EN

018-248/03

Številka: 018-248/03-23-1781
Datum sprejema: 8. 3. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za varovanje (fizično in požarno) in opravljanje receptorske službe v skladišču naftnih derivatov â?? in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik),

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. â?? z dne â??, pod št. objave Ob-â??, in sicer za varovanje (fizično in požarno) in opravljanje receptorske službe v skladišču naftnih derivatov â??. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 26.8.2003, je razvidno, da je naročnik prejel 3 pravočasne ponudbe. Naročnik je dne 12.9.2003 izdal poročilo o oddaji javnega naročila, št. 04 S/2003-2908-7/vš-ts, v katerem ugotavlja, da je najugodnejši ponudnik podjetje â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) in da vlagateljeva ponudba ni pravilna, ker so bila dokazila o kvalifikacijah kadrov priložena v neoverjenih fotokopijah, s čimer naj bi bila kršena 2. alinea zadnjega odstavka 3. člena Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe. Naročnik je o izbiri najugodnejšega ponudnika ponudnike obvestil z obvestilom o oddaji javnega naročila (dokument št. 04 S/2003-2908-8/vš-ts z dne 15.9.2003).

Zoper navedeno odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo (dokument z dne 3.10.2003), v katerem navaja, da je bila njegova ponudba izločena neupravičeno, saj naj bi bila sestavljena v skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1) in razpisne dokumentacije.

Naročnik je dne 7.10.2003 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, vlagatelja pa je pozval, naj ga v treh dneh od prejema sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 10.10.2003, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, hkrati pa je zahtevek za revizijo dopolnil glede na novo ugotovljena dejstva, ki jih je ugotovil ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 15.10.2003 (ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 16.10.2003), odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, z dne 29.10.2003, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN pozvala, da ji posreduje dokazilo, iz katerega je razvidno, kdaj je vlagatelj prejel obvestilo o oddaji naročila (naročnikov dokument št. 04 S/2003-2908-8/vš-ts z dne 15.9.2003). Naročnik je z dopisom, z dne 29.10.2003, Državni revizijski komisiji posredoval fotokopijo dostavne knjižice, z dopisom, z dne 30.10.2003, pa ji je posredoval še kopijo potrdila pošte Ljubljana o vročitvi pošiljke št. 41191 vlagatelju.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo mora Državna revizijska komisija preveriti, če so v skladu z ZRPJN podane vse procesne predpostavke za odločanje, med njimi tudi pravočasnost vložitve zahtevka za revizijo. Prvi odstavek 12. člena ZRPJN določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti pa je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo je prekluzivne narave, kar pomeni, da ponudnik, ki zamudi rok, določene pravice ne more več uveljavljati. V primeru, kadar ponudnik vloži zahtevek za revizijo po izteku roka, določenega v prvem odstavku 12. člena ZRPJN, je treba zahtevek za revizijo zavreči (prva alinea prvega odstavka 23. člena ZRPJN).

ZRPJN v petem odstavku 3. člena določa: "V reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, se glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek.". ZRPJN torej določa smiselno uporabo določb Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, v nadaljevanju: ZPP), ki v prvem odstavku 111. člena določa: "â??Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji danâ??" in nadalje: "â??Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika."


Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ponudnike o svoji odločitvi o dodelitvi naročila obvestil z dokumentom, št. 04 S/2003-2908-8/vš-ts, z dne 15.9.2003. Medtem ko je iz kopije dostavne knjižice in potrdila pošte Ljubljana, ki ju je naročnik posredoval Državni revizijski komisiji, razvidno, da je bil vlagatelju v prejšnjem stavku navedeni dokument vročen dne 17.9.2003, vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je obvestilo o oddaji naročila (št. 04 S/2003-2908-8/vš-ts) prejel dne 18.9.2003. Ne glede na navedeno razhajanje v datumu prejema odločitve o dodelitvi naročila, na katerega ZRPJN veže rok za vložitev zahtevka za revizijo, gre ugotoviti, da je bil zadnji dan za vložitev zahtevka za revizijo bodisi sobota, 27.9.2003, bodisi nedelja, 28.9.2003, kar v skladu z zgoraj navedeno določbo prvega odstavka 111. člena ZPP pomeni, da se je vlagatelju v predmetnem postopku oddaje javnega naročila rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel v ponedeljek, dne 29.9.2003. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo (z dne 3.10.2003) vložil dne 3.10.2003, kar je razvidno iz povratnice, priložene v spisovni dokumentaciji, torej po izteku prekluzivnega roka, določenega v prvem odstavku 12. člena ZRPJN, je treba zahtevek za revizijo v skladu s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavreči.

Ne glede na to, da je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla kot prepoznega, zaradi česar tudi ni odločala o dopolnitvi zahtevka za revizijo (dokument z dne 10.10.2003), gre vlagatelja opozoriti, da velja desetdnevni prekluzivni rok iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN tako za vložitev zahtevka za revizijo kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka. Dopolnitev zahtevka za revizijo po preteku roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN tako ni mogoča, saj ZRPJN na vpogled v ponudbeno dokumentacijo ne veže posebnih pravnih posledic. Dodati gre, da bi lahko vlagatelj zavaroval svoj pravni položaj z zahtevo po obrazloženem obvestilu o oddaji naročila v skladu 79. členom ZJN-1. V primeru namreč, ko ponudnik zahteva obrazloženo obvestilo, teče desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo šele od dneva prejema obrazloženega obvestila (prvi odstavek 79. člena ZJN-1).


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne

Natisni stran