EN

018-241/03-1

Številka: 018-241/03-24-1691
Datum sprejema: 22. 2. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 12. člena in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju ZRPJN), v senatu â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo kabelske kanalizacije (klica v sili) in sistema zvez na â?? in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11.03.2003 sprejel sklep, št. 2003/00117, o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo kabelske kanalizacije (klica v sili) in sistema zvez na â??. Predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??, javni razpis pa v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 402-26/03-RPP-LM, z dne 06.05.2003, je razvidno, da je naročnik prejel 7 pravočasnih ponudb. Naročnik je dne 24.06.2003 izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 402-26/03-RPP-LM/117, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â??.
Ponudnik â?? je dne 31.07.2003 vložil zahtevek za revizijo (naročnik ga je prejel dne 04.08.2003), kateremu je naročnik s sklepom, št. 402-24/03, z dne 09.09.2003, ugodil in razveljavil sklep o oddaji javnega naročila, z dne 24.06.2003 ter odločil, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila ponovi.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 18.09.2003, v katerem navaja kršitve v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je z dopisom, št. 402-24/03 2003/00117 II, z dne 23.09.2003 (vlagatelj ga je prejel dne 24.09.2003), vlagatelja pozval, naj v skladu z 12. členom ZRPJN predloži potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj naj dopolni zahtevek za revizijo s plačilom takse v višini 200.000 SIT v roku 3 dni od prejema tega poziva.

Naročnik je sprejel sklep, št. 402-24/03 2003/00117 III, z dne 07.10.2003, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik ugotavlja, da v roku treh dni od dne, ko je vlagatelj prejel poziv naročnika k dopolnitvi revizijskega zahtevka s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, s strani vlagatelja ni prejel dopolnitve zahtevka za revizijo. Naročnik je vlagatelja pozval, da je zoper ta sklep v roku treh dni od prejema sklepa dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je dne 09.10.2003 Državni revizijski komisiji posredoval pritožbo na sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo. V obrazložitvi pritožbe vlagatelj navaja, da njegov zahtevek za revizijo ni bil popoln, ker naročnik v pravnem pouku sklepa, z dne 27.08.2003, s katerim je ugodil zahtevku za revizijo podjetja â??, ni navedel transkacijskega računa in sklica za plačilo takse. Po naročnikovem pozivu k dopolnitvi zahtevka za revizijo, prejetim dne 24.09.2003, v katerem zopet ni bilo sklica za plačilo takse, je vlagatelj plačal takso dne 24.09.2003. Vlagatelj je potrdilo o plačilu takse naročniku poslal po pošti dne 25.09.2003, kljub temu, da se je sam poziv za dopolnitev (v zadnjem odstavku) vezal na samo plačilo in ne na potrdilo o plačilu. Glede na naročnikov sklep o zavrženju vlagatelj poudarja, da je takso v pravi višini in na pravi račun plačal pravočasno, potrdilo o plačilu pa kljub neeksplicitni zahtevi poslal naročniku. Vlagatelj meni, da mu je z naročnikovim sklepom o zavrženju povzročena škoda v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik je z dopisom, št. 402-24/2003 2003/00117, z dne 15.10.2003, skladno z določbo drugega odstavka 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo ter pritožbo zoper sklep skupaj z dokumentacijo ter svojim mnenjem v odločenje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-241/03-24-1665, z dne 21.10.2003, vlagatelja skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN zaprosila za dodatno pojasnilo, katero je le-ta posredoval z dopisom, z dne 21.10.2003.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN določa, da lahko vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se navaja kot njegova kršitev v postopku oddaje javnega naročila, vloži zahtevek za revizijo (prvi odstavek 9. člena ZRPJN). V skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN, ki določa obvezne formalne sestavine zahtevka, mora zahtevek za revizijo vsebovati naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, ter potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh omenjenih podatkov, mora naročnik vlagatelja pozvati, da ga v treh dneh od prejema poziva ustrezno dopolni. Če vlagatelj tega v zakonitem roku ne stori, naročnik zahtevek za revizijo zavrže (četrti odstavek 12. člena ZRPJN).

Iz predložene dokumentacije predmetnega postopka je razvidno, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, z dne 18.09.2003, ki pa ni vseboval vseh obveznih sestavin, zato ga je naročnik pozval, naj zahtevek za revizijo v zakonitem roku treh dni od prejema poziva dopolni. V dopisu, s katerim naročnik vlagatelja poziva k dopolnitvi zahtevka, je navedeno, da mora vlagatelj v skladu z določilom 12. člena ZRPJN z zahtevkom za revizijo predložiti tudi potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. V nadaljevanju tega dopisa naročnik še zapiše, da je potrebno zahtevek za revizijo dopolniti s plačilom takse v ustrezni višini 200.000 SIT v roku 3 dni od prejema tega poziva. Ker naročnik ni pravočasno prejel dopolnitve revizijskega zahtevka s potrdilom o plačilu takse, je njegov zahtevek za revizijo zavrgel.

Državna revizijska komisija je vlagatelja pozvala, naj posreduje potrjeno poštno povratnico oziroma drug ustrezen dokaz, ki bo izkazoval, da je naročniku pravočasno posredoval potrdilo o plačilu takse. Vlagatelj v odgovoru pojasnjuje, da je potrdilo poslal po navadni pošti dne 25.09.2003, saj v četrti točki (pravilno: odstavku) 12. člena ZRPJN ni izrecno navedeno, da je potrebno tudi dopolnila poslati priporočeno po pošti. Vlagatelj je ponovno, po dopisu naročnika, da potrdila ni prejel, vso dokumentacijo, vključno s potrdilom o vplačilu, poslal naročniku dne 09.10.2003.

Na podlagi vsega navedenega je potrebno ugotoviti, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo pravilno zavržen, saj naročnik po preteku 3 dnevnega roka od prejema poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo (rok se je iztekel dne 29.09.2003) ustrezne dopolnitve ni prejel oziroma vlagatelj, na podlagi pravil o trditvenem in dokaznem bremenu (ki izhajajo iz smiselne uporabe določb Zakona o pravdnem postopku, 7., 212. člen in nasl., Uradni list RS, št. 26/99, 96/02; v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), ki so na njegovi strani, pravočasnega prejema potrdila o plačilu takse naročnika ni uspel izkazati.

Vlagateljevemu argumentu v pritožbi, da se je sam poziv naročnika za dopolnitev zahtevka za revizijo v zadnjem odstavku vezal na samo plačilo in ne na potrdilo o plačilu, ni mogoče slediti, saj iz vsebine poziva izhaja, da mora vlagatelj predložiti potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, hkrati pa je vlagatelj (kot v pritožbi sam navaja) kljub neeksplicitni zahtevi poslal naročniku potrdilo o plačilu takse, vendar pa v postopku revizije ni uspel dokazati, da ga je poslal pravočasno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne

Natisni stran