in skeniranje so le ena od možnih rešitev, ki zadosti zahtevam javnega razpisa. Pomen glagola nadgraditi pa zajema zako fizično oziroma dejansko, kot tudi funkcionalno nadgradnjo. Tiskalnika, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, sicer ni možno fizično nadgraditi z enoto za skeniranje in kopiranje, možno pa je dokupiti optični čitalec (scanner), ki omogoča kopiranje in skeniranje dokumentov s pritiskom na eno tipko na skenerju. Gre torej za nadgradnjo v funkcionalnem smislu. Iz razpisne dokumentacije pa ni mogoče razbrati omejitve pojma na "fizično" nadgradnjo. V konkretnem primeru je bilo zahteve razpisne dokumentacije mogoče razumeti tudi tako, da kateremukoli tiskalniku dokupimo ločeno enoto z možnostjo kopiranja in/ali skeniranja.

Glede na to, da je bila v zahtevah javnega razpisa zahtevana le možnost nadgradnje tiskalnika z enoto za kopiranje in skeniranje dokumentov in da ta zahteva ni bila natančneje specificirana, ponujeni tiskalnik HP LaserJet 1300 z možnostjo funkcionalne nadgradnje ustreza razpisnim zahtevam. Ob tem velja dodati, da izbrani ponudnik tudi ni bil edini izmed ponudnikov, ki je naročnikovo zahtevo tako razumel. Skratka, pojem "nadgradnja" je bilo mogoče razumeti tudi tako, kot je to očitno storil izbrani ponudnik s tem, ko je ponudil tiskalnik HP LaserJet 1300.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

Ne glede na to, da v nadaljevanju zapisano ne vpliva na odločitev po gre vlagatelja opozoriti na njegovo napačno razumevanje pojma "variantna ponudbe". Tudi takšna ponudba mora biti skladna s zahtevami razpisne dokumentacije, kar povsem jasno izhaja tudi iz 52. člena ZJN-1, ki med drugim določa, da naročnik upošteva variante, ki jih predloži ponudnik in ki ustrezajo minimalnim zahtevanim tehničnim specifikacijam naročnika. In še, naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti minimalne tehnične specifikacije, ki jih je treba upoštevati v variantnih predlogih ter posebne zahteve za njihovo predložitev.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23.člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne

Natisni stran